"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2011. december 19., hétfő

Marx sátánista volt!

Ez a bejegyzés nem a saját művem, hanem Richard Wurmbrand hihetetlen fontosságú könyvének ismertetése. A könyvben ugyan a cím végén kérdőjel szerepel, azonban a mű teljesen meggyőz minket arról, hogy a kérdőjel felesleges.
A bejegyzés lényegében szó szerinti átvétele egy hasznos webszájt ezirányú cikkének, de menet közben a szöveget néhol kiegészítettem az eredeti mű interneten fellelhető egyéb, más című, de hasonló tartalmú kiadásaiból és még bizonyára folytatni is fogom ezt a bővítést.

Az interneten az alábbi kiadásokat találtam:


egy másik változat: 
 
Marx and Satan, by Richard Wurmbrand 

A téma önmagában is nagyon érdekes és fontos, azonban kiemelkedő fontosságú lesz a megismerése ahhoz, hogy tovább folytathassuk saját hazai történelmünk forradalmi rombolásai megértéséhez és egyes hamis nemzeti hőseink leleplezéséhez. A Marxot "beavató" és pályáján elindító sátánista körök tevékenysége hazánkra is kiterjedt...
-------------------------------


Részletek a
"Marx sátánista volt?"
c. könyvből. Ezt a könyvet Richard Wurmbrand írta, egy hithű romániai keresztény, aki nyolc évet töltött a kommunisták börtöneiben, mert hirdette az Evangéliumot és nem volt hajlandó megtagadni az Urat. Legismertebb könyve a  Krisztusért megkínozva, tanúságtétele Isten győzelme mellett a kommunista üldözés közepette. 


Richard Wurmbrand könyve Karl Marxról,  (1818 – 1883), a német “forradalmi szocialistáról”  annak a tévhitnek a cáfolatával kezdődik, hogy Marx egy könyörületes látnok volt, aki őszintén szívén viselte a szegények sorsát. Valójában Marx and Engels egyaránt jómódú családokban nőttek fel, távol a szegény élettől. Ketten együtt egy keresztényellenes utópiát szerveztek, amely a kezdetektől a politikai hatalomra koncentrált, nem a szegények megsegítésére. Akár a változás mai csábító víziója, az ő szocialista/kommunista átalakulásukhoz szükség volt egy “válságra” és egy “célra”, amely megragadja a közönség figyelmét és megteremti a keresett alkalmat.
Thomas Sowell jól összefoglalta ezt 1993-as könyvében, a Szabadon választható-e a valóság-ban (Hoover Institution,  81. old.): 

"A balos mozgalmak vezetése mindig az elkényeztetett gazdag fiúk előjoga volt.Ez a szabály visszanyúlik azokra az időkre, amikor egy agyondédelgetett jómódú fiatalember, Karl Marx társult egy másik agyondédelgetett gazdag fiatallal, Friedrich Engelsszel, hogy létrehozzák a kommunista ideológiát.

"Az állítás hamissága, hogy ez “a munkásosztály mozgalma”, a kezdetektől feltűnő volt. Amikor Engelst küldöttnek választotta a Kommunista Liga 1847-ben, saját szavai szerint: 'egy munkást jelöltek a forma kedvéért, de azok, akik jelölték, rám szavaztak.' Lehet, hogy ez volt a kommunista mozgalom első meghamisított ‘választása’, de bizonyosan nem az utolsó.... A Felkentek mindig a saját elképzelésük szerinti Új Embert és Új Társadalmat akartak létrehozni."

Vessük ezt egybe a Marx sátánista volt? alábbi részleteivel. Jegyezzük meg, hogy Karl Marx gyermekkorában keresztény lett. Fiatalon még egy istenfélő kereszténynek is tűnt. De nézetei radikálisan megváltoztak nem sokkal azután, hogy befejezte a német középiskolát.

A keresztény Marx
"Ma a világ egyharmada marxista. A marxizmust ilyen, vagy olyan formában sokan magukénak vallják a kapitalista országokban is. Még keresztények is vannak, sőt papok is, nem egy közülük magas rangú, akik meg vannak róla győződve, hogy miközben Jézusé volt a helyes válasz arra, hogy jussunk a mennybe, Marxé volt a helyes válasz arra, hogy segítsünk az éhezőkön, szűkölködőkön, elnyomottakon a földi életben."
"Marx, mondják, mélységesen humánus volt. Egy eszme foglalkoztatta: hogy segíthet a kizsákmányolt tömegeken. Állítása szerint a kapitalizmus dönti nyomorba őket. Amint megdöntik ezt a rohadt rendszert, a proletariátus diktatúrájának átmeneti periódusa után egy olyan társadalom jön létre, melyben mindenki képességei szerint fog dolgozni a kollektív gyárakban és farmokon, és szükségletei szerint lesz javadalmazva.  Nem lesznek... háborúk, forradalmak, csak egy örökös, egyetemes testvériség... [5. old.]

"Marx írja: "A vallás, mint az emberiség illuzórikus boldogsága megszüntetése előfeltétele az emberek valódi boldogságának. A felhívás a körülményeikkel kapcsolatos illúziók megszüntetésére felhívás az olyan körülmények megszüntetésére, amelyek illúziókat kívánnak...."[6.old.]
"Marx vallásellenes volt, mert a vallás akadályozza a kommunista eszme beteljesedését, amit ő az egyetlen válasznak tekint a világ problémáira. - Így magyarázzák a marxisták álláspontjukat." [6.old.]

"Kora ifjúsága idején Karl Marx keresztény volt. Első írása címe: A hívők egysége Krisztussal.Ebben olvassuk e szép szavakat: 'Krisztus szeretete által szíveinket egyúttal felebarátaink felé fordítjuk, akiket bensőséges kötelékek fűznek hozzánk és akikért Ő feláldozta Önmagát.'

