2014. október 23., csütörtök

Huszita vérszomj dalnoka - Petőfi, a millenarista eretnek


A hivatalos, fősodor történelemkép október 23-ája nekem nem egy lelkesítő ünnepnap, ahogy e fősodor (prot-kur) történelemkép legtöbb ünnepe sem. Ma nincs különösebb mondanivalóm 1956-ról, bár érdemes lesz rá visszatérni a történelem, közte a szocialista országok történelme más hasonló hamis zászlós tragikus színházi, cirkuszi előadásaival együtt. 56 október 23-a és a rákövetkező vérontás megítéléséhez számomra mérvadó és ránézésre hiteles magyarázat Dr. Tamáska Lóránd Ötszáz gramm prágai sonka című írása.
"1956 októberében ugyanis – valójában – nem volt népfelkelés, sem forradalom vagy ellenforradalom, hanem egy, az oroszok és a párt által már 1955-ben kitervelt, később megszervezett és 1956 október 23-án céltudatosan „kirobbantott” puccs, egy államcsíny, melynek azt kellett szolgálni, hogy az országot 15 éve megszállva tartó, gyarmati módra kizsákmányoló orosz csapatoknak ne kelljen kivonulnia és azt követő „öt perc múlva” (Marosán György kijelentése a KB egyik ülésén) ne kelljen a szovjet szuronyokra, tankokra támaszkodó pártnak, politikai rendszernek összeomlani"
A részletek vitatásába most ne menjünk bele (pl. hogy a szovjet állam nem gyarmatosította a magyart, a magyar életszínvonal magasabb volt, mint a szovjet), a lényeg, hogy a Jaltában a nyugati hatalmi centrumok egyetértésével meghatározatlan időre, de garantáltan több, mint 12 évre szovjet befolyási övezetbe sorolt hazánk bármilyen hiteles ellenzéki elitje hazaárulást követett volna el egy reménytelen, értelmetlen véráldozatot és pusztulást okozó szovjetellenes felkelés kirobbantásával. Olyan fokú esztelen hazaárulást, mint amilyet a varsói felkelést kirobbantó londoni lengyel szabadkőműves emigránskormány követett el. (És amiért a mára kikristályosodó lengyel fősodor társadalmi álláspont esztelen hazaárulóknak tekinti őket.) Szerencsére hiteles magyar ellenzéki elit nem is követett el ilyen esztelen hazaárulást, a hamis zászlós, szovjet és ávós titkosszolgálati provokáció ellenzékinek tűnő kiszolgálói ügynökök, provokátorok voltak. Később aztán rengeteg tisztességes ember is belesodródott az eseményekbe,  de ők nem tudhatták, hogy a cinikus provokáció kitervelői tipikus "hasznos idiótáknak", illetve ágyútölteléknek és akasztófavirágnak szánják őket és ilyen bekapcsolódásukat előre kiszámították. Természetesen 56-ban valóban elnyomó rezsim állt az ország élén, ellentétben azzal, hogy a korábbi, szintén a társadalomra erőltetett, nem alulról igényelt forradalmak (pl. 1848) propagandája csak hazudta az akkori kormányzatot zsarnokinak. Azonban 56-ban épp azok voltak a valóban elnyomók, akik az ősi eretnekmozgalmakban gyökerező felforgató világforradalmi mozgalmak utódaiként hatalomra jutottak Szentpétervárott és még korábban a nyugati bankvilágban.

Ezért a mai nap méltó megünneplése, illetve a társadalom szabadságharcos jelszavakkal való további megtéveszthetősége esélyeinek csökkentése céljából legjobb lesz a provokátor és megtévesztett értelmiségiek felkeléselőkészítő szervezete, a Petőfi-kör névadóját sokadszor megvizsgálni, hogy megérthessük, mit is képviselt igazán ez a propagandista, akinek alakja emberellenes eszmék és szervezetek "lobogója" volt, pl. a magyar sztálinista helytartórezsimé is. ("Lobogónk, Petőfi") Több bejegyzésben tárgyaltam, hogy az életmű nyitott szemű elemzése alapján a sztálinista ideológusok egyáltalán nem alaptalanul "sajátították ki" Petőfit lobogójuknak és Lunacsarszkij szovjet kulturális miniszter nem indokolatlanul nevezte Petőfit "kora bolsevikjének". A Petőfi-életműben már felfedeztük a kommunizmushoz is elvezető történelmi trend korábbi misztikus nihilista képviselői, az illuminátusok, a sabbatájisták-frankisták, stb hatását. Hihetetlen, de ezzel a csont még mindig nincs teljesen lerágva, most nézzük a misztikus-okkult hátterű forradalomgyártó gépezet egyik legkorábbi professzionalista szintű képviselői, a korai kommunista kísérletet létrehozó husziták, illetve elődeik, a Szabad Lélek eretnekség tanainak megjelenését a már sokat idézett uszító Petőfi-versekben. Vagyis, hogy Petőfi sokkal indokoltabban lobogója a kommunizmusnak és a szovjet forradalomexportnak, mint az ezt (joggal) elnyomásnak tekintő "ellenforradalmároknak".

