"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2011. április 25., hétfő

SZEGről-végről magyar volt az EU egyik vakoló szentje


Megdobban a magyar szív...
Hír Sárospatak Város hivatalos honlapjáról:

Emléktáblát avatott Sárospatakon Patrubány Miklós

2011. április 17-én Comenius emléktáblát avattak Sárospatakon, az éppen 480. tanévében járó Református Kollégium udvarán. Sárospatakon eddig is volt Comenius emléktábla, dombormű és szobor is, ez mégis nagy jelentőségű, mert azon a helyen látható, ahol a nagy pedagógus 4 évig tevékenykedett, de főként azért, mert ez az első, amely egyértelműen utal a mester magyar származására, születési neve – Szeges János – feltüntetésével. Az emléktáblát Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke és Bálint Béla iskolaigazgató leplezték le…
Végh Balázs közigazgató köszöntő szavaiból kiderült, hogy a befogadó intézmény büszkén vállalja a Comenius magyarságát hirdető emléktáblát, amit a Magyarok Világszövetsége ifj. Mladonyiczky Béla szobrászművésszel készíttetett…

Öröm és megtiszteltetés, hogy ez a tábla a Református Kollégium falán kerül elhelyezésre, mert Comenius ide, erre a földre jött, ezek között a falak között élt és dolgozott, így bátran mondhatjuk, hogy a tábla a legjobb helyre került. Sárospatakon utca van elnevezve Comeniusról, viseli nevét intézmény, szervezet, alapítvány, s ezen túl ez a tábla is. Álljon itt emlékül Comeniusnak – Szeges Jánosnak – a nagy pedagógusnak!

Hálás köszönetet mondok Sárospatak Városának és a Sárospataki Református Kollégium vezetőinek, hogy befogadták ezt az emléktáblát – mondta Patrubány Miklós a tábla leleplezését követően…
Lehet, hogy az Úr akarata teljesült ezzel, hogy a tábla oda került - és vele Comenius Ámos János, született Szeges János lelke - ahol leginkább otthon van, Magyarországon és Sárospatakon, a Református Kollégium udvarán, ahol élete egyik gyönyörű szakaszát töltötte és a legjelentősebb műveit megírta.
Szeretném leszögezni, hogy mi nem kívánjuk valamilyen nemzeti túlbuzgásból kisajátítani Comeniust, hiszen ő árva gyermekként a cseh-morva testvériség közösségében nőtt, gyarapodott, annak lett a püspöke, őt méltán tekinti Morvaország nagy morvának, és ezt mi nem akarjuk elvitatni. De méltatlan lenne Comeniushoz és az igazsághoz, ha mi magyarokként továbbra is kitagadnánk őt.
Az az ember, aki a keresztségben a Szeges János nevet viseli, és aki az 1968-ban megtalált, saját kézzel írott végrendelete tanulsága szerint halála előtt szintén, arról talán az utókor is megemlékezhet Szeges Jánosként. Hiszen az elmúlás pillanatára gondolva saját kezűleg áthúzta a Comenius nevet az aláírásban - még kis se írta, csak az első két betűjét, majd keresztülhúzta - és aláírta a Szeges nevet. Tehát, aki születésében Szeges János és holtában is Szeges János, arról talán az utókor is megemlékezhet Szeges Jánosként.

Különleges magyar tragédiának tartjuk, hogy annak ellenére, hogy immár több mint négy évtizede ez a tény közismertté vált a tudományos körökben - hiszen egy Norvégiába szakadt cseh kutató, M. Blekästad megtalálta a saját kézzel írott végrendeletet - nem tudatosult a magyar közéletben, nem része a magyar kulturális örökségnek…

Mától kezdve ne történjen Comenius nevének említése a magyar nyilvánosságban anélkül, hogy oda nem tennénk, „született: Szeges”! Azt hiszem, ezzel nem igazságtalanságot, nem magunk felé hajlást, hanem méltányosságot gyakorolunk Isten és ember színe előtt és Johannes Amos Comenius, született Szeges János emlékezete előtt. Köszönjük Önöknek, hogy visszafogadták Comeniust, született Szeges Jánost!