"Észre kell azonban vennünk, hogy a középiskolát záró vizsgadolgozatában hatszor ismételte meg a 'rombolás' szót, melyet egyetlen iskolatársa sem használt vizsgája során. Ezután a 'Romboló' lett a beceneve. Természetes volt számára, hogy rombolni akart, hiszen az emberiségről, mint 'emberi szemét'-ről beszélt és ezt mondta: 'Senki nem látogat meg és én ennek örülök, mert a jelen emberiség... (obszcén kifejezés)(tehet nekem egy szivességet? B.CS). Gazemberek bandája.'
Ne feledjük, Marx keresztény hívőként indult. A középiskola befejezésekor bizonyjtványába a Hittan rovatba a következőt írták: 'Tudása a keresztény hitről és erkölcsökről kielégítően világos és jól megalapozott. Bizonyos szinten ismeri a keresztény Egyház történetét is.'Marx első Isten-ellenes írásai

"Nem sokkal e bizonyítvány kézhezvétele után valami rejtélyes történt Marx életében: mélységesen szenvedélyesen vallásellenes lett. Egy új Marx kezdett kialakulni. Ezt írja egy versében: “Bosszút akarok állni Azon,aki a magasban uralkodik.”[7.old.] Tehát nem kételkedett benne, hogy van Valaki, aki a magasban uralkodik....
Marx egy viszonylag jómódú család tagja volt. Nem éhezett gyermekkorában. Sokkal jobb körülményei voltak, mint sok diáktársának. Mi okozta ezt a borzasztó gyűlöletet Isten ellen? Semmilyen személyes indokról nem tudunk. Miért kellett ezeket a sorokat írnia A kétségbeesett invokációja c. versében? [9.old]
Így egy isten elragadta tőlem mindenem
Átokban és a küldetés kínpadján.
Összes világai visszavonhatatlanul elmúltak!
Csak a bosszú maradt nekem!

A magasba, a fejek fölé építem trónomat,
Jegesen rémisztő lesz a csúcsa.
Korlátja babonás rettegés legyen.
Udvarmestere a legsötétebb agónia.
[8.old.]
 
E szavak: “A magasba, a fejek fölé építem trónomat” és a vallomás, hogy aki e trónon ül,
csak rettegést és agóniát fog árasztani magából, emlékeztet minket Lucifer büszke dicsekvésére:
 'Én az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé állítom trónomat.” (Izajás 14:13)
A sátánista egyház és Oulanem

De miért vágyik Marx egy ilyen trónra? A válasz egy kevéssé ismert drámában rejlik, melyet szintén diákévei alatt írt. Címe Oulanem. A cím magyarázata egy kis kitérőt igényel.[9.old.]
Létezik sátánista egyház. Ennek egyik szertartása a fekete mise, melyet a sátánista pap mond éjfélkor... Ezt egy orgia követi... [10-11.old.]
Jellemző módon az “Oulanem” egy szent név kiforgatása. Az Emmanuel egy anagrammája, amely Jézus egyik bibliai neve, héber jelentése “Isten velünk”.
A nevek ilyen kiforgatását a fekete mágiában hatásosnak tartják.
Az Oulanem drámát csak egy furcsa vallomás fényében leszünk képesek megérteni, melyet Marx A hegedűs című versében tett, amit később igyekezett jelentéktelennek beállítani ő maga és hívei is:
Ily művészetet Isten nem akar, s nem ad,
ilyen csak a pokol sötétjéből támad.
Szív bájolva, érzék vasra veretett,
Én a Sátánnal kötöttem üzletet.
Ő veri a taktust, ő írja a kottát,
abból játszom én a halál indulóját. [12.old.]
Most pedig Marx drámájából, az Oulanem-ből idézek:
És ők is Oulanem, Oulanem.
E név recseg előre, mint a halál
Míg el nem hal egy nyomorult csúszómászóként.
Állj, megértettem! Lelkemből jön ez....

De van erő ifjú karjaimban
Hogy megszorítsalak és összeroppantsalak [téged, emberiség]a vihar erejével,
Míg kettőnkre a Mélység(Abyss) sötétje ásít.
Leesel és én nevetve követlek,
Füledbe suttogva: “Zuhanj, jöjj velem, barátom.”
[12.old.]
A Biblia, melyet Marx tanulmányozott gimnazista korában, azt mondja, hogy az ördögöt egy angyal megkötözi és a feneketlen gödörbe vetik (görögül abyssos,  lásd Jelenések Könyve 20:3). Marx arra vágyik, hogy az egész emberiséget magával rántsa ebbe a gödörbe, amely az ördögnek és angyalainak van fenntartva....[12-13.old.]
Marx imádta Mephistopheles szavait a Faus-ból, “Minden létező megérdemli, hogy elpusztítsák.” Minden — beleértve a proletariátust és az elvtársait is. Marx idézte e szavakat... Sztálin az értelmük szerint cselekedett és még a saját családját is elpusztította. [13.old.]
A sátánista szekta nem materialista. Hisz az örök életben. Oulanem, a személy, akinek nevében Marx szól, nem tagadja az örök életet. Elismeri azt, de egy szélsőségessé fokozott gyűlölettel teli életként. Érdemes megjegyezni, hogy az öröklét az ördög számára kínzást jelent. Ezért vetette Jézus szemére a két démon: “Azért jötél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” (Máté 8:29)....
[Marx] levelezése apjával tanúsítja, hogy nagy összegeket pazarolt élvezetekre és hogy állandó vitában állt a szülői tekintéllyel ebben és más ügyekben. Aztán megismerkedhetett a szupertitkos sátánista egyház tanaival és részesült a beavatási rítusokban. A Sátán, akit hívei látnak hallucinatív orgiáik során, rajtuk keresztül szól. Vagyis Marx is csak a Sátán szócsöve, amikor A kétségbeesett invokációja c. versében kimondja: “Bosszút akarok állni Azon, aki a magasban uralkodik.”
Hallgassuk az Oulanem végét:
Ha van Valami, mely elemészt,
Közepébe ugrok, ezáltal lerombolom a világot —
A világot, mely köztem és a Mélység között magasodik
Szilánkokra zúzom kitartó átkaimmal


Nyers valója köré vetem karjaimat:
Velem ölelkezve a világ némán kimúlik,
És akkor lesüllyed az abszolút semmibe,
elpusztulva, létezés nélkül — 
Ez élet lenne a javából!