Már a husziták is vértengeres világforradalmat terveztek
A legutóbbi bejegyzésben, a mai vérfertőzés-legalizálásért folyó ballib lobbitevékenység vallási, kultikus gyökereit kimutatva is idéztem Norman Cohn: "A Millennium hajhászása: Forradalmi millenaristák és misztikus anarchisták a középkorban" című alapművét, melynek 1957-es első kiadása még kifejezőbb címet viselt: "Forradalmi messianizmus a középkori és reformáció-kori Európában és összefüggése a modern totalitáriánus mozgalmakkal". Cohn művében kimutatja a bolsevizmus és nácizmus ideológiájának gyökereit a korábbi eretnekmozgalmakban. A középkori Szabad Lélek eretnekség hívei (és nyomukban a reneszánsz neoplatonistái, meg a szabadkőművességet kialakító rózsakeresztesek) hittek a Beavatottak még életükben történő "istenné válásában", ami nem mellesleg szörnyű nihilista gaztettek elkövetésére indította őket azzal a logikával, hogy ők, mint eleven üdvözültek, "istenek", nem követhetnek el bűnt, ami mások, "közönséges halandók" részéről bűn, az náluk a magasabbrendűség bizonyítéka.
"A gyakorlatban azonban a Szabad Lélek Testvériség tagjai éppúgy meg voltak róla győződve, mint minden szekta tagjai, hogy a legmagasabb spirituális előjogok csak nekik vannak fenntartva. Az emberiséget két csoportra osztották, a többségre, a 'durva lelkűekre', akiknek nem sikerült kifejleszteniük magukban az isteni képességeket és saját magukra, a 'kifinomult lelkűekre'. És azt hirdették, hogy az Istenbe történő teljes és örök beolvadást, mely egyéb halandóknak csak haláluk után, az idők végezetekor lehetséges, a 'kifinomult lelkűek' már földi életükben elérték." (Cohn, 173-174.old.)
Petőfi Sándor: Kik a föld alacsony porából...

Kik a föld alacsony porából,
Mit minden féreg gázol,
A naphoz emelkedtek,
Ti szárnyas, óriás lelkek!
Hogy van, hogy titeket a törpe világ
Mindig kicsínyeknek kiált?...
Természetes! hiszen a tölgy a bérceken
Kisebbnek tetszik, mint a fűzfa idelenn.

Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt

A Szabad Lélek szekta tagjainak perverz fantáziálásából egyenesen következett az elképzelésük, hogy meghaladták Istent és Mindenhatóvá váltak. Nincs többé szükségük Istenre:
"A Szabad Lélek adeptusa ellenben saját magát tökéletesen átalakultnak érezte; nem csak egyszerűen egyesült Istennel,  hanem azonos volt Istennel és ez így maradt örökre. És még ez is enyhe fogalmazás, mivel az adeptus gyakran azt állította, hogy túlhaladta Istent. A schweidnitzi nők azt állították, hogy lelkük saját erejéből nagyobb tökéletességet ért el, mint amekkorával rendelkezett akkor, amikor először kiáradt Istenből és nagyobbat, mint amekkorát Isten valaha is szánt nekik.  Azt mondták, olyannyira uralják a Szentháromságot, hogy 'meg tudják lovagolni, mint egy nyerget'. A svábföldi eretnekek 1270-ben azt állították, hogy feljutottak Isten fölé és elérve az istenlét legcsúcsát, lehagyták Istent. Az adeptus gyakran kijelentette, hogy 'többé semmi szüksége Istenre'. Nem meglepő módon az istenné válás együtt járt azzal, hogy kápráztató csodatevő képességekre tettek szert. A Szabad Lélek Testvériség egyes tagjai úgy hitték, hogy hozzájutottak a prófétálás képességéhez, hogy mindenről tudtak a mennyben és a földön, hogy csodákat tudtak tenni - száraz lábbal átkelni a vizen, egy méterrel a föld fölött járni. De a legtöbbjük számára az ilyen állítások túl jelentéktelenek voltak, mivel saját magukat szó szerint mindenhatónak érezték. 'Azt mondják', jegyezte fel Strasbourg püspöke, hogy 'ők teremtettek mindent, hogy többet teremtettek, mint Isten.' " (Cohn: 175-176 old.)
Ezt a perverz misztikus érzésvilágot, illetve koncepciót olyan pontossággal tükrözi Petőfi következő verse, hogy vagy ismernie kellett ezt a hitrendszert, vagy a dolog folyamatosan továbbélt a felforgató mozgalmak belső köreiben és ebbe a költőt is beavatták:

Képzetem

Még mit nem mondanak!
Hogy az én képzetem
Alant jár, magasra
Föl nem röpíthetem.
Lent jár a föld szinén,
Ha ugy tartja kedve,
Sőt a föld alá is
Van gyakran sülyedve;
Mint buvár, sülyed a
Mélységek mélyére,
A legmélyebb tenger:
A szív fenekére.
De ha mondom neki:
"Szállj a magasra fel!"
Felszáll s a légben mint
Pacsirta, énekel.
S ha ekkor biztatom:
"Még följebb, képzetem!"
Vele a sasokat
Rendre megkergetem.
A sas mind elfárad,
De nem fárad ő el,
Egy utat kezd a leg-
Magasabb felhővel.
És a felhőknek sem
Társa ő sokáig,
Egyenest fölfelé
Tör az ég boltjáig,
És ha ekkor épen
Napfogyatkozás van:
Az elsötétedett
Nap mellett elsuhan,
Elsuhan mellette,
Egyet pillant rája,
S megkerűl a napnak
Elveszett pompája.
És az én képzetem
Még ekkor sem pihen,
Hanem a legfelső
Csillagzaton terem,
S ott, hol már megszűnik
Az isten világa,
Uj világot alkot
Mindenhatósága - -

