2015. november 12., csütörtök

Az Erev Rav, a Gyülevésznép. A Holokauszt judaista receptje II

"És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.  Sok elegy nép is méne fel velök (...)" 

ó
Az Igéret Földje felé kivonuló Tisztafajú Árják Zsidók közé
opportunista gojok tömege vegyült...
A Holokauszt, a zsidók elleni népirtás józan ésszel tagadhatatlan, megtörtént esemény és ép erkölcsi érzékkel, ép lélekkel helyeselhetetlen, elítélendő aljas tett. Viszont ép elmével arra is kíváncsinak kell lennünk, hogy hogy alakult ki az iparszerű népirtás kivitelezéséhez a fejlett, modern társadalomban nélkülözhetetlen ideológiai program. Ha nincs náci Németország, nemzetiszocialista hitleri rezsim, akkor zsidóirtás sincs, ez nyilvánvaló. Azonban ahogy a nácizmus se tűnik egy igazán autentikus, "organikus" német történelmi fejleménynek, úgy a zsidóirtás ideológiája is furcsán a levegőben lóg a nácizmus ordas eszméinek hordozójává, "lovává" vált Németországban, ahogy kényszerpályákon csatlósává sodródott hazánkban is. Furcsa, de akárhogy keressük, kutatjuk, a náci zsidóirtás eszmei alapjait, organikus előzményeit nem találjuk sem a német népi, nemzeti hagyományokban, (a magyarban sem), sem pedig az általános európai kultúra egyik legfőbb meghatározó tényezőjében, a kereszténységben. Márpedig világtörténelmet befolyásoló, milliók életébe kerülő ideológiák nem teremnek a semmiből. Rutinunk azt súgja, hogy ilyenkor érdemes a judaizmus, különösen a zsidó misztika, a kabbala tájékán keresgélni. Szimatunk most sem csal! A zsidó tömegek kiirtása, mint a (természetesen zsidó) Megváltás előfeltétele koncepciójának megértéséhez, kialakulásának nyomon követéséhez nélkülözhetetlen az Erev Rav fogalmának ismerete...A Végső Megoldás nem volt nyilvános program és nem volt "alulról jövő kezdeményezés"

Napjaink magyar történészvitáinak egyik színfoltja a jelenleg újra napirendre került kérdés, hogy mikor értesült Horthy a zsidókérdés Végső Megoldásának igazi jellegéről, mikor tudta meg, hogy a deportált magyar zsidókat a halálba viszik. Itt most ne menjünk bele, hogy végül a deportáltak milyen arányban haltak meg, bár máskor több szempontból elég érdekes kérdés lesz az is. Nem kérdés, hogy a koncentrációs táborok, köztük a magyar szempontból legfontosabb auschwitzi egyéb funkcióik mellett haláltáborok, megsemmisítőtáborok is voltak. Nekem egyelőre alaposabb ellenőrzés nélkül alapvetően meggyőzőnek, történelemképembe nagyon is beleillőnek tűnik Ungváry Krisztián és Karsai László álláspontja, hogy Horthy jóval korábban tudott a németek zsidóirtó politikájáról, mint azt nálunk a fősodor történetírás a legutóbbi időkig feltételezni szokta. (Bár e kérdésben a "fősodor" eléggé képlékeny, használhatatlannak tűnő fogalom, és a két történész ténymegállapításának elfogadása nem jelenti értékelésük elfogadását is!)

Mi azonban csak csatlós, illetve a deportálás idején már megszállt ország voltunk, periféria, az igazán érdekes ez ügyben is a Centrum, maga a náci Németország. Nagyon jellemző és nagyon is feltűnhetne, de mégsem igazán emlegetett tény, hogy a náci rezsim a zsidóirtó Végső Megoldást a német nép előtt elejétől végéig titkolni KÉNYSZERÜLT... Az Endlösung programjának bizonyítékául alapvetően két dokumentumot szokás felhozni a polkorrekt, hivatalos közbeszédben, a Wannsee-i Konferencia jegyzőkönyvét, illetve Himmler Poseni Beszédeit. Mindkettőről könnyedén találhatunk az interneten irodalmat, mely kétségbe vonja hitelességüket, alaposabb ismeretek híján az első esetén ezt (a hamisítás tényét) nem zárom ki, a másodiknál ránézésre hihetőbb, hogy hiteles. Azonban nem a témát nem ismerő amatőr intuíciója a lényeges, hanem az a tény, hogy ezek, amennyiben egyáltalán léteztek,  nem nyilvános, hanem titkos beszédek, illetve jegyzőkönyvek voltak. Vagyis az ortodox, polkorrekt, egyedül üdvözítő Hivatalos Történelemkép képviselői sem állították soha, hogy a zsidók elleni népirtás programját az amúgy a saját fajgermán népével való közvetlen viszony látszatát szívesen hangsúlyozó náci rezsim valaha is nyilvános programként hirdette volna!
Sőt, dokumentált tény, hogy a náci rezsimnek minden oka megvolt rá, hogy ezt a programját (mármint a SZELEKTÍV zsidóirtásét, mely a cionistákkal VÉGIG fenntartott gördülékeny együttműködéssel párhuzamosan realizálódott!!!), programja egyéb elemeit többnyire nagy arányban, lelkesen támogató saját népe elől titkolja.

A német nép olyannyira nem követelte spontán utcai tömegtüntetéseken zsidó származású polgártársai, nemzettársai kiirtását, hogy épp ellenkezőleg, előfordult spontán német népi tüntetés a koncentrációs táborba zárt német zsidó rokonok, barátok MELLETT. És ez olyan kellemetlen tény volt a rezsim számára, hogy engedni is kényszerült. (Rosenstraße-i tiltakozás Berlinben) A német érdekeket alapvetően eláruló, "külső" érdekeket kiszolgáló rezsim kezdettől tisztában lehetett vele, hogy a zsidóirtás programjához nemcsakhogy nem számíthat társadalmi tömegtámogatásra, hanem ellenkezőleg, az Endlösung nyilvános felvállalása esetén társadalmi ellenállásra kellene számítania. Ezért a program végig titkos volt és a társadalom egyes elemeit leszámítva, melyek a zsidóirtásban lelkesen működtek együtt, a végrehajtók zömét a náci program zöméhez hasonlóan az állami terror eszközével kellett együttműködésre kényszeríteniük. Ahogy Németországban, úgy Magyarországon és máshol is... Részben külön téma, részben épp mostani témánk, hogy a lelkes együttműködők között akadtak zsidók is...

A zsidó együttműködők három csoportja közül most nem az első kettő az érdekes, vagyis a csőcseléké, mely mindig élvezi, ha aljas lehet, sem pedig az "elitcsőcseléké", melynek nem nagy ár szegény testvéreit feláldozni, hogy a saját bőrét menthesse, vagy akár gazdagodhasson is a népirtók kollaboránsi melójának végzésén. Most itt a harmadik csoport izgalmas, melynek tagjai részben benne voltak a másodikban, vagyis a Zsidótanácsok, a Zsidó Gestapo áruló irányító elitjében is. E harmadik csoport számára ideológia, sőt vallásos meggyőződés parancsolta, hogy részt kell vennie zsidó tömegek, milliók kiirtásában, mert ez hozza el a Zsidó Megváltást, és ennek előfeltételeként, részeként a Túlélő Zsidók "Összegyűjtését" az Igéret Földjén, az újjászülető Izrael államában. Természetesen ez a vallás nem egy az egyben a judaizmus "fősodor ortodoxiája", hanem sokkal inkább a kabbala alapján álló, tulajdonképpen nagyon is "materialista vallás", melyben Isten egy tehetetlen báb, aki helyett a Megváltás Művét a cionistáknak kell emberi kezeikbe venniük... Az viszont egy érdekes és bonyolult kérdés, hogy a judaizmuson belül melyik az igazi "fősodor", mert ez, az eredetileg és egyes rabbik szerint máig eretnek irányzat, melyet többek között Luria Izsák, Sabbatáj Cví és Jacob Frank követői , köztük mára LÁTSZATRA teljesen elvallástalanodott követői képviselnek, sok zsidó szerző szerint már a 19. századra a zsidó társadalom titkos vezérlő elitjévé vált. És épp ez az elit építgeti hosszú évszázadok óta a tömeges zsidóirtás, mint a zsidó Megváltás elkerülhetetlen előfeltétele doktrínáját...