Marxot valószínűleg  de Sade márki szavai ispirálták:
"Utálom a természetet. Szeretném szétvágni földgömbjét, megakadályozni keringését, leállítani a csillagok körzését, kidönteni a térben lebegő bolygókat, lerombolni, ami a természetet szolgálja, védeni, ami kárt tesz benne — egy szóval: tevékenységemmel ártani akarok neki... Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására. Ezek bűnök lennének a javából!"
Marx és de Sade ugyanazokat az eszméket propagálják. A becsületes emberek, akárcsak az isteni sugallatra hallgató emberek gyakran igyekszenek embertársaikat szolgálni olyan könyvek írásával, melyek növelik azok tudását, javítják erkölcseiket, vallásos érzésekre serkentik őket, vagy legalább kikapcsolódást és szórakozást nyújtanak. Az ördög az egyetlen lény, amely kiválasztott szolgálóin keresztül szándékosan csakis rosszal táplálja az emberiséget.

Az Oulanem-ben  Marx azt teszi, amit az ördög tesz: az egész emberi nemet kárhozatra szánja. Az  Oulanem valószínűleg az egyetlen dráma a világon, melynek összes szereplője tisztában van saját romlottságával, mellyel öntudatosan kérkednek és melyet ünnepelnek. E drámában nincs fekete és fehér... Mindenki sátáni, züllött és kárhozott. [15.old.]  

A Sátán Marx családjában

Marx ezeket a dolgokat koraérett zseniként, tizennyolc évesen írta. Életútja ekkor már ki volt jelölve. Egy szót sem szólt az emberiség, a proletariátus szolgálatáról, vagy a szocializmusról. A világot akarta lerombolni. Trónt akart magának építeni, melynek korlátja emberi rettegés. [16.old.] 


Wurmbrand talált néhány “rejtélyes részletet” Marx és apja levelezésében:

A fiú írja: "A bennem levő Szentek Szentje bérlő nélkül maradt és új isteneket kellett benne elszállásolni."[p.16]
1837. március 2-án apja írja Marxnak: “Előremeneteled, a kedves remény, hogy egykor becsülni fogják a neved és földi jóléted nem kizárólagos vágyai szívemnek… Csak ha szíved tiszta marad, emberien ver és semmilyen démon nem lesz képes eltéríteni a jobb érzésektől, csak akkor leszek boldog.” [16.old.]                                                                  
Mi indított egy apát arra, hogy egyszer csak démonoktól féltse fiát, aki addig egy hitvalló keresztény volt? A versek, melyeket ajándékba kapott tőle 55. születésnapjára? Az alábbi idézet Marx Hegelről c. verséből származik:
 
A szavak, melyeket tanítok, ördögi káosszá keveredtek össze.
Tehát mindenki gondoljon azt, amit jónak lát .
[17.old] 

Sápadt szűz c. versében írja:
Eljátszottam hát a mennyet, tudom jól.
Lelkemre, mely egykor Istenhez volt hű, vár a pokol.
[20.old.] 

Amikor Marx befejezte az Oulanemet és más ifjúkori költeményeit,melyekben arról ír, hogy szerződést kötött az ördöggel, még nem is gondolt a szocializmusra. Még kűzdött is ellene a Reinische Zeitung szerkesztőjeként: 
"A tömegek kísérletei a kommunista eszmék megvalósítására ágyúval válaszolhatók meg, amint veszélyesekké 
válnak..."
Marx ki fogja űzni Istent a Mennyországból

Gondolkozásának ezt a fázisát elérve Marx találkozott Moses Hessszel, aki a legfontosabb szerepet játszotta életében, ugyanis elfogadtatta vele a szocialista eszmét. Hess így nevezi őt:  "Dr. Marx—bálványom, aki megadja majd az utolsó rugást a középkori vallásnak és politikának." Tehát elsőszámú célja nem a szocializmus volt, hanem a rugás a vallásnak. [20.old.]

Georg Jung, Marx egy másik akkori barátja írja 1841-ben, ... hogy Marx biztosan ki fogja űzni Istent az ő mennyországából....
Marx a kereszténységet az egyik legerkölcstelenebb vallásnak nevezi.

Ezek voltak akkor azok várakozásai, akik beavatták Marxot a sátánizmus mélységeibe. Egyáltalán nem igaz, hogy Marx fennkölt társadalmi eszményeket vallott az emberiség megsegítéséről, hogy a vallás akadálya volt ezen eszmények megvalósításának és ezért lett Marx vallásellenes Ellenkezőleg, Marx ... gyűlölte Isten minden említését. Az az ember akart lenni, aki helyéből kirúgja Istent - mindezt azelőtt, hogy magáévá tette volna a szocializmust, ami csak a csali volt a proletárok és értelmiségiek elcsábításához, hogy elfogadják ezt az ördögi eszményt.

Végül Marx kijelentette, hogy nem ismeri el a Teremtő létezését. (...) A valláskritika azzal a tannal végződik, hogy az ember számára a legfelsőbb lény az ember
Ha nem ismerünk el Teremtőt, nincs, aki Parancsolatokat adhatna nekünk. Ezt igazolja annak kijelentésével, hogy 'A kommunisták semmiféle erkölcsöt nem hirdetnek'.Lelkek a Sátán számára

Marx egyik társa az Első Internacionálé alapításában Mihail Bakunyin orosz anarchista volt, aki ezt írta:
A Gonosz a sátáni lázadás az isteni hatalom ellen, lázadás, melyben látjuk minden emberi felszabadítás termékeny csíráit, a forradalmat. A szocialisták e szavakról ismerik meg egymást: "Annak a nevében, aki ellen nagy gonoszságot követtek el!" A Sátán az örök lázadó, az első szabadgondolkodó és világok felszabadítója. Megszégyellteti az emberrel állati tudatlanságát és szolgaságát, homlokára bélyegzi a szabadság pecsétjét, engedetlenségre és a tudás fájáról evésre biztatva.