Pest, 1845. augusztus elején

A kommunizmushoz is vezető felforgatási folyamat egyik következő állomását a husziták képviselik, akiknél megjelenik a korai kommunista forradalom és a sátáni vérontáskultusz is. Petőfi vérontós-őrjöngős versei, melyekből már válogattam korábban ("Petőfi, az elméleti sakter") tökéletesen visszahangozzák e középkori sátánista-kommunisták és egyúttal az utána (Petőfi után) jövő bolsevik mészárosok vérontáskultuszát. A cseh husziták a magyar reformátusok, evangélikusok büszkén vállalt előfutárai, a protestantizmus korai képviselői is, amire később fogunk visszatérni a jövőre 500 éves Erőszakos Reformáció hazai kezdeteinek újabb vizsgálatakor. Norman Cohn könyvének "Anarcho-kommunizmus Csehországban" című fejezetében  (214.old.-tól)   tárgyalja ezt a mozgalmat, mely Magyarországra is betolakodott és nem kis része volt egyrészt az államunk  Mohács utáni széthullásához nagyban hozzájáruló belső szétzüllésben, másrészt a Felvidék végső elvesztésében. A husziták nélkül nincs Budai Nagy Antal- és Dózsa-féle  önpusztító felkelés sem.
"Egyikük, a prágai egyetemen végzett Jan Capek írt egy traktátust, melyről azt mondták, hogy 'több vér van benne, mint amennyi víz egy tóban', és amelyben ószövetségi idézetekkel igazolta, hogy a Választottak elháríthatatlan kötelessége Isten nevében gyilkolni. Ez a munka vitabeli fegyverként szolgált más igehirdetők számára, akik ennek érveit használták arra, hogy hallgatóságukat mészárlásra buzdítsák. Kinyilvánították, hogy bűnösök iránt nem szabad kegyelmet gyakorolni, mert minden bűnös Krisztus ellensége. 'Átkozott legyen az, aki visszatartja kardját Krisztus ellenségei vérének ontásától. Minden hívőnek az ő vérükben kell mosnia a kezét.' (...) A radikális táboriták minden ellenfelüket bűnösöknek és kiirtandóknak tekintették."  (Cohn, 212.old.)  
Ezt a vérontáskultuszos korai kommunista ideológiát látjuk viszont Petőfinél:

"Ha összevesz, mint négy vadállat,
És pusztít mind a négy elem,
S én vérbe mártott lantomat majd
Véres kezekkel pengetem!"

(A gyáva faj, a törpe lelkek)

"Ez nagyszerü, de véres kor leszen,
És ugy is illik, hogy véres legyen!...
Már vizözön volt, most egy vérözön kell,
Hogy megtisztuljon a világ a szennytõl,
Amely fölötte meggyülekezék;
Egy vérözön kell! és ha az lefolyt majd,
A megmosdott föld tiszta szép leend"

(Levél Várady Antalhoz)

A vér "tisztítószer" jellegű használata a megszentségtelenítés, beszennyezés ellen ugyanúgy ószövetségi eredetű, mint az eretnek és protestánsmozgalmak harcias őrjöngéseinek ideológiai támaszai, nem nehéz ráismerni a vér (bár ott még áldozati állati vér!) épp ilyen funkciójának ószövetségi leírására a jeruzsálemi szentély judaista kultuszából. Kezdjük érteni, miért nem erőltette az eretnekek és protestánsok által ezért annyit szidott katolikus egyház a komplett Biblia, de kiemelten az ószövetség nemzeti nyelvekre való lefordítását. Mert rendkívül jó nyersanyag volt világfelforgató demagógok és emberiséggyűlölő misztikusok számára.

A politikai ellenfelek, másként gondolkodók, "bűnösök" kiirtásának huszita-bolsevik eszméje Petőfi A nemzethez c. versében:

"Mint a villám oly váratlanúl és
Oly erővel törj ellenségedre.

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez.

Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közulök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

A halálos itéletet rájok!
Százezerszer sujtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be
Az utcáról a kiáradó vér!

Könnyü bánni külso elleninkkel,
Ha kivesznek e belso bitangok..."
"Ahogy a szélsőséges táboriták felfogták, a Millenniumot a hajdani, elveszett anarcho-kommunista rend visszatérése fogja jellemezni. Eltörlendők az adók, vámok, járadékok, és ugyanígy mindenféle magántulajdon. Semmiféle emberi hatalom nem létezhet: 'Mindenkinek testvérként kell együttélnie, senki nem lehet más alattvalója.' 'Az Úrnak kell uralkodnia és az Országot a föld népének kell odaadni.' És mivel a Millenniumnak egy osztálynélküli társadalomnak kellett lennie, azt várták, hogy az előkészítő mészárlások egy osztályharc formáját öltik "a hatalmasok" ellen, egy végső harc formáját lényegében az Antikrisztus régi ellensége, a Gazdagok ellen. A táboriták teljesen egyértelműek voltak ez ügyben: 'Minden nagyurat, nemest és lovagot le kell vágni és ki kell irtani az erdőkben, mint a haramiákat.'  (Cohn, 215.old.)
Petőfi, Dicsőséges nagyurak:

"Dicsőséges nagyurak, hát
Hogy vagytok?
Viszket-e ugy egy kicsit a
Nyakatok?
Uj divatu nyakravaló
Készül most
Számotokra... nem cifra, de
Jó szoros."

" Ki a síkra a kunyhókból
Miljomok!
Kaszát, ásót, vasvillákat
Fogjatok!
Az alkalom maga magát
Kinálja,
Ütött a nagy bosszuállás
Órája!

Ezer évig híztak rajtunk
Az urak,
Most rajtok a mi kutyáink
Hízzanak!
Vasvillára velök, aztán
Szemétre,
Ott egyék a kutyák őket
Ebédre!..."

