"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2012. január 16., hétfő

Az Út Edomba - az illuminátus nihilizmus frankista gyökerei, avagy a hamis zsidóasszimiláció

Egy hazafias fórumon folyt a múltban némi vita köztünk arról, hogy vajon felelőtlenség-e (egyik barátunk álláspontja szerint) sokat lovagolni azon, hogy Trianon előtt a bomlasztó vakoló és forradalom-előkészítő mozgalmakban milyen túlreprezentált volt a hazai zsidóság. Mivel barátunk szerint zsidóságunk zöme a Kiegyezéstől Trianonig alapvetően konstruktív szerepet játszott hazánk FEJLŐDÉSÉBEN és kiemelten hasznos volt őszinte asszimilációjuk, mellyel a nemzetiségi statisztikát a magyar többség oldalára billentették. A nyers elmélet szerint aztán e derék többségű zsidóság javát a magyar politika vadította hazánk ellen túlzó antiszemitizmussal. Tehát ezért indokolt ma is inkább elharapni a nyelvünket, mint az ingadozó zsidókat durva antiszemitizmussal végleg az ellenség táborába zavarni. (kicsit  sarkítom barátunk álláspontját)

A másik álláspontot, miszerint az asszimiláció a zsidók meghatározó többségénél hamis volt, többen képviseltük, de most hoznék valami bizonyíték-félét, hogy a nem őszinte asszimiláció mögött régi, konkrét program is állt.

Itt, a  Kitalált Újkor blogon folytatott múltfeltárásom célja nem öncélú deheroizálás, hanem a magyar és általános emberi sorscsapások racionális magyarázatának keresése az olyan semmirekellő mesés mitológiai elemek, mint pl. "turáni átok" emlegetése helyett. Ennek keretében a modern kor romboló, kiemelten forradalmi mozgalmainak gyökereként már sikerült feltárni a sátánizmust, vagy más szóval nihilizmust, a tudatos, szándékos rombolási, pusztítási programot. Az külön elszomorító, hogy történelmünk és irodalmunk 18-19. és 20. századi nagyjai jókora részét a tények alapján besorolhatjuk a szándékos rombolás tudatos, vagy megtévesztett ügynökei közé, de most nem ez a témám.

Hanem, hogy konkrétan honnan ered a modern forradalmi mozgalmak mögött álló illuminátusság romboló ideológiája és gyakorlati programja.
Mindig beleakadtam itt és ott, hogy ennek egyik fontos gyökere a kabbalista zsidó miszticizmus sabbateánus-frankista irányzata, de nem igazán láttam a pontos kapcsolatot.
Azt hiszem, most már feldereng az is, amin érdemes tovább indulni, de addig is azonnal megvilágítja a tettetett (nemzeti és vallásfelekezeti) asszimiláció vádjának megalapozottságát:

A zsidó miszticizmus talán legnevesebb kutatója Gershom Scholem volt. Ez a kiragadott részlet nem eredeti művéből való, hanem egy ismertetésből, akit érdekel, járjon utána az eredetiknek, biztosítok mindenkit, hogy ez nem torzítás.

"Sabbataj Cví & Jacob Frank és a Frankisták
"

részlet:
"Frank fő újításának három pontja:

(1) Lehagyta a Sabbateánizmusból annak kabbalista teológiáját és a homályos metafizikai spekulációkat, melyekbe öltöztetve volt, helyettesítve egy populárisabb és szinesebb változattal, mitológiai képekben megfogalmazva. Az ismeretlen és egyelőre elérhetetlen "Jóisten", a "Nagy Testvér" (más néven "Ő, aki Isten színe előtt áll") és az anya, vagy szűz, vagy egyszerűen Ő - nőnemben, a Sekinah és Szűzmária hibridje alkotja a frankista Szentháromságot. Frank Sabbatáj Cvíben, Baruchiásban és saját magában a "Nagy Testvér" küldötteit és valahol reinkarnációit látta, akik küldetése a szentháromság női elemének megjelenésével, vagy egy inkarnációjával teljesedne be. Frank tanítása a "régi könyvek" kidobásáról éles ellentétben állt híveinek hajlamával arra, hogy továbbra is tanulmányozzák ezeket, főleg, akik zsidók maradtak.