Bakunyin többet is tesz Lucifer dicséreténél. Konkrét forradalmi programja van, de nem olyan, amelyik felszabadítaná a szegényeket a kizsákmányolás alól. Ezt írja: "E forradalom során fel kell ébresztenünk az ördögöt az emberekben, fel kell tüzelnünk a legalantasabb szenvedélyeket. Küldetésünk a rombolás, nem az építés. A rombolás szenvedélye kreatív szenvedély.”
Bakunyin felfedi, hogy Proudhon, egy másik vezető szocialista teoretikus és akkoriban Karl Marx barátja “szintén imádta a sátánt.” ... Proudhon...kinyilvánította, hogy Isten volt az igazságtalanság prototípusa. "... Minden lépés előre egy győzelem, mellyel felülkerekedünk az Istenin.
Így kiált fel:

Jöjj, Sátán, akit rágalmaz a nép és a királyok. Isten butaság és gyávaság; Isten képmutatás és hamisság; Isten zsarnokság és nyomor; Isten gonosz. Ahol az emberiség meghajol egy oltár előtt, az emberiség, a királyok és papok rabszolgája megbűnhődik... Esküszöm, Isten, a mennyek felé kinyújtott kezekkel, hogy nem vagy több, mint az én elmém végrehajtója, tudatom jogara... Isten alapvetően civilizálatlan, antiliberális, embertelen.
Proudhon Istent gonosznak nyilvánítja, mert teremtménye, az ember gonosz. E gondolatok nem eredetiek; ezek a sátánista szertartásokon megtartott “igehirdetések” szokásos tartalmai.

Marx később összeveszett Proudhonnal és írt egy könyvet annak "A nyomor filozófiája" c. műve bírálataként.   De Marx csak  Proudhon kevésbé fontos gazdasági tételeit bírálta, annak démoni, Isten elleni lázadása ellen nem volt kifogása.

Heinrich Heine, a neves német költő Marx egy harmadik bensőséges barátja volt. Ő is sátánimádó volt, ezt írta:
Hívtam az ördögöt és megjelent itt,
Arcát fürkésznem csodálva kell,
Nem csúnya ő, nem is sántít,
Ő egy elbűvölő, bájos ember.
"Marx Heinrich Heine nagy rajongója volt. ... Meleg, szivélyes kapcsolatban álltak."
Miért rajongott Marx Heinéért? Talán az ilyen sátánista gondolatokért:

Arra vágyok, hogy ... néhány szép fa álljon az ajtóm előtt, és ha a Jóisten teljesen boldoggá akar engem tenni, megadja nekem az örömöt, hogy hat, vagy hét ellenségemet felakasztva láthatom ezeken a fákon. Könyörületes szivem megbocsátja nekik haláluk után mindazt a rosszat, melyet életükben ellenem elkövettek. Igen, meg kell bocsátanunk ellenségeinknek, de csak azután, hogy felakasztották őket.


Nem vagyok bosszúvágyó. Szeretném szeretni ellenségeimet. De nem szerethetem őket, mielőtt nem állok bosszút rajtuk. Csak akkor nyílik meg számukra a szivem. Amíg az ember nem áll bosszút, keserűség marad a szivében.
Lehet bármilyen rendes ember bensőséges barátja valakinek, aki így gondolkozik?
Marx és követői ugyanígy gondolkodtak. Lunacsarszkij, egy vezető filozófus, aki egy időben a Szovjetunió kulturális minisztere is volt, írta Szocializmus és vallás c. könyvében, hogy Marx félretett minden kapcsolatot Istennel és helyette a Sátánt állította a proletárok menetoszlopai elé.
E ponton fontos kijelentenünk, hogy Marx és elvtársai Isten-ellenesek lévén nem voltak ateisták, ahogy a mai marxisták állítják magukról.

Tehát, miközben nyíltan elítélték és gyalázták, azt az Istent gyűlölték, akiben hittek.
Nem Isten létét kérdőjelezték meg, hanem a fennhatóságát.

Amikor 1871-ben Párizsban kitört a forradalom, a kommünár Flourens kinyilvánította:

Ellenségünk az Isten. Isten gyűlölete a bölcsesség kezdete.
Marx magasztalta a kommünárokat, akik nyíltan hirdették ezt a célt. De mi köze ennek a javak igazságosabb elosztásához, vagy a jobb társadalmi intézményekhez? Azok csak a külső csomagolások, melyek elrejtik a valódi célt: Isten és kultusza teljes eltörlését.

Marx ördögi költészete

Marx verseiben, a Kétségbeesett invokációjában és  az Emberi büszkeségben az ember legfőbb kérése a saját nagyságára irányul. Ha az ember elveszni ítéltetett a saját nagysága által, ez egy kozmikus katasztrófa lesz, de isten-szerű lényként fog meghalni, akit démonok gyászolnak.
Marx balladája, A hegedűs megörökíti a zenész panaszát Isten ellen, aki nem ismeri és nem akarja az ő művészetét. Az a pokol sötét mélységéből ered, rontást vetve a tudatra és szívre, zenéje pedig a halál indulója.
A zenész kirántja kardját és a költő lelkébe szúrja.
A pokol sötét mélységéből eredő művészet, a tudat megrontása.... Ez emlékeztet minket az amerikai forradalmár Jerry Rubin szavaira a Tedd!-ből: Kombináltuk a fiatalságot, zenét, szexet, drogokat és a lázadást az árulással — és ez egy nehezen felülmúlható keverék.” 
Emberi büszkeség  című versében Marx elismeri, hogy célja nem a világ megjavítása, megreformálása, vagy forradalmasítása, hanem egyszerűen a lerombolása és e lerombolás élvezése:
Megvetéssel vágom kesztyűmet a világ arcába,
És nézem e törpe gigász leomlását, melynek bukása nem hűti lelkesedésemet.
 
