2016. január 25., hétfő

A tudatos nukleáris proliferáció és az atomháború "önmegvalósító jóslata" I.

"...az egész világnak meg kell szűnnie.
Fel kell gyulladnia, hogy a tűz eleméssze."
(Gnosztikus-manicheus zsoltár)
 A nemzetközi helyzet fokozódása nyomán újra egyre többen emlegetik a harmadik világháború, egy globális atomháború kitörésének növekvő esélyét. Van, aki még biztatja is a kedvencét, (például Putyint), hogy ne totojázzon, mérje ő az első csapást a Gonosz Másikra. A fősodor médiumokban régebb óta folyik a porhintés arról, hogy az USA vezette nyugati "közösség" hogyan próbálja megfékezni főleg Irán gonosz atomfegyverkezési terveit, de sokat emlegetik az embargó nélkül is elszigetelt Észak-Koreáét is. A valóságban "a nukleáris proliferáció (az atomfegyverek elterjedése) elleni harc" csak egy figyelemelterelő cirkuszi előadás. Az USA államgépezetét végső soron ellenőrzésük alatt tartó háttérhatalmi-pénzügyi körök már a szintén általuk létrehozott szovjet rezsimmel is teljesen tudatosan osztották meg az atomfegyverek know-how-ját, azóta pedig ugyanilyen tudatosan juttatták azt egyre újabb latorállamok kezébe, beleértve például Izraelt, Pakisztánt és Észak-Koreát. A szovjeteknek azért adták át az atomtitkot, mert az ő dialektikus logikájukkal létrehozott új kétpólusú világrend színjátéka csak így lehetett működőképes, az utóbbiaknak pedig bizonyára azért, mert a minél több hatalom által birtokolt atomfegyverkészlet még nagyobb lehetőséget nyújthat egy világpusztító atomháború kirobbantására. Az emberi világ, létezésünk anyagi "testbörtönének" tűz általi megsemmisítése pedig a globális háttérhatalmi körök gnosztikus-nihilista vallási felfogása szerint az általuk végrehajtott történelemmanipulálás legfőbb célja...

A témával foglalkozó előző, "Az atomrakéta, a gnosztikus világpusztítás tudatosan kifejlesztett eszköze c. bejegyzésben foglalkoztam azzal, hogy a globális háttérhatalom mögött álló szellemi-ideológiai vallási háttér, a gnosztikus nihilizmus világképében miért központi elem a teremtett anyagi világ gyűlölete és elpusztítási vágya. Felidéztem, hogy az "atomtitok" főleg zsidó belső emberek általi eljuttatása a Szovjetunió számára nem volt egy szokványos kémkedési sztori, amit az is jelez, hogy a Manhattan Terv olyan vezető személyisége is részt vett a kémkedésben, mint Oppenheimer. A Manhattan Tervet és az USA államgépezetét végső soron ellenőrzésük alatt tartó háttérhatalmi-pénzügyi körök teljesen tudatosan osztották meg az atomfegyverek know-how-ját a szintén általuk létrehozott szovjet rezsimmel, a Rosenberg házaspár kivégzése tehát ugyanúgy porhintés, kis halak odadobása volt a látszat kedvéért, ahogy a továbbiakban is cirkuszi előadás az e háttérhatalmi körök által kézbentartott különféle nyugati állami szervek "harca a nukleáris proliferáció ellen".


A Wall Street Urai felépítik a Nagy Előadás szereplőit

Antony C. Sutton az egyik legfontosabb szerző az "összeesküvéselméletek" világában, mert pályáját teljesen kóser fősodor közgazdászként és történészként kezdte, és ezt a pozíciót, valamint az ezzel járó szép fizetést áldozta fel a titkolt igazság feltárásáért, amit nem is keresett. Egyszerűen szembejöttek a tények... Sutton 1968 és 1973 között a Stanford Egyetem Hoover Intézetének kutatójaként "A nyugati technológia és a szovjet fejlődés" c. műve három kötetében publikálta felismerését, hogy a nyugati, kiemelten amerikai nagyvállalatok és bankok a kezdetektől döntő szerepet játszottak a szovjet hadigazdaság kifejlesztésében, amihez nagy mértékben igénybe vették többek között az USA adófizetőinek pénzét is. Sutton két következő könyvében publicisztikai-ismeretterjesztő szinten is közzétette eredményeit a nagyközönség számára ("Nemzeti öngyilkosság: Katonai segítség a Szovjetuniónak" (1973) és "A legjobb ellenség, ami pénzért kapható" (1986), ezek közül már az elsőért kirúgták a Hoover Intézetből.

E könyveiben megállapította, hogy a hidegháború színjátékában az USA gazdasági-politikai elitje a propagandával ellentétben egyáltalán nem a kommunizmust próbálta feltartóztatni, hisz a szovjet gazdaság állandó gazdasági-technológiai támogatása révén például a koreai és vietnami háborúban egyidejűleg fegyverezte fel mindkét harcoló felet, közben óriási hadimegrendeléseket biztosítva cégeinek. Adatokkal bőségesen bizonyította az USA elitjének ezt a legsúlyosabb hazaárulását, közte azt a tényt is, hogy a szovjetek csak az amerikai technológiatranszfernek köszönhetően váltak képessé pontos célzóberendezéseket gyártani az amerikai célpontokra is irányuló interkontinentális ballisztikus rakétáikhoz... A két kötet között sorban jelentette meg az USA és egyben a világ gazdasági és politikai vezetését kezében tartó sötét háttérhatalom történelemmanipuláló globális cirkuszi előadását leleplező műveit. "A Wall Street és a bolsevik forradalom" (1974) bebizonyította, hogy a propagandája szerint világszerte a kapitalizmus megdöntésére készülő kommunista rendszert a legnagyobb hatalmú kapitalista körök hozták létre.