Petőfi március 15-i vezér-elvtársa, a Vajda János visszaemlékezése szerint is egyértelműen kommunista Vasvári Pál ugyanebből a kottából játszott:

"...így fogja fel Vasvári a szabadság eszméjét, ezért követeli szeptemberben az ellenforradalom „magasfejűinek guillotinírozását, a robespierrei terrorizmust." (Fekete Sándor: Vasvári Pál)
"Más táboritákhoz hasonlóan az Adamiták a bosszúllás angyalainak tekintették magukat, akiknek küldetése volt a kardot hordozni az egész világon, míg a tisztátalanokat ki nem irtják. Azt hirdették, hogy a vérnek a ló feje magasságáig el kell árasztania a világot; és kis létszámuk ellenére mindent megtettek e cél eléréséért. Szigeti erődítményükből állandó éjszakai rajtaütésekre jártak a szomszédos falvak ellen, amit ők Szent Háborúnak neveztek; és e hadjárataikon kommunisztikus alapelveik és rombolásvágyuk egyaránt megnyilvánultak. Az adamiták, akiknek nem volt magántulajdona, mindent elvettek, amire rá tudták tenni a kezeiket. Egyúttal felgyújtották a falvakat és levágtak, vagy elégettek minden férfit, nőt és gyereket, akit elértek, ezt is egy Szentírásbeli idézettel igazolták: 'Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény...' A papokat, akiket megtestesült ördögöknek neveztek, külön lelkesedéssel gyilkolták le." (Cohn, 220-221.old.) 
Az élvezetes papgyilkolás huszita-prot-kur hagyománya Petőfinél, Fekete Sándor: Petőfi forradalma:
„Peregriny cenzor, szavahihető autoritás cenzúraügyekben, épp most beszélte el a következőket: Petőfi Sándor, egy körülbelül 23 éves fiatalember, mint költő ismert, nemrég cikket adott át neki cenzúrálás végett s ebben nagyon sértő kirohanások akadnak a katolikus papság ellen, melyeket Peregriny törölt. Petőfi aztán beállított Peregrinyhez és vitára kelt vele a kihagyott részek miatt. Föltette ezt a kérdést is: Vajjon a katolikus papok sérthetetlenek-e – és eljő az idő, és már nincs messze, amikor ő (Petőfi) kardjával a papok beleiben fog vájkálni.
Vessük még ezt össze a 20. századi vakoló mexikói forradalmárok, a bolsevikok és a spanyol Köztársaságiak lelkes papirtásaival! Petőfi ideológiai és propaganda területen összekötő láncszem a kereszténységgyűlölet és papirtás középkori és modern képviselői között. Hogy a 48-49-es forradalom csak néhány papot végzett ki, annak oka csak az, hogy a felkelés megtévesztett résztvevői, a bázis zöme nem volt olyan radikális, mint a Petőfik. Fájlalták is ezt az élcsapat tagjai épp eléggé és állandóan a forradalom továbbradikalizálására szövögettek titkos terveket.

"az Adamiták a bosszúllás angyalainak tekintették magukat, akiknek küldetése volt a kardot hordozni az egész világon, míg a tisztátalanokat ki nem irtják. "
"Amint a nagy tisztogatást véghezvitték és a totális tulajdonközösség állapotát újjáteremtették cseh földön, a Szenteknek tovább kell mennie elfoglalni és uralni az egész világot.  Mivel ők voltak 'a hadsereg, melyet az egész világra küldtek, hogy hordozzák a megtorlás csapásait és álljanak bosszút a nemzeteken, azok városain és falvain, és ítélkezzenek minden ember felett, aki ellenáll nekik'. Azután 'a királyoknak őket kell szolgálnia, és bármelyik nemzetet, mely nem fog nekik szolgálni, el kell pusztítani'; - 'Isten Fiainak a királyok nyakára kell lépnie és minden királyságot a menny alatt nekik kell adni.'. Ez egy hatalmas erejű társadalmi mítosz volt, olyan, melyhez a szélsőségesek egy része sok évig ragaszkodott a legelkedvetlenítőbb tapasztalatok közepette is.  Elhalasztódhatott a Második Eljövetel határozatlan időre, maradhatott változatlan a hagyományos társadalmi rend, eltűnhetett az egyenlősítő forradalom minden reális esélye - e fantáziálások fennmaradtak. Még 1434-ben is találunk olyan szónokot egy táborita gyűlésen, aki kinyilvánította, hogy bármennyire is kedvezőtlenek a jelen körülmények, nemsokára eljön az idő, amikor a Választottaknak fel kell kelnie és ki kell irtaniuk ellenségeiket - először is a nagyurakat, majd bárkit a saját népükből, akinek a hűsége, vagy hasznossága kétséges volt. Amint ezt megteszik, teljes ellenőrzésük alá vonva Csehországot, bármekkora vérontás árán is  előre kell haladniuk elfoglalni először a szomszédos területeket, majd az összes többit: 'Mert ezt tették a rómaiak és ezáltal az egész világ az uralmuk alá jutott.' " ( Cohn, 216.old.)  
(A program mintaadójaként jól felismerhetők az ószövetségi próféták bosszúálló fantáziákkal teli őrjöngései. A husziták és más prot-kur fanatikusok a gojirtó Választott Nép szerepmodelljével azonosultak.)

A világforradalom internacionalista terjesztési parancsolata Petőfinél, Respublika:

"Elfoglalod majd a kerek világot.

Kit meg nem térít szép szelíd szemed,
Hol a szeretet oltárlángja csillog,
Majd megtéríti azt szilaj kezed,
Melyben halálos vésznek kardja villog."

 "...a Választottaknak fel kell kelnie és ki kell irtaniuk ellenségeiket - először is a nagyurakat, majd bárkit a saját népükből, akinek a hűsége, vagy hasznossága kétséges volt."