Akkor én, mint egy  győzedelmes Isten lépdelek a világ romjai felett
És szavaimnak hatóerőt adva, egyenlőnek érzem majd magam a Teremtővel
Marx egy belső harc után tette magáévá a sátánizmust. A költeményeket egy súlyos betegség időszakában fejezte be, mely a szivében zajló vihar következménye volt. Akkoriban ír bosszúságáról, hogy egy olyan nézetet kell bálványoznia, melyet utál. Betegnek érzi magát.

Marx kommunistává válásának döntő oka világosan kiderül barátja, Georg Jung egy Ruge számára írt leveléből. Ez nem a proletariátus emancipációja, sem egy jobb társadalmi rend létrehozása. Jung írja: “Ha Marx, Bruno Bauer és Feuerbach szövetkeznek egy teológiai-politikai szemle alapítására, Isten jól teszi, ha maga köré gyűjti az angyalait és önsajnálatba merül, mert ezek hárman bizonyosan kiűzik Őt a mennyből..."Vajon ezek a költemények voltak Karl Marx egyedüli kifejezetten sátánista  írásai? Nem tudjuk, mert munkái nagyobb részét titokban tartják kéziratainak őrzői. ... A moszkvai Marx-Lenin intézet ... igazgatóhelyettese írta, hogy nem tervezik bővíteni Marx és Engels művei első kiadását. Azt mondja, hogy száz kötetből csak tizenhárom jelent meg. ...

Erre nincs más magyarázat, minthogy Marx eszméinek zömét titokban akarják tartani.Az ember, aki meggyőzte Engelst, hogy legyen kommunista, ugyanaz a Moses Hess volt, aki korábban meggyőzte Marxot. Hess írta, miután Kölnben találkozott Engelsszel: “Egy fanatikus kommunistaként távozott tőlem. Így keltek én rombolást.“ 

Rombolást kelteni — ez volt Hess fő életcélja? Luciferé is ez."35 megjegyzés:

Gloucester írta...

Kaptam két linket, megosztom.
http://www.judapest.org/190-eve-szuletett-karl-marx/
A szovjet sztori:
http://www.youtube.com/watch?v=QJQtES56cqA

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, a Judapestes cikk jól mutatja a zsidók végtelen bezártságát az elfogultságaikba, pedig itt elég jó értelmi képességűekről van szó. Többször ajánlottam Dorkának, hogy csábjtsa ide Judapestes barátait a zsidótémájú bejegyzések megvitatására, valahogy nem jöttek... Azt mmegköszönöm a cikknek és neked, hogy megemlítette Marx talmudista munkamódszerét! :-)
Az is fontos tényező, hogy apja-anyja révén neves zsidó hittudósoktól származott. Mutatja, hogy valóban fontos, kiválasztott, egy nagy harci feladatra felépített személyiséggel van dolgunk Marx személyében. Az antiszemitizmus harci eszközként felhasználása és általában a forradalomkeltés része a zsidó szellemi szféra kabbalista-sátánista-történelemmmanipuláló főirányának, a globális háttérhatalom programjának. E programot a sátánista zsidó szellemi elit dolgozta ki, nem meglepő, hogy egyik fő emblematikus alakját saját (beltenyésztett) "arisztokráciájuk" soraiból építették fel.

Névtelen írta...

Ez az írás is ezzel foglalkozik:
http://churchofgod.hu/content.php?act=kommunizmuskapcsolata

Névtelen írta...

Keress orvost, de sürgősen. Retardált vagy, talán kigyógyíthatnak.

Névtelen írta...

Te vagy a retardált és az, aki még mindig nem látja mi folyik ebben a világban! Nem tudom eldönteni, hogy ennyire kibaszott idióta vagy-e, vagy a kurva Sátánt szolgálod...

V

Bobkó Csaba írta...

Talán az egyik utolsó marxista mohikánt tisztelhetjük személyében... :-)

Névtelen írta...

:)

Mikor lesz új bejegyzés?

V

Bobkó Csaba írta...

Nemsokára. A káromkodást mellőzd!

Névtelen írta...

http://www.inditlak.com/_tarolo/5marx.pdf

z

Bobkó Csaba írta...

Ki írta ezt?

Névtelen írta...

nem tudom, véletlenül találtam. sűrűn idéz Paul Johnsontól.

jött forgalom a cinktől?

z

Bobkó Csaba írta...

Johnson leragad a felszínen, megmarad a polkorrekt tartomány legkonzervatívabb szegélyén. Igaz, hogy Marx undorító alak volt, de a keményebb konteókról már nem vesz tudomást Johnson. Hasznos amiket ír, de nem elég.

A cinktől tipikusan olyan forgalom jött 3-4 napra, mint mindig, amikor valaki belinkel olyan helyen, ahonnan a közönség magától nem keres ilyen tartalmat. Pár napra jönnek párszázan, hozzászólás talán 2, értelmes 0. (vagy 1...) Hasznát csak olyanok veszik a blognak, akiket előéletük már eleve felkészített a tartalom megemésztésére. Ettől még hasznos, ha mások is megtudják, hogy van ilyen, némely fülben ér valamit az a bogár, ideje van zümmögni.

Névtelen írta...

Ebből a Hetek cikkből már sok minden volt idézve a te blogodon is:

GARAMI TIBOR
A lázadás istenei

http://epa.oszk.hu/00800/00804/00049/3759.html

„A kétféle eszmerendszer közötti genetikus rokonságot már a zsidó messianizmus egyik modern szakértője, Gershom Scholem is megemlítette A messiási eszme megértése a zsidóságban című művében: „Korszakunkban a messianizmus pontosan azzal bizonyítja hatalmát, hogy forradalmi apokalipszis formájában jelenik meg újra, s többé nem az örök haladás racionális utópiájának képében, amely mint a megváltás pótléka szerepelt a felvilágosodás korszakában.” E „forradalmi messianizmus” legfőbb ideológusainak ő Ernst Blochot, Walter Benjamint, Theodor W. Adornót és Herbert Marcusét tartotta. Ugyanígy vélekedett Martin Buber is, akinek több írásában is megjelenik a messianizmus és a szocializmus közötti elsődleges kapcsolat eszméje. Számára a „régi messianisztikus álmok tovább élnek a zsidó szocialisták ideológiájában”, és valójában „a szocializmus nem más, mint csökkentett kiterjedésű és végessé tett messiási eszme” (Zsidóság és emberiség).”

magyarul a gnoszticizmusról van szó. Scholem a modern korban – helyesen – a neomarxistákat, újbalosokat nevezi meg ezen irányzat képviselőiként.