Aros János polgármester dr.Komáromi Éva jegyzővel elsőként helyezte el a tábla előtt az Önkormányzat koszorúját, amiről az avatóünnepség utáni sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, hogy Sárospatak valamennyi lakója nevében tett…

Sárospatak, már a bizonyító erejű, saját kézzel írott végrendelet megtalálása előtt, eddig is tudta ezt, és ma is büszke Comenius magyar származására. Sárospatak valamennyi lakója nevében köszönöm a Magyarok Világszövetségének, hogy az emléktáblát elkészítették és itt helyezték el. Ne szégyelljük, hogy Comenius magyar származású volt, sőt, legyünk rá büszkék – más település is ezt tenné Európa-szerte.
Köszönet ezért Patrubány elnök úrnak és Bálint Béla igazgató úrnak, köszönet a Református Kollégium valamennyi vezetőjének.

A táblát a történelmi egyházak részéről id.Virágh Sándor református lelkész és Telenkó Miklós görög katolikus parókus szentelték meg, a világhírű tanító és író méltatása mellett.
A jelenlévők a sajtótájékoztatón sok érdekes és fontos információt kaphattak Comeniusról és a Comenius-kutatásról Dr.Földi Ferenctől, a Magyar Comenius Társaság elnökétől, Dr. Dienes Dénes gyűjteményi igazgatótól és Dobay Béla ny. középiskolai tanártól, aki saját kutatásairól számolt be.

Az ünnepi alkalmat a 8KOR Színház szavalatai és éneke tette még magasztosabbá.

Nem tudhatom, hogy az életmű tudós kutatói a tájékoztatón miről számoltak be konkrétan, de gyanús, hogy Comenius-Szeges működésének egy elég fontos vonatkozásáról nemigen eshetett szó, mert az nem jelenik meg e hírben sem. Ez kicsit sem meglepő, hiszen teljes összhangban van a magyar származású Nagy Ember életrajzainak, méltatásainak szokott "szemérmességével". Furcsa is lenne a nagy magasztalásban, mert az ilyesmit nem szokás nagydobra verni, meg mindjárt meg is csappanna a jólnevelten ünneplők tábora, még tán a Magyarok Világszövetsége elnökének is magyarázkodnia kellene saját hátországában...

De az internet korában mégse olyan nehéz ráakadni a "Szentek Élete" illedelmes stílusában hangzó ünnepi beszédeket megzavarni képes tényekre:

Wikipédia: Rózsakeresztesek

"A rózsakeresztes testvériség alapítója az 15. század első éveiben a hagyományok szerint Christian Rosenkreutz volt.
E rózsakeresztes testvériség tanításai sokat merítettek a manicheus és a gnosztikus filozófiából, ami részben még a templomosoknál is fellelhető volt. Ez az áramlat a 17. századtól némileg összeolvadt a korai szabadkőművességgel (a 19. századig), amelynek eredeti tanításai jobbára változatlanok maradtak."

"Személyek:
Rózsakeresztesek:
(...)
Comenius"