Az 1976-os "A Wall Street és Hitler hatalomrajutása" számos adattal igazolta, hogy pontosan ugyanezek, a bolsevikokat felépítő bankárkörök finanszírozták a hatalomba Hitler náci rezsimjét is, az ugyanezen évben megjelenő "A Wall Street és F.D. Roosevelt" pedig feltárta, hogyan juttatták ugyanezen körök az USA elnöki székébe emberüket. Mindezek által egyrészt ők kontrollálták a küszöbönálló második világháború három legfőbb hatalmát, másrészt gondosan felépítették a leendő harcoló felek mindegyikének hadiiparát. A német és a szovjet ipar e segítség nélkül az első világháború és a forradalmak utáni állapotában teljesen képtelen lett volna még egy világháború megvívására... (Valójában hasonló volt a világ vezető bankjainak szerepe a negyedik legfontosabb hadviselő fél, Japán elitjének kiszelektálása és hadigazdaságának kiépítése terén is.) Sutton az ekkorra kutatásaiból kibontakozó hajmeresztő kép alapján feltette a logikus kérdést:

"Miért építette fel az USA a saját ellenségét? Miért építette fel az USA a Szovjetuniót, miközben Hitler Németországának is adott át technológiát? Miért akarja Washington eltitkolni e tényeket?"

E kérdésre Sutton az 1983-as "Amerika titkos elitje: bevezető a Halálfejes Rendhez" c. maga által főművének nevezett könyvében adott egy, a fősodor tudatipar által "konteónak" bélyegzett, de ettől még teljesen racionális választ. A könyv a Yale Egyetemen 1832 óta működő Halálfejes Rend (Order of the Skull and Bones) nevű exkluzív diáktársaság történetén keresztül világít be a szerző szerint világuralomra törekvő globális háttérhatalom működésébe. Feltételezése szerint a Halálfejes Rend a Weishaupt féle Illuminátus Rend egyik utódszervezete. Témánkhoz, az e körök által folytatott történelemmanipulálás kérdéséhez most elég kiragadni a könyv 3. része "Hogyan kreál a Rend háborút és forradalmat" c. fejezetének megállapítását:
 “A Rend beavatkozásainak története csak a hegeli dialektikus folyamat keretén belül érthető meg. A hegeli dialektika azon a felfogáson alapul, hogy a konfliktus csinál történelmet. Ebből az axiómából következik, hogy irányított konfliktusokkal egy előre eltervezett történelmet lehet kreálni. Például: amikor a Háromoldalú Bizottság „konfliktusmenedzselésről” tárgyal, amit iratai alapján gyakran megtesz, ez alatt nem egy probléma megoldására irányuló eseti beavatkozásokat ért, hanem egy menedzselt, irányított konfliktus felhasználását előre kijelölt hosszútávú célok érdekében. A dialektika az „irányított konfliktus” e folyamatát egy lépéssel tovább viszi. A hegeli kategóriákkal kifejezve: egy létező erő (a tézis) egy ellenerő (az antitézis) létrejöttét váltja ki. A két erő közötti konfliktus egy szintézis kialakulását eredményezi. Ekkor a folyamat újraindul…”
1995-ben a könyvek sorozata kiegészült egy nagyon fontossal: "A Federal Reserve összeesküvés". A pénzügyi háttérhatalom első forradalma 1913-ban a FED létrehozásával megelőzte ugyanezen körök 1917-es bolsevik forradalmát... Az időközben sajnos már elhunyt Sutton gondolkodási, kutatási folyamata felbecsülhetetlenül értékes eredményeket hozott a világpusztító háttérhatalom működésének megértéséhez, de ma már több ponton tovább is lehet fejleszteni elméletét, mivel természetesen az ő felfogásának, ismereteinek is  megvoltak a maga korlátai. Azt nem tudom, hogy a bátorságának voltak-e, mivel elég érdekes, hogy például Izraelnek mennyire kis figyelmet szentelt, de persze hálátlanság lenne épp vele szemben, aki annyi áldozatot vállalt, kibicnek lenni, akinek semmi se drága... Mi felvehetjük az általa elejtett stafétát és - egyelőre - tovább folytathatjuk a világpusztító hálózat működésének, történetének feltárását. Az egyik ilyen észrevétel, hogy Sutton a menedzselt mesterséges konfliktus általi "történelemgyártás" folyamatának elvét Hegelnek tulajdonítja. Valójában ez messze nem vele kezdődött, hisz az elv a régi gnosztikus, hermetikus "ami fent van, az van lent is" elvén alapul és a misztikus nihilizmus, a kabbala egyik régi eszmei iránya. Az európai, de nemcsak európai történelem felforgató mozgalmai a módszert évszázadok óta alkalmazzák, a vallásháborúk és forradalmak "gyártása" során. Sutton példája a hegeli dialektika módszere alapján menedzselt konfliktusra a második világháború kreálása keretében szintén kiegészíthető. Ő leegyszerűsíti a képletet a következőre: TÉZIS: a wall streeti székhelyű banktőke létrehozza a bolsevik Szovjetuniót. ANTITÉZIS: ugyanők létrehozzák a hitleri náci birodalmat. A kettőt összeeresztik, majd SZINTÉZIS: a háború utáni világrend az USA főhatalmával és a Hidegháború kétpólusú rendszerével, látszatkonfliktusokkal az USA és a SZU között, csatósok területén (Korea, Vietnam, Afganisztán stb.), melynek mindkét felét ugyanaz a bankárkör finanszírozza és fegyverzi, hatalmas profitot realizálva.

A Nagy Színielőadás szervezői rutinos színházi szakemberek, szeretnek főpróbákat tartani, korábbi bejegyzésekben hoztam erre példákat. Az 1956-os budapesti, a KGB és az ÁVH legbelsőbb köre által szervezett provokált felkelés főpróbáját például Poznańban rendezték meg (Hamis zászlós forradalmak 1956-ban és máskor), a második világháború legfőbb, legvéresebb hadszíntere, a náci-szovjet összecsapás főpróbájául pedig a spanyol polgárháború szolgált. (A spanyol atom - az igazi Guernicák és az antimodernista építészet utolsó végvára) A Rendezőknek van érzéke a jövőbeli terveiket a beavatottak szűk körére kacsintva előrejelző szimbolizmushoz: a világháború kitörését megelőző párizsi világkiállításon egymással szemben helyezték el a III. Birodalom és a Szovjetunió kiállítási pavilonját, melyek monumentálisan kiemelkedtek a többi pavilon közül:

Párizsi Világkiállítás, 1937: balról a Harmadik Birodalom,
jobbról a Szovjetunió pavilonja

A fenti képlet továbbfejleszthető, a történelemmanipuláló dialektikus módszer e háttérkörök kezében nagyon kifinomulttá vált már a második világháború idejére is. Nem egyetlen tézis-antitézis köré szerveztek már konfliktusokat, hanem ilyenek bonyolult rendszerét szervezték meg folyamatmenedzselés eszközével, ahol az egyik részkonfliktus antitézise egyben egy másiknak a tézise, és ahol folyamatosan sok tényezőt hangolnak össze. Például a tervekhez fontos volt az agresszív hódító Japán felépítése is, melynek egy korai fázisába meglepően jó bepillantást nyújt még "Az utolsó szamuráj" c. egyébként gagyi hollywoodi film is Tom Cruise főszereplésével. Japánban óriási konteó-köre van az akkor az illuminátusok által kicserélt császár és az ország pusztító megnyitása témájának. (A bezárkózó, nyersanyagban szegény Japánt nyugati hatalmak általi "megnyitása", erőszakolt iparosítása tette törvényszerűen agresszív hódítóvá, de eleve le akarták győzni, ahogy náci kreatúráikat is. Hasonlóan manipulálták mai pozíciójába a szintén elzárkózó Kínát is.) Egy nagyon fontos, Suttonnál nem vizsgált elem, hogy a hitleri III. Birodalom nemcsak a kommunista Szovjetunió "tézisére" adott "antitézis" volt, hanem egyúttal zsidóirtó Gonosz Birodalmaként tézisként szolgált a "zsidómentő" cionista állam, Izrael, mint ANTITÉZIS létrehozásához is. És így tovább.

Nem mellesleg napjaink európai menekültválsága is jól leírható az elmélettel és képletével. A mesterségesen előállított TÉZIS: a menekülthullám és annak a status quo szerinti Brüsszel-konform ballib „kezelése”, a Willkommenskultur. A folyamatosan menedzselt, mederben tartott ANTITÉZIS: egyes országok vezetése, illetve nyugati rendszerellenes politikai pártok, politikusok és a fehér őslakó tömegek lázadása, ellenállása, meginduló önvédelmi harca. ("Európa hőse, Orbán Viktor." Akit Soros indított el pályáján... Ahogy a Jobbikot felfuttató húzónevet, Morvai Krisztinát is a Zsidó Világkongresszus elnöke, Ronald Lauder holdudvarából húzták elő.) E ponton beugrik a kreált dialektikus konfliktus egy másik lehetséges alkalmazási esetpéldája: ha valakik kétharmaddal szeretnének választáson hatalomra jutattni egy rendpárti, autokratikus-konzervatív vezetőt és rezsimjét, mint Antitézist, ehhez először Tézisként a legcélravezetőbb lenne felépíteniük egy közgyűlöletet keltő, ámokfutást folytató, megosztó balliberális vezetőt és kormányát. Az így hatalomba szavaztatott rendpárti Erős Ember aztán bevethető a következő kreált krízisben a bevándorlásnak ellenálló Végvári Kapitányként... Csak találgathatjuk egyelőre, hogy mi lesz a részleges szintézis, vagyis az előre eltervezett történelmi kimenet, melyhez a jelen mesterséges bevándorlási konfliktus elvezet. Európai polgárháború? Az EU széthullása? Atomháború? Majd kiderül, de ezzel visszakanyarodtunk fő témánkhoz.

A legfontosabb elem, ahol Sutton elmélete kiegészítésre szorul, a háttérhatalmat alkotó egyének és csoportok, intézményeik motivációja és végcélja. Még a Halálfejes Rendről megírt főműve után adott interjúiban is ismételgette, hogy az elitklub tagjai "éretlen kamaszként viselkednek". A három évvel később, 1986-ban a szovjeteknek nyújtott technológiatranszferről írt újabb könyvében (A legjobb ellenség, ami pénzért kapható), a "hazaárulást" elkövető amerikai hadiipari komplexum és bankárelit tagjait "süketnéma vaknak" nevezi. Mindkét értékelés csökkenti az érintettek felelősségét, mert úgy állítja be, mintha nem lennének tisztában tetteik következményeivel. A nagy történelemmanipulálási folyamat Végcélját is tévesen feltételezi Sutton egy Új Világrendnek (New World Order), melyben a háttérhatalom oligarchái akadálytalanul zsákmányolhatják ki a bolygót, hisz ezt a világrendet e körök már legalább az első világháború idejére elérték. Sutton rövidlátásának oka e téren az előző ismerethiányból ered: mivel szakmai életútja, képzettsége nem terjedt ki erre, nem ismerte fel, hogy a hegeli dialektikus módszer előzménye, gyökere a teremtésgyűlölő gnosztikus nihilizmus.  Így, a gnoszticizmust nem tanulmányozva nem ismerhette fel azt sem, hogy e világgyűlölő irányzat kedvenc ábrándja, jövőképe, vallási eszkatologikus célja az anyagi Világ Megsemmisítése. Tehát a háttérhatalmi körök nem az USA árulói, hanem az emberiségé, sőt a teremtett világé, a földi életé. Globális történelemmanipulációjuk egy tudatos gyilkossági-öngyilkossági folyamat, vágyott végcélja nem egy kizsákmányolási Új Világrend, hanem az emberiség kiirtása, saját magukat beleértve. A mai öngyilkos terroristák hozzájuk képest nevetséges hangyák...  És legalább az emberiség testi létének megsemmisítéséhez sikerült is tudatosan kifejleszteniük az eszközt, az atombombát...


Az USA előzékeny ajándéka leendő szovjet "ellenfelének": az atombomba


Sutton egyik "kollégája", aki az újkori  történelmi eseményeket összesküvők művének tulajdonítja,  A. Ralph Epperson, aki az összeesküvők végcélját szintén az Új Világrendben vélte felfedezni. "A Láthatatlan Kéz: Bevezetés a történelem összeesküvésalapú szemléletébe" (The Unseen Hand: An Introduction Into the Conspiratorial View of History), című 1982-es műve 29. fejezetében ismerteti az amerikai atomtitok szovjeteknek történt tudatos átadása egyik fontos szemtanúja esetét:
"…az atombomba sztorija felbukkant Rosenbergék elítélése előtt. Az amerikai kormány 1943-ban a Land Lease program keretében átadta a bombát Oroszországnak. George Racey Jordan őrnagy a második világháború idején az USA hadseregének tisztjeként a Land Lease-szállítmányok eljuttatásáért volt felelős a montanai Great Falls légitámaszpontján. Itt rakodták meg a repülőgépeket az átadandó árukkal, innen repültek az alaszkai Fairbanksba, ahonnan orosz pilótákkal repültek tovább Oroszországba. A kíváncsi természetű Jordan őrnagy felnyitott különféle bőröndöket és dobozokat, és különféle iratokon olyan szavakat látott, melyeket nem ismert: uránium, ciklotron, proton, neutron, kobalt, plutónium. Ezen felül Jordan különféle jelentéseket látott “Oak Ridge, Manhattan District” keltezéssel, (Oak Ridge, Tenessee-ben fejlesztették i az amerikai tudósok a Manhattan-terv keretében az atombombát) melyek olyan kifejezéseket tartalmaztak, mint “hasadási energia”. Jordan szintén felfedezett “… legalább három urániumvegyület küldeményt… közel háromnegyed tonnát. Szintén igazolást nyert egy kilogram, vagy 2,2 font uránérc, akkor, amikor az összes amerikai készlet 4,5 fontnyit tett ki. “ Ezek a felfedezések nem sokat jelentettek Jordan őrnagy számára 1949-ig, amikor Oroszország felrobbantotta első atombombáját. Ekkor fogta fel, hogy az orosz atombomba készítéséhez szükséges anyagok és tervek átadásának volt tanúja. Ez pedig 1943-ban történt. Jordan őrnagy vádjait megerősíti egy regény, melyet Franklin Roosevelt elnök fia, James Roosevelt írt 1980-ban."
Mivel a sajtóban híre ment Jordan őrnagy vádjainak, az amerikaellenes tevékenységet vizsgáló kongresszusi bizottság 1949. dec. 5-én Leslie Groves tábornokkal, a Manhattan Terv vezetőjével együtt beidézte. Jordan vallomása nyomán másodszor is beidézték mindkettőjüket 1950. március 3-án. A wikipédia Jordan-cikke két mondata alapján mindenki eldöntheti, hogy az őrnagy tanúskodása fantáziáláson alapult-e, hogy az USA kormányzata szállított-e szándékosan atomprogramhoz szükséges anyagokat, eszközöket a Szovjetuniónak a háború alatt a Lend Lease-szerződés keretében. Hangsúlyozom: Groves tábornok a Manhattan Terv vezetője volt:
” Groves tábornok se nem cáfolta, se nem igazolta Jordan tanúvallomását, de megjegyezte, hogy minden tőle telhetőt megtett az atomtitok megőrzéséért akkor, amikor a SZU majdnem mindent megkapott, amit kért. Mivel nem tudta, hogy a szovjet atomprogram az USA atomprogramját másolta, jóváhagyott néhány nukleáris anyag-szállítmányt, hogy ne keltse fel a szovjetek gyanúját. Az FBI az illetékes hivatalnokok vétkessége kérdésében nem állást foglalva megjegyezte, hogy Jordan őrnagy vallomása egybeesett a hivatali feljegyzésekkel és más Lend Lease-tisztek vallomásaival.“
Az atomtitok tudatos átadása tökéletesen beleillik a Sutton által rajzolt dialektikus történelemmanipulálás képébe. Az amerikai székhelyű pénzügyi háttérhatalom az USA és az általa létrehozott Szovjetunió kormányzatait egyaránt kézbentartotta, a második világháború általa mesterségesen kreált konfliktusának előre eltervezett végkimenetele a kétpólusú világrend, a hidegháború színjátéka volt, melynek előadásához kellett a két egyenrangú atomhatalom. Sutton értékelése szerint a folyamatos amerikai tőke-és technológiatranszfer nélkül a SZU soha nem lett volna képes e szerepet eljátszani, még olyan egyszerűbb termékek esetén sem, mint a katonai teherautók, még inkább igaz ez az atombombára és az interkontinenális ballisztikus rakétákra. (Sutton nem tárgyalja, de más konteós szerzők, például Epperson igen, hogy a Szovjetunióhoz hasonlóan már az Egyesült Államokat Angliától függetlenné tevő forradalom mögött is a globális pénzoligarchia állt, tehát az USA éppúgy e körök kreatúrája, mint a SZU. De ugyanez igaz az 1640-es angol, vagy a "nagy" francia foradalomra, vagy a Hollandiát létrehozó felkelésre is.)

A Hidegháború kétpólusú világrendjében azonban a szovjet-amerikai atomparitás tudatos szabotázs általi létrehozásával, a MAD doktrínájával a korszak minden félelemkeltő propagandája és potenciális téves rakétaindítási veszélyforrása ellenére mégiscsak egy viszonylag stabil helyzet jött létre. Ez egy pár évtizedes időszakra meg is felelt a Nagy Színielőadás háttérhatalmi rendezői terveinek. Azonban, ha távlati terveikben, egy későbbi felvonásban a színpadon a falon lógó atompuska elsütése, egy globális atomháború szerepel, akor túl kellett lépniük a kétpólusú világrend atomfegyver-egyensúlyának viszonylagos stabilitásán és meg kellett teremteniük egy sokkal instabilabb és veszélyesebb világrendet, helyesebben világrendetlenséget. Dialektikus folyamatmenedzselésük keretében új Tézisek és Antitézisek szövevényét kell kreálniuk az új tervezett kimenet előfeltételeként. E cél elősegítése két pilléren nyugszik. Egyrészt meg kellett buktatniuk saját kreatúrájukat, a Szovjetuniót és meg kellett fosztaniuk az USÁ-éval lényegében (majdnem) egyenrangú világhatalmi státuszától. Ennek fő eszköze az afganisztáni háború gondosan előkészített provokációja, csapdája volt. E pillér továbbfolytatása a korábban többé-kevésbé stabil államok egyre hosszabb sorának káoszba döntése különféle "tavaszok" és "szines forradalmak" útján, melyet propagandájuk demokráciaexportnak nevez. E folyamat mai eleme az Európát destabilizáló mesterséges menekülthullám is. (Iraki és szíriai, líbiai polgárháborúk, mint tézis, Európába menekülés, mint antitézis. Ugyanez, a menekülthullám mint tézis, az ellene szerveződő európai ellenállás, mint antitézis. stb.)

A történelemmanipulálás keretében történő mesterséges Armageddon-gyártás másik fő pillére pedig a globális atomháború kirobbanásának veszélyét, esélyét maximálisan felfokozó folyamat, a nukleáris proliferáció, vagyis az atomfegyverek elterjedése, egyre őrültebb és instabilabb latorállamok, rezsimek kezébe kerülése. Hogy ezt a folyamatot a globális hatalmat kezében tartó háttérelit szintén teljesen tudatosan indította el és tartja fenn, arról

Folytatás következik.

31 megjegyzés:

 1. Akár azt is lehetne mondani, hogy ez afféle "vizsgaposzt"? Ha sosem lesz atomháború, akkor szó nincs gnosztikus összeesküvésről, világpusztításról? Vagy lehet, hogy az atomháború is csak elterelés, mert majd megmérgezik az életeket, netán a levegőt méregre cserélik? :)

  Az első világháború kitöréséről lesz valami poszt, vagy mit lehetne olvasni ennek kapcsán? A második világos téma, de az elsőnek mind a kezdete, mind a vége elég homályos.

  VálaszTörlés
 2. Gnosztikus világgyűlölet már sok-sok évszázada létezik, a modern tudomány intézményrendszerét e körök direkt okkult célokkal hozták létre, azért is, hogy kezükbe kaparinthassanak valami szörnyű pusztításra alkalmas eszközöket. Az első világháborúnak céljai között szerepelt pl. három nagy monarchia megdöntése, a bolsevik forradalom és a Balfour-nyilatkozattal a cionista állam létrehozási folyamatának világpolitikai szinten történő elindítása. Engels "A magyar harc" c. hátborzongató 1849. januári cikkében "következő világháborút" helyez kilátásba, melyben esetleg egész népeket fognak kiirtani a Haladás érdekében. Vagyis ők a Népek Tavaszát is világháborúnak fogták fel és a színielőadás terminológiáját erre teljesen nyíltan használták.

  VálaszTörlés
 3. Nem lehet mondani, hogy nem szoltak elore, mar megint....
  https://www.youtube.com/watch?v=Fgj_wlW-Ty4

  VálaszTörlés
 4. A második részben is lesz róla szó, de már korábban is volt, hogy miért fontos a háttérkavaróknak, hogy terveiket "sci-fi" és hasonló műfajokban megszellőztessék, illetve miért váltanak valóra ilyen irodalmi és filme sfikciókat. Ez lényegében a mágia egy formája, ez a mágia néha szemfényvesztést, néha az anyag manipulációja általi "isteni szerepkör-bitorlást" jelent. Vagyis gnosztikus lázadás, az Isten nem létezőnek tekintése és nyilvánítása. Vagy létének elfogadása mellett a Gonosz szerepével való azonosulás. A Fikció, mint a Tény előfutára-módszer...

  VálaszTörlés
 5. https://www.youtube.com/watch?v=P1ULjJ3EqyY

  valóra váltó fikcióról jut eszembe... ez a Zemeckis se százas, az tuti

  VálaszTörlés
 6. "A Fikció, mint a Tény előfutára-módszer..." minden földrészen van az un. tudományos csatornáknak ismeretterjesztő műsora, melynek igen jelentős része vizionált Földet érő, különböző katasztrófák hosszas ecsetelés - ami kísértetiesen emlékeztet a bibliai csapásokra - most Zika járvány - terhesnők -, a meglévő természeti katasztrófák tupírozása, bár itt a legkevesebb a rájátszás, mert a környezet pusztítás pompásan halad előre. A New York, minden-idők legnagyobb hóviharának mondott - 60-70 cm es hóval, a metro leállítása, kijárási tilalom, messze meghaladta a vihar tényleges súlyosságát stb) - mind ehhez illeszkednek.
  Igen jelentős a lakosságkörében keltett állandó félelem érzés, aminek eredetét többnyire nem tudják pontosítani az emberek.

  VálaszTörlés
 7. A Biblia valóban egy fő forrás, ahonnan mintaképeiket veszik. Zemeckis érdekes felvetés, Kubrick párja lehet.

  VálaszTörlés
 8. A Zika-vírus passzolhat a "Children of Men" sztorijához... Amikor nem született több gyermek, legalábbis fehér biztosan nem... "A helyzet komolyságát jelzi, hogy néhány dél-amerikai országban már a kormányok is azt javasolják a nőknek, hogy ne legyenek terhesek, a többi ország pedig nem javasolja a terhes nőknek, hogy ezekbe az országokba utazzanak. " http://index.hu/tudomany/egeszseg/2016/01/15/zika_virus_terhes/

  VálaszTörlés
 9. Elkepeszto, hogy a terhessegig eljutottunk, mert pont errol akartam kommentelni. Jelen allas szerint nincs szukseg semmifele tomegpusztito fegyverre, megteszi azt a media, a szekularizacio es a hedonizmus: Mo. lakossaga atlag 30000rel csokken 20 eve, es a legtobb europa szinten csokken, max. a nyugati orszagok tudjak athidalni a bevandorlassal. USA-ban meg mar kevesebb feher gyerek szuletik, mint sarga-fekete-latin. A feher (ex)kereszteny ugy nez ki, vallas nelkul a sirgodor fele halad, mert a gyermekvallalasnal minden fontosabb. Persze lehet kibuvokat keresni, erdekes modon dedszuleink nem kerestek. Errol is szivesen olvasnek valamit, hogy miert ezek az atkozott feherek dontottek ugy, hogy nekik nem kell gyerek.

  VálaszTörlés
 10. Teljes mértékben alátámasztja a II. világháború pokoli színjáték voltát Henry Makow legújabb cikke is Hitler és SZátlin saját országuk elleni szabotőr együttműködéséről: http://henrymakow.com/was_stalin_complicit_in_hitler.html Fantasztikus az alján a plakátgyűjtemény!!! Ugyanazokat a plakátokat sütötték el náci és szovjet használatra, gondolom, egymással szó szerint rokonságban álló zsidó grafikusok, unokatesók...

  VálaszTörlés
 11. A cikket nem olvastam, de nem újdonság a plakátok hasonlósága, én a Szovjet sztori c. dokumentumfilmben (youtube-on fent van) találkoztam vele. Ott talán több is van benne. Sőt, bár a Szovjetunióról szól, fontos rész van benne arról is, hogy Hitlert mennyire befolyásolták a marxista eszmék, vagy hogy milyen fogadtatása volt egy amerikai lapban Hiter pártjának. Nem véletlen a Német NemzetiSZOCIALISTA MUNKÁSpárt elnevezés sem. A dokumentumfilmben elhangzik: ugyanazt jelenti, csak más oldalról közelít a "probléma" felé. Én úgy szoktam mondani, hogy ugyanaz a hús, csak a mártás más.

  VálaszTörlés
 12. Az illuminátusok által kicserélt japán császár alatt mit kell érteni? Azért kérdezem, mert erről még nem hallottam.
  Egyébként sok logikai összefüggés kitűnik a cikkből, de mégsem vall józan észjárásra, hogy a gnosztikusok az egész világot el akarnák pusztítani saját magukkal együtt. Egyfajta sátáni teremtéstagadás persze van a filozófiájukban. De még ha nem lett volna Noé és a bárka, a Vízözön után akkor is maradtak volna halak és növények, teház az sem pusztította volna el teljesen, nemhogy a pusztán anyagi-, de még az élővilágot sem. Pedig a Vízözönt nem emberi beavatkozás okozta. Egy atomháború után is maradna valami élet, talán emberi élet is. Szóval az elképzelésük lehetetlenség.
  Talán értelmetlen a fetevés, de mi lett volna ha a III. Birodalom megynyeri a háborút? Milyen lenne most a világ? Nem tudjuk elképzelni, mert nincs előttünk példa, de a szabadkőműves háttérhatalom, lehet, már nem létezne, megszűnt volna a kommunista világrendszer, a zsidóság pedig egy közel-keleti, szögesdróttal és fallal körülvett, óriási koncentrációs táborban élne. Hmmm... ez már megvalósult, az meg, hogy ki van a kerítésen kívül és ki belül, nézőpont kérdése. És nem kell őket vagonokba zárni, meg csendőrökkel kísértetni, - maguktól mennek, ElAl-lal...
  Itt e blogon olvastam korábban egy hozzászólásban, ha jól emlékszem, az "A-bomb Hoax" elméletéről. Addig csak az állítólagos német atombombáról gyűjtöttem az anyagot, ami -úgy tűnik, - a kisérletezés szintjéig, és két, valamilyen ú.n. "piszkos bomba" felrobbantásáig jutott el. Majd utánakutattam az "A-hoax"-nak is. Szinte csak angol nyelvű honlapok foglalkoznak a kérdéssel, Magyarországon természetesen síri csend. Sok érdekes tényre bukkantam, pl. a műholdas térképen, meg máshol is. Valami nincs rendben a nukleáris fegyverekkel, az biztos, de hogy mi az igazság? - nem lehet tudni.
  Ha csak a töredéke igaz annak, amit egyesek az atomkacsáról feltételeznek, akkor ez nagyobb világcsalás, mint a szeptember 11., a Kennedy-merénylet és holraszállás együtt véve.
  A nukleáris fegyverarzenál azonban, mint pszichológiai fegyver, nagyon hatásosan működik.
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 13. Japánban az egyik elsőszámú konteó, hogy a kamaszkorú Meiji-császárt, aki 1868-ban került (névleg) hatalomra a sógunátus bukásával, és akinek a rezsimje megnyitotta Japánt a nyugati civilizáció számára, a háttérhatalmak kicserélték a saját emberükre. Erről a korról szól Az utolsó szamuráj film, kicsit amerikanizálva a dolgokat és persze filmipari rutinnal torzítva. Persze a filmben nem esik szó kicserélt uralkodóról. A sztori egyik ihletője lehet akár a Vasálarcos is, meg az orosz álcárok hosszú története is, más hasonlók mellett. Vagy igaz... :-) Én sose vádoltam a gnosztikusokat józan észjárással! :-) Legalábbis a nihilista gnosztikusokat, mert a szó helyes értelméről jogos viták vannak. Nem értékelem világpusztítási vágyuk és terveik realitását, de az tény, hogy ilyen világellenes irányzat az ókor óta létezik és hívei uralják a modern romboló tudatipart. A III. Birodalom csak egyik, egyszerhasználatos bábrezsimje volt a háttérhatalomnak a világháború pedig egy megrendezett rituális drámája. Nem az volt a forgatókönyvben, hogy Hitler győzzön. Egyébként egy bécsi utcai festőcske magától sose jutott volna egy világhatalom vezetői posztjára, ez már erős manipuláció. A Japánra dobott atombombák konteója érdekes, de tény, hogy a császár-kicserélési konteó is a jezsuitákat vádolja , ahogy ez is. Természetesen e blogon a konteó nem szitokszó, a jezsuiták egy érdekes, összetett kérdés. A török kor csődtömegéből való magyar újjászületésben szerepük egyértelműen dicsőséges. A japán kérdést tanulmányoznom kéne. Hogy a megalakuló jezsuita rend egy marranó fészek volt, az nem konteó, hanem ma már jól ismert tény. Érdekes... A világellenesség ügye még jön a folytatásban.

  VálaszTörlés
 14. Az atom-átveréssel kapcsolatban: nemigen kétli senki, hogy a rengeteg föld alatti robbantás megtörtént, tehát atomtöltetek vannak. A rakétatechnológia pedig már a 18. századi indiai Mysore-rakétákkal fejlődésnek indult, a V-1 és V-2 elég hatékony volt már a II. vh-ban, nekem hozzá nem értőként ennyi alapján reálisnak tűnik, hogy nem átverés, hogy ma van hatékony interkontinentális ballisztikus rakéta atomtöltettel. E ponton nem pazarolnám az időmet ilyen konteókra, de ha valaki valami meggyőző cáfolatot hoz, az más. És persze az űrbe is rendszeresen járnak rakéták, szóval e konteótól még a chemtrail, vagy a Haarp is esélyesebb... (engem ezek se izgatnak túlzottan)

  VálaszTörlés
 15. A 2. háborúban a Belfour dekrétum (1917?) teljesítését két kritérium által sikerült teljesíteni: a háború a lehető legtöbb áldozattal minden racionális győzelmi esély nélkül is folyjon Európa pusztulásáig. Sztálin a szó szoros értelmében lefejezte tábornoki karát, Hitler ezt nem tehette, de ahol lehetett vezérkara helyett hozott döntéseket. Leningr. -Moszkva - Stálingr. Kaukázus - Afrikai hadjárat - a háborús "programban" nem szerepelt olyan opció, hogy III. Birodalom győzelme.

  A folytatódó hihetetlen veszélyes "atom játék" Kubánál is észlelhető volt. A rakéta állásokat U2 fedezte fel, mert nem voltak kellően álcázva.

  Kína és Japán ki tudja mikor nyitott volna a nyugati világ felé? Kína: 19. sz. vége Ópium háború!!! Boxer lázadás >
  Japán: wiki"Az elszigeteltségnek 1854-ben szakadt vége, amikor Matthew C. Perry sorhajókapitány vezetésével amerikai hadihajók érkeztek Japánba" A látogatás erkölcsi vonatkozását Puccini Pillangó kisasszony c. operája tette a világ számára ismertté. Távol keleti beavatkozásuk késői háborús következményeit ismerjük.

  VálaszTörlés
 16. Szoktam olvasni az ön blogját engem is foglalkoztatnak ezek a témák, és ezért írtam is önnek a facebook oldalára

  VálaszTörlés
 17. Írjon ide is nyugodtan. Ha nem probléma, én mindenkinek javaslom itt a tegeződést. Mi volt a facebook -hozzászólás tárgya?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Okè azt szerettem volna kérdezni hogy gondolom sok vallâssal kapcsolatos könyvet olvastāl és arra lennèk kivàncsi hogy milyen vallâs tagja vagy ès szerinted kik hoztãk lètre a feminizmust ès mi vele a céljuk ?

   Törlés
 18. Szia Csaba!
  Az alabbi cikket nem volt idom ellenorizni, de egyfajta osszefoglalasa a szabadkomuves hatterhatalom kozponti bankrendszerek szervezesen keresztuli vilaguralmi torekveseinek. Nem a legjobb forditas, amolyan "drabikos"... de talan nehany embernek segit felnyitni a szemet:
  http://ebredezes.hu/rakovszkij_vallomasa/

  VálaszTörlés
 19. Ismert anyag, Drábik is tárgyalja. HA jól rémlik, elég reális. Illik a Sutton-féle, más vonalon feltártakhoz.

  VálaszTörlés
 20. KAtolikus vagyok, igazán vallással kapcsolatos könyvet nem sokat olvastam. A feminizmus gyökerei saját mítoszai szerint visszanyúlnak az eretnekmozgalmakig, legalábbis ők szeretik így látni és van is benne valami, bár nem úgy, ahogy ők mondják. Erről írtam a katároknál. A cél itt is a felforgatás, a dolgok feje tetetjére állítása, pl. a családellenesség. Idéztem Lansing katárokról szóló könyvéből, hogy a nemi szerepeket a gonosz demiurgosz által az emberre kényszerített, elnyomó dolognak tekintették. Tehát végső soron a többi forradalmi eszméhez hasonlóan a feminizmus is a Teremtő, a Teremtés elleni lázadás.

  VálaszTörlés
 21. Lech Wałęsa ügynöki dossziéjának előkerülése kiválóan példázza a dialektikus történelemmanipulálás tételét. Ahogy a kommunizmust a Wall Street hozta létre, úgy az is szüntette meg, illetve a kommunista titkosszolgálatok aktívan részt vettek saját rezsimjük ellenzékének létrehozásában, irányításában, élére saját ügynökeiket állították. Itt a tézis volt a szocialista rezsim, az antitézis a "demoklratikus ellenzéki mozgalmak", a tézis a privatizáció szabadrablása. Tévedett Csurka, hogy "kimentek a tankok, bejöttek a bankok", mert a bolsevik tankok is eleve a wall streeti bankok akaratából jöttek be... lásd: http://kitalaltujkor.blogspot.com/2010/12/kitalalt-tortenelem-kommunizmus.html

  VálaszTörlés
 22. "Ha én sejtem jól, akkor sürgősen meg kell szerveznie a 24 óra alatt felállni képes határőr erőket, halmozni a szögesdrótot, az aknazárhoz valókat, stb..."

  Arma Gedeon 2010. augusztus 30. 13:22

  Oh, te látnók voltál! :-)

  Name7

  VálaszTörlés
 23. Pedig én is rühellem a prófétaságot, mint Jónás... :-)

  VálaszTörlés
 24. Tisztet Csaba, Nagyon erdekes iras. Koszonet erte. Ez a legjobb ezidaig amit Toed olvastam.Majd minden irasod elolvastam ami nem volt innyemre azt atfutottam vagy csak beleovatam.
  Orulok ,hogy kezdesz "iranyt valtani " es nem itt a Fodon keresed a dolgok "miertjet"
  Jomagam is sokat gondolkoztam azon miert ilyen ez a viag ? Kinek hasznal a sok sok szevedes ?
  Tulajdonkepeppen az Egesz Viag Nepessege joletben bekeben szinte "paradicsomi alapotban " elhetne. Mivel a modern termeles altal minden elerheto aron eloallithato. Miszerint senki nem nelkulozne semmit. Napi 4 vagy heti 20 orai munkaval is joletben elhetnenk itt.
  Erdklodessel varom irasod folytatasat. Talan kitersz a "Lenyekre " a velunk itt parhuzamossan elo "akarkikre " akik a nepek szevedesebol valami Eronyt Energiat Elteto Erot nyernek..Kulonben mivel magyarazhato a vegtelen szenvedes itt ezen a Foldon amit nem vagyunk kepessek elhagyni.. En se lattam semmi fele "Lenyt " Nincsenek "kenyszer kepzeleteim " De azt naponta tapasztalom itt nem a penzre a mindenhato $ megy ki az a sok sok szenvedes amit az emberisegre zuditanak. Kell lennie valami masnak... Gondold at kerlek. Mi a Te velemenyed a fentiekrol? A mai computeres viagban mar semmi sem lehetetlen. A lathatatlan sugarzasokkal sokminden mukodesbe hozhato vagy akar energia at transzformalhato akar Foldon tulra is. En nem vagyok film es mozi rajongo es szinte soha nem nezek filmeket. De egyre tobb olyan fim keszul, miszerint valami "Lenyek " elojonnek es lathatova valnak. Erre keszitik elo az emberiseget a fim Keszitok akik a "benfenktesektol " kapnak utasitast erre. Nomost valaki okos kerdezne honnan tudok a filmekrol ha soha nem nezem. Eleg a reklam. A Rovidke bemutato. Amitol akinek van egy kis "sutnivaloja " tudja miro szol a film. tisztelettel Jobbletre Varo

  VálaszTörlés
 25. Ki fog ábrándítani a folytatás. Nem tulajdonítom a földi eseményeket Alienek beavatkozásának...

  VálaszTörlés
 26. Tisztelt Csaba , Rovid valaszod lehutott. Ahogy erdekes irasaid olvastam Te a "Foldontuliakkal " az emeren tullevokokre probalsz ravilagitani
  Keresed a valaszt vagy probalod megvalaszolni a "Dolgok Miertjet "
  Az olvasmanyaid alapjan kozreadni nekunk ami nem kifejezetten Fodhoz kotott.
  Ami a gnosztikus es ez az amihez az atlag ember nem ert. De azok se ,akik valamely Titkos szervezet tagjai. Csak azok igy nem mondjak ki , mert nem merik kimondani. hallgatni meg arany. Mert ha azt mondanak "nem ertem " akkor esetleg ugrik a tagsag es a vele jaro $ nem dol tovabb.
  Nos , a mindenhato Penzrol tovabbiakban /$ / valamikor tenyleg bonyolult volt eloallitani.Mikor ket szerszam kozott a szo szoros ertelmeben vertek. Ezert allandoan $ szukeben voltak De meg Kossuth idejeben a banko presek nem gyoztek es ezet akar 4 fele vagtak egy Bankot penzjegyet. manapsag azonban borzaszto sebesseggel lehet penzt nyomni. akar muanyag lapra. Papir se kell. Tehat nincs hiany $ bol. De, hova tunnek el a $ Billiok ,Trilliok ? Ami valoban nem is letezik csak egy szam a computeren..
  Aldozat a satannak ?
  Az ilusztracio utolso irasod elejen egy atletikus ferfi a jambor big horn ship szarvaval fantazia szulte kreatura. De tudjuk van Gonosz Szelem amirol halvany fingunk nincs hogy is nez ki. Amugy hogy nez ki egy Radio hullam egy X Ray ? De letezik . Van.
  Azt gondoltam Te elrepitesz benunket egy altalunk ismeretlen vilagba.Amit Te jobban tudsz mint mi.
  Leirom itt, az a sok ez az geometriai abra csillagok, haromszogek miegymas beleertve a Massonic kezfogast amire rokton rafogjak azt ,barki fog kezet akarkivel ismert szemely. Szinten a ket kozepso ujj begorbitese es " szarv mutatasa ". Ez talan jelzes a megbizoknak.Akik szinten nem tudjak a FRANKOT ! Amugy meg "paraszt vaditas " a tabloid Medianak.. De mi van azon felul ? Amit voltal szives leirni A C Suttonrol azt az is lathatta aki nem olvasta a konyveit. Mint mi ugyi..Akinek van egy kis "sutnivaloja " az is atlatta mar az 50 es evekben az USA es a CCCP nem ellensegek valojaban. Es " az asztal alatt egymast fogdossak " Sot a II vil Hab alatt barki rajohetett Adolfot a Brit Titkos Szolg. futtatja. Azt is lathattuk "semmi sem tortenik veletlenul es terv szerint megy minden ".
  DE MI A CEL ? Mi az a lathatatlan hatalom ?
  Ha erre nem tudsz valaszolni, Kedves Csaba bocsanat akkor ez is csak "RIZSA" Amivel tele vannak a konyvek. Szorakoztato olvasmanyok. En mar oreg vagyok nem veszek tobb konyvet. Mert minden uj konyv ,elozo konyvekbol irt " RIZSA" Amit mar akar 40 eve olvastam.
  No jo, Te nem vagy profeta. Nem fogsz josolgatni. Ez meg az lesz..
  De most utoljara valami mast pengettel meg. ezert is gondoltam "kibukik valami " Valami amit Te kikovetkeztettel.
  De a jovo titkait fejtegetni es kozben sokat szolni - irni de semmit se mondani az is egy kategoria.. Szorakoztatas.. Kivaloi tisztelettel a Jobbletre Varo

  VálaszTörlés
 27. Szerintem a Gonosz, az emberi elme működésében van. A modern genetikai (MRI pszichológiai) kutatások ott tartanak, hogy nagy valószínűséggel vallás, gondolkodási mód(konzervativizmus, liberalizmus), szexuális viselkedés előképei az egyén genomjában már rögzülnek, melyek (környezet, életmód, táplálkozás!?) különböző erősséggel manifesztálódhatnak. Felmerül, hogy az öröklődésen túl, a világ minden populációjában lehet olyan genetikai kombináció, ha úgy tetszik mutáció, ami fogékonnyá tesz embereket a sorozatban írt világszemlélet befogadására.
  Érdekesség, hogy úgy tűnik, bizonyos esetekben, feladatok végrehajtásához nélkülözhetetlen a genetikai allél mellett a személyes kapcsolat is, ráhangolás.
  Várjuk a folytatást

  VálaszTörlés
 28. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 29. Tisztelt Csaba . BOCSANATOT KEREK ! Alazatossan bocsanatot kerek amiert "eltevesztettem a haz szamot " oreg vagyok gyorsan akartam sokat mondni es figyelmen kivul maradt "rossz fat ugatok " Ezer bocs megegyszer. Lementem "kutyaba "

  VálaszTörlés
 30. http://kitalaltujkor.blogspot.de/2013/12/az-atomraketa-gnosztikus-vilagpusztitas.html
  még 2014-ben irogattam "niknak" név alatt mig ki nem peccentettél, na nem baj, nem is fáj, beletörödtem.
  Itt tettem több felvetést, a Habsburgokról, atombombáról és annak lehetetlenségéröl meg a népirtásról, föleg a fehérnépek irtásáról.
  Szerintem lassan de biztossan minden beigazolódik amit akkor még csak sejtettem.
  Ki leszünk irtav, abban biztos vagyok, vagy legalább is megpróbálják a kiirtásunkat.
  Atombomba nem müködhet, mert ha valaki megnézi a cári-bomba robbantási videóját, akkor többszöri megnézés után rájön, hogy az kamu. Én ugy 40 szer megnéztem és már az ötödik ujranézésnél lattam, hogy az kamu. Olvassátok el a hozzászólásaimat. Lehülyézni letudtak, de cáfolni senki nem tudott. Ott hoztam egy egyenletet is, ami ha nem megoldható, akkor az atomrobbantás kamu.
  A holdrarepülést is kimerittöen megvitattuk, ami megint lehetetlenség. Ott föleg a széklettel foglalkoztunk, egy nö irt is róla egy könyvet. Érdekesek a megfigyelései.
  Az utóbbi idöben meg a lapos földet figyelem, nagyon érdekes elveket vetnek fel.

  VálaszTörlés