(2) A sabbateanizmus az ő változatában egy gátlástalanul nihilista jelleget öltött. Az igaz hívő, akinek titkos szívében Isten van, a "hallgatás terhe" alatt köteles keresztülmenni az összes valláson, rítuson és fennálló renden anélkül, hogy bármelyiket elfogadná, sőt, mindet belülről megsemmisíti, ezáltal igazi szabadságot hoz létre. A szervezett vallás csak egy álcaruha, amit fel kell venni, majd el kell vetni a "szent tudás", a a hely gnózisa felé, ahol az összes hagyományos értéket megsemmisítik az "élet" áramlatában.

(3) Ezt a nihilista vallást úgy propagálta, mint az "Ézsauhoz", vagy "Edomhoz vezető utat", olyan asszimilációra biztatva, melyben valójában nem hisznek, egy messianisztikus és nihilista judaizmus csodálatos újjászületését remélve egy univerzális felfordulás szülési fájdalmai közepette. Ez a koncepció megnyitotta az utat az előtt, hogy egyesítse a sabbateánus messianizmus és miszticizmus általa képviselt utolsó fázisát a korabeli felvilágosodással és antiklerikális tendenciákkal. A szabadkőművesség, liberalizmus, sőt a jakobinizmus egyaránt értékes eszköznek tűnhettek ilyen végcélok eléréséhez. Nem csoda, hogy bárhol, ahol ilyen frankista csoportok léteztek, a zsidó közösségek hevesen harcoltak ellenük, még ha csak felszines hírek is jutottak el hozzájuk Frank titkos tanításairól."
Sajnos az utolsó mondatot nem vehetjük komolyan, más szerzők szerint a térségünk-beli, kiemelten a galíciai zsidóság nagy tömegeinek hozzáállását alapvetően határozta meg a frankizmus. Tehát a frankista szekta felfogása beszivárgott a zsidó fősodor felfogásába, sok szempontból átitatva azt, pl. a haszidizmus formájában.
Ez a mondat: "egy messianisztikus és nihilista judaizmus csodálatos újjászületését remélve egy univerzális felfordulás szülési fájdalmai közepette. " azonnal felidézi bennünk az erre rímelő Marx-féle kijelentést a vérben és mocsokban születő kommunizmus szülési fájdalmairól.Megtaláltuk a pontos magyarázatot arra, amit Wurmbrand helyesen sejtett meg Marx-könyvében: hogy Marx csak hazudta ideológiájáról, hogy materialista alapokon áll, valójában vallásos hit vezérelte, csak éppen sátánista hit, a rombolás céljával. Ennek gyökere a sabbateánus-frankista teológia, mely a fennállló világ és minden rend, kormányzat, vallás elpusztítása közepette igérte elérni a messiás eljövetelét. Tehát a marxizmus is frankista alapokon áll, aminek politikai formáját az illuminátus rend adta meg. Ezért nem jelentéktelen életrajzi adat, hogy Weishaupt és Marx a felforgatások, forradalmak legtöbb vezetőjéhez hasonlóan zsidó származásúak voltak, méghozzá nyilvánvalóan frankista befolyásoltságú zsidó közegből.
Talán az se véletlen, hogy a hívő keresztény Wurmbrand is zsidónak született, talán ezért tudta jól felismerni Marx igazi motivációját, csak ő, ellentétben a többi említett zsidó származású személlyel nem volt híve a nihilista messianizmusnak. De ismeretei azért lehettek róla....

Nagyon érdekes itt látnunk Nagy Testvér alakjának forrását is!

Az Edomhoz, vagy Ézsauhoz vezető út még megér egy kis kifejtést itteni témánk szempontjából, hogy őszinte volt-e a Kiegyezés utáni (valójában már a Reformkor óta zajló) hazai zsidóasszimiláció, hogy "konstruktív" volt-e a (külsőleg) megmagyarosodott zsidóság zöme. Más forrásokból is tudjuk, hogy az ókori zsidóság számára az utálatos pogányok országát, ellenséget  jelentő "Edom" később, az újkori Európában a keresztény világot, a gojok társadalmát jelentette a kabbalista, zóhári zsidó kódolt beszédben.