„De vajon hittek-e maguk a forradalmi eszmék kiötlői is messiási küldetésükben? Paul Honigsheim német szociológus - aki Lukács György és Ernst Bloch barátjaként közelről látta a forradalmárok tevékenységét -, így írt A misztika szociológiája című könyvében (1924): „A müncheni és budapesti munkás-tanácsköztársaságok (1919) bizonyos résztvevőit áthatotta az a tudat, hogy ők világmegváltó misszió betöltésére hivatottak, és egy »kollektív messiás« részét alkotják.” E megállapítása egyáltalán nem túlzás, a korszak kommunista irodalmát teljesen áthatotta ez a felfogás. Lukács egyes írásaiban a kommunisták messianizmusa abban áll, hogy a forradalmi erőszak magasabb eszményének megvalósítása során erkölcsileg feláldozzák önmagukat a jövő társadalmi igazságosságáért. A fent említett Ernst Bloch 1918-as Az utópia szelleme című írásában úgy üdvözölte az oroszországi szovjeteket, mint amelyek „az orosz forradalomban először állították fel Krisztus uralmát”. Ugyanennek a művének 1923-as kiadásában azt írja, hogy a zsidóknak - a németekkel és oroszokkal együtt - fontos szerepük lesz „az abszolút korszak” előkészítésében, lévén e három nép arra rendeltetett, hogy „fogadja Isten születését és a messianizmust” (kiemelés tőlem - G. T.). De a keresztény misztikusokon nevelkedett korai Lukács György számára is „a testvériségen alapuló szocialista rend a megváltás előfeltétele”. Egy 1918-as előadásán tiszteleg az anabaptisták emléke előtt, és magáévá teszi fő követelésüket: „azonnal le kell szállítani Isten királyságát a földre”. Ugyanebben az évben egyik cikkében a proletariátusról mint a „világtörténelem osztálymessiásáról” beszél. De vajon puszta retorikai fogások: szóvirágok, metaforák, irodalmi utalások lennének csupán e kijelentések? Mik lehetnek e messiási küldetéstudat ideológiai gyökerei, s vajon kimutatható-e a kommunizmus vallási jellege a gyakorlatban?”

A Hetek e cikkében nem merik kimondani a gnoszticizmus szót. Nem csoda, mert a Hit Gyülekezetének, mint (neo)protestáns egyháznak, gnosztikus eredete van.

És Lukács is ugyanazt az anabaptista (gnosztikus) szöveget mondja, mint Petőfi, hogy „a Mennynek le kell szállnia a földre.”, csak 1918-ban. És itt is említik, hogy Lukács keresztény misztikusokon nevelkedett (= gnosztikus irodalmon).

z

Névtelen írta...

Lukács megvalósult mennyországa:

„A Tanácsköztársaság legfőbb irányító testületében, a Forradalmi Kormányzótanácsban leginkább a marxista filozófus Lukács György és Szamuely Tibor népbiztosok voltak a terror alkalmazásának leg­elszántabb képviselői. Álláspontjuknak igyekeztek eszmei indoklást is adni. Lukács György, aki a Vörös Hadsereg politikai biztosaként Poroszlón tizedelés során nyolc embert lövetett főbe, később így írt: „A vörösterror a hatalomra jutott proletárosztály elszánt, erőszakra is kész akaratának intézményes formája avégből, hogy a szocializmushoz vezető út akadályait eltakarítsa a maga útjából." 1919. április 15-én a Népszavában megjelent cikkében pedig a következőkre hívta fel a figyelmet: „Az államhatalom birtoka azt jelenti, hogy itt a pillanat az egykor elnyomó osztályok megsemmisítésére. Itt a pillanat, de élni is kell vele!" Szamuely Tibor már a hatalomátvételt megelőzően azt írta az „ellenforradalmárok"-ról a Vörös Újság február 11-ei számában: „Üssétek agyon ott, ahol találjátok őket! Mielőtt vérbe fojtanák a forradalmat, fojtsátok őket a vérükbe!" Majd 1919. április 20-án, húsvét vasárnapján a győri tömeggyűlésen a következőket mondta: „A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Most szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát!"”

http://hetek.hu/hit_es_ertekek/201002/a_megfelemlitett_orszag

z

Bobkó Csaba írta...

Furcsa is, hogy a Hetek egyáltalán foglalkozik a témával. Természetesen a szekta mögött álló irányjtó emberek egyáltalán nem buták, vagy tudatlanok. Cinikus, gátlástalan alakok, akik nagyon is tudják, kit, mit szolgálnak és néha megengednek maguknak kifecsegést is.

Bobkó Csaba írta...

Szamuely szinte szó szerint idézhette e vérkultuszos mondásait Petőfi verseiből. Elképesztő a hazafiak vaksága, akik képesek egyidejűleg Petőfit szeretni és a Szamuelyket, Kun Bélákat, Lukácsokat gyűlölni...

Bobkó Csaba írta...

De nagyon kevesen olvasták Móra Ferenc Mementó c. cikkét is a Kommün idejéből.

Névtelen írta...

Anno Torgyánon sokat megbotránkoztak, mert patak vér fog folyni. Mi a pataknyi vér, a tengernyihez képest? Torgyán meg csak egy felejthető kis politikai kalandor volt.

z

Névtelen írta...

Meg az is döbbenetes, hogy a fiatal Lukács gnosztikusokat tanulmányoz.

És vszeg dúsgazdag bankár családjában hasonló gondolkodásmód dívott, mint Molnár Ferencéknél.

z

Bobkó Csaba írta...