A belső ellenség üldözésének huszita-jakobinus-sztálini-hitleri-Pol-Poti paranoiája Petőfinél:

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez.

Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közulök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

A halálos itéletet rájok!


(a husziták) " Azt hirdették, hogy a vérnek a ló feje magasságáig el kell árasztania a világot"

Petőfi, A nemzethez:

"Százezerszer sujtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be
Az utcáról a kiáradó vér!"

"e hadjárataikon kommunisztikus alapelveik és rombolásvágyuk egyaránt megnyilvánultak"

Petőfi: "Ha majd a bőség kosarából. Mindenki egyaránt vehet"

"Véres napokról álmodom,
Mik a virágot romba döntik,
S az ó világnak romjain
Az új világot megteremtik. "

"az Adamiták a bosszúllás angyalainak tekintették magukat, akiknek küldetése volt a kardot hordozni az egész világon, míg a tisztátalanokat ki nem irtják. "

Petőfi:

Majd a csatáknak utósóiban,
S halottaidért bosszut is fogsz állni,
S a bosszuállás rettentõ leszen!...

(Beszél a fákkal a bús őszi szél... Koltó, 1847. szeptember - a forradalom kitörése ELŐTT FÉL ÉVVEL)

Nekünk most az isten kevés,
Mert ő nem eléggé kemény;
Hozzád imádkozom, pokol,
Az új esztendő reggelén:
"Öntsd szíveinkbe minden dühödet,
Hogy ne ismerjünk könyörületet,
Mig e gazok
Közűl a földön egy mozog!"

(Újév napján, 1849)


Petőfinek persze nem kellett külön tanulmányoznia a husziták elveit, programját és gyakorlatát ahhoz, hogy mindez bámulatos hasonlósággal megjelenjen az ő felforgató forradalmár verseiben, mert ezek a pokoli eszmék egy vonulatot képviseltek a történelem során és folyamatosan, búvópatakszerűen jelenvoltak egy szellemi alvilágban, melynek Petőfi a 19. század közepi képviselőihez csatlakozott.
Azonban a sátáni eszmék olyan pontosan adódtak tovább ennyi évszázadon keresztül, hogy megállapíthatjuk: a vértengereket vízionáló dühöngőőrült Petőfi verseiben is ott uszít a huszita!

Tragikomikus, bár teljesen, sötéten találó is, hogy erről az alakról nevezték el 56-ban a Petőfi-kört és annak tevékenységét is felhasználva "varázsoltak" "petőfis" vértengereket Magyarország utcáira e sötét hagyomány cinikus háttérhatalmi képviselői. Ekkor már a barikád mindkét oldalán ott harcoltak a világrombolás zsoldosai. (nemcsak ők...)

21 megjegyzés:

 1. Mindezzel szemben az egyetlen helyes, igaz alternatíva: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatosszívű vagyok." - Hogy 56 előre megtervezett lehetett, azt számomra meggyőzően bizonyítja az általad idézett:

  "1956 októberében ugyanis – valójában – nem volt népfelkelés, sem forradalom vagy ellenforradalom, hanem egy, az oroszok és a párt által már 1955-ben kitervelt, később megszervezett és 1956 október 23-án céltudatosan „kirobbantott” puccs, egy államcsíny, melynek azt kellett szolgálni, hogy az országot 15 éve megszállva tartó, gyarmati módra kizsákmányoló orosz csapatoknak ne kelljen kivonulnia és azt követő „öt perc múlva” (Marosán György kijelentése a KB egyik ülésén) ne kelljen a szovjet szuronyokra, tankokra támaszkodó pártnak, politikai rendszernek összeomlani"

  VálaszTörlés
 2. Ami még meggyőzőbbé teszi számomra, hogy 56 KGB és ÁVH-szervezésű lehetett, az a hamis zászlós módszer általános alkalmazása a volt szocialista tábor szolgálatai részéről éppúgy, mint a nyugatiakéról. A lengyel szocializmus MINDEN rendszerellenes megmozdulása mögött sejtenek ilyet egyesek, pl. Wałęsa ügynök-volta teljesen bizonyított. A háború után a lengyel és magyar ÁVó zsidó tisztjei zsidópogromokat szerveznek, ahogy a Moszad Irakban és máshol, stb. stb.

  És mit szólsz a magukat Istennek képzelők, sőt Istent felülmúlónak képzelők nézeteiről és arról, hogy ez a forradalmárok hitének egyértelműen felismerhető gyökere is? Pl. a Képzetem c. Petőfi vers mellbevágó e téren.

  VálaszTörlés
 3. 56 előre megtervezett voltát bizonyítja még pl., hogy akkor állítólag Bp-en csak az nem jutott fegyverhez, aki nem akart. A Szuezi válság jól jött a végrehajtáshoz... - A Petőfi-kör és Petőfi személyével kapcsolatban meggyőzőek az idézeteid azzal a kiegészítéssel, hogy PS egy zseniális ifjú költő volt, miközben ráérzett, mert rávezették a "világforradalom" eszmére... - Nekem bejön álláspontod a mindenkori forradalmárok hitének gyökeréről: mindezt a Biblia Éva megkísértésének és az ember bukásának történetében írja le. A Gonosz legártalmasabb hazugsága az "olyanok lesztek, mint az Isten" - törvénytelen eszközökkel (ugyanis a Lélek által valóban Isten gyermekei vagyunk, leszünk). Az meg szinte magától értetődő, hogy "aki gyilkos kezdettől fogva" teszi ezt a kereszténységen kívülről és belülről. - A husziták maguk akarták megvalósítani azt, amit majd a történelem végén az Isten lesz kénytelen elvégezni (Babilon elpusztítását). Valószínűleg a huszitákhoz hasonló a célja az új arab terrorista államnak, de az USA-t mozgató háttérerőknek is. -
  Örülök, hogy Szántai előadására Cs felhívta a figyelmet - https://www.youtube.com/watch?v=n2QpOFGrC8Y
  Adyról szól, sokfelé elkalandozik, nagyon élvezem, már több, mint egy órát meghallgattam belőle, én is ajánlom!