Egy további részlet a Scholem-ismertetésből:
"Hogy Isten és a Szűz megjelenjen, egy teljesen új útra kell lépni, mely egyelőre járatlan Izrael népe számára: ezt az utat Frank úgy nevezte, hogy "az út Ézsauhoz". Ebben az összefüggésben Ézsau, vagy Edom jelképezi  az élet féktelen áramlását, mely felszabadítja az embert, mivel ereje és hatalma nem áll semmilyen törvény hatálya alatt.    Jákob pátriárka ígérte (Gen. 33:14), hogy meglátogatja fivérét, Ézsaut Seirben, de a Szentírás nem említi, hogy teljesítette volna ígéretét, mert az út túl nehéz volt neki. Most jött el az ideje, hogy erre az útra lépjenek, amely az "igaz élethez" vezet, ami egy központi eszme, mely Frank rendszerében a szabadság és féktelenség (vagy kicsapongás) jelentését hordozza magában. Ez az út a tudatos vallási anarchiához vezetett: "A hely, ahová megyünk nem áll semmilyen törvény uralma alatt, mert azok mind a halál oldalán állnak, de mi az élet felé megyünk." E cél eléréséhez szükséges volt a törvények, tanítások és szokások megszüntetése, megsemmisítése, melyek korlátozzák az élet energiáját, de ezt titokban kell tenni;  ennek érdekében fontos volt külsőleg magukra ölteni a fizikai Edom, azaz a Kereszténység ruháját.  A "hívők", vagy legalább élcsapatuk máris keresztülmentek a judaizmuson és iszlámon, most pedig be kellett teljesíteniük utazásukat a keresztény hit magukra öltésével, annak és eszméinek felhasználásával, hogy elrejtsék valódi hitüket Frankban, az igaz Messiásban és élő Istenben, akinek imádatára keresztény hitvallásaikat valójában szánták.
Frank mottója itt a massa dumah volt, (Iza. 21:11-ból), a "hallgatás terhe" jelentésében; ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlenül hordozni kellett annak nehéz terhét, hogy a minden törvény megszüntetésében való rejtett hitet teljesen titkolni kellett és tilos volt bármit tudomására hozni a nyájon kívülieknek. A Názáreti Jézus nem volt több, mint a burok, mely megelőzte és magában rejtette a gyümölcsöt, aki maga Frank volt. Miközben szükséges volt kifelé demonstrálni a keresztény hithez való hűséget, tilos volt társaságukba keveredni, vagy vegyes házasságra lépni velük, mivel Frank végső víziója egy zsidó jövő volt, bár egy lázadó és forradalmi formában, amit most egy messianisztikus álom formában mutat be.

A Frank által alkalmazott koncepciók populárisak és folklór-szerűek voltak, és a hagyományos kabbalai szimbolikus terminológia elhagyása, emely az egyszerű emberek számára felfoghatatlan volt, teret adott a képzelőtehetségnek. Így hát Frank Iwaniében felkészítette híveit a keresztség felvételére, mint a végső lépésre, mely megnyitja előttük egy reális fizikai értelemben az utat Ézsauhoz, a gojok világába."
Ennyi most elég is az iszlámba és a kereszténységbe híveit látszatra betérítő, a fennálló világ rendjét teljesen szétverni szándékozó zsidó misztikus szekta hittételeinek tudományos alaposságú ismertetéséből a téma legnevesebb kutatójától. Az alapító Sabbatáj Cví követőitől származik a törökországi Dönme, mely létrehozta az Ifjútörök forradalmat és szétverte a birodalmat, megrendezte az örmény népirtást és megnyitotta Palesztinát Izrael megalapítása számára. Utódja, Frank követői ezrével kereszténnyé lettek és tömegesen elfoglalták a lengyel nemesség pozícióit, utódaik irányították az összes öngyilkos felkelést és forradalmat Lengyelországban és ők kormányozták az országot a két világháború között.
Frank szektája sok követővel rendelkezett a kor Magyarországában és Frankot leányával együtt fejedelemnek kijáró pompával fogadta Mária Terézia és fia, a későbbi II. József, aki a leány, Ewa Frank szeretője is volt.