 Rózsakeresztesek és más titkos társaságok
"A rózsakereszteseknek nyolc fokozatuk volt. A négy alsóbb fokozatot követte a tulajdonképpeni felavatás, amikor a jelöltet hatásos szertartásokon, erdő mélyén vagy csak a hold által megvilágított sötét teremben, mellének szegezett kardok között felvették az adeptusok közé. A négy adeptusi fokozatot követte a magister, majd a mágus fokozata. Hogy a mágust micsoda titokba avatták be, nem tudjuk.
A rózsakeresztesek szervezete erősebb volt, mint az összes többi titkos társaságé. Legfontosabbnak a titoktartást tekintették. A rózsakeresztes nem ismerte társait, sokszor még főnökét sem. Ezzel szemben mindent be kellett jelentenie feljebbvalóinak, különösen tudományos eredményeit. Titoktartásuk ereje olyan nagy volt, hogy még a kiugrók sem árulták el őket. Így meglehetősen keveset tudunk a rózsakeresztesek működéséről."
"Ismert rózsakeresztesek: Paracelsus, Nostradamus, Francis Bacon, Comenius
Vekerdi László: A titkos társaságok és kapcsolataik a magyar kultúrával a XVIII. században
"XVII s a XVIII század tudós társaságait vizsgálva, lépten-nyomon valódi, vagy kitalált titkos egyesülések nyomára bukkan a történetírás. A Royal Society egyik elődjeként emlegetett "invisible college", a németországi "rózsakeresztesek különféle válfajai, Sociniánus és más nonkonformista protestáns szekták, Comenius társasága, rövid életű alkimista szövetségek, szabadkőműves és illuminátus páholyok egyesítették Európa-szerte a létező, vagy leendő tudós társaságok sok tagját, illetve jelöltjét hosszabb rövidebb időre."

 Fekete Ignácz: A szabadkőművesség rövid története
A MAI SZABADKŐMŰVESSÉG
"I. Nagybritánnia.
Már 1663-ban kezdték A n g l i á b a n a páholyokat újjáalakítani. Európa akkor forrongásban volt. A vallási kérdések, a philosophia fellendülése felizgatták a kedélyeket. Mindenki kereste az igazság útját.
Különféle vallásos egyesületek, secták, felekezetek alakultak. E vallásos egyesületek egységesítésére törekedett Andreae német apát, a ki egy munkát bocsátott közre, melyben kifejezi azt a kívánságát, hogy az
összes rendekből titkos társaság alakuljon a humanizmus, hazaszeretet és vallásos érzület ápolására. E műve nagy hatást tett egész Európában. Annak alapján alakultak a rózsakeresztes rendek. Ezek a társaságok
azonban elfajultak. Aranycsinálás, a bölcsek kövének keresése, életbalzsam főzése lett a czéljuk és a hívőket igyekeztek kiaknázni a vezetést kezükbe ragadó szélhámosok.
— 18 —
Andreae nem bírta kivenni ezek kezéből a társaságok vezetését és megérte eszméinek elfajulását.
Comenius Amos a nagy paedagog szövetkezett vele. «Pansophia» és «Pangersia» czímű műveiben rakta le az eszméket, melyek a szabadkőművesség vezérelveivé válnak."
De nemcsak a szabadkőművességen belül tudnak arról, hogy Comenius-Szeges az ő Nagy Elődjük:

Christopher McIntosh: The Rosicrucians: the history, mythology, and rituals of an esoteric order
(A Rózsakeresztesek: egy ezoterikus rend  története, mitológiája és rituáléja)

43. old.:
"Egy másik lehetséges kapcsolatot jelent a rózsakeresztesség és a szabadkőművesség között  Andreae tanítványa, a cseh menekült Comenius, aki egy felvilágosult Utópiáról álmodott, Andreae Christianopolisához hasonlóról, melyben virágozna a tudomány és a vallás, ahol minden felekezet és nemzet be lenne fogadva. (legalábbis ez volt a propagandaduma! BCS) Comenius 1641 után egy ideig Angliában tartózkodott. (Rajzottak a felforgatók a Forradalom helyszínére, mint a legyek az ürülékre... BCS)
Hans Schick írja Comeniusról: "Személyében nemcsak a közvetítővel van dolgunk a rózsakeresztes gondolat atyja, J.V. Andreae és az angol szabadkőművesség keresztszülői, úgymint Hartlib, Dury és mások között, hanem egyúttal általánosan is ő a híd a rózsakeresztes ideológia és a szervezett szabadkőművesség között. Átvette a fáklyát Andreaetól és elvitte a Brit Szigetekre." ( Hans Schick: Das ältere Rosenkreuzertum, Berlin 1942, 154-156 old.)
Ne feledjük, hogy Schick, aki Heinrich Himmler megbízásából írta ezt, szabadkőműves-ellenes álláspontból írt. Ettől függetlenül könyve egy magasan tudományos mű és lehet valami a meglátásában."