Az Erev Rav, a Hígzsidók, az Idegenszivű Zsidók, a Belső Gojság gyülevésznépe, melynek kiirtása a Messiás eljövetelének legbiztosabb jele


A Múlt és Jövő kiadásában jelent meg magyarul a Magyar zsidó történelem - másképp. Jeruzsálemi antológia. (Budapest-Jeruzsálem, 2008) c. könyv a hazai zsidóság ultraortodox irányzatának témájában. A zárótanulmány szerzője, egyúttal a kötet szerkesztője Michael K. Silber. Az utraortodoxia keletkezése, avagy egy hagyomány kitalálása tanulmánynak már a címe is egész izgalmasan hangzik, hiszen alkalmazza a "Kitalált hagyomány" Eric Hobsbawm által bevezetett koncepcióját, mely számunkra különösen a modern nemzettudatok, köztük a modern magyar nemzettudat és "ősi néphagyomány"  19. századi illuminátus legyártásának feltárásához hasznos. Silber címadását az indokolja, hogy a Hobsbawm kötetében szereplő "ősi skót hagyomány" (Ossziánostól), vagy az ott nem szereplő, de annak mintájára hamisított Kalevala és tudatosan legyártott finn nemzettudat és a mi Benedek Elekünk által hamisított álmagyar álnépmesék esetéhez hasonlóan a modern kor ultraortodox zsidósága, a haredik látszatra középkorinak, vagy még ősibbnek tűnő és általuk is ilyennek hirdetett "hagyománya" szintén egy 19. század második felében legyártott mesterséges konstrukció. A kaftános-szőrmesapkás-feketekalapos stb. hacukákkal együtt, ami a 19. századi ipari dizájnként létrejött "ősi skót klán-tartanok" zsidó megfelelője... (Ahogy a reformkorban az oszmán-török hódítóktól nálunk ragadt díszmagyart is a legújabb franciás szabással készítették a pesti szabók gyakran németajkú kuncsaftjaiknak.) Most azonban még izgalmasabb, hogy a tanulmány a 259-262. oldalon részletesen ismerteti az "erev rav", a zsidó belső ellenség és eszkatologikus célú kiirtása judaista teológiai koncepcióját:
EREV RAV
(...) Az erev rav a bibliai "gyülevész nép", a nem zsidók, akik Izraelhez csatlakoztak az Egyiptomból történt kivonulás idején  (2Móz.12:38). Az erev rav fogalma a kabbalában új értelmezést kapott. A Zóhár, és kiváltképp a Luria-féle kabbala kulcsszerepet tulajdonított nekik a messiási megváltás folyamatában. Az erev rav ma is jelen van a zsidóságban; nem biológiai folytonosság révén, hanem inkább a lélekvándorlásnak köszönhetően. Az erényes zsidók lelkei a szent szefirákban gyökereznek; az erev rav lelkei viszont a tisztátalan szitra ahrában. Metafizikai értelemben nem igazi zsidók. Szó szerint megtestesítik a tisztátalan héjakban rekedt szent szikrák, a gonosszal elegy jó luriai fogalmát. E tűrhetetlen, szentségtelen elegynek a Messiás idejében jön el az utolsó órája. A talmudi mondás, hogy "Dávid fia mindadig nem jön el, amíg a világ akár teljes bűnöségre, akár teljes igazságosságra nem jut" (beSzanhedrin 98a), Jichak Luria szerint azt jelenti, hogy az idők végén nem lehet majd jó és gonosz között bizonytalankodni: egyértelmű választást kell tenni közöttük. A zsidók is két csoportra oszlanak majd ekkor: lesznek köztük teljesen jók, s lesznek egészen gonoszak. De amint a szikrák megváltásának, a jó és gonosz szétválasztásának kozmikus folyamata a beteljesüléshez közeledik, egyre növekedni fog az ellenállás. Az erev rav egy utolsó, elkeseredett rohamra indul, s rövid időre diadalra jut. Ám ez lesz a veszte, mert ekkor megmutatkozik valódi természete, és ez lehetővé teszi a szétválasztás bevégzését. 
Az erev ravnak és kozmikus küldetésének eszméje a 17. és 18. században terjedt el igazán, amikor a Sabtaj Cví hívei és ellenzői előszeretettel sütögették egymásra az erev rav bélyegét. A 19. század első felében a dinovi Cvi Elimeh és más haszid mesterek alkalmazták e fogalmat a maszkilokra. A dinovi rebbe tanítása szerint, akik a külső bölcsességhez vonzódnak, "tudják magukról, hogy nem a mi népünkből valók, hanem a gyülevészből". Untig ismételt kitétellé azonban csak Schlesinger és Lichtenstein műveiben vált az erev rav fogalma. (...) Lichtenstein szavaival: " Amalek magjából, a gyülevész nép aljából valók azok a loazok, akik Izraellel el akarják feledtetni a nevét, meg a nyelvét." (...) Mi a különbség az erev rav és az Egyiptomból kimenő igazi zsidók között? Ezek is, azok is tiszteletben tartották a Tórát, de míg az erev rav elvetette a salem parancsát, Jákob magvát könnyen felismerhette akárki, mint Isten választott népét. "Eljött a nagy megtisztítás (ceruf ha-gadol) ideje, amely a Megváltó eljövetele előtt fog majd bekövetkezni. (...) Eljött az erev rav ideje, amikor a gonosz emberek úgy sarjadnak, akár a fű." (...) "Mesteremtől hallottam - írta Schlesinger, talán apósára utalva -, hogy mielőtt egy erő megsemmisül, növekszik az ereje. A legsötétebb óra például éppen a pirkadat előtti... Ugyanígy a messiási idők beköszöntekor (...) cselekszik majd gonosz ármányaikat az apikoroszok és a szadduceusok." A híveknek össze kell szedniük bátorságukat, hogy elentámadást indítsanak. Ha a Talmud azt mondja: "A messiási idő kezdetén az arcátlan vakmerőség (hucpa) uralkodik", akkor az istenfélőknek össze kell szedniük a "szent bátorságot" (omec di-kdusa), és ugyanúgy, "szent vakmerőséggel" (azut di-kdusa) kell visszavágniuk. Ilyen merészség kell ahhoz, hogy a hiteles és hamis zsidót egybefűző gordiuszi csomót kíméletlenül szétvágja az ember.
Számunkra itt nincs túlzott jelentősége, hogy Silber tanulmánya az erev rav fogalmának a magyarországi 19. század végi ultraortodox zsidó irányzat és gyűlölt ellenségei közötti tipikus torzsalkodás fegyverekénti bevetését tárgyalja. Nála is látjuk (a sabbatájisták és anti-sabbatájisták esetén) és alább is látni fogjuk, hogy ez a koncepció a zsidó belharcokban újra meg újra előkerül az aktuális riválisok ellen, mert annyira közismert és "kézreálló".

A jeruzsálemi Héber Egyetem történésze, Paweł Maciejko: The Mixed Multitude. Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755-1816 (A gyülevésznép. Jacob Frank és a frankista mozgalom 1755-1816) című, szintén nagyon fontos témájú könyvének már a címében is az erev rav fogalma a főszereplő, hiszen a "mixed multitude" a héber "erev rav" angol fordítása. Természetesen a sabbatájisták és anti-sabbatájisták után a sabbatájisták gnosztikus nihilista felforgató utódai, a frankisták és ellenfeleik is kölcsönösen egymást nevezték az erev rav ivadékainak...

Maciejko könyve két idézettel indul, a Bibliából és a Zóhárból:
"És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül. Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom." 
Kiv 12.37-38
(Itt a fordítást a Károli-féle Biblia alapján adom meg, mert nyelve szebb és témánkhoz kifejezőbb, mint a kiherélt, száraz nyelvű, modern katolikus Biblia.)
"Ők azok [a gyülevésznép] akik miatt a világ visszatér a kietlenség és pusztaság állapotába. Ez rejti magában a titkot, hogy miattuk rombolták le a  [jeruzsálemi] Szentélyt és "a föld pedig kietlen és puszta vala" (Ter 1.2), mivel  [a Szentély] a világ közepe és alapzata. De amint eljön a fény, amely a Szent  [Isten] , áldassék a Neve, akkor ők eltöröltetnek a föld színéről és megsemmisíttetnek." 
Zóhár, 1.25b
A könyv Bevezetőjében Maciejko felidézi, hogy Jacob Frank és követői 1759-es lengyelországi, (nem éppen őszinte) kikeresztelkedése nyomán a rabbinikus tekintélyek örömujjongásának kórusából egyedül a haszidizmus alapítója,  Israel Ba'al Shem Tov, ismert névrövidítésével a BeSh"T jajgatása lógott ki, aki azon siránkozott, hogy Frank és szektája is Izrael misztikus testének, a Sekinának egy része volt és lembergi tömeges betérésük által levágatott a Sekina ezen tagja, ami többé már nem tehető jóvá. A  BeSh"T a haszid hagyomány szerint e szörnyű veszteség feletti bánatába halt bele egy évvel később, amit azért érdemes megjegyezni, mert a haszid irányzat alapítóját ezek szerint egyáltalán nem idegenítette el a frankisták gnosztikus antinomianizmusa, rituális törvényszegése, a Tóra szabályait feje tetejére állító hozzáállása. Ez nem apróság, mert egyrészt például a frankisták és az ortodoxia képviselői a lengyel egyházi és világi hatóságok előtt kölcsönösen a vérváddal, rituális gyilkosságokkal vádolták egymást, másrészt több közismert, zsidó és nemzsidó szerző elmélete szerint modern korunk 19-20-21. századi, ma is zajló nihilista kulturális forradalma mögött háttérként a sababtájista-frankista és nem utolsósorban haszid közeg által képviselt kabbalai alapú eretnek zsidó misztika áll. ("A zsidó misztika álruhája: a Modern Kultúra") Ha ugyan nem ez vált az igazi ortodoxiává legkésőbb a 19. században... (Ez utóbbiak természetesen az én megjegyzéseim, ezt nem Maciejko írja!)