Az utolsó idézett mondat önmagában is cáfolja a hamis történelem zsidók által hangoztatott egyik alaptételét, hogy Európában a forradalmak és "Haladás", Felvilágosodás" emancipációja előtt a zsidók jogfosztottak lettek volna. A gettókapuk belülről voltak zárva és pontosan addig, amíg a zsidóság szellemi-vallási vezetői úgy látták jónak, hogy zárva legyenek, amikor belülről kinyitották, hogy kilépjenek a "gojok" világába, azzal a céllal tették, hogy lerombolják azt a világot minden törvényével és intézményével együtt.
A sabbateánus-frankista zsidó szekta és hatására a tágabb zsidó fősodor romboló célú beáramlása  "Ézsau, Edom" birodalmába, a "gojok" világába a látszólagos asszimiláció útján nemcsak a kereszténységet, annak különféle felekezeteit érintette, hanem a nemzeti közösségeket és bármilyen nemzsidó intézményt, struktúrát is.

Tehát itt elérkeztünk a kiindulóponthoz, hogy vajon előítéletes rosszindulat-e kétségbe vonni a Trianon előtti magyar zsidóasszimiláció őszinte jellegét. Azt hiszem, szemelvényeink bizonyítják, hogy ezt a feltételezést, hogy lehetett a dolog tettetett, már nem lehet legyintéssel elintézni. És itt nagyon visszafogottan fogalmaztam...

A Sabbatáj Cví és Frank által kiadott irányjelzés nyomán megindul a Haskala, a Zsidó Felvilágosodás, melynek keretében a zsidó fiatalság szakít a régi tilalommal és néhány generáció alatt elárasztja a "gojok" világi iskoláit, kiemelt figyelmet szentelve a természettudományoknak, melyek kétszáz éven belül kezükbe adják a nihilista, romboló, sátánista teológia abszolút végrehajtó eszközét, az ATOMBOMBÁT. Ezért a zsidók páratlan és látszólag megmagyarázhatatlan túlreprezentáltsága az atomkutatás "nagyjai" között. Nem a zsidók átlagon felüli tehetsége, kiválasztott génjei a magyarázat, hanem az, hogy ők kulturális-vallási hátterük miatt olyat kerestek a tudományban, amit a nem nihilista-sátánista hátterű tudósok nemigen, az emberi világ elpusztításának eszközét...

Az intézmények, vallások, kormányzatok (akkor királyságok) és erkölcsök, tehát MINDEN TÖRVÉNY lerombolásának nem ilyen fizikai, hanem előbb szervezeti ideológiai lerombolása eszközeként a frankisták létrehozzák az Illuminátus Rendet és társmozgalmait, szervezeteit, melyek modern korunk összes felforgatásának keltői, Magyarországon is. A Kitalált Újkor blogon egy sorozatban próbálom feltárni, hogy az illuminátus módszertan világméretű eszközét, a tudatipart, az irodalmi életet, a sajtót, színházat, tudományos társaságokat hogyan állították hazánkban is a világszétverés szolgálatába.

Akik pedig e területeken nem voltak hajlandók a szétverőket szolgálni, azokra illuminátus szabályként újrafogalmazva alkalmazták az ősi zsidó formulát: „yimmach shemo vezikhro” - Neve Örökre Kitöröltessék! Ezért demagóg, vagy értetlen dolog kissé nekemszegezni a kérdést, hogy "ha minden neves politikai vezetőről és íróról, költőről kimutatod, hogy az Ellenség Ügynöke volt, ki marad nekünk hősnek? Épp erről van szó, hogy a tudatipart ellenőrzők mindig kiretusálták a múlt képeiről azokat, akik ilyen hősök lehettek volna...

Zárásul még megerősíteném a fentieket a sabbateánus szekta egy mai, a titkolózást furcsamód elvető utódszervezete vezetőjének szavaival, amit annak kapcsán idéztem fel a blogon, hogy vajon méltatlan alantasság-e felemlegetni a néhai lengyel pápa zsidó származását:


részlet:
Mááriv: Mi a helyzet az Ön vallási áttéréseivel? Hogyan változott a vallási élménye, miközben felvette a kereszténységet, az iszlámot és a buddhizmust?