  VálaszTörlés
 4. The atomic Bomb Hoax 1945-2014
  Visszatérve a gondolatvilághoz, ti itt egy fantomot kergettek, igazatok van, de bolhát fujtok. Kevesen fogják megérteni amit kergettek.
  Itt viszont ha egy kicsit utánnagondolok, nem ugy mint te, csak törölsz ami nem tetszik vagy nem értesz.
  Én gondolom, hogy érdemes utánnagondolni, hogy esetleg mégse lehet atombombarobbantást véghezvinni.
  Na, ha hallottál már az EMP-röl, ami állittólag a robbantásnál képzödik, akkor lehet a gondolatokat tovább füzni.
  A repülö hogyan tudott egy EMP után még repülni, vagy a kamerák miképp müködtek még? Ezek mind csodák, vagy Hollywood belesegitett?

  VálaszTörlés
 5. Értelmes hozzászólást én még nem töröltem innen. :-) Sokkal hamarabb hiszem el, hogy nem jártak emberek a Holdon, minthogy ne lenne működő atombomba. Tudod hány robbantás történt eddig?

  VálaszTörlés
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_electromagnetic_pulse

  Na hány robbantásnál voltál ottan?

  Tegyük fel, hogy tévedtél. Miért gondolod, hogy voltak robbantások? A fönököm atomenergiát tanult, vele is beszéltem, ö is hisz a robbantásokban, de az csak theorie.
  De ha mégse lehetne robbantani, akkor rettenetessen megszivattak volna bennünket.
  EMP Elktromagnetischer Puls, tehát ez történik. Minél magasabban robbantanak, annál nagyobb a rádiusz ahol az emberek a kökorszakba vissza lesznek robbantva. Tehát a világürben Kina felett az egász ázsiát vissza lehetne egy atombombarobbantással küldeni. Ez a theorie.
  Na most, Japánban 600 méter magassan kettö bombát robbantottak. Mi lett az EMP-vel?
  Csak ugy kérdezem? Miért maradtak épületek állva? Miért nem lehetett hireket kapni róla, mig az amcsik uralkodtak ottan?
  Nyugodj meg, a holdon se jártak emberek. Abban biztos vagyok.

  VálaszTörlés
 7. Niknak, van egy bejegyzés az atomháborús tervekről, ezeket oda írd. Bár nekem marhaságnak tűnik. Szerinted mitől pusztult el Hirosima és annyi lakója?

  VálaszTörlés
 8. A Petőfi Kör és az ÁVH! Egy következő témához keresgélve akadtam egy idevágó csemegébe. Kertész Péter: "A Komlós" c. könyvében emlékezik vissza mások mellett Komós János rabbinövendékből lett ávósból lett Népszabadság kulturális rovatvezetőből lett Mikroszkóp-színpad igazgató (mindeközben Moszad-összekötő) neje. Az Andrássy út 60-ban ismerkedtek össze, ahol a nej az ÁVH pártbizottságon dolgozott, Komlós meg egy darabig Baranya megyei ÁVH-parancsnok volt és a Grősz per egyik mellékperének főkihallgatója, csak ebben a mellékperben 5 halálos ítéletet hajtottak végül végre, egy fő meghalt a börtönben, talán épp Komlós kihallgatási módszerei miatt. 56-ra Komlós már nincs az ÁVH-nál, és itt a szó a nejéé:

  "Továbbra is elkötelezett rákosisták voltunk."(...) A kis Jani már megszületett és éppen szoptattam, amikor bemondta a rádió, hogy meghalt Sztálin elvtárs. Annyira bőgtem, hogy János rám szólt, ne áztassam el a gyareket. János a KFKI után került a Külker Minisztériumba, ott is fordított. Ez már 1956-ban volt. Az események fellelkesítettek minket, JÁRTUNK A PETŐFI KÖRBE. JÁNOS EGÉSZ NAP TÜNTETETT, amennyire időm engedte, én is vele tartottam, utána haza kellett mennem a gyerekekhez. JÁNOS ELMENT A RÁDIÓHOZ, A LÖVÖLDÖZÉS ALATT IS OTT VOLT. Azután jött haza, de éppen csak bejelentkezett. Őrjöngtem, hogy maradjon otthon, mert nagy bajok vannak, de visszament, egész éjjel az utcán volt, és csak reggel felé került elő. (...)
  "A párt később vizsgálta, hogy Jánost 56-ban látták a rádió előtt tüntetni, ezt sokszor a szemére hányták. Ő mindig azt mondta, hogy odament a többi emberrel együtt, de nem tudta, hogy mivé fajulnak az események."

  Nemigen kell kommentálni, a kisávósok védik a Rádiót, a Nagyávós(ok?) meg ott van az ostromlók között. Egy ILYEN múlttal egy ilyen kommunista hóhér és leendő (???) Moszat-ügynök szintén ÁVH-s nejével együtt lelkesen eljár a leendő antikommunista, (kis)ávósokat lábuknál felakasztó forradalom ideológiai-szervezeti-hangulati előkészítését végzó Petőfi Körbe, majd nem marad távol a forradalmi eseményektől sem.. Aztán ezért a haja szála se görbül, 56 után előbb a Rádió Irodalmi Osztályát vezeti, majd a Magyar Nemzet kulturális rovatát, majd a Népszabadságét és onnan megalapíthatja a Mikroszkópot, ahol úgy "bírálják" Hofival a Kádár-rendszert, hogy Kádár és Acél rendszeresen ott töltik a szilvesztert...