150 évvel később Berlinben Shmuel Yosef Agnon, a leendő legnevesebb, idővel irodalmi Nobel-díjas izraeli író a frankistákról írott eszméjében tisztelettudó szabadkozással különvéleményt fogalmazott meg a nagy  BeSh"T-tel szemben:
"Mi csak por vagyunk e szent ember lábai alatt, de merészelünk más vélemányen lenni. Frank és bandája nem Izrael testének egy tagja voltak, hanem egy [kóros] kinövés rajta. Dicsőség és hála doktorainknak, akik időben kivágták, mielőtt meggyökerezett volna a testben!... Frank és csapata kétségkívül annak az idegen csőcseléknek a leszármazottai voltak, mely Izraelre csimpaszkodott az egyiptomi Kivonulás idején, és aztán vele tartott. Ez a tömeg a sivatagban, Izrael Földjén és később a Száműzetésben bemocskolta Izrael tisztaságát és megbecstelenítette annak szentségét. Bárcsak örökre megszabadulnánk tőlük!"
Agnon a BeSh"T' kitérésére adott reakcióját felidézve az erev rav, a "kevert csőcselék", vagy "gyülevésznép" szimbólumára utalt. A koncepció a Héber Bibliában bukkan fel az Exodus elbeszélő történetében (Kiv 12.37-38): "És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül. Sok elegy nép [erev rav]  is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom." A zsidó hagyomány az erev rav fogalmát azon idegenek csoportja elnevezéseként interpretálta, akik az Egyiptomból Mózest követve kivonuló izraelitákhoz csatlakoztak. Bár egyes midrások ezt úgy értelmezték, mint utalást "az egyiptomi igazakra, akik együtt ünnepelték Izraellel a Húsvétot", akik a későbbi zsidóságba betérők előfutárai, az írásmagyarázó rabbik többsége a gyülevésznépben a romlás, bűn és belviszály forrását látta: a bálványimádáshoz szokott erev rav csábította az izraelitákat az aranyborjú készítésére és haragította meg Istent a vérfertőzés tilalma eltörlésének követelésével. Ezáltal az erev rav fogalma a Szent Nép legbelső soraiban jelen levő hívatlan idegenek képének kifejezőjévé vált; a gyülevésznép tagjai nem valódi "Ábrahám fiai", hanem az izraeliták közé vegyült egyiptomi csőcselék, mely beszennyezte tisztaságukat, bűnre csábította őket és letérítette őket az igaz útról a pusztaságban. Miattuk tévesztette el a Kivonulás nemzedéke a helyes utat a sivatagban és miattuk nem léphetett Mózes Izrael Földjére. 
A középkorban az ősi midrás által kialakított szimbolizmust átvette és továbbfejlesztette a kabbala, különösen a Zóhár. A Zóhár a bibliai történetbeli helyéről kiragadva egyetemessé tette a midrási képet: a gyülevésznép jelenléte és tevékenysége többé nem korlátozódott a Kivonulás nemzedékére, hanem kiterjedt a teljes emberi történelemre. Az erev rav volt a tisztátalanság, melyet a kígyó Évába fecskendezett; ők voltak Káin leszármazottai ;  a nefilim, "Isten fiai", akik az emberek leányaival szaporodtak, (Ter 6.2-4); a gonoszok, akik túlélték a vízözönt. Ők voltak a démoni fejedelmek, Samael és Lilit ivadékai. Részt vettek Bábel tornya építésében és ők okozták a jeruzsálemi Szentély lerombolását. Vérfertőzők, bálványimádók és boszorkányok voltak. Ők okozták az Isteni Jelenlét bebörtönzését a "héjak" (kelippák) démoni birodalmába és Izrael száműzetését a gojok közé.
A Zóhár felfogásában a gyülevésznép tevékenysége egyáltalán nem korlátozódott a múltra. Épp ellenkezőleg, az erev rav a rombolás örökké jelenlevő tényezőjét képviselte, melynek célja a világ visszajuttatása volt a bibliai "kietlenség és pusztaság" állapotába, az őskáoszba (tohu va-bohu). És megjegyzendő, hogy ez az erő magán a zsidó népen belül volt található. Amint a gyülevésznép a pusztaságban összekeveredett az izraelitákkal, utódai külsőre megkülönböztethetetlenné váltak a többi zsidótól és minden nemzedékben jelen volt: a Zóhár saját szélesebb lélekvándorlás-mitológiájával összhangban a jelenkori zsidó bűnösöket olyan zsidóknak tartotta, akik "lelkeinek gyökerei" az erev ravból származtak.
Így a gyülevésznép toposza a legfőbb belső ellenség megtestesítőjévé vált, mely nem azonos Izrael goj gyűlölőivel. Mint Yitzhak Baer bemutatta, ezt a motívumot már eredeti zóhári környezetében is felhasználták egy nagyerejű társadalomkritikai eszközként a korabeli zsidó elit ellen, melyről azt mondták, hogy elnyomja a hittudósokat és kizsákmányolja a szegényeket. A rabbik és parnasok (világi vezetők), akik "a Tórát nem önmagáért tanulmányozták", "nem Isten dicsőségére építettek zsinagógákat, hanem a sajátjukéra", és "Izrael hamis pásztoraivá" váltak, nyilvánvalóan nem "Izrael igazi fiai" voltak, hanem az egyiptomi potyautasok leszármazottai, akik Mózeshez csatlakoztak. Így hát a gazdag, nagyhatalmú, materialista rabbikat és világi vezetőket szembeállították a vagyontalan és rang nélküli szent spiritualistákkal, akik magasztalták az Istennek tetsző szegénységet. A kabbalisták szemében csak az utóbbiak képezték Izrael igazi gyülekezetét. 
Miután tehát hiába is keresnénk zsidó tömegek kiirtásának sokévszázados, rutinná vált teológiai, eszkatologikus jelentőségű programját a német, magyar, lengyel, orosz, stb. népi, nemzeti hagyományokban (akár az igazikban, akár a modern korban kitaláltakban) , vagy az Európa kulturális-spirituális identitását a Reneszánszig és Reformációig döntően, a Holokauszt koráig pedig már roncsoltan, de még mindig hatásosan meghatározó kereszténység tanításában, végül mégis megtaláltuk, méghozzá ott, ahol pont nekünk túl nagy meglepetést nem okozott... E blogon más irányból indulva már több bejegyzésben terítékre került, hogy Hitler egy cionista báb volt, rezsimje a cionisták érdekét szolgáló bábrezsim, hogy a Holokausztnak judaista vallási alapjai vannak, és hogy a nácik zsidóirtó programját zsidók tömege, köztük magas fokon beavatott cionista zsidó vezetők sora szolgálta ki lelkes kollaborációval.