A Wikipédia angol nyelvű Comenius-cikke nem hallgatja el a "nagy pedagógus" kevésbé pacifista, pártos álláspontját és propagandistatevékenységét a protestáns-katolikus háborúban:

"Teológia
Teológusként Comenius misztikus volt, hitt próféciákban, álmokban és jelenésekben. Nagy hatással volt rá Böhme. Synopsis physicae ad lumen divinum reformatae c. művében saját fizikaelméletet nyújt, amit álljtása szerint  a Teremtés Könyvéből vett. Híres volt próféciáiról és a látnokoknak nyújtott támogatásáról. Lux in tenebris c. művében publikálta Christopher Kotterus, Dabricius és Christina Poniatovia látomásait. A Jelnések Könyvét magyarázva 1672-re ígérte a Millenniumot és csodás segítséget garantált azoknak, akik vállalják a pápa és az Ausztriai Ház elpusztítását, még azt is megjósolta, hogy a feladatot Oliver Cromwell, Gusztáv Adolf és I Rákóczi György erdélyi fejedelem fogják végrehajtani. Írt XIV Lajos francia királynak is, tudomására hozva, hogy a világbirodalom az ő jutalma lesz, ha megbuktatja Isten ellenségeit."
 A magyar wikipédia Comenius cikkének szerkesztője feltűnően kerülte a hősünk keresztényi hitére vonatkozó, nagyon kenetes részben ("Keresztény életfelfogása") ennek megemlítését, feltűnően takargatni akarta ezt...
Kiegészítés:

A bejegyzés korábbi, fentebbi felvetésére:
"Nem tudhatom, hogy az életmű tudós kutatói a tájékoztatón miről számoltak be konkrétan, de gyanús, hogy Comenius-Szeges működésének egy elég fontos vonatkozásáról nemigen eshetett szó, mert az nem jelenik meg e hírben sem."
azóta kaptam egyfajta választ, ami tulajdonképpen kellemes meglepetés és egyúttal bizonyíték az emléktáblaállítók és a magyarországi Comenius-kultusz ápolóinak hasznos idiótaságára, naívságára, vakságára, vagy tudatos károkozására. (látni fogjuk majd, hogy egyeseknél csakis az utóbbiról lehet szó, bár mentségek akadhatnak)

Sárospatak város honlapjáról:
"A kiállítás megnyitó beszédét Dr. R.Várkonyi Ágnes akadémikus, a Comenius Társaság díszelnöke tartotta meg, kiemelve, hogy Comenius egy széleskörű információs hálózatot épített ki egész Európában, Franciaországon és Svájcon át egész Edélyig, és nagyon jól ismerte Magyarország és Erdély gondjait és problémáit."

Komikus, de persze jó hír is, hogy nem más, mint maga a Comenius Társaság díszelnöke, a neves történész lopja be alig burkoltan a kenetes Comenius-kultusz egyik eseményének megnyitójába a tényt, ami nem kicsit lehetne disszonáns, ha a beavatatlanok felfognák, hogy miről van szó és nem bóbiskolnának az előadás közben: hogy a Nagy Ember, sőt (szegről-végről) Nagy Magyar Származású Tudós, a Nemzetek Tanítója, a Teológus etc. etc. azért elsősorban egy nemzetközi kém- és ügynökhálózat fenntartója és főnöke volt, melynek révén ávtizedekig forradalmakat, felkeléseket, hadjáratokat szervezett elvtársaival együtt... 