  Komlós az ÁVH(-KGB-moszat) azon Belső Körébe tartozott, akik be voltak avatva abba, hogy az 56-os felkelés hamis zászlós akció és részt vett a dolog megszervezésében, elindításában. A Petőfi Kör vezetője is zs volt, mint lényegében mindenki, aki labdába rúgott az események körül.

  VálaszTörlés
 9. OK, többet nem irok ide ebböl.
  Olvasd el amit irnak, foszforos/napálm bombák voltak, négyszáz repülö szállt fel, és olvasd el amit a túlélök mondanak a pusztittásról. Ott nem volt atombobarobbantás. Az amcsiknak föleg nem hiszek már semmit.
  Idáig én is abban nötem fel, hogy vannak atombombák és voltak robbantások, de ezen hit egy rést kapott, megrepedt.
  Petöfiek meg a hasonszörüek nekem már iskolás koromban ellenszenvessek voltak, akkor még nem tudtam hogy miért. Csak érzésem volt az. Soha nem lelkesedtem értük. De a Habsburgokat továbbra is utálom.
  De ha az atombomba tényleg nem létezne, akkor nagyon nagy szivatás van. Söt, tökéletes.
  Einstein a számlálóban nullával osztott, ezt tudja minden hülye, mégis zseninek tartják. Kevesen mernek nyilvánossan ellene felszólalni.

  VálaszTörlés
 10. "melynek azt kellett szolgálni, hogy az országot 15 éve megszállva tartó, gyarmati módra kizsákmányoló orosz csapatoknak ne kelljen kivonulnia" - nem kellett, pont ezt szolgálta az 1955-ben megkötött Varsói Szerződés (Ausztriából való kivonulás után Magyarországról is ki kellett volna vonni a csapatokat, de így volt jogalap maradni). Nem zárom ki, hogy 56-ban benne volt a keze a titkosszolgálatoknak, egyfajta irányított gőzlevezést akartak, de az idézetben említetten nem ezért volt szükségük október 23-ra.

  VálaszTörlés
 11. Valóban, erre már Drábik is rámutatott, ebben az elemben pontatlan Tamáska, de ez nem változtat a lényegen. Drábik maga is megerősíti, hogy a rendőrök osztogatták a fegyvert az utvai járókelőknek, amikor a többségnek még fogalma sem volt róla, hogy mi kezdődik. Idézetem a főávós Komlós részvételéről szintén ezt igazolja. A szocialista szolgálatok rendszeresen szerveztek munkásfelkeléseket, megmozdulásokat, pl. a lengyeleknél is. Mostani sejtésem az, hogy a KGB az 56-os magyar ősz főpróbájának szánta a nyári poznani megmozdulást.

  VálaszTörlés
 12. Szatmári Jenő István: 1956: lehet, hogy másképpen volt? című könyve is megerősíti, hogy a forradalom eleve megrendezett volt, és nem véletlen, hogy a szuezi válság idején történt.

  VálaszTörlés
 13. Drábik összefoglalója 56-ról, benne jól összefoglalja Tamáska elméletét és felveti a lengyel párhuzamos eseményeket, de azoknál nem tér ki a hasonló provokatív megrendezettségre (én később tervezem):

  http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0701.htm

  "1956 - A magyarok harmadik útja"
  Ismerteti és részben vitatja, de teljesen nem fogadja el Tamáska elméletét.

  Hernádi Tibor könyve: http://manocska.budapesti.info/archiv/Hernadi_Tibor_-_1956.pdf

  "1956 igaz története"

  Hernádi infói Tamáskát támasztják alá, mert szerinte az osztrák államszerződést, mely szerint ki kellett vonni a szovjet csapatokat Ausztriából (tehát a párizsi békeszerződés alapján ezután Magyarországról is) és a Varsói szerződést egyarán 1955 május 15-én írták alá, de az utóbbit egy nappal visszadátumozták. Tehát nagyon is aggódtak Moszkvában a magyarországi katonai jelenlétüket, beavatkozási lehetőségüket formálisan engedélyező szerződések tartalma miatt. %6 pedig jól jött egy mesterségesen gyártott bizonyjtékbnak, hogy a Varsói Szerződésre szükség van, mert az ellenforradalmi erők fenyegetik a szocializmust egyes országokban.

  VálaszTörlés
 14. E. S. Fischer: “A magyar forradalom titkos története ”

  http://bookline.hu/product/home.action?id=67712&type=22&_v=Fischer_E_S_A_magyar_forradalom_titkos_tortenete

  "„Nagy érdeklődéssel olvastam Szatmári Jenő István könyvét. Számtalan kérdőjelet tesz 1956-os forradalmunk még ma sem ismert eseményei mögé. Ezeknek kezük-lábuk van. Gondolkodásra késztetnek, továbbkutatásra. Van, amit azonnal elvethetünk, van, ahol tovább kell kutatnunk, mert a szerző jó szimattal”aranyrögre” talált. "

  VálaszTörlés
 15. Itt a könyv: https://www.scribd.com/doc/216582230/E-S-Fischer-A-Magyar-Forradalom-Titkos-tortenete

  VálaszTörlés
 16. "Az 1956-os magyar szabadságharc volt a történelem egyetlen
  forradalma, amelyet mindvégig azok vezettek, akik ellen kirobbant. " Hernádi Tibor

  Valójában persze épp elég sok hamis zászlós kavarásról tudunk, tehát nem volt az egyetlen, de ez egy jó mondat az 56-os hivatalos ünnepi megemlékezések fényében. Nem is csoda, hogy Kádár meghülyült a végére és ez még jó fényt vet rá, mert eszerint volt lelkiismerete.