Érdemes még felidézni két korábban már tárgyalt, ideillő elemet, melyeknél akkor nem merült fel az "erev rav" fogalma, mely az egyik fő judaista teológiai alátámasztást nyújtja ahhoz, hogy zsidók a Megváltást zsidó tömegek halálától várják, de tökéletesen egybevágnak vele. A "Kiddush Hashem - a Holokuszt zsidó receptje - II.rész - A vallási háttér" c. bejegyzésben idéztem Ben Zion Vacholder rabbi és történész tanulmányából, hogy Jacob Frank épp a magyar híveihez írt, a titkosítás érdekében csak a beavatottaknak érthető zóhári nyelvezetet használó "Vörös Levélben" fejtette ki, hogy a Megváltásnak előfeltétele a tömeges zsidóirtás:
"...a levél általános üzenete így összegezhető: - Frank megjósolja a zsidók eljövendő mészárlását Európa minden nagyobb és kisebb országában az apokalipszis részeként."
Számomra nem kérdéses, hogy ez Frank és a tágabb gnosztikus(gonosztikus) kabbalista irányzat részére, melynek képviselői saját kezeikbe szeretik venni a "Megváltást" és ennek érdekében "történelmet gyártanak" (manipulálnak), a fenti eszkatologikus célú tömeges zsidóirtás nem jóslat, hanem forgatókönyv volt! Ugyanezen bejegyzésben idéztem a hírhedt Yosef Ovadia rabbi kijelentését, melyben egy az egyben felismerhetjük az erev rav fogalmának a Holokauszt áldozataira alkalmazását:
"A Holokauszt hatmillió áldozata bűnösök lelkének reinkarnációja volt, olyan embereké, akik megsértették a törvényt és mindenféle olyat tettek, amit nem szabad tenni. Ők azért születtek újjá, hogy vezekeljenek."
Ha a hír igaz, és a fentiek alapján nagyon is logikusan lehet az, Ovadia még a kabbalista messianisztikus cionizmus perverz nézőpontjából automatikusan következő gyakorlati lépést is elismerte:
"Hitler egy küldött volt, akinek Isten munkáját kellett elvégeznie, mielőtt eljön a Messiás."
Az ideológiák nem teremnek a semmiből: A németországi, Németországot "hátaslónak", illetve az élősködéssel elpusztítandó gazdaállatnak használó náci rezsim ideológiája és azon belül a tömeges (de nem mindenkire kiterjedő, a cionistáknak királyi menekülőutat nyújtó!) zsidóirtási programja egy ősi hagyomány évszázadok során bevésődött alapelemére támaszkodhatott. Az erev rav koncepciója olyan közismert e hagyomány hittudósai számára, hogy azok nyilván hirtelen felébresztve is kívülről fújják: a zsidó Belső Ellenség megsemmisítése a Messiás eljövetelének előfeltétele, illetve KIPROVOKÁLÓJA. Ez a hagyomány a misztikus judaizmus hagyománya... Nem meglepő, hogy a vallási érzületüket a történelmet a megváltás eszközének hirdető kabbala tanítása alapján világi, politikai térbe átvitt, de ettől még maximálisan messianisztikus cionizmus képviselői az erev rav, a Belső Gojok képviselőit a nemcionista zsidóság tömegeiben, egyrészt a nemzetileg asszimilált, németté, magyarrá, lengyellé vált neológokban, másrészt a cionizmusból szintén nem kérő, a Megváltást Isten művének meghagyni akaró ortodoxokban látták. Nekik szerveztek Holokausztot.


38 megjegyzés:

 1. "Furcsa, de akárhogy keressük, kutatjuk, a náci zsidóirtás eszmei alapjait, organikus előzményeit nem találjuk sem a német népi, nemzeti hagyományokban, (a magyarban sem), sem pedig az általános európai kultúra egyik legfőbb meghatározó tényezőjében, a KERESZTÉNYSÉGBEN."
  Hát akkor egészen röviden keressük, kutassuk még egy kicsit a náci zsidóirtás eszmei alapjait, organikus előzményeit, mert megtalálhatjuk a kereszténység kialakulásának a kezdeteitől. Úgy értem, hogy a teljes Újszövetséget félreértelmezve, az első századaitól magában hordozta, és a teológiai antiszemitizmusra alapozta a (római / katolikus) egyház az önmeghatározását. Részletes, tudományos megalapozottságú tájékozódáshoz ajánlanám elolvasni a következő szakirodalmat:
  http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/letolt/nagyritadissz.pdf

  VálaszTörlés
 2. Hibás a linked. De meglepnél, ha találnál forrást olyan keresztény tanításra, mely szerint a megváltásnak előfeltétele zsidók tömegének kiirtása. Én hoztam bizonyítékot arra, hogy ez a tan nem marginális, hanem közismert a judaizmusban.

  VálaszTörlés
 3. Nekem az előbb sikerült leszedni a hivatkozott dolgozatot. Sajnos már az első sorokból kiderül, hogy protestáns szemléletű. Nem zavar, ha emiatt alkalmatlan vitapartnernek tartanak, de sajnos az ilyen irományokat én nem szoktam elolvasni. Ponr azért, mert az efféle vitáknak semmi értelmét nem látom. Már a témafelvetésből is látszik, hogy a hozzászóló nem ismeri, vagy nem veszi figyelembe azokat a meglátásokat, amelyeket ezen a blogon B. Cs. felvetett és bizonyított. Főleg ezeknek a bejegyzéseknek a fényében tartom értelmetlennek pont ide belinkelni egy ilyen tanulmányt. Akik ennek az oldalnak a szellemiséget sajátjuknak érzik, azok már a hozzászólásból is tudják, hogy honnan fúj a szél. És szerintem már megszokták, ha emiatt minimum leszélsőségesezik őket.

  /fortesinfide/

  VálaszTörlés
 4. "És elköltözének Izrael fiai Ramesszéből Szókotba közel hatszázezer gyalog férfi a gyermekeken kivűl. De vegyes köznép is szám nélkül méne föl velek, fölötte sok juh és csorda és különféle barmok."

  Ez a régi Káldi-biblia fordítása. ;-D Fent van a neten teljes terjedelmében.

  /fortesinfide/

  VálaszTörlés
 5. Köszönöm, érdekes, de az interneten minden fordítás több verzióban szerepel (mivelhogy pl. a Károlit garantáltan modernizálgatták időnként) tán ki is kéne cserélni, mert a "gyülevésznép" kifejezést szó szerint Káldi használja ebben a neten található verzióban, lehet, hogy a Jeruzsálemi Antológia fordítója ezt vette alapul: http://szentiras.hu/KNB/Kiv12

  "37Aztán Izrael fiai elindultak Rámszeszből Szukkót felé, mintegy hatszázezer gyalogos férfi a gyermekeken kívül. 38Nagyszámú gyülevész nép is felment velük, valamint igen sok juh, marha, és mindenféle jószág."

  Mi a miskolci cikk linkje? Gondolom, az Egyháztörténeti Szemléből, ami tele van jó cikkekkel, magam is nem egyet linkeltem már itt. De publikált ott egyszer Bácsfi Diána "gnosztikus valláskutató" is... :-) Péter katalin és mások cikkei sokkal hasznosabbak, holó ügyben érthetően polkorrektek.

  VálaszTörlés
 6. Mellesleg a párizsi, szerintem hamis zászlós támadás is aktualitást ad az Erev Rav kabbalai koncepciója ismeretének. A világ összes államát olyan elitek irányítják, akik e gonosztikus körök tagjai, és ezek számára a saját népük elleni tömegmészárlások nem okoznak lelki problémát. Ott volt a magyar 56, a 45 utáni hazai zsidópogromok a zsidó ávósok szervezésében, a moszkvai paneltömb-robbantások, és most a párizsi merénylet. A gonosztikus háttérhatalom dialektikusan megszervezi mesterséges konfliktusait és manipulálja annak mindkét harcoló felét, közben tömegesen mészárolja "saját" népét. Most a saját maguk által kreált ISIS ellen szolgáltat casus bellit a gátlástalan önmerénylet. De vessük egyvbe az erev rav kabbbalista koncepcióját az összes forradalom szokásával is, hogy felfalják saját gyermekeiket. Jó példa a gnosztikus-gonosztikus-kabbalista konvepciókat láthatóan jól ismerő Petőfi elvtárs verse, sokadszor idézem, mert az erev rav koncepciója is benne van:

  Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
  Mindenütt van, ahová tekintesz,
  S legnagyobb és legveszélyesebb az,
  Ki mint testvér símul kebleinkhez.

  Köztünk van a legnagyobb ellenség,
  A cudar, az áruló testvérek!
  S egy közűlök százakat ront el, mint
  A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

  A halálos itéletet rájok!
  Százezerszer sujtson bár a hóhér,
  Bár a házak ablakán foly is be
  Az utcáról a kiáradó vér!

  Könnyü bánni külső elleninkkel,
  Ha kivesznek e belső bitangok...