Természetesen R. Várkonyi Ágnestől ez nem olyan meglepő, hiszen egyik vezéregyénisége annak a hazai történészi-kutatói körnek, amely óvatosan, hol a sorok között, hogy nyíltabban, de főleg csak sejtetve, egy szűkeb szakmai közegben igyekszik feltárni a Nagy Felforgató, az utópikus Kommunizmus előfutára igazi tevékenységét. A Comenius Társaság több elnökségi tagja ezzel természetesen maximálisan tisztában van, hisz maguk is kutatók. 
De erről később érdemes lesz többet írni. 

Folyt.köv.

9 megjegyzés:

Bobkó Csaba írta...

Ennek a bejegyzésnek talán nemsokára lesz egy folytatása, mert Comenius egy nagyon fontos figura a világszátverésben magas fokozatra kapcsoló modern kor születése táján és a magyar "két haza" valóban komoly részét képezte érdeklődésének. Ezért nagyon hasznos a Magyarok Világszövetsége kezdeményezése:

http://kuruc.info/r/2/79104/
"Sárospatakon megalakult az MVSZ Johannes Amos Comenius sz. Szeges Bizottsága"

"Az MVSZ elnöke, Patrubány Miklós jelenlétében Sárospatakon április 29-én megalakult az MVSZ Johannes Amos Comenius sz. Szeges Bizottsága, amelynek életre hívásáról az MVSZ Elnöksége II./2011. (IV.27.) sz. határozatával döntött. A bizottság a Sárospataki Református Kollégiumban tartotta alakuló ülését, mert ebben az intézményben ténykedett a nagy tudós, „a népek tanítója” három és fél évszázaddal korábban. Itt írta legjelentősebb művét, az Orbis Pictus című tankönyvet.
A bizottság feladata, hogy tárja fel minél átfogóbban Johannes Amos Comenius sz. Szeges életének és munkásságának magyar vonatkozásait. Határozatát az MVSZ Elnöksége ekképp indokolta: Tekintettel azokra a botrányos közállapotokra, melyek a Sárospataknak adományozott Comenius sz. Szeges János-emléktábla avatása kapcsán lepleződtek le, és amelyekből nyilvánvalóvá vált, hogy több mint 4 évtizeddel annak ismertté válása után, hogy a nagy morva tudós, Johannes Amos Comenius magyar szülők gyermekeként, Szeges János névvel született, ez a tény még Sárospatakon, ahol ő maga 4 éven keresztül oktatott, és még a magyar akadémiai körökben sem közismert… "

Jelentkezek önkéntes külsős tagnak a Bizottságba és e blogon igyekszek majd segíteni a munkájukat!
Hazánkkal kapcsolatos tevékenységéből valóban sok minden nem széles körben közismert még (miközben szűkebb szakmai körökben annál inkább!) és ezen ismeretterjesztés kapcsán valóban helyes lesz a "leleplezés" szó használata!

Névtelen írta...

Comenius egyik őse, válószinüleg dédapja, 1527 előtt vándorolt ki családjával az akkori Feldvidékről Morvaországba, Komnaba. Nemzetisége lehetett szlovák is, de neve magyar, Szeges volt. Comenius apja Komensky Martin már teljesen beilleszkedett az ottani környezetbe és nem használta a Szeges nevet.
Aki nem hiszi, olvassa el Milada Blekastad (sajnos német nyelvű)disszertatiójat: COMENIUS Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komensky. Oslo/Praha 1969, 892 Seiten.

Bobkó Csaba írta...

Személy szerint Comeniust egy nagy gazembernek tartom, de ha már felmerült, szerinted miért írta a végrendeletére a "Szeges" családi nevét? Nem hiszem, hogy érzelmileg kötődött volna a magyarsághoz. Hosszú, felforgatással, intrikával teli élete során cinikusan küldte halálba csehek, németek, magyarok, lengyelek és angolok tíz- és százezreit, nem egyedül persze, hanem összeesküvő elvtársaival együtt.

