"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. április 3., szerda

"...és egyetlen nagy ember-nyáj lesz, mind egyformán nyírva és egyformán bégetve" - Heine, Petőfi példaképe


A sorozat korábbi részei:

 

"Heinét zsidó faji adottságai különösen alkalmassá tették a nagy kőtábla-rombolásra" (Szerb Antal)

Az irodalomtörténetben közhelynek számít, hogy Petőfi egyik kedvenc költője és példaképe Heine volt. Azonban ez az ismeret tulajdonképpeni közhelyessége ellenére sem terjed ki a lényegre, arra, hogy egyrészt milyen mélységig terjedt Heine mintaadó és közvetítő hatása Petőfi életművére, másrészt, hogy ez a forrás és minta tulajdonképpen mit is képviselt, különösen politikai-ideológiai vonatkozásban, a politika alatt gyakorlati-szervezeti kapcsolatokat is értve. Hogy kik, milyen jellegű politikai közegek felé jelentette Heine az egyik fontos összekötő kapcsot Petőfi számára.

A sorozat előző részeiben már láttuk, hogy az 1848-as Népek Tavasza egy (egyelőre nagyrészt az európai kontinensre korlátozódó) Világforradalom volt, melynek jeladói, irányítói nem utolsó sorban Marx és Engels voltak,  a Kommunisták Szövetsége ideológiusai és szervezői. Láttuk, hogy a szereposztás már a start pillanatában, a világforradalmi jeladás funkcióját betöltő Kommunista Kiáltványban készen állt,  egyik oldalon a Szent Szövetség, a "Reakció", a másikon a "Haladás" erői, a kommunisták és mindenféle "felszabadító" mozgalom álcáját magukra öltő illuminátus felforgatók. Reménytelen erőlködés tehát (bár sajnos egyelőre a többségnél sikeres) bármilyen jogos indoklást keresni az események folyamatában ahhoz az állításhoz, hogy a magyar nemzet "jogosan nyúlt az önvédelem fegyveréhez". 

A fegyver a magyarok többsége kezében a nemzeti önsorsrontás fegyvere volt és hogy így legyen, azt az illuminátusok által dominált magyar szellemi élet a Reformkor évtizedein át, sőt a Martinovics-féle összeesküvés óta szakadatlanul készítette elő:
"De az mindenesetre az Athenaeum érdeme, hogy szórványos és többnyire ingerült híradások után elsőként fordult komoly érdeklődéssel a szocialista elméletek felé."
"...a folyóirat páratlan eredményt mutathat fel: a szabadelvűséget olyannyira általánossá tette a közvéleményben, hogy ellenzéki lap létére szinte hivatalos tekintéllyel bírt, mely ellen csak egy törpe minoritás ágaskodott, és rövid idő alatt a nemzetnek olyan szellemi vezérkarát alakította ki, mely bízvást vállalhatott nagyobb és – noha ekkor még senki sem gondolt rá – majdan forradalmi feladatot is."
A jelek szerint VALAKIK nagyon is gondoltak e majdani forradalmi feladatra!

Láttuk, hogy Petőfi épp ennek az öngyilkos, magyarellenes, idegen felforgatóközpontokból kezdeményezett országháborító harcnak volt az elsőszámú propagandistája, ennyiből teljesen indokolt is, hogy a köztudatban Kossuth mellett éppen ő a forradalom elsőszámú jelképe, sőt, sok vonatkozásban még Kossuthot is megelőzi, mint a forradalom "ikonja". Az ikon szó használata azonban itt szentségtörő, mert szentkép helyett itt igazából "démonképet" kellene mondanunk, ha létezne ilyen kifejezés. Hazafias közönségünk meghatározó többsége világnézeti ellenfele a kommunizmus embergyilkos, embergyűlölő, sátáni ideológiájának és politikai gyakorlatának, ugyanakkor egy sokévszázados kollektív (világméretű) agymosás következtében nem képes felismerni az általa szentként tisztelt ál-"szabadsághősök", köztük Petőfi Sándor eszmei-gyakorlati kapcsolatát, azonosulását a kommunista táborral, amely tábor az ő korában természetesen már létezett és amely táborban a 20. században kiteljesedő gulág-falanszter gyakorlatához ekkor, a 19. század derekán már javában formálódott a pokoli program. 

E sátáni irányzat  a napjainkra elvileg túlhaladott, megbukott kommunista politikai formáción túlmutatóan tovább rombolja az emberi civilizációt, erkölcsi-együttélési örökséget, évezredek humánus vívmányait egy emberellenes globalizáció, uzsoracivilizáció formájában, melyhez a kommunista berendezkedés szovjet formája is csak egy átmeneti hordozó volt, elhasználódása után "van másik". Ennek a sátáni gyökerű, a Teremtés Művével ellenséges romboló irányzatnak a szellemi hátterét képviselte az a felforgató közeg, amely eszméinek Magyarországon Petőfi volt a leghatásosabb szócsöve.

Mindenképpen szükséges lesz e felforgató eszmék hazánk felé közvetítése  szervezeti-titkostársasági  kapcsolatait kutatni, bár a dolog lényegénél fogva e körök igyekeztek teljesen eltüntetni illegális tevékenységük nyomait. Addig is nézzük meg alaposabban, hogy minimum az eszmei szinten, illetve konkrét szövegek hatása, utánzása révén ki volt az egyik fő összekötő kapocs Petőfi és például az ifjú Marx az előző részben látott "sátáni versei" között! Ugyanis nemigen találunk utalást arra, hogy Petőfi és Marx, vagy például Sade márki művei között bármilyen közvetlen kapcsolat lett volna. (Bár műveik hasonlósága nagyon is utal ilyen kapcsolatra, gyanús, hogy itt is az eltüntetett nyomokkal van dolgunk, vagy ha szerencsénk lesz, talán idővel még elő is kerülnek ilyen nyomok.)

A jelenleg rendelkezésünkre álló (úgy értem, még egy amatőr internet-kalóz rendelkezésére is álló...) források alapján Heine az egyik fő összekötő kapocs, akinek személye és művei máris konkretizálják az összefüggést a Petőfi-művek és a misztikus nihilista világpusztítás ideológiai forrásai között.

A bejegyzés folytatása
Heinrich Heine: Német lírai költő és zsidó politikai agitátor


Először is nézzük egy nem-PC forrásból, ki volt Heine (az életrajz szokványos elemeit PC-forrásokból bárki megismerheti):

The Occidental Observer:  Heinrich Heine: Német lírai költő és zsidó politikai agitátor - részletek
Száz évvel Adolf Hitler hatalomrajutása előtt olyan esemény történt Németországban, ami előrevetítette a legrosszabbakat, amik a jövőben megtörténnek a németek és zsidók viszonyában.  Ez a német reakció volt az "Ifjú Németország" mozgalomra, amit néhány fiatal zsidó vezetett azzal a céllal, hogy bizonyos liberális társadalmi reformokat vezessenek be, beleértve a nagyobb lehetőségeket a zsidók számára a német társadalom minden területén. A kampány során a résztvevők olyan dolgokat mondtak és tettek, amit a német hatóságok és a lakosság jelentős része sértőnek és ellenségesnek érzékelt. A mozgalom középpontjában a sokak által a zsidó mentalitás és természet megtestesülésének tekintett világhírű költő, Heinrich Heine állt.
Egy korábbi bejegyzésben (Hamis történelem, hamis nemzeti hősök - Petőfi) már részletesebben foglalkoztam vele, hogy Petőfi és "márciusi ifjú" társai egy, az Ifjú Németország mintájára alakított Ifjú Magyarország mozgalom tagjaiként készítették elő a forradalmat, illetve, hogy általában a világ sok országára kiterjedő "Ifjú-" mozgalmak a politikai felforgatásnak az okkultizmussal és a szervezett bűnözéssel összefonódó keltetői voltak. Ismertettem Webster Tarpley elméletét is a Palmerston, Mazzini és a Rotschildok által kézben tartott "emberkertről", melyben az egyes "felszabadító" mozgalmak a felszabadítás demagógiájának örve alatt egymásnak uszítják a népeket. Ez rövid választ ad azokra a véleményekre, melyek szerint még ha Petőfi és Kossuth szélsőségesek is voltak, a magyarságnak mégis szükségszerűen jogos önvédelmi harcot kellett folytatnia 48-49-ben a nemzetiségi felkelők ellen. Az érvelés hamis, hiszen épp a forradalmárok világközpontja uszította egymás ellen az emberkert nemzetiségi ifjú-mozgalmait, Kossuth és Petőfi pedig e felforgató központ helyi káderei voltak. Az Ifjú Németország törzsgárdája ismeretében nem meglepő, hogy a magyar szatellit-szervezet ifjú írói mind lelkes filoszemita propagandát fejtettek ki...

Heine egy súlyosan meghasonlott ember volt. Még fiatal korában hamar elismerték Németország legnagyobb Goethe utáni romantikus költőjének. Költészete szépsége és tárgya miatt úgy vélték róla, hogy szerette a hazáját, különösen a Rajna-vidéket, de mire  középkorú lett, egy keserű, gúnyos kritikussá vált, szinte mindennel szemben ellenségessé, amit azelőtt szeretett és csodált.  Bármilyen egyéb ismert ok híján úgy tűnik, életét és személyiségét, sőt még egészségét is egy pszichológiai összeütközés tette tönkre genetikai öröksége, lényegében természetének zsidó lényege és a világ kultúrája között, melyben élt. Goethe Faustjának egy sora jól jellemzi ezt az állapotot: Két lélek lakozik keblemben, ó jaj, örök harcban egymással.”
A Düsseldorfban szerény jómódban élő, enikailag zsidó szülőktől 1797-ben született kis Harry Heine, ahogy nevezték, egy túlnyomórészt római katolikus városban kezdte életét, melynek zsidó lakosai a német többség zömével ellentétben üdvözölték Napóleon liberális reformjait. A leendő költőt szülei négy éves korában német óvodába adták, miközben egyidejűleg otthon tanították a zsidó hagyományokra és további zsidó vallási képzést nyújtottak neki egy magániskolában. Harry a helyi ferences kolostor líceumába járt, ahol katolikus papok, gyakran jezsuiták tanítottak.
(...)
A napóleoni reformok előtt a németországi zsidók bizonyos korlátozások alá estek ambícióik és tevékenységük terén. A szakmai pályák közül csak a medicina állt nyitva előttük. De az új liberális légkörben a zsidók, köztük a különféle fejedelmek korábbi "udvari zsidói", az üzleti élet hagyományos pénzkölcsönzői rövidesen a modern bankszakmában kamatoztatták ismereteiket. A korai zsidó bankvállalatok legsikeresebbje a Rothschild Ház volt, melynek alapítója, Meyer Amschel Rothschild az 1789-es Francia Forradalmat követő Koalíciós Háborúk során szerezte vagyonát. Az uralkodó osztály gazdasági szövetségeseiként a zsidó bankárok gyakran bárói rangot kaptak, bár polgárjogot továbbra sem. Harry szerencséjére nagybácsija, Salamon gyors karrier útján az egyik ilyen sikeres bankárrá vált Hamburgban.
(...)
"Heine műveit politikailag időnként radikális liberálisnak nevezték, máskor egyértelműen forradalminak. Megismerkedett és baráti viszonyban maradt Karl Marxszal és Friedrich Engelsszel. Harry Heine, a német lírai költő végül az internacionalista Heinrich Heinévé vált, a politikai költővé és irodalomkritikussá.
Részlet egy másik ismertetésből e politikai életműről:
Heinrich Heine (1797 - 1856)


"Heine egy szülőhazájába tett látogatás után, a német cenzorokkal dacolva  egy hosszú szatírikus verset publikált: "Németország - Egy téli rege" címmel (1844). Ezt a támadást a reakciós körök, a Metternich-féle rendszer politikai rendje ellen a fiatal Karl Marxszal való barátsága hónapjai idején írta. A vers vége felé Hamburg védő-istennője Németország jövőjének vízióját egy éjjeliedényben mutatja meg a költő-narrátornak. Ugyanebben az évben a sziléziai takácsok erőszakosan tiltakoztak elviselhetetlen munkakörülményeik ellen és Heine melléjük állt versével: '"Átkos hazánk is, hazug hazátok, / Hol csak a gyalázat tenyész, meg átok, / Bimbóra gázol a durva láb, / S dögön a pondró hízik tovább.Szőjjük csak, szőjjük."' Friedrich Engels angolra fordította a verset, ami később azt eredményezte, hogy Heine az egyik legtöbbet tanulmányozott költő lett a kommunista országokban.

Még két versszak a kommunisták által annyira szeretett műből, a német haza szülöttjétől:
A sziléziai takácsok 

Könnyük se csordul, csak ülnek zordul,
Előttük rokka, foguk csikordul,
Ez a gyolcs Germánia szemfödele,
Három nagy átkot szövünk bele.
Szőjjük csak, szőjjük. 

(...)

Átkos a király is, urak királya,
Ki nem hederít a nyomor jajára, kinyúz belőlünk minden garast,
S mint a kutyákra, golyót szalaszt.
Szőjjük, csak szőjjük.
Heine egzisztenciája majdnem élete végéig, Salamon nagybácsija haláláig a tőle kapott éves apanázson alapult. A szerencsétlen takácsok kizsákmányolásáért felelős világkapitalizmus rendszeréhez talán volt annyi köze a Heine megélhetését is biztosító bankágazatnak, mint az illuminátus program alapján démonizált királynak, ha nem több. A verset propagandájukban hasznosító Marx és Engels kimondottan sürgették, hogy mielőbb legyen kapitalizmus ott is, ahol még nincs (fejletlen országokban, falun), mert ez teszi proletárrá a korábban önellátó egzisztenciájú kisemberek tömegét, például a parasztokat, akik csak ekkor használhatók fel a kommunista forradalmak ágyútöltelékeként...

Még egy részlet az Occidental Observer Heine-cikkéből:
Heinét, a lírai költőt szerették és tisztelték a német nyelvterületen és ez máig is tart, éppúgy, ahogy Heinét, a szatírikus prózaírót különösen becsülik a zsidó diaszpórában.
A többség számára könnyebb Heinét olyan zsidó költőnek és kritikusnak tekinteni, aki virtuózzá vált a német lírai költészetben, éppúgy, ahogy Heifetz, Stern és mások virtuózzá váltak a német zenében, mint egy olyan német költőnek tekinteni, aki őszintén kűzdött egy szabadabb Németországért.
Szarkasztikus, hamis és szándékosan sértő megjegyzéseivel olyan emberek, intézmények és települések ellen, melyek ifjúkorában nevelték és tanították, Heinrich Heine, a politikai agitátor érthetően megharagította a német népet, mely egyértelműen hálátlan árulónak tekintette őt, amiért becsmérelte a német kultúrát és értékeket és megpróbálta helyettesíteni ezeket a sajátjaival. Ennek következtében megsértette a civilizált viselkedés alapszabályát, melyet megtanulhatott volna hányatott élete során, és amit a héber mondás így fogalmaz meg: “Ne dobj sarat a kútba, melyből ittál!”
A fenti értékelést alátámasztja a "Németország - Egy téli rege" előbb említett részlete:
Tüzelt az istennői arc,
nyilván a koronába
szállott a rum, s imígy beszélt
hozzám tűnődve, fájva:

"Öregszem. Hamburggal vagyok
épp egyivásu - hajdan
gadóckirálynő volt anyám
az Elba-torkolatban.

Carolus Magnus volt atyám,
monarcha, nagy-hires név,
bölcsebb volt és hatalmasabb
a porosz Nagy Frigyesnél.

A széket, hol megkoronáztatott,
ma Aachenben találod;
a szék, amelyen éjjel ült,
az jó anyámra szállott.

S e szimpla bútor rám maradt,
- anyácskám nem soká élt -
de meg nem válnék tőle ma
a Rothschild vagyonáért.

Nézd, repedt támlabőrrel áll
a sarokban az árva,
a moly rég összerágta már,
és likacsos a párna.

De menj, emeld föl vánkosát
s aztán alatta nézz szét,
egy kerek nyílást látni ott
meg egy nagyöblű csészét. - -

Varázsedény - a mágikus
erők mind benne forrnak,
s ha beledugod a fejed,
meglátod, milyen a - holnap.

A német jövőt látod itt -
hullámzó, zagyva téboly -,
ne borzadj, ha miazma-raj
száll föl e zagyvalékból!"

Igy szólt és furcsán kacagott,
s mert gyáva sose voltam,
azonnal mentem s koponyám
a rém nyílásba toltam.

Megigértem, hogy hallgatok.
Amit ott láttam, én nem
mondhatom el - micsoda szag! -,
nem, nem szabad beszélnem!...

Az az illatjóslatos edény
undorít ma is - abból
valami kevercs tört elő
kel- s bagaria-szagból.

Uram, borzalom volt a szag,
mely orrlikamba szállt ott;
mintha kipucolna valaki
harminchat ronda árkot.

A Jóléti Bizottságban ezt
Saint-Just mondotta hajdan:
Rózsavíz s pézsma nem segít
súlyosabb fajta bajban.

De német jövőnk illata
lehengerelt akármit,
amit orrom érzett valaha -
nem, nem birtam sokáig...
(Nyilvánvalóan inspirálta a nagy zsidó agitátor-előd szülőhazája jövőjét az éjjeliedényben láttató "tréfája" az arámi-jiddis családnevű Spiró György hírhedt versét is: "Jönnek a dúlt-keblű mélymagyarok megint,
fűzfapoéták, fűzfarajongók, jönnek a szarból".)

A bolsevikok Prófétája 


A talán "veleszületett polkorrektség-hiány" miatt vesztegzár alatt tartott "Winston Smith -  The Ministry of Truth" weboldal  Jacob Schiff kapcsolata a Romanovok meggyilkolásával c. rövid cikke ismerteti az orosz cári család bolsevikok általi kivégzésének egy furcsa kapcsolatát Heine életművével.

1918. július 17-én Jekatyerinburgban az Ipatyev-ház pincéjében a bolsevik kivégzőosztag végrehajtotta a feladatot, amit még Marx tűzött ki számukra a Kommunista Kiáltvány előszavában, név szerint megnevezve a cárt az új világrend főellenségei sorában. Később a falon a fehérek néhány misztikusnak tűnő jel mellett megtalálták Heine: Belzacár című versének e mondatát németül:
De Belzacárt udvari cselédhada
megölte még az éjszaka

(Fordította: Vas István)
A mondat szinte szó szerint idézi a Bibliából, Dániel könyvéből az utolsó babiloni király végzetét:
 Dán 5.30 Még ugyanazon az éjszakán megölték Baltazárt, a káldeusok királyát.
Heine, a zsidó politikai agitátor számára érthetően jelképes ellenség Belzacár, a zsidók ellensége:
Szikrázik arannyal a lakoma,
kifosztva Jehova temploma.

Csak nevetek rajtad, Jehova —
én, Belzacár, Babilon ura!

Zsidó írás a falon, zsidó bosszú. Rembrandt: Belzacár lakomája
A kivégzés színhelyének falára talán egy művelt, zsidó értelmiségi bolsevik írta fel a mondatot, nem éppen véletlenül Heinéét, a "zsarnokölés" prófétájáét, aki barátja volt a cárt a kommunista mozgalom (vörös) feketelistája élére helyező Marxnak.  A német mondatban a falon Belzacár nevét olyan, egy betű betoldásával módosított helyesírással írták, hogy benne legyen a "cár"... (mint magyarul is)

Egy ismert "összeesküvés"elmélet szerint az uralkodó családjának kivégzésére  maga Jacob Schiff, a cári rendszer ellen már régóta "pénzügyi magánháborút" viselő globalista bankár, a Kuhn, Loeb & Company bank elnöke adott parancsot New Yorkból. (Az "elmélet" forrása Jüri Lina: "Under the sign of the scorpion" c. könyve, a bolsevik kivégzőosztag parancsnokának küldött sürgönyökre hivatkozva, 276-277. old.)
Schiff egyik vezető tagja volt az USA Federal Reserve rendszerét néhány évvel azelőtt létrehozó (főleg zsidókból álló) bankárköröknek, ő volt a zsidó ügyek és a cionizmus lelkes támogatója, az orosz-japán háborúban a japán hadikölcsönök főszervezője és a bolsevik mozgalom egyik legfőbb anyagi támogatója, hatalomba finanszírozója. A cár elleni magánháborúját (pontosabban a zsidó globalista bankárokét) a cári kormányzat "zsidóüldözéseivel" indokolta. (Ezek propagandacélú mítosz jellegéról jó cikksorozat: Occidental Observer: Myth and the Russian Pogroms, Part 2: Inventing Atrocities)

A bolsevik forradalomnak a globalista zsidó  bankárok általi finanszírozását és azon belül Schiff kiemelt szerepét nagyon eredeti módon "cáfolja" Antony C. Sutton "A Wall Street és a bolsevik forradalom" c. könyvének II. sz. Mellékletében, formálisan azt bizonygatva, hogy nincs kemény bizonyíték a felforgatókat támogató körök zsidóságának és valamiféle zsidó világuralmi tervnek az összefüggésére, illetve utóbbi létezésére. Gondos történészként alaposan, szó szerint idézi a "cáfolt" USA külügyminisztériumi, nagykövetségi és brit titkosszolgálati jelentéseket, megadva a forrás külügyminisztériumi irattári számát is, nyilvánvalóan olvasóira kacsintva, hisz e cáfolat nélkül korunk hivatalos szférájában nem lehetett volna elismert történész (és így is kirúgták egy fontos állásból, már nem él):
Tény, hogy Jacob Schiff nyilvánosan kijelentette, hogy az orosz forradalom az ő pénzügyi közreműködésének köszönhetően győzött és hogy 1917 tavaszán Jacob Schiff kezdte pénzelni a zsidó Trockijt egy oroszországi társadalmi forradalom végrehajtása céljából.
(...)
A névtelen szerző (akinek munkahelye az USA Háborús Kereskedelmi Tanácsa volt)2 azt állítja, hogy a kapcsolat e szervezetek és a bolsevik forradalom általuk történt finanszírozása között megmutatja, "hogyan alakult ki az együttműködés a zsidó multimilliomosok és a zsidó proletárok között."
(Itt inkább a zsidó értelmiségi-kalandor-aktivistákra gondoljunk, csak szellemi-erkölcsi értelemben "proletárok", a bolsevikok nem gyári munkások voltak.)
(...) egy későbbi brit hírszerzési jelentés ezt a nem köntörfalazó vádat fogalmazza meg:
ÖSSZEFOGLALÁS: Mára egyértelműen bizonyított, hogy a bolsevizmus egy zsidók által irányított nemzetközi mozgalom;  az összehangolt tevékenység érdekében információk áramlanak az amerikai, franciaországi, oroszországi és angliai vezetők között....
Visszatérve Heinére, Schiff, a Bolsevikok Bankárja 1914-ben 100 000 dollárral támogatta a New York-állambeli Cornell Egyetem Heine-kurzusát, személyesen megnyitva az első előadást, beszédében hangsúlyozva Heine zsidóságát és német szülőhazája általi "üldözöttségét".
A Winston-cikk szerzője összevetve az ismert tényeket, hogy a bolsevik vezetők jókora része, köztük Trockij éppen New Yorkból érkezett Oroszországba a cárt megdöntő 1917-es februári forradalmat követő hetekben-hónapokban és hogy a cári család kivégzésének helyén a Heine-idézet volt az "írás a falon", felteszi a kérdést, hogy lehet, hogy az idézet falra írója résztvevője volt a Schiff által fizetett Heine-kurzusnak?
Ha így volt, ha nem, az idézet többszörösen nagyhatású szimbólum volt épp ott:
- a bibliai "írás a falon"
- a zsidók istene a gojok egy újabb királya uralmának vet véget
- BelzaCÁRt saját szolgái ölik meg (a Biblia szerint a zsidók rabszolgák voltak Babilonban)
- egy ősi bibliai történetről szóló zsidó verset, mint próféciát váltanak valóra

A cár megölését és uralma végét a zsidó végrehajtók nyilvánvalóan a Zsidó Isten akaratának tekintették, aki a kabbalisták hite szerint minden zsidóban és csak a zsidókban benne lakozik.
Petőfi számtalan királygyilkolást követelő versben követi Mestere, Heine példáját... Idéztem, hogy Lunacsarszkij szerint "Petőfi kora bolsevikja volt" és Petőfi is a világromboló (és virág-romboló... ki a virágot romba dönti, jó ember nem lehet...) erők Prófétája volt:
Látom fátyolodat, te sötét mélytitku jövendő,
És, meggyujtván a sejtés tündéri tüzét, e
Fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta,
Borzadok, iszonyodom, s egyszersmind kedvre derűlök
És örülök szilajan. A háboru istene újra
Fölveszi páncélját s kardját markába szorítván
Lóra ül és végigszáguld a messze világon,
És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja.

( Az ítélet, 1847)
(Vagy csak be volt avatva a tervekbe...)

Amit Marx, Petőfi és elvtársaik 1848-49-ben még nem tudtak elérni, az a "prófécia" nagyrészt épp 1918-ra valósult meg, ekkorra elűzték trónjáról az orosz cárt (őt meg is ölték családostól), a Heine által szintén gúnyolt és átkozott német uralkodót és a Petőfi által leghevesebben démonizált magyar királyt. Néhány évvel korábban döntötték meg a titkoszsidó (Dönme) IFJÚ-Törökök a szultán uralmát, valóra váltva ezzel Sabbatáj Cví régi igéretét és megnyitva Palesztinát a cionista állam előtt.

Világrombolás családi vállalkozásban


Ezek után talán nem is olyan meglepő a nem éppen közismert adat, hogy Marx, Heine és a Rothschildok a kölcsönös baráti kapcsolatokon túl mind rokonok voltak!:

Családfa. Nagyításhoz kattints a képre!

Ennyit a jobboldali nyilvánosságban terjesztett elméletekről, hogy "Kossuth 1848-ban pénzügyi szabadságharcot folytatott a Rothschildok ellen". A Kossuth elvtársát a "Népek Tavasza" során nyugatról biztató, instruáló és káderekkel ellátó Marx nem ellenfele, hanem TAGJA volt a Rothschild-klánnak! Kossuth a mesterségesen keltett konfliktusban a "Rothschild táborban" harcolt, mint a felforgatók internacionáléja magyarországi tagpártjának helytartója. Szokásuk szerint a Rothschildok két vasat tartottak a tűzben és a konfliktus másik résztvevőjét is manipulálták, de a forradalmi oldal volt szőröstül-bőröstül az övék, ahol a beavatott vezetők ezt tudták, míg a másik oldalt ügynökeik révén befolyásolták és annak vezetői ezzel nem voltak tisztában.

Az antiklerikális példaképHeine a "zsarnokölési próféta"-szerepkörön túl a templomok meggyalázásában is ideológusa a bolsevikoknak"Németország - Téli rege":
De nézd csak ezt a monstrumot,
e holdas fénybe szőttet!
Sátánian, sötéten áll
a kölni dóm előtted.

Szellemi Bastille-nak szánta ezt
furfangosan az Egyház:
sorvassza a német agyat
ez óriási fegyház!

(...)

Igen, sőt lesz idő, mikor
a csonka dómot ólnak
használják, s belső termein
lovakat csutakolnak.
Petőfi, "A gyűldei ifjakhoz":
Pap és ravaszság, pap és árulás,
     Pap és minden rosz... egy!
Ott a gonoszság, ott van a pokol,
     A kárhozat, hová ily férfi-szoknya megy

Okos volt, aki öltözetjöket
     Barnának rendelé,
Fehér ruhát azért nem hordanak,
     Mert azt sötét lelkök befeketítené

Mint öltözetjök, lelkök oly setét,
     Ők éjszakának gyermeki;
Azért látjátok őket mindenütt
     A szabadság, e napfény ellen küzdeni.
Petőfi jól felismerhetően követi példaképe jelzőit, motívumait:

 "sötét", "holdas fénybe" - "napfény ellen", "sátánian" - "pokol", "furfangosan az egyház" - "pap és ravaszság", "Bastille" - "szabadság ellen".

(A "gonosz, furfangos pap" motívumot Arany János, Petőfi barátja és annak nyílt  természetével szemben ráadásul alattomos felforgatótársa is felhasználta  "János pap országa" című 1848-as antiklerikális propagandaversében.)

Heine, Téli rege: "...lesz idő, mikor / a csonka dómot ólnak / használják, ..."

Az itélete egy szögön
kandít a lomb alól ránk;
a vérbíróság bosszuja -
"Ó, Nap, te vádoló láng!"

Petőfi, "1848":
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!
 Fekete Sándor: Heine Petőfiről c.  tanulmányában olvassuk:
(Heine) "1828-ban így írt Moses Mosernek: „Az emberi egyenlőség szeretete, a klérus gyűlölete sohasem volt hatalmasabb bennem, mint éppen most.” "
Szintén Fekete idéz fel egy egykori titkosrendőri jelentést, melyből láthatjuk, hogy Petőfi Heine hű tanítványa volt (Petőfi forradalma):
„Peregriny cenzor, szavahihető autoritás cenzúraügyekben, épp most beszélte el a következőket: Petőfi Sándor, egy körülbelül 23 éves fiatalember, mint költő ismert, nemrég cikket adott át neki cenzúrálás végett s ebben nagyon sértő kirohanások akadnak a katolikus papság ellen, melyeket Peregriny törölt. Petőfi aztán beállított Peregrinyhez és vitára kelt vele a kihagyott részek miatt. Föltette ezt a kérdést is: Vajjon a katolikus papok sérthetetlenek-e – és eljő az idő, és már nincs messze, amikor ő (Petőfi) kardjával a papok beleiben fog vájkálni.


"...a menny fog a földre leszállni..."A zsidók (Hess, Marx, stb.) által kifejlesztett kommunista ideológia földi mennyországot ígérő utópiája a zsidó gnosztikus kabbalában gyökerező eszme:

Részlet a "Gilgul neshamot", a lélekvándorlás kabbalista koncepciója angol nyelvű wikipédia cikkéből:
"Amikor az összes Szikrát sikerül összegyűjteni spirituális forrásukhoz, elkezdődik a Messiás Kora. Ez a metafizikai teológia kozmikus jelentőséggel ruházza fel minden egyes ember életét, mivel minden egyénnek saját feladatai vannak, amiket csak ő hajthat végre. Ezúton a gilgulok (reinkarnációk) segítik az egyéni lelket ebben a kozmikus tervben. Ez megmagyarázza annak a kabbalai logikáját is, hogy a jövőbeli eszkatologikus Utópia miért lesz ezen a Világon, mivel csak a legalsó, Anyagi Szféra a beteljesült Teremtés célja. "
Heine gyermekkorában nemcsak zsidó vallási nevelésben részesült, hanem később kimondottan a Kabbalával is megismerkedett:
"...idősebb korában, amikor fájdalmas betegséget kellett elszenvednie, Heine komolyan tanulmányozta a Kabbalát..."  (The Jewish Tribune, 2006, dec.7.)
Heinrich Heine: Németország - Egy téli rege
Én újabb dalt, barátaim,
újat és jobbat zengek:
mi már a földön, idelenn
építjük föl a mennyet
.

Le a nyomorral! Itt akarunk
boldogabb, jobb jövendőt -
ami munkás kéz nyomán terem,
ne falják rusnya bendők.

Petőfi:  AZ ITÉLET
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.


Dr Jekyll és Mr Hyde - a romantikus hazafi sátánista emberiséggyűlölővé változik


Az Occidental Observer már idézett cikkében (Heinrich Heine: Német lírai költő és zsidó politikai agitátor ) olvassuk:
Heinétől idézik, hogy ezt mondta:
 “Egykor volt egy szép hazám; a tölgyek oly magasra nőttek ott; az ibolyák lágyan hajladoztak. Csak egy álom volt”.
Az átváltozás teljes volt. Heine elhagyta ifjúkora újszövetségi angyalait ószövetségi öröksége démonaiért.

Az angyalok által őrzött ifjú Dr Jekyll
A démonok által megszállt Mr Hyde

Erre a heinei vallomásra olyan fokban rímel Petőfi verse, hogy a mintaadást biztosra vehetjük:

Nem úgy van, amint volt. A földön
Minden mindegyre változik.
Multam s jelenkorom két testvér,
S egymást tán meg sem ismerik.  

A tenyeremben hordtam egykor
Szivem, barátsággal tele;
Nem volt szükség, hogy kérjék tőlem:
Magam kináltam mást vele

Mostan ha kérik szívemet sem
Adom, nem adom senkinek.
Azt hazudom, ha jőnek hozzám:
"Nincsen szivem, eredjetek!"

Egykor ha szerelemre gyúltam:
Plátói szerelem vala.
Oly szentül hittem, hogy minden lyány
A mennyországnak angyala

Azt hittem!... most tudom, hogy inkább
Ördög, mint angyal a leány;

S nem sírok, ha nem kellek egynek,
Akad helyette akarhány

A hazaszeretet napom volt,
Mely melegíté lelkemet;
S mi mostan? holdvilág, mely sárga
Hideg sugárt arcomra vet.
 

Egykor ha a világ megbántott,
Kivánkozám a sírba le;
Most, épen mert bánt, élni vágyok,
Dacolni van kedvem vele. 

Agyag voltam, hig, engedékeny,
Egy ujjal is átszúrható;
Márvány vagyok... ki rám lő: rólam
Rá visszapattan a golyó. 

Fehér bor, szőke lyány, fényes nap
Hatottak egykor lelkemig;
Vörös bor, barna lyány, sötét éj,
Kedvem most bennetek telik! 

Szalkszentmárton, 1845. október 8-16. között
Ez a változás egy sátánista beavatás eredményéről vall! A hazaszeretet szögre akasztásának beismerése kiábrándíthatná a Petőfit hősüknek tartó hazafiakat - ha olvasnák... És ha lenne szemük a látáshoz, mert ha a prot-kur nevelés kábulatában olvassák, nem fogják felfogni, mit olvasnak.

(Az "inkább ördög, mint angyal a leány" az egyik tipikus gnosztikus hittétel kifejezése, hasonló fordul elő "Az őrült"-ben is:  "Kerüld az asszonyt!".  A Teremtés Művét, a földi világot megvető, gyűlölő gnosztikusok - legalább elvben- elítélik a szaporodást, az élet továbbadását. Ez is ott áll korunk abortusz- és eutanázia-propagandája mögött.)

Hogy a "sátánista" nem egy rutinná vált jelző egy olyan bloggertől, aki nyakra-főre lesátánistáz ismert közszereplőket, köztiszteletben álló építészt beleértve, hanem tények kutató összerakásából kirajzolódó meglepő eredmény, ahhoz nézzünk meg most csak egy-két kisebb adalékot, mert Petőfi és köre szó szerinti sátánizmusának koncepcióját alaposabban meg kell majd vizsgálni:

Korábbi bejegyzésemben idéztem Wurmbrand: Marx és a Sátán c. könyvéből:
'Heinrich Heine, a neves német költő Marx egy harmadik bensőséges barátja volt. Ő is sátánimádó volt, ezt írta:
Hívtam az ördögöt és megjelent itt,
Arcát fürkésznem csodálva kell,
Nem csúnya ő, nem is sántít,
Ő egy elbűvölő, bájos ember.
"Marx Heinrich Heine nagy rajongója volt. ... Meleg, szivélyes kapcsolatban álltak."
Miért rajongott Marx Heinéért? Talán az ilyen sátánista gondolatokért:
Arra vágyok, hogy ... néhány szép fa álljon az ajtóm előtt, és ha a Jóisten teljesen boldoggá akar engem tenni, megadja nekem az örömöt, hogy hat, vagy hét ellenségemet felakasztva láthatom ezeken a fákon. Könyörületes szivem megbocsátja nekik haláluk után mindazt a rosszat, melyet életükben ellenem elkövettek. Igen, meg kell bocsátanunk ellenségeinknek, de csak azután, hogy felakasztották őket.

Nem vagyok bosszúvágyó. Szeretném szeretni ellenségeimet. De nem szerethetem őket, mielőtt nem állok bosszút rajtuk. Csak akkor nyílik meg számukra a szivem. Amíg az ember nem áll bosszút, keserűség marad a szivében.
Lehet bármilyen rendes ember bensőséges barátja valakinek, aki így gondolkozik?'
Fekete Sándor: "Petőfi forradalma":
"S ekkor döbbentem rá arra, amit addig nem vettem észre: legkedvesebb költőmnél elképesztő gyakran fordulnak elő a megtorlás fogalmai, a börtön, a bitófa, a kötél, az akasztás és társai. Később nemcsak a verseket, hanem a teljes életművet figyelembe véve megszámoltam: az akaszt, akasztanivaló, akasztat(ik), akasztófa, akasztófáravaló legalább nyolcvanszor bukkan elő, s vegyük még ehhez a börtönt, bitófát, kötelet, a származékszavaival 91-szer (!) előforduló hóhért (...)"
A Heine által annyira dédelgetett bosszú témája, melyet Wurmbrand tiszteletes (joggal) a sátánimádás egyik jeleként értékel, Petőfi verseiben is tipikus:
Beszél a fákkal a bús őszi szél:

Hány drága élet hullt már érted el,
Oh szent szabadság! és mi haszna van?
De lesz, ha nincs: tiéd a diadal
Majd a csatáknak utósóiban,
S halottaidért bosszut is fogsz állni,
S a bosszuállás rettentő leszen!...
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.
(A fenti vers Koltón született 1847 szeptemberében.  Petőfi nászútján a kegyetlen bosszúról ábrándozik...)
Újév napján (1849):

Nekünk most az isten kevés,
Mert ő nem eléggé kemény; 
Hozzád imádkozom, pokol,
Az új esztendő reggelén:
"Öntsd szíveinkbe minden dühödet, 
Hogy ne ismerjünk könyörületet,
Mig e gazok
Közűl a földön egy mozog!"  
Szörnyű a bosszúvágy a "Szerelem átka" c. versében is:
De ami átka van a széles világnak,
Ha isten meghallgat, mind reátok szállnak

Mindkettőtök élte legyen halhatatlan,
Hogy szenvedhessetek örökös kinokban.
Éljetek, mig eljön az üstököscsillag,
Melytől a rengő föld sarkai bomolnak.

Kivánom: váljatok kővé mind a ketten,
Szivetek a kíntól hogy meg ne repedjen.
Te csábító férfi, amint most kebled ég:
Azt olyan mértékben örök lángok egyék.

S te szószegő asszony, bűnbánó könnyeid
Szünetlen folyjanak a világ végeig,
És a patakba, mely szemeidből ered,
Könnyed patakjába fuladjon gyermeked.
 Ez a könnybe-vérbe fojtás is visszatérő perverz mániája Petőfinek:
A KIRÁLY ESKÜJE:

Föl, ha istened van,
Föl magyar nép, és e
Gaz királyt legottan
Fojtsuk az ártatlan
Áldozat vérébe!

BESZÉL A FÁKKAL A BÚS ŐSZI SZÉL:

Vérpanoráma leng előttem el,
A jövendő kor jelenései,
Saját vérök tavába fúlnak bé
A szabadságnak ellenségei!...
A bosszú a központi eleme Petőfi a címével is tételünket alátámasztó "A hóhér kötele" c.rémregényének, melynek rejtett üzenetére még visszatérünk.

Heine a már többször idézett Németország - Egy téli rege c. versében is eldicsekszik sátán-cimborájával való bensőséges viszonyával, amit az ironikus stílus ellenére én komolyan veszek:
nem zavart, két nagy csillag ült
a két nagy furcsa szemben.
(...)
Mondd csak, e puszta éjszakán
mit taposod a sarkam?
Mindig itt vagy, ha óriás
érzések tüze lobban
szivemben, s forró gondolat
villáma jár agyamban.
(...)
Flegmatikusan válaszolt,
únt volt a hangja, száraz:
"Ne exorcizálj, kérlek, és
e pátosszal se fárassz!
(...)
Praktikus, higgadt fő vagyok,
s ami benned még csak álom,
teremtő eszme, gondolat,
azt én realizálom.
(...)
Én vagyok a te liktorod
s mögötted járok egyre,
villogó bárddal váltom át
gondolataid - tettre."

A kettőjük közötti harmonikus együttműködés és munkamegosztás e bemutatása után Heine gondolatát a sötét kísér(t)ő a kölni dómban őrzött "Három Szent Királyok" csontjainak bárddal való szétzúzása útján váltja valóra.
Egyiknek még a szája is
mozgott, azt fejtegette
hosszan, hogy részemről miért
méltó a tiszteletre.

Először azért, mert király,
másodszor, mert halott már,
harmadszor, mivel szent - de mind-
ez kevéssé hatott rám.

Kacagva csengett válaszom:
"Mindez hiába! Látom,
minden vonatkozásban a
multé vagy már, barátom.

El innen, el! A föld alatt
a helyetek! El innét!
Az élet elkobozza most
e dús kápolna kincsét.

Jövendőnk víg lovasai
tanyázzanak a dómban
.
S ha nem tágíttok szépszerint,
puskatus ver ki onnan!"
Újra a Weishaupt-féle királydémonizálás programja ez, a cárgyilkoló bolsevikok prófétájától, Belzacár végzetének dalnokától. (Még akkor is, ha itt a gyűlölet tárgyai jelképesek, hiszen nem feltétlenül valódi királyok ereklyéjéről van szó). Nem kell ragozni a Petőfi-életműben visszaköszönő hatást:

Petőfi levele Aranynak, 1847, február 23:
"Csak királyt ne végy hősödnek, még Mátyást se. Ez is király volt, egyik kutya, másik eb."
Ennyit arról, hogy a 48-as forradalom jelképét, Petőfit az "idegen elnyomás" indította királygyűlölő versei írására...

A sorozat előző részében már láttuk, hogy Petőfi Heine barátjához és rokonához, Marxhoz hasonlóan a csillagszemű Lucifert állította a forradalom élére és hozzá írt rajongó dicshimnuszokat olyan kódolt nyelven, amely az átlagos olvasóknak nem tűnik fel, de a megfejtéshez nem szükséges nagyon mély beavatottság. (Elég pl. a Kitalált Újkort olvasni... :-)  )
A Változás-ban tehát megalapozottan láthatjuk egy sátánista beavattatás önvallomását. Bálványa, Heine nyomán Dr Petőfi is Mr Hyde-dá változott.


A Nagy Kőtáblaromboló és legjobb magyar tanítványa


Szerb Antal: Petőfi Sándor
"Amit Byron kezdett, a kontinensen Heinrich Heine folytatta és teljesítette. Heinét zsidó faji adottságai különösen alkalmassá tették a nagy kőtábla-rombolásra: szentimentalizmusnak és gyilkos iróniának az állandó keverése Byron számára különcség volt, Heine számára természetes önkifejezés, mert szentimentalizmus és irónia minden zsidóban közvetlen szomszédok. Mikor így megtalálta a sémát az önmaga kifejezésére, az egész költészetet közvetlen önkifejezésnek használta fel. A versei többé nem szerelemről és tavaszról szóltak, mint a klasszicista versek, hanem egyszerűen Heinrich Heinéről és semmi másról. A kifejezésbeli közvetlenség szintén zsidó faji adottság: a zsidó lélek sarkalatos ellentéte mindennek, ami egyenruha, ami koturnus, ami ünnepélyesség, ami szigorú forma. A zsidóság általános formabontó hatása részben ebből az iszonyodásból származik.
Byron már a harmincas években is erősen hat Magyarországon; le is fordítják, de inkább a világfájdalom gőgjét tanulják el belőle, mint Széchenyi is ifjúkorában. A formabontás főképp Heine hatásának tulajdonítható, akit 1837 óta szorgalmasan fordítanak magyarra, ismertetik és ódákat írnak hozzá. Természetesen Petőfi költészete éppoly kevéssé hasonlít Heinéére, mint Heinéé Byronéra. Ha filológiai értelemben vett hatásról lenne szó, nem foglalkoznánk vele ilyen hosszasan. Itt csak az elvről van szó, melynek a követésében Byron és Heine példát adtak Petőfinek (...)"
A zsidóság és a lázadás kapcsolatát jól értő Szerb Antal tehát nem tulajdonított nagy jelentőséget Heine Petőfire gyakorolt filológiai hatásának, de mi e bejegyzésben annál inkább!
(Szerb Antal a "faji adottságok" kifejezést nyilvánvalóan nem a náci, vagy magyar zsidótörvények értelmében használta és ha nem esett volna közvetve e törvények áldozatául, később nyilván "nemzetkaraktert", vagy hasonlót írt volna helyette.)

*(utólagos megjegyzés: tévedtem, Szerb Antal nagyon is tudatosan használta a "zsidó faj" kifejezést és nagyon is a zsidó hagyomány értelmében. E fajelmélet német importváltozatába halt bele.)

A köztudatban Petőfi legismertebb kölcsönzése Heinétől az Úti levelek műfaja:

Wikipédia: Petőfi Sándor
"élményeit egy cikksorozatban feldolgozta, melyet Úti jegyzetek címmel az Életképek című szépirodalmi lapban tett közzé 1845 július havában. Heine Reisebilderen című munkája inkább csak a tervet adta a költőnek, hogy útját cikkekben írja meg, "
De ettől jóval többről van szó:

Fekete Sándor: Heine Petőfiről
"a Petőfi ellen acsarkodó kortársi kritikában – mint ismeretes – nemritkán gyanúsították költőnket a német pályatárs utánzásával, sőt olykor plagizálásával is. Később jelentkeztek a jóakarók, akik elkezdték bizonygatni, hogy ezek a hatások nem érintik Petőfi eredetiségét, megint mások sajnálkodó modorban azon fáradoztak, hogy a magyar költő „hibáiért” a léha Heinét tegyék felelőssé."

"Nem az a célunk, hogy felmentsük Petőfit az utánzás vádja alól, hanem az, hogy a kétségtelen utánérzések vagy többé-kevésbé tudatos kapcsolódások jellegét tanulmányozva megvilágító fényt vethessünk az átvevőre, sőt az átadóra is, hasonlóságaik és különbségeik elemzése révén jobban megismerhessük őket és az általuk képviselt költői irányzatokat."
Petőfi büszke volt rá, hogy Heine is ismeri és dicséri őt:
"Tizenegy esztendővel később ugyanis Tompa Mihály egyik, Arany Jánoshoz írt levelében beszámolt arról, hogy „1846-ban vagy 47-ben” Petőfi mintegy eldicsekedett Heine elismerő véleményével. „Költeményeimből – mesélte eszerint Petőfi Tompának – olvastak Heinének, ki így kiáltott fel: »Ah! ez nagy költő, mint Burns vagy Béranger.«”3"
Fekete gyűjtött néhány példát a szó szerinti átvételekre:

"Az 1830-as francia forradalom idején Heinét éppoly lázas lelkesedés ragadta el, mint amilyennel Petőfi üdvözölte az 1848-as francia forradalmat. Heine azt mondta, hogy előre megérezte a forradalmat, miként azok a madarak, amelyek előre jelzik a természet forradalmait,22 s Petőfi – talán nem függetlenül Heinétől – „prófétai ihletét”, „ha úgy tetszik”, „állati ösztönnek” nevezte, „úgy voltam, mint az állatok a földindulás vagy napfogyatkozás előtt”.23 A francia forradalom híre mindkettőjükben harci vágyat ébresztett, cselekedni akartak. „…minden gondolatom lobogó lánggal ég. Hiába mártom fejemet a tengerbe. Ezt a görögtüzet víz nem oltja el…” – írta Heine 1830-ban.24 „…a lelkesedés olyan, mint a görögtűz; a víz nem olthatja el…” – mondta Petőfi 1848-ban, talán megint csak nem függetlenül Heinétől.25"
 Talán... :-)

Fekete Sándor: Mezítláb a szentegyházban c. művében rámutat Petőfi A farkasok dala című verse és Heine Németország - Egy téli rege egy részlete összefüggésére:
... a német költő szintén a kutyák és farkasok szembeállítására építi eszmei mondandóját. Miután biztosítja „farkastársait”, hogy sohasem állt a kutyák mellé, így summáz:

Farkas-fog maradt a fogam,
És farkas-szív a szívem.
Számítsatok rám, véletek
Üvöltök én is itt lenn –

Pár évvel később, 1847-ben Petőfi is hasonló célzattal nyúlt a kutyák és farkasok allegorikus példázatához.
Azonban a Heine-utánzás központi jelentőségét Petőfi életművében és annak is a legtitkosabb, beavatatlanok számára álcázott, konspiratív magjában nem is a szavak, motívumok átvétele, hanem az alábbiak bizonyítják:

Többször hivatkoztam már Hamvas Levente Péter: Tündérasszony vitriolban - Alkímiai és rózsakeresztes vonatkozások a János Vitézben c. izgalmas és egyelőre egyedülálló tanulmányára, amiben leleplezi a titkot, hogy Petőfi rejtjelezve adta beavatott társai tudtára járatosságát az okkult tanokban. Nemcsak a János Vitézben mutatja ki Hamvas az ezotérikus elemek mellett még a kor forradalmi mozgalmai által már jelképként használt pentagramot is, hanem A hóhér kötele c. (esztétikai értéke alapján joggal szinte ismeretlen)  rémregényből is megfejti a rejtett üzenetet. (Vagy egy részét...) Mi már Wurmbrand elemzése nyomán egybevetettük Heine sátánizmusát, bosszú-kultuszát Petőfiével és e silány műnek épp ez, a bosszú a központi eleme, már a címadás is Petőfi kötél-mániájának hódol. Hamvas ezzel nem foglalkozva a rózsakeresztesség egyik, vagy fő alapító atyja, Johann Valentin Andreae nevének elrejtését mutatja ki a főszereplők neveiben.

Egy másik tanulmány egy részlete izgalmasan folytatja tovább ezt a kutatási irányt, nem tudom, mennyire tudatosan:

Acél Zsolt: Elbeszélés és élettörténet Petőfi Sándor János Vitéz című művében

"A János vitéz 27 énekből áll, miként ugyanennyi fejezetre oszlik a szintén szigorúan szerkesztett Petőfi-próza, A hóhér kötele is. Heine két verses költeménye, A helység kalapácsával és a János vitézzel közel egy időben keletkező Atta Troll. Ein Sommernachtstraum és a Deutschland. Ein Wintermärchen szintén 27 fejezetből áll."

"Ebben a vonatkozási körben Heine és Petőfi mintha egymásra utalna.”39 Az alcímek Shakespeare-utalása (A Midsummer Night’s Dream; The Winter’s Tale) az Atta Troll és a Németország összetartozását hangsúlyozza, ahogyan Petőfi két műve is – az életmű ismeretében – egységet alkot: Heine általában a romantika, míg Petőfi a romantikus népiesség időszerűségére kérdez rá a hasonló terjedelmű és formájú (27 énekes, négysoros versszakokból álló, 8 és 7 szótagos, illetve felező tizenkettesben írott) művekben, ráadásul a Németország és a János vitéz alcíme ugyanúgy fölidézi a mese műfaját.
Fried István ésszerű megállapítása szerint Heine és Petőfi művei között nincs filológiai érintkezés, csak véletlenszerű egybeesés. Ugyanakkor az Atta Troll első, a most ismerttől jelentősen eltérő szövegvariánsa már 1843-ban megjelent, míg a Németországot is tartalmazó verseskötet különlenyomatait már 1844. szeptember 17-én elküldi a szerző egy – valaha sokat idézett – levél keretében Párizsba, Karl Marxhoz.
Heine művei alkalmasint, A hóhér kötele bizonyosan a huszonhetes szám jelentőségét
bizonyítják."

A Hóhér kötele tehát sokszorosan is okkult,  rejtett tartalmú mű, melynek számmisztikáját egyelőre talán nem is értjük. (mindenesetre 27=3*3*3, három a köbön...)
Ráadásul a versformába rejtett titkos kapcsolat a rejtjeles szövegű Petőfi-regényt épp a Németország -Egy téli rege c. Heine verssel (is) köti össze, melyet annyiszor idézek e bejegyzésben, mert olyan sok Petőfi-műre hatott. Melynek olyan emberiségellenes és németellenes üzenete van az elvileg német költő részéről.(Embernek meg gyakorlatilag is ember volt, csak rossz...)

E tudatosan elrejtett összefüggések ismeretében már arra is gyanakodhatunk, hogy a Heine-Petőfi kapcsolat sem kizárólag irodalmi minta követését jelentette, hanem titkostársasági, konspiratív kapcsolatot is jelentett, bár esetleg közvetítőkkel! Nagyon érdekes ezen összefüggésben Marx nevével is találkozni az irodalmi tanulmányban... E téma kibontásához azonban további kutatásokra, ismeretekre lesz szükség.

Mind testvérek vagyunk, de én vagyok a Nagy Testvér!


Részlet a már idézett (fősodor) finn Heine-életrajzból:
Marx szintén olvasta Heine verseit és levelezett vele, annak ellenére, hogy Heine kijelentette: "Elismerem, hogy mind testvérek vagyunk, de én vagyok a nagy testvér és ti vagytok a kistestvérek."
"