  VálaszTörlés
 7. Az alábbiakban idézek "A Sátán zsinagógája" című tanulmányból ( http://churchofgod.hu/ - Az új világrend - A Sátán zsinagógája 1,2) - Keresztény oldalról vizsgálja fenti témát (még ha katolikus nézőpontból az "Isten Egyháza" problematikus is, azért sok értékes és aktuális információt tartalmaznak a tanulmányok.) - Drábik is állítja, hogy a "Sátán zsinagógájának" szándéka egy újabb erőteljes "kis-zsidókat" érintő Holokauszt. -

  "Láthattuk, hogy Sátán egy zseniális, hosszútávú stratégia részeként beoltotta a maga "ivadékait" a zsidó nép közé oly módon, hogy általuk a későbbiekben még az eredeti zsidó identitást is sikeresen lecserélte! Tudjuk, Sátán ivadékai adták halálra a Messiást (vö. 1Móz. 3:15), de stratégiájuk túlment ezen, és ma már a hamis, sátáni messiásnak, az antikrisztusnak az eljövetelét és egyetemes elfogadtatását készítik elő. Ez az előkészítés évszázadok óta folyik, s e terv végcélja a nyíltan Sátánt imádó világuralom létrehozása az antikrisztus királysága alatt. Az antikrisztus uralmának teljén ugyanis kötelezővé teszi Isten és Krisztus megtagadását és Sátán imádatát. Sátán soha nem adta fel eredeti tervét: "Olyanná leszek, mint a Magasságbeli" (Ézs. 14:14). Magjait tehát a választott nép közé hintette, majd általuk hamisította meg az Ószövetség rendjét arra a farizeusi judaizmusra, ami elveti az Isten parancsolatait, és helyette emberi szabályzatokat érvényesít (Márk 7:9). A Sátán zsinagógájának rendszere egy olyan eltorzított vallás- és messiásképet alkotott meg, amely nem csupán az igaz Messiás elutasításához vezetett, hanem egy ál-zsidóság létrejöttéhez, majd egy hamis Izrael-kép felállításához is. Mindez Sátán ügynökeinek szisztematikus, nagyrészt a háttérben zajló munkájának az eredménye volt. Ennek a sötét munkának a része a nemzetállamok megszüntetése, egy globális rend felállítása, valamint a kereszténység teljes megtévesztése és judaizálása, illetve mindazok elpusztítása, akik nem igazodnak ehhez a programhoz. A közélet legfontosabb területei, mint a gazdaság, a politika, a szórakoztató ipar, de még az intézményesített vallás is a Sátán zsinagógájának fokozódó irányítása alá kerül. A nyugati világ kormányzatait, a politikát és a közéletet gyakorlatilag már ők irányítják, ami a tervezett globális világrendbe fog torkollni. A vallás területén egy olyan világvallás létrehozatala a céljuk, ami az általuk teljesen meghamisított, de nevében továbbra is "zsidó-keresztény" értékrendnek nevezett mintát fogja követni, miközben egy velejéig pogány és okkultista kultusz marad, aminek a végcélja Sátán istenné nyilvánítása. Sátán mesterien a jótékonyság köntösébe bújtatott ideológiákkal vitte rabságba az emberiséget. A sorozat e része Sátán zsinagógájának az újkortól megkezdett és mostanáig tartó munkájára vet némi fényt. A globalizmushoz vezető lépcső fontosabb fokai a hamis messianizmus és az olyan humanista ideológiák terjesztése, mint a kommunizmus, liberalizmus, fasizmus és a politikai cionizmus, majd a világ javainak szisztematikus kisajátítása. Mára ez a sötét erők által megtervezett új világrend a küszöbön áll, de ezzel egyben eljött annak az ideje is, hogy Isten egyháza felfedje a Sátán zsinagógájának munkáját és kilétét."

  VálaszTörlés
 8. " Ennek a sötét munkának a része a nemzetállamok megszüntetése" Előtte pedig a létrehozása is... :-) (ha szabad e témában vigyorogni) "Sátán egy zseniális, hosszútávú stratégia részeként beoltotta a maga "ivadékait" a zsidó nép közé" Itt a C.o G. simán elismétli az erev rav koncepcióját. Ezzel szemben áll az egyéni lelkiismeret, egyéni bűn koncepciója, ha jól értem, ez az eredeti katolikus, keresztény felfogás. Sem biológiai leszármazás, sem "lélekvándorlás" nem tesz senkit eleve a Gonosz automatikus kiszolgálójává. Nekünk el kell utasítanunk a kollektív bűnösség elvét, a Holokausztok, mint Végső Megoldások terveit. Mégha megakadályozni nem is tudjuk ezeket. Természetesen én itt keresem a történelem Gonosz által inspirált manuipulációjához szükséges tanok, ideológiák eredetét.

  VálaszTörlés
 9. Sikerült megnyitnom Nagy Rita Phd-jét. Mindent elmond korunkról, ha ez átment doktoriként... A polkorrekt konformizmus ujjgyakorlata, semmi több. E blog nem egy bejegyzése is cáfolja alapvető megállapításait. Ezt ránézésre, csak pár helyen beleolvasva is ki merem jelenteni.

  VálaszTörlés
 10. Hát éppen ezért írtam, amit írtam. Számomra is kiderült 2 sor után... de tkp. már a bejegyzésből.

  /fortesinfide/

  VálaszTörlés
 11. legyen a következő cikk Nagy Rita Phd-jéről, részletről, részletre cáfolva. : )

  z

  VálaszTörlés
 12. azt kihagytad Csaba, hogy az NDSAP-t létrehozó ezoterikus, okkult társaságok, mint Thule Társaság és elitköre a Vril Társaság, Helena Blawatskytól is merítette spirituális tanait, köztük az alacsonyabb/magasabbrendű fajok elméletét.

  Blawatsky ugyan megvetette a zsidókat, de azért a tanait a kabbalából építette fel.

  Helene Blawatsky meg amúgy a kommersz ezotiéria/new age nagyanyja.

  z

  VálaszTörlés
 13. Rendelésre még nem írtam bejegyzést, ez a PhD annyi időt nem érne meg, de azért futólag meg lehetne vitatni a hozzáállását. Blawatska úgy vetette meg a zsidókat, mint Marx és sok másik zsidó guru: maga is zsidó nő volt, nyilván az "erev rav" tagjait vetette meg,és a rasszelmélettel épp az autentikus judaista-kabbalista örökség egy alapelemét továbbította a háttérkavarók által kreálandó náci mozgalom ideológiájához. Minden zsidó szerző úgy értelmezi az erev ravot, hogy azok a zsidók a tagjai, leszármazottai, akik nem az ő irányzatát követik. Marx, a teozófusok, a cionisták, a frankisták, mindenki.

  VálaszTörlés
 14. "Erev rav" szó szerint "esti rabbi"-t jelent :-) Rájött már valaki, hogy miért éppen ez a kifejezés használatos? (Mert én még nem.)
  Egyébként rendben és érthető, hogy a hitleri náci rendszert is az okkultista, szabadkőműves - ha úgy tetszik: judaista, - háttérhatalom pumpálta fel, de azért legyünk őszinték (legalább úgy magunkban, magunkhoz):
  Annak a 12 évnek az emlékéből nemzedékek sora élt Németországban. 1933 és 1945 között egy kicsit szabadjára engedték a német kreativitást és szorgalmat, ami hihetetlen fellendülést hozott. Persze a másik oldal is ösztönözve volt (pl. a mobiltelefont a Motorola mérnökei konstruálták a '30-as években az USA hadserege számára). De a sugárhajtású repülőgéptől kezdve a számítógépig, a rakétától a televízióig, stb. minden jelentős technikai találmány a II. világháború előtt, vagy alatt keletkezett, német vagy angolszász (igen: árja!) tudósok tervezőasztalán. A háború véget ért a III. Birodalom megsemmisítésével, és azóta leállt a fejlődés. Nem születnek új találmányok, csak azt tökéletesítik, finomítják (lassan már a favágó szekercéjét is mikrochip vezérli) amit '45-ig feltaláltak, de korszakalkotó újítás nincs.
  Egy ideig még a svédek tartották magukat, köszönhetően annak, hogy kimaradtak a háborúból, így nem volt rajtuk mit leverni, de őket a cukormázas jólét mákonya, a rájuk erőltetett liberális nyitottság és a fekaáradat juttatta a haldokló nemzetek sorsára.
  És még egy szerény kérdés: jelen korunk problémáira (nemzetek elsorvasztása, istentelenség, nyomor, cigányterror, munkanélküliség, Afrika és a Kelet fekaáradata,stb. ) tudna valaki jobb megoldást egy erős nacionalista rendszernél. Ha igen, kérem, szóljon!
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 15. Az erős nacionalista rezsimeket épp most kreálja nekünk az okkult háttérhatalom. Lásd Putyin, Orbán és a Likud egyéb testvérpártjai vezetőit... A Cion Bölcsei Jegyzőkönyveiben ezt úgy nevezik, hogy "Szabadkőműves Királyság", melyet a nép boldogan fogad, miután pár évtizedre rászabadították a vadliberalizmust. Ugyanezt a trükköt sütötték el már Hitlerrel is. Amikor mai ballibsi sajtónk párhuzamokat lát Hitlerrel, ebben akkorát nem is téved, csak abban, hogy Hitler létrehozói az ő Gazdáik is, ahogy a mai "erős nacionalista Vezéreké" is. VAgy ahogy a mai őszinte hazafiak nem veszik észre, hogy kedvenc prot-kur hőseik a mai ballibsik előfutárai.