REB YAKOV LEIB HAKOHAIN: Először is, vallási áttéréseim célja, akárcsak elődeim, Sabbatáj Cví és Jacob Frank esetén, nem az volt, hogy megjavítsam önmagam, hanem, hogy megjavítsam Istent. A Neo-sabbateánus Kabbalában az egész hangsúly nem önmagamon van, nem az én üdvözülésemen, vagy átalakulásomon, hanem Isten üdvözülésén és átalakulásán. (...) Tehát Sabbatáj Cví, Jacob Frank és jómagam Szent Aposztázisai nem "a test" áttérései voltak, hanem "a szívé". Az összes vallásba való betérés célja a bennük rabul ejtett Szent Szikrák kiszabadítása volt, nem pedig az, hogy vallási közösségeik gyakorló tagjaivá váljunk.
Az ilyen neo-sabbateánus VALLÁSI ÁTTÉRÉSEK CÉLJA tulajdonképpen ANNAK A VALLÁSNAK A SZÉTROMBOLÁSA, AMELYBE BELÉPÜNK, NAGYRÉSZT ÚGY, AHOGY A FÉREG SZÉTRÁGJA AZ ALMÁT, NEM PEDIG RÉSZÉVÉ VÁLIK.
 A büszke "vallási vezető" nem tér ki rá, de a franki program értelmében az "Edomba" vezető úton már célbaért, tehát a gojok világában elvegyült frankista zsidók  ugyanezzel a céllal, az almát szétrágó kukac céljával "asszimilálódtak" látszatra a vallásiakon kívül a nemzeti és bármilyen egyéb közösségekbe is.

Természetesen, akinek nem inge, ne vegye magára. Nem kétlem, hogy jónéhány éplelkű, tisztességes ember akadt a zsidóság körében aki őszintén vált más vallási, vagy nemzeti közösségek részévé, vagy akár a judaizmusnál megmaradva vetette el a sabbateánus-frankista sátánizmust. A blogon közölt ismereteim nagyobbik részére nem tehettem volna szert a zsidó gyökerű sátánizmus őszinte, tisztességes zsidó származású kritikusainak, leleplezőinek művei nélkül.

2 megjegyzés:

Kim Yoo-ra írta...

Igen, az illuminai frankista gyokerekkel rendelkezik, de nem satanista. A frankizmus, sabbateanizmus, kabbalizmus nem satanista, ez csak a zsido-kereszteny hatterhatalom terjeszti, tulajdonkepp onmagukrol, hisz megosztottak megukat, a gonosz, "satani" illuminatira es az oket legyozo keresztenysegre. Ez csak egy aljas megtevesztes, meg kellett osztaniuk magukat, el kell hogy jatszak mindket oldalt, hogy az embereket is megosszak, es hogy azzal is elhitessek ezt a "satani vilagrend" hazugsagot, akik nem is kereesztenyek.

Elfelejtettem megjegyezni a tobbi kommentben itt, amiket a tobbi ferdito, hazug bejegyzeseid ala irtam.... ha azt az utat valasztot, hogy eltavolitod a hozzaszolasaimat, akkor jelzem, hogy felesleges, mert az igazsagot mindig terjeszteni fogjuk, nem csak itt, mindenhol. Ha most gyavan, zsido fereg modjara letorolsz, akkor majd jon mas tarsunk, es megosztja o. Mar egyre tobb ember tudja, mekkora undorito atveres a keresztenyseg, es hogy a zsidok hoztak letre azert, hogy megvezessek, rabigaba hajtsak a nem zsidokat, fokent az arja nepeket.
Ezert modntam mar a tobbi szanalmas "leleplezo" ugynoknek is, hogy kar a gozert...abbahagyhatnak, mert nemsokara senki, meg a hulyebbje sem fogja bevenni ezt a maszlagot, hogy Satan gonosz, meg hogy a zsidok saranistak volnanak...
Mar egyre tobben tudjak, hogy ez nem egy satani, hanem egy zsido vilagrend, ahol a zsidok akarjak bechipezni a nem zsidokat, megjelolve ezzel tulajdonukkent oket, akar az allatokat.
Meg a mocskos talmudban is benn van, hogy mikor eljon a zsido messias, akkor minden zsidonak lesz 2800 nem zsido rabszolgaja.
Es persze a Cion Boclsek Jegyzokonyveiben is, amiben a leirtak szorol szora tortennek emg eppen. Ez is csak bizonyitja, hogy egy cionista vilagallamot akarnak letrehozni, cionista-kommunista vilagkormannyal a zsidok.

Bobkó Csaba írta...

Ne viccelj, miért törölném le értékes hozzászólásaidat? :-)
Csak írd nyugodtan. Eddig is volt itt sokféle vélemény.