A zűrös családi élet ugyanúgy megvolt. Ez jellemzője e köröknek. A gnosztikus-kabbalista irodalom se meglepetés. Krúdy zsidó nejének ifjúkori írói álneve: Satanella...

Kim Yoo-ra írta...

Mar hogyan lett volna satanista ez a kokemeny cionista zsido Marx, azaz Mardochai Levi? Nagyon gyenge labakon es hamis "bizonyitekokon" all ez a szanalmas cikk, sajnos.
Csak el kell olvasni a kommunista manifesztot es ossze kell hasonlitani a Cion Bolcsek - vagyis ahogy Gyula ba is mondja, inkabb Cion Hulyek - jegyzokonyveivel, azonnal latszik, hogy zsido. Ahogy az egesz uj vilagrend is zsido.

A zsidok annyira butak es gonoszak voltak, hogy aljas modon megszalltak az eredeti, osi tudast hordozo es az emberiseg erdekeit szolgalo regi szabadkomuves paholyokat, es egy elzsidositott mocskot csinaltak belole mara. Volt egy eredeti uj vilagrend, az eredeti szabadkomuvesek uj vilagrendje, ezt ferditettek el illetve helyettesitettek az o zsido vilagrendjukkel...

Mindig belebujnak annak a szerepebe, ellopjak annak az identitasat, akit vagy amit le akarnak gyozni vagy at akarnak alakitani...Elkepeszto.
Vagyis csak elkepeszto volt.:)

Nem baj kozeleg a december 13-a... :))))))

Mar egyre tobben tisztaban vannak vele, hogy a kommunizmus a cionizmus egyik formaja, es szoros kapcsolata van a keresztenyseggel, leven, hogy mind zsido invencio. :)

A kommunizmus es keresztenyseg a cionista zsido vilagallam megalakulasat segito zsido ikrek, ha igy tetszik.

Kar a gozert...

Most mar teljesen egyertelmu, hogy nem hobbibol irod ezt a blogot, ahogy hazudtad ezt egyszer.

Amugy meg kar duhrohamokrol beszelni es mocskolodasrol, ahogy felhoztad ezt egyik bejegyzesed alatt nekem...szerintem akinel nagyon konnyen elszakad a cerna, az pont hogy te vagy. Volt mar itt nem egyszer izzados, agressziv zsidoszagu kommented pl. amit a baratnomnek cimeztel... :)

Tudom, hogy most nagyon ragod a kefet, de tenyleg ne idegeskedj, hiszen nyeregben vagytok nem? Vagy megsem? Azert hoznak manapsag ennyi rossz dontest a zsido vezetok, mert erzik hogy vege a jateknak? Vagy azert kuldik szerte-szet a vilagban lazasan a rohejes babjaikat, mint teged, mert tudjak, hogy az idejuk lejart es megprobalnak mindent bevetni? (hozzateszem nagyon szanalmas es nevetseges modon)

Bobkó Csaba írta...

Ha tovább árasztod el a fórumfelületet a marhaságaiddal, letörlöm. Tárgyszerű vita jöhet, bár te csak szajkózod az agyadba tölcsérrel töltött gnosztikus maszlagot.

Kim Yoo-ra írta...

Tok jo neve volt. :)

Megint a redves, piszkos zsidok es a tiszta, fenyes, gyonyoru Satan osszekapcsolasa...undorito.
Amugy a Satan szo szankszrit eredetu, a Satana szobol, es azt jelenti "igazsagos", ez volt Enki sumer "isten' neve tobbek kozott.
A heber jelentese ellenfel, nem veletlenul, es a heber sokkal kesobbi nyelv, mint a szanszkrit.

Amugy miert olyan irto nehez elhinni, hogy Satan alakjat is elferditettek a bibliaban, mint masoket? Hiszen a legtobben szerintem mar azzal tisztaban vannak, hogy a szentiratok 90 szazaleka benn sincsa bibliaban, az eredeti szentiratoke...es azzal is tisztaban vannak mar sokan, hogy a zsidok ugy irtak at es meg a bibliat, a sajat erdekei szerint.
Az oszovetseg, melyben gyonyoru kepet kapunk a zsidokrol es verngzo, bosszuallo istenukrol, jahverol, akit ma imadatnak szegeny buta keresztenyekkel, a zsidok konyve, ok a pasztorok. De csinaltak egy konyvet a nyajnak is, ez a birkak konyve, az ujszovetseg,amit nagyreszt Saul rabbi irt meg.

Kim Yoo-ra írta...

Nem vitatkozok tenyeken, bocs. A te es a tobbiek agyaba van toltve a hazugsag, ha megfeszulsz, ez akkor is igy van.

Ilyenkor, amikor TE nem vagy kepes ervelni, es nem tudod elfogadni azt a tomenytelen bizonyitekot, amit felmutattam a weblapokon, jossz ezzel a zsido huzassal, "leveszek mindent". Hat persze...ez vagy te, egy cseppet sem vagy becsuletes, annak aki az igazat beszeli, azonnal befogod a szajat. Tipikus viselkedes...

Akkor tobbet nem irok, de ha megszolit valamelyik kutyad itt, vagy epp egy idetevedo szerencsetlen ember, aki konkretan tolem kerdez valamit, vagy reagal ram, vagy esetleg megtamad itt hozzaszolasban, akkor idejovok.

Ha viszont mindent letorolsz, akkor idejon majd mas, mint irtam, es el fogja mondani az igazat. Tehat te dontod el, ha letorlod az osszes hozzaszolasomat, akkor idejonnek meg tobben, es mindig ide fognak irni, amig csak lehet. Erted?

Ez nem gnosztikus maszlag amugy, olvasd el, hogy megertsd...ez az igazsag.


Bobkó Csaba írta...

Az öszeset nem törlöm le, mert jó tudni, hogy van ilyen felfogás, de úgy látom, a sátánizmus kizárja a netikett betartását. Például, hogy nem írjuk le ugyanazt a hozzászólást egy blog 4-5 bejegyzése alá, hogy nem árasztunk el egy blogot indulati fröcsögéssel, nem használjuk nicknek a bloggazda nevét, stb. Egyébként hasznos, hogy jöttél, ha tartalmilag van hozzászólnivalód, tedd meg.