  VálaszTörlés
 16. OK! Rájöttem mit akarsz mondani. Ön népirtás volt. Saját magukat gyilkolták le, hogy majdan legyen Izraelnek erkölcsi alapja. Mindent értek. Köszönöm mester, várom a további igehirdetést.

  VálaszTörlés
 17. Várhatod, ha van időm, írok. Nyilván nem "saját magukat", mert a cionisták a saját céljaikra értékesnek tartott zsidó eberanyagot a nácikkal szorosan együttműködve nagyrészt kimazsolázták maguknak, a levesbe a szerintük "erev rav"-ot küldték. De ha úgy érted, hogy szerintem zsidók ölettek zsidókat a Holokauszt-projekt keretében egy, a cionisták mögött álló hatalmi bázis által létrehozott bábrezsim útján, akkor valóban átment az üzenet. Elég sok zsidó is így látja.

  VálaszTörlés
 18. Értem az okfejtésedet Csaba, és el is fogadom, de szerintem egy erős nacionalista rendszer kiépülésének esélye ma már a nullával egyenlő. Az elmúlt 70 év kontraszelekciója, az értelmes emberek elüldözése vagy elpusztítása, gyakorlatilag a régi arisztokrata elit eltűnését eredményezte, tehát napjainkra egy olyan tendencia, ami Németországot jellemezte 1933 és 1945 között, genetikailag lehetetlen. Noha az emberiség szellemi/fizikai degenerálódása régóta folyamatos, de az utóbbi évtizedekben felgyorsult, és egyre gyorsul (pl. miért nem születnek ma már a régiekhez hasonló nagy tudósok, művészek?). Ha valahol felüti a fejét egy-egy igazi tehetség, azonnal ledorongolják.
  Én inkább valami mástól tartok: a párizsi hamiszászlós támadások (és korábban a többi is!) megteremtették a casus belli-t a háttérhatalom számára egy olyan világterror-diktatúra kialakításához, ahol terrorizmus, vagy annak támogatása vádjával - akár valós, akár valótlan, - bárkit kivonhatnak a forgalomból, bárkit kilőhetnek, mint egy állatot. Na ez az igazi veszély!
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 19. Igaz, hogy pl. Németországban sincs ma már olyan minőségi emberenyag, mint amivel létrehozták 1933-tól az "erős nacionalista rezsimet", de vegyük észre, hogy azzal a rezsimmel alapvetően tönkretették Németországot és hozzájárultak a mai nyálcsorgató, rejtett terroristákat virággal fogadó, kedvükért keresztjeiket leszedő újnémeteket, újsvédeke, újnorvégokat, stb. A mindenkori emberanyaggal eljátszható a pavlovi reflex, hogy provokálják őket, minket vadliberális rombolással és ettől a nép áhítani fogja a szintén általuk felépített Erős Kezet.

  VálaszTörlés
 20. Ha még él ez az oldal...
  '"Erev rav" szó szerint "esti rabbi"-t jelent :-) Rájött már valaki, hogy miért éppen ez a kifejezés használatos? (Mert én még nem.) - Tihamérffy -'

  Kommentár:
  Kevés héber nyelvtanulmánnyal a hátam mögött, a jelző a főnév után szokott állni (kivételek vonatkozásában még nem vagyok jártas), pl erev jom-kippur, erev ros-HaSana stb. Vagyis ilyen értlemben nem esti rabbit jelent, hanem rabbi estét, ami értelemszerűen a kis hívő zsidók imagyülekezetét jelentheti, akik a rabbival a szombatfogadáson (civil naptár szerint péntek esténként) résztvesznek.

  VálaszTörlés
 21. Minden zsidó, izraeli stb. oldal, mely magyarázza a fogalmat, kevert tömegnek fordítja (Mixed multitude). Nem tudok héberül, csak tippem, hogy e nyelvben is sok a hasonló hangalakú, eltérő jelentésű szó, mint pl. a magyar dob, vagy fog. Esetleg valami tartalmi észrevétel a bejegyzéshez? Izraelben is él a konteó.

  VálaszTörlés
 22. Akkor a tartalmi észrevétellel kezdeném (ha már ez volt a végszó) – de főleg amiatt is, hogy a komolyabb nyelvi elemzéshez pár hétre is szükségem lehet. Első felindulásban elkövetett bejegyzésem után (sajnos csak után) kezdtem el nyomozni. Annyit azért már látok, hogy az “esti rabbi” fordítás a lehetséges leggyengébb (most hadd ne részletezzem ki-miért írhatott le ilyet), de a “rabbi este” sem sokkal jobb – ugyanis nem lehet a modern ivritből didaktikusan kiindulva mérvadó eredményt elérni… óhéber és arámi szavak és nyelvtani ismeret nélkül (ha jutok valamire jelzem)

  Nos a témában két “érdekes” konkrétumokat tartalmazó oknyomozásról tudok (előre elnézést, ha ezek itt már ismertek).
  Az egyik az Ernst von Rath gyilkosság és a kristályéjszaka hátterében zajló eseményekkel kapcsolatos Drábik-tanulmány:
  http://mek.oszk.hu/06800/06897/html/1106.htm
  A másik pedig egy pálfordult dák (ilyen is van!) publikációja:
  https://internetfigyelo.wordpress.com/2014/01/28/ki-kuldte-auschwitzbe-a-460-000-zsidot-magyarorszagrol/

  VálaszTörlés
 23. Nos az "Erev rav" - legegyszerűbb fordítása szó szerint "sok keverék" (is ment velük).

  A zsidó szövegértelmezés szabályos eljárása, hogy a szó szerinti jelentés után a "Remez" (utalás) keresése következik...
  A "gyülevész nép" nem ilyen, mert már fordítói hozzátoldás, a textus csupán adatközlés, semmilyen pozitív vagy pejoratív jelzőt nem tartalmaz. Sőt nép kifejezést sem.

  Viszont adatközlőnk a "Micráim-ban" eltöltött 190 uszkve 430 évnyi időről máshol bőven értekezik (rabbinikus vita tárgya pontosan mennyi is - de itt és most ez számunkra irreleváns). Viszont logikus több generációs idegenben tartózkodás után "vegyes házasságból" születettekre gondolni. Akik nagy része természetesen "velük ment".
  Lehet tovább gombolni...

  VálaszTörlés
 24. Szóval az elődök számolgatása nem náci találmány??? :-)

  VálaszTörlés
 25. A harmadik birodalom csak eszköz volt a háttérerők kezében Európa (konkurencia) lepusztítására...

  A kirekesztés vs. befogadás viszont kezdetektől kardinális kérdés, az emberiség szellemi rákfenéje - amíg ki nem gyógyulunk belőle addig harc folyik a "mennyek országáért". Még benne vagyunk - nyakig (Lásd Mát. 11,12).

  A zsidóságon belül minden korszakban és korszakváltáskor felüti a fejét a belharc az "igaz zsidó" címért. Ennek sincs még vége – sőt! Ez egy „in-vitro” szellemi-logikai harc, ami majd becsatlakozik a valóságba - amikor eljön az ideje. Tisztes (neológ) rabbik szerint már rég nem lenne zsidóság vegyes-házasságok nélkül – csak erről nem lehet beszélni…

  Itt a Kárpát-medencében pedig ezer éve folyik egy “in-vivo” megvalósítás, ennek is eljön majd az ideje:
  “Introitus diversarum nationum (Különféle népek bejövetele – Képes Krónika)
  Mind Geyche király és Szent István király idejében, mind más királyok napjaiban jöttek aztán Magyarországba csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izmaeliták vagyis szaracénok, bessusok, örmények, szászok, thüringiaiak, meisseniek és Renus vidékiek, kumanok, latinok, akik hosszabban tartózkodtak az országban és bár nemzetségüket nem ismerjük, a magyarokkal különböző házassági kapcsolatba kerülvén hasonló nemességet és szállást (birtokot) nyertek. ”

  Lehet számolgatni, hogy Gézáék óta (meg főleg Mózes népvezér kivonulása óta!) ki-kicsoda ezen a földgolyón?!? Kis alapfoku matematikával elrettentő eredményre jutunk! Mert 100%-ig bizonyos, hogy minden ma élő emberkének két szülője van (még a klónozásig legalábbis ez igaz), ez kettő hatványait jelenti, átlag 25 éves reprodukciós idővel számolva 100 évente 2^4=16 őst jelent az első 100 évben… 1000 év alatt (2^40!) apánk-anyánk volt…

  http://www.metaxy.hu/cikkek/nyitooldal/a-szippari-tabla-es-a-kepes-kronika-kozos-vonasai.html

  Innen szép nyerni! Kemény házifaladat vár ránk!