  VálaszTörlés
 17. Most látom, hogy az Alfahíren Baranyi elég jó cikkel ünnepelte október 23-át:
  http://alfahir.hu/az_igazi_szabadsagharcot_a_tulero_ellenere_is_meg_kell_vivni

  Szerinte is hamis zászlós forradalom volt, amit a Cion nevében irányítottak a háttérből.

  VálaszTörlés
 18. én látok párhuzamot az általad vélt kiprovokált 56-as forradalmak, a valóban, Rákosi által terrorizált Magyarország és a mostani netadó kapcsán.

  Jogosan megy ki egy nagy tömeg az utcára a netadó miatt, amire rátelepszik a Clinton-Soros lobbi is, megunták Orbán hinta-politikáját (ld. Kállay-kettős)

  http://maxval1967.wordpress.com/2014/10/29/kijev-budapesten/

  és ha valóban bukik Orbán, akkor Bajnai, vagy egy Nyugat-szervilis fideszes kerül Orbán helyére?

  z

  VálaszTörlés
 19. 56-ban akkora a párhuzam a lengyel és magyar események között (de nálunk SOKKAL több vérrel!), hogy úgy tűnik, egyrészt ugyanabból a kottábból játszott a titkos rendezőség mindkét helyen, másrészt a lengyel Poznań egy főpróbája is volt a budapesti októbernek. Ami a személycseréket illeti, a kotta párhuzama itt is nagyon erős. 56 első felében a szovjet Gazdák megszabadulnak az addigi sztálinista diktátortól. Bierutot Moszkvában, a XX. Kongresszuson Hruscsov személyi kultuszt leleplező beszéde hallatán üti meg a guta (vagy a pletykák szerint teszik el láb alól), még 56 tavaszán, Rákosit pedig a nyár elején váltják le dicstelenül, egyúttal jelezve, mennyire volt ő "diktátor". Ekkor mindkét helyen olyan átmeneti figura kerül a volt sztálinista vezér helyére, aki személyében még az addigi nyíltan judeokommunista káderelit tagja. Gerő a zsidó Négyesfogat tagja, Ochabnak a felesége zsidó, párttisztségeiről majd Gomułka 68-as anticionista kampánya elleni tiltakozásként mond le. A véres utcai események, megmozdulások nyomán az átmeneti, zsidó kötődésű figura megy a süllyesztőbe (de az országban halhat majd meg, nem úgy, mint Bierut és Rákosi) és a helyére egy "nemzeti kommunistának" felépített imázsú egyén kerül, aki az 50-es években börtönben ült a zsidó moszkoviták sztálinista "túlkapásai" áldozataként. Ez a "hazafiasabb", hangsúlyozottan NEM ZSIDÓ kommunista vezető, aki a szovjetektől külön utakon jár a belpolitikájában, Gomułka/Kádár. Közös kotta. Az utcai felkelésben is, de arról egy külön bejegyzést tervezek.

  VálaszTörlés
 20. Lenau, "az osztrák Petőfi" eposzában jól összefoglalja, hogy a felforgatók elődeiknek tekintették az albigensektől a huszitákon, Lutheren, a hugenottákon keresztül egészen a már "szekularizált" francia forradalomig az összes eretnekmozgalmat, jellemző, hogy ennek az alaknak is szobra van Sátoraljaújhelyben, a Kossuthok, Kazinczyk, Petőfik, Esze Tamások, Rákóczik mellett:

  "A fényt az égről nem lehet leszedni,
  s a napkeltét sem tudja már befedni
  sem bíborpalást sem papok csuhája;
  mert Albi népét husziták követték,
  azok vesztéért vér volt a fizetség;
  Husz, Žižka, Luther, Hutten jött - s utána
  a harminc év, a hugenották ökle,
  a Bastille-vívók, s így tovább - örökre."

  (Nikolaus Lenau: Záróének - Az albigensek, ford.: Franyó Zoltán)

  Szomorú, hogy még az újhelyi piarista rendház honlapján is (mivel az iskolában tett egykor vizsgát) csak "neves diákunk"-ként említik, ahogy persze Kossuthot, vagy Andrássy Gyulát is, és azzal büszkélkednek, hogy 1849 után a diákok ellenzékiek, kuruc szelleműek voltak...

  http://palospiaristatemplom.webnode.hu/bemutatas/az-iskola-es-a-kollegium/

  VálaszTörlés
 21. Lenau eretnekdicsőítő művét az a Tóth Árpád is lefordította, akinek a Kommünt dicsőítő "Az új Isten" c. versét gyermekkoromban minden március 21-én elszavalták az iskolai ünnepségen:

  A fényt az égről nem lehet lemarni,
  napot sötét csuhákkal eltakarni,
  vagy bíborköntösökkel – fény lesz itten!
  Albigensek nyomát husziták járják,
  vérrel fizetni meg a könnyek árját,
  s Husz, Zsizska tűntén jönnek Luther, Hutten,
  a Harminc Év, a Cevennek dicsői,
  a Bastille rombolói és a többi.

  http://www.magyarulbabelben.net/works/de/Lenau%2C_Nikolaus/Schlu%C3%9Fgesang_%28Die_Albigenser%29/hu/15847-Az_Albigensek_z%C3%A1r%C3%B3%C3%A9neke

  Jellemző, hogy "Az új Isten" Petőfi-versekre rímel.

  VálaszTörlés