Névtelen írta...

nem használta Yoo-ra a nevedet. én voltam az, egy ismerőse. és véletlenül. nem volt a hozzászólásaiban indulati fröcsögés. a sátánizmus nem a nemtikettről szól, kár gúnyolódni. ő leírta ide tegnap, miért osztotta meg ugyanazt a hozzászólását több témád alatt. de te levetted úgy tűnik.
minden bejegyzésed érint egy fő dolgot, így a hozzászólásai minden bejegyzésed alatt ott lehetnének. de akkor majd kirakjuk mi, a saját szavainkkal megfogalmazva. a lényeg úgyis változatlan marad.
nagyon igazságtalan vagy.

Bobkó Csaba írta...

Ha valaki berúgja az ajtót, azzal ilyen "igazságtalan a házigazda...
Ha kifújjátok magatokat, tőlem civilizáltan vitatkozhatunk. Bár a borüzletért kár lenne...

Névtelen írta...

Áldott legyen a Mindenható Isten az Egek Magasában, az Urak Ura, a Királyok Királya, a Győztes! Krisztus, akinek a lelke feddhetetlenül szent és tiszta és lelke nemességéből és erejéből elszenvedte a kereszthalált, alázatával megsemmisítette a Sátánt, aki már magát hitte győztesnek. A gonoszságon mindig uralkodni fog a jóság és az irgalom. Alleluja!

Névtelen írta...

Nagyon hasznos ez az írás, és egyben arról is lerántja a leplet, hogy mindazok akik valamilyen formában a baloldali pártokat támogatják akaratlanul is a sátánizmust szolgálják, hiszen ezek gyökere a Marxizmus.

Bobkó Csaba írta...

A követők többsége számára becsomagolják a sátánizmust valamilyen igazságosnak tűnő "felszabadítási" demagógiába, csak a gátlástalanokat avatják be a titokba, hogy az igazi cél a rombolás, minden lerombolása.

Unknown írta...

Kim Yoo!-Hogyne lett volna sátánista?-Az egész kommunizmus NEM más,mint a legsötétebb sátánista depraváció-tokkal-vonóval.-Sötét materiális ahrimanikus terrorista gépezet és ,mint minden sátánizmus(szép csomagolásban,látszólag szép és nemes köntösben),belül meg vér és kíntenger.-Mi akik éltünk benne ezt egy pontosan tudjuk.-Ajánlom,olvasson több történelmi tárgyú dokumentumot és akkor rájön,hogy csak Kínában 150millió embert öltek meg,további 66milliót Szovjetoroszországban,3milliót Kambodzsában és még milliókat kínoztak,zártak koncentrációs táborokban,öltek meg és messze sokkal több embert öltek meg ,mint a nácik.-Mégis ők folynak a csapból is...feltűnt ez önnek?Vagy kajolja továbbra is a kamu propagandát?...Mordehai a nagy sátánista szemfényvesztők egyike,ha tetszik ez önnek,ha nem?Áldás

Unknown írta...

Kim Yoo és Bobkó! -Nem kéne maszlagnak tekinteni a gnósztikusokat.-Több irányzatuk is volt és legalább ADTAK és NEM elvettek az emberiségtől és ből.-A Gnózis szent dolog.-A satan szó nemcsak a szanszkritban és a héberben van meg...hanem az ősi egyiptomiban is.Ugyanis Sethből az alvilág urából kreálták az egyiptomi főpapok.Ugyanez történt Atlantiszon is.Az a nép,az a vallás,amelyik nem tudja legyőzni és megújjítani a vallását(aminek a célja a Fény felé törés és visszacsatolás az Őstenhez)az elhajlik a "negatív"felé.Láthattuk ezt a toltek varázslóknál vagy a Magyar táltosoknál,sőt a rokoni Druidáknál is vagy a Szibériai és Dél-Amerikai shamanoknál is.....

Unknown írta...

Kim Yoo és Bobkó! -Nem kéne maszlagnak tekinteni a gnósztikusokat.-Több irányzatuk is volt és legalább ADTAK és NEM elvettek az emberiségtől és ből.-A Gnózis szent dolog.-A satan szó nemcsak a szanszkritban és a héberben van meg...hanem az ősi egyiptomiban is.Ugyanis Sethből az alvilág urából kreálták az egyiptomi főpapok.Ugyanez történt Atlantiszon is.Az a nép,az a vallás,amelyik nem tudja legyőzni és megújjítani a vallását(aminek a célja a Fény felé törés és visszacsatolás az Őstenhez)az elhajlik a "negatív"felé.Láthattuk ezt a toltek varázslóknál vagy a Magyar táltosoknál,sőt a rokoni Druidáknál is vagy a Szibériai és Dél-Amerikai shamanoknál is.....

Névtelen írta...

Én csak azt nem értem, hogy az Ószövetség miért része a bibliának, ha a keresztények mást vallanak és máshogy akarnak élni mint a zsidók...
Marx nyugati világ centrikus volt, nem is hiszem, hogy a vagyonon (Capital) kívül más érdekelte, az ő globalizációja még csak Európát érintette. Mást vallott, ha az afrikai vagy ázsiai kolóniák jöttek szóba.

Névtelen írta...

Az Ószövetség azért része a Bibliának, sőt, ez az alap, amire épül (!), hogy legyen még ami ellent mond a 22 milliárd éves Világegyetem elméletének, az evolúciónak, s hogy legyen még olyan ember, aki Ádámot és Jáfetet tekinti ősatyjának, és nem a primitív félmajmot.
Az Ószövetség csak Sémtől Jézus urunk megtestesüléséig követi a zsidó nép történetét, benne pl. a prófétákkal is, akiket megöltek, mert ki merték mondani a kellemetlen igazságot. Ahol fény van, ott árnyéknak is lenni kell.
Tihamérffy