  VálaszTörlés
 26. "Horthy jóval korábban tudott a németek zsidóirtó politikájáról "
  Horthy nem megtudta, hanem bedőlt a Vrba-jelentésben közölt hazugságoknak. Amely jelentést 44 áprilisától novemberéig nem hoztak nyilvánosságra, csak megmutatták bizonyos személyeknek, többek között Horthynak. Mindezt azért, nehogy a németek azt mondják, hogy kérem szépen uraim, jöjjenek ide, és nézzék meg saját szemükkel.

  Yehuda Bauer zsidó történészprofesszor 1992-ben beismerte, hogy a Wannsee-konferencián nem született megállapodás a zsidók kiirtásáról.
  Forrás: https://kuruc.info/r/9/108468

  A Wannsee-konferencia résztvevői egyöntetűen vallották, Heydrich a zsidók Keletre történő deportálásáról referált. Nem volt szó megsemmisítésről, munka általi megsemmisítésről sem.’ (Cedric Martel: A Holokauszt - Egy mítosz korrektúrája)
  Forrás: https://kuruc.info/r/9/106641/

  Miről döntöttek (és miről nem) a wannsee-i konferencián?
  Forrás: https://kuruc.info/r/7/90991

  Himmler Poseni beszéde:
  Kérem szépen több oldalról is tájékozódni!

  Holokauszt-vita: Jürgen Graf reagál Ungváry Krisztián írására
  Forrás: https://kuruc.info/r/6/59792/

  Himmler poseni beszédei kérdésének végleges elintézése.
  https://kuruc.info/r/9/106641/

  A kérdésnek tengernyi irodalma van elsősorban német és angol nyelven. Csak az egyszerűség kedvéért idéztem itt néhány magyar nyelvű forrást.

  VálaszTörlés
 27. És mi következik e cikkekből? Hogy nem volt zsidóirtás? Szerintem volt.

  VálaszTörlés
 28. Válasz Bobkó Csabának a zsidó népirtással kapcsolatban.
  Hitler mindenképp a birodalom határain kívül akarta tudni a zsidókat. Két bizonyíték erre:
  Haavara-egyezmény
  Madgaszkár-terv.
  A zsidók Palesztinába történő juttatásától idővel elálltak, mert egyrészt saját potenciális ellenségeiket erősítették volna vele, de nem tetszett a terv az araboknak, muszlimoknak sem, akikre Hitler mint potenciális szövetségesre tekintett.
  A Madagaszkár-tervet pedig a hadihelyzet rosszra fordulása tette időszerűtlenné. De ott voltak a zsidók, és már nem csak a birodalomban, hanem a megszállt országokban is, akiktől Hitler mindenképp meg akart szabadulni. Ezért döntöttek a Wannsee-konferencián úgy, hogy a zsidókat a megszállt keleti területekre evakuálják.
  Ha ezt most valaki népirtásnak tekinti, akkor volt népirtás. De a linkek, illetve további, az interneten fellelhető szakirodalom azt támasztják alá, hogy gázkamrák, gázautók és egyéb tömeges kivégzési módszerek nem voltak. A források legbővebb gyűjteménye talán a www.vho.org lapon található, több tízezer, ha nem százezer oldal. Elsősorban német, angol nyelven.

  VálaszTörlés
 29. Kedves István Varga!
  Azt írtam, hogy "SZÓ SZERINT", - de arra is utaltam, hogy az átvitt értelmű jelentését nem tudom. Ennek elolvasásához nem kell pár hét...
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 30. Kedves Tihamérffy!
  Nem egy adott szövegrészlet elolvasásához kell idő, hanem néha az értelmezéséhez. Szó szerint nem értem mihez kellett viszont négy hónap??

  VálaszTörlés
 31. Nem összezördülni! :-) Látom, hogy bejegyzés kéne mán. Nemigen esélyes, más dolgom van.

  VálaszTörlés
 32. "A német történetírás napjainkban is világosan látja azt a tényt, hogy a magyar királyság különállása bénítóan hatott a központi kormányzásra. Az okokat azonban túl egyszerűen, abból a korból átvett frazeológiával, többnyire a magyarok „rebellis" hajlandóságában látják.


  Elismerjük, hogy egy nacionalista érzelmekkel átszőtt, német nagybirodalmat álmodó szempont, mely különféle nemzeteket akart egyetlen kormány alatt egyesíteni, nem szívesen látta Magyarország távolabb állását. Lázadónak: ,,rebellis"-nek azonban csak az nevezhető, aki soha nem bírt és illetéktelen jogokért harcol. Ahol azért küzdenek, amit elvettek tőlük, csak jogos önvédelemről lehet szó. Már ezekből az eszmetörténeti gyökerekből is világos, hogy a magyar Habsburg-ellenes felkelések csak szabadságharcoknak nevezhetők."

  http://real-j.mtak.hu/2073/1/FilologiaiKozlony_1976.pdf 209. old.

  VálaszTörlés
 33. A manipuláció már ott kezdődik, hogy a kurucos történelemkép propagandistái miért nevezik "HAbsburg-ellenes" felkeléseknek a korszak magyarellenes felkeléseit. Amikor Bocskai törökjeivel, tatárjaival és hajdúival végigrabolta-gyújtogatta Magyarországot, a székelyektől a dunántúli protestáns lakosságig rengeteg magyar harcolt ellene fegyverrel. És nem valószínű, hogy a Bocskai ellen harcoló magyar rendi elemek a magyar szabadságjogok ellen fogtak volna fegyvert. Ugyanez vonatkozik a többi kuruc vezérre és magyar ellenzékére.

  VálaszTörlés
 34. 1)A habsburgellenes fölkelések Magyarországon a rendi jogok védelméért folytak.

  "Az uralkodó azzal tette teljessé győzelmét, hogy az I. Ferdinánd korabeli királyi hitlevél 17 pontját 6 pontra szűkítette le. A régi hitlevélből kimaradtak az országgyűlés háromévenként megtartására, a magyar ügyeknek magyarok általi intézésére, a nádor választására és hatáskörére, a véghelyek kapitányainak magyar voltára, az idegen zsoldosok kivételére, a vallásszabadságra és általában a vallásügyre vonatkozó határozatok. Csak általánosságban szólt arról, hogy az országlakosokat kiváltságaikban megtartja."

  Ez egyértelmű jogfosztás.

  2) a császári felszabadító hadseregről pár szó:

  "Az ország déli területén katonai határőrvidéket szerveztek, mely közigazgatásilag a bécsi Udvari Haditanács (Hofkriegsrat) alá tartozott. E vidékre szerbeket és horvátokat telepítettek be a magyarok helyére, kiváltságok fejében. Növelték a jobbágyterheket és újakat is bevezettek (porció, a megszálló katonák ellátása és forspont, a megszálló katonák szállítása). Az adó mértéke így most nagyobb lett, mint a kettős adóztatás idején. Ez a magyar lakosságra hatalmas terheket rótt. Esterházy nádor a háború nyolcadik évében 30 millió forintra becsülte Magyarország pénzben és terményben kifizetett - tehát csak a kimutatható - adóját, ami a háborús pusztításokkal együtt joggal váltotta ki - az egyébként Habsburg-párti - Esterházy aggodalmát: "A legmélyebb fájdalommal kell Felségednek a legalázatosabban feltárnom, hogy miként és mi módon jutott Magyarország végső nyomorúságra. A szerencsétlen hazát már húsz éve zaklatja, pusztítja, emészti a háború. Az országot, amely szinte a háború székhelye lett, a legsúlyosabban megterhelték adókkal. Úgy tűnik, mintha az lenne a szándék, hogy Magyarországról a lakosságot kiirtsák, s azt vadállatok tanyájává tegyék, noha 300 esztendőn át ontotta vérét a kereszténységért, s védte a törökkel harcolva a szomszédos országokat." A nádor levele 1690 novemberében kelt. Akkor még nyolc háborús esztendő előtt állt az ország.

  Te habsburgimádó gyűlöletgombolyag vagy. habsburg=jó, kuruc=rossz.

  Annak aki egy valósabb történelemszemléletre kiváncsi:

  http://magyarnarancs.hu/belpol/beszukitett_multszemlelet_-_r_varkonyi_agnes_tortenesz_akademikus-67902

  VálaszTörlés
 35. Húha. Ha ekkora rombolás volt, akkor miért kellett mér Rákóczinak 8 évet rátolnia, és a megmaradtat tovább rombolni? Meg ha már rombolt, akkor miért nem a törököt űzte ki a Temesközből? Ezek persze álnaiv kérdések, én tudom a választ. De hogy hogy jönnek a holokauszthoz a Habsburgok, azt nem tudom. Ebből a szempontból mondjuk jó, hogy Horthy elvitte az egész holokausztbalhét, mert ha visszaengedi IV. Károlyt, ma lehet hogy még jobban utálnák a Habsburgokat is a holokauszt miatt.

  FL

  VálaszTörlés
 36. "Meg ha már rombolt, akkor miért nem a törököt űzte ki a Temesközből?"

  A török akkortájt még mindig Európa egyik vezető katonai ereje volt. Meg a habsburgok nem engedték volna neki, hiszen béke volt a törökkel. Előbb a szuverenitást kellett visszaszerezni.


  "Ha ekkora rombolás volt, akkor miért kellett mér Rákóczinak 8 évet rátolnia, és a megmaradtat tovább rombolni?"

  A szabadságharc a magyarságot ért jogfosztások és jogsérelmek miatt tört ki. Ha szerinted rendben van hogy a Lipót király a királyi hitlevél 17 pontját 6-ra vitte le, akkor az is rendben van, ha nullára viszi le. Ebből látszik, hogy idegen érzelmű vagy, nem magyar.

  VálaszTörlés
 37. A személyeskedés és az álnaiv kérdésekre adott válasz helyett inkább gondolkodni kellene. Nem kellene kispórolni a gondolatokból a forradalomcsinálás alapvető motívumát, ami Bocskai óta meghatározta a török jelenlétét. Ha igaz lenne, hogy a magyar szabadságszerető nép, aki nem tűri az elnyomást, akkor épp akkor kellett volna megindulnia egy akkor szabadságharcnak, amit az ország még nem látott: 1920-ban Trianon ellen. Ehhez képest mi történt? A Rongyos Gárda maroknyi alakulatán kívül senki nem mozdította füle botját sem. Miért? Sajnos, egyrészt azért, mert azonnal kiderült, hogy a magyar mégsem szabadságszerető nép. Másrészt azért, mert egyik nagyhatalomnak sem volt érdeke, hogy Magyarországnak igazság szolgáltasson. Na, ezt visszafordítva 1703-ba, két kérdés merül fel: érdeke volt-e a török ellen kivérzett országnak egy újabb létrontás? Aligha (tehát itt megfeleltethető a trianoni ügynek). Érdeke volt-e egy nagyhatalomnak, hogy Magyarországon új front nyíljon? Hajjaj, de még mennyire! Spanyol örökösödési háború, XIV. Lajos megnyitja a keleti frontot Rákóczival. A francia király már 1702-ben tudta, hogy Magyarországon felkelés lesz, akkor még egy lengyel nemes akart megnyerni az ügynek (Márki Sándor háromkötetes Rákóczijában van ez leírva, tehát semmiféle nem magyar, külföldi forrás), de kapóra jött neki a saját hülyeségéből elszegényedett, kártyafüggő, eladósodott, megromlott házasságú Rákóczi, aki családja régi kapcsolatait kívánta feléleszteni. És akkor megindult a létrontás.

  Ilyen egyszerű. Nincs itt nagy összeesküvés, zsidók, rózsakeresztesek, szabadkőművesek, magyarellenesség, csak kis összeesküvés, geopolitika. XIV. Lajosnak kellett egy báb, aki leköti a németek csapatait keleten. A terv sikerült is, hiszen a háborút nem sikerült időben befejezni, így a franciáké lett Spanyolország. Aztán érdekes módon meghalt XIV. Lajos, a Temesközből is kiűztük a törököt, és hirtelen megszűntek a lázadások. Hiszen akkor már nem volt senkinek sem érdeke ilyesmit kirobbantani. És innentől kezdve érdektelen, hogy mit akart Rákóczi, különben is zavarosak voltak céljai. Ugye zavarta az örökös királyság, de magát örökös erdélyi fejedelemnek tartotta. Ez kétszeres ellentmondás: egyrészt a Magyar Királyság mindig örökös volt, másrészt az erdélyi sosem. Legalább az egyik működését eltalálta volna, szuper lett volna.
  És ne feledjük Rákóczi szerepét az 1717-es utolsó tatárjárásban, akkor kőkeményen ő volt a háttérhatalom, a Sorosgyurka, aki külföldről uszította NGO-it, migráns kurucait Erdélyre. 5 nap múlva lesz a 300. gyászévforduló. Gyújtasz gyertyát, Jonesi fiú? Attól, hogy nem tanítják, mert nem fér bele a nemzeti hősi Rákóczi sztorijába, még megtörtént.

  Na, ennyit Rákócziról. Ezek után nem tudom, ki nem magyar, aki fenntartja ezt a hamis kultuszt, vagy aki ápolja.

  FL

  VálaszTörlés
 38. A "forradalomcsinálás" egy elvont eszme, a démonizálás része. Nem eszmék csinálnak forradalmakat, hanem néven nevezhető és arccal rendelkező emberek. Magyarországon a szabadságharcok a rendi jogok helyreállításáért folytak, nem pedig egy önös célú "forradalomért". Konkrét követelések voltak, amely nevében akcióba léptek.

  A "szabadságszeretet" is egy elvont fogalom, a forradalomnál mondottak ugyanúgy vonatkoznak rá. Senki sem szereti, ha jogait nyírbálják, elveszik, megszüntetik, vagy nem tartják be. Költözz Kínába vagy Észak-Koreába, aztán meglátod hogy mennyire így van.

  Az hogy a magyar szabadságszerető nép-e vagy szabadságszeretőbb-e más népeknél, egy elvont vita. trianon esetén sokféle bénító tényező volt. Balassagyarmat pl. föllázadt a szlovák megszállás ellen, Szomoróc is a szerbek ellen. A külföldi katonai fellépés is fenyegető volt, egy vesztes világháború után. Ezalapján elhamarkodott a magyarságra nézve levonni azt, hogy magyar ilyen meg olyan szolgalélek. Ilyenkor bizonyul be mindig, hogy nem vagy magyar.

  létrontás? a habsburgok voltak a török után a legnagyobb magyar létrontók. a királyi hitlevél 17-ről 6 pontra csökkentése, az országgyűlés össze nem hívása stb ennek bizonyságai.

  Attól hogy francia királynak érdeke volt egy magyar felkelés, még nekünk, magyaroknak valós sérelmeink voltak. Ha egy országban mindenki boldog és elégedett, akkor hiába a külső érdek, nem fognak lázadni. Az ukrajnai válság sem tört volna ki, ha alapvetően mindenki boldog és elégedett Janukoviccsal. hiába a mccain meg az amerikai nagykövet a tüntetéseken, előbb voltak a tüntetések, utána tűntek fel az amerikaiak. amit itt csinálsz, hogy Magyarországot, Rákóczit dróton rángatott bábként állítod be.

  "Aztán érdekes módon meghalt XIV. Lajos, a Temesközből is kiűztük a törököt, és hirtelen megszűntek a lázadások. Hiszen akkor már nem volt senkinek sem érdeke ilyesmit kirobbantani."

  Óriási ostobaság. 1714-ben béke zárta le a habsburg örökösödési háborút. A rákóczi-szabadságharc egy számunkra viszonylag előnyös fegyverletétellel zárult, vagyis mérséklődött az elégedetlenség. De ezt fegyverrel vívtuk ki.

  Rákóczit a habsburgok zavarták, teljesen érthető okból, valmint az ő örökös királyságuk, amit 1687-ben nyomtak át. Tehát akkoriban ez eléggé újnak számított. Semmilyen ellentmondás nincs itt.

  Rákóczi nem játszott szerepet 1717-ben, jelentéktelen figura volt ő akkor, semmifelé feladatot nem bíztak rá. sorosi szerepbe való erőltetése egyszerűen nevetséges.

  Fölöttébb eltorzult a gondolkodásod. nem vagy magyar, és nem is tartod magad annak. a magyart szolgaléleknek és bábnak tartod. Hűen tükrözöd a lászlóandrási magyargyűlöletet.

  VálaszTörlés