Névtelen írta...

Végrendeletről és aláírásról szó sincs. A Clamores Eliae befejezetlen munkája egyik készülő fejezetében a Morva Testvérekkel kapcsolatban egy lapon a cseh-morva iskolák megreformálásához jegyzi le gondolatait. A témához ígér egy könyvet is, és ehhez ír egy dedikációtervezet: kedves szülőhazájának, Morvaországnak hűséges fiától, "Jan Amos Szeges Nivnicky, apja után Komensky"-től. Ennyi az egész, amire a Szeges János kultuszt építették.
Az utolsó mondatoddal nem értek egyet. Nagyon túlértékeled Comenius szerepét a 17. század zűrzavarában.

Bobkó Csaba írta...

Természetesen magam is hozzátettem,hogy "elvtársaival együtt", azonban, ha a magyarországi Habsburg-ellenes "szabadság"harcokra szűkítjük a kérdést, Comenius felbujtó szerepét nem lehet túlértékelni, ha jól számolom, I. Rákóczi Györgytől lényegében II. Rákóczi Ferencig, annak ellenére, hogy persze Comenius meghalt közben. Azonban jelentős részben az ő vetése szökkent szárba. Az Erdély "aranykorának" durván végetvető, óriási pusztulást hozó lengyel kalandra a kortársak szerint ő beszélte rá II.Rákóczi Györgyöt. Ezt rengeteg nyom bizonyítja.
Az angol forradalom korabeli és mai kritikusai is épp elég haragosan szokták Comeniust kiemelkedő szereplőnek tartani a felforgatás szervezői között, mint "A Három Külföldi" egyikét.
A Lengyelországot teljesen rombadöntő svéd "vízözön" okozójának is tartják, mert állítólag ő érte el a svéd udvarban, ahol jó kapcsolatai voltak, hogy a király ne az oroszokat, hanem a lengyeleket támadja meg, mert Comeniusék számára ez volt az izgalmas, hogy a svédek így a Habsburgok szomszédai és majd megdöntői lehessenek, másokkal, a Rákócziakkal stb. együtt.
Csak nem szakértőt tisztelhetek személyedben?

Névtelen írta...

No, nem vagyok Comenius-kutató, még történész sem.
A Szeges-Comenius kutatás furcsaságai motiváltak és tanulmányoztam az első bejegyzésben idézett doktormunkát. Akit érdekel Comenius és tud németűl, annak feltétlen ajánlom.

Bobkó Csaba írta...

Sajnos nem tudok németül, a Google Translator meg ilyesmikhez kevés. Fent van valahol a neten a disszertáció? A Magyarok Világszövetsége jó terep az ilyen szelemi kábítószerek terjesztéséhez, hogy "Mindenki magyar volt, aki valami nagy teljesítményt nyújtott", és jól ismerik áldozataikat, mint a tipikus szélhámosok, tudják, mit szeretnek hallani. Hogy "Mi magyarok vagyunk a Választott Nép"...

Névtelen írta...

Tudtommal a disz nincs a neten. A MVSZ diagnózis nem rossz...
Örökölted ezt az elijesztő blog-cimet? Vagy nincs köze az "eltünt 300 évhez"?

Bobkó Csaba írta...

Saját termésű a blog neve és a Kitalált Középkorhoz annyi köze van, hogy talán kicsit gúnyolódni akart rajta. De ettől fontosabb ok a névadáshoz a cím alatti Czike-idézet. Nem évek eltüntetésével, vagy betoldásával, hanem hazug propagandával állítja elő az újkori tudatipar a hamis történelemképet, hamis hősöket és ezzel manipulálja a társadalmat.
Nem mellesleg e körök egyik szellemi kábítószere az elsőszámú sztárok, "a forradalmár felszabadító hősök" mellett az újpogány mozgalmak is, amik körébe nagyjából besorolható Illig és Pap Gábor stb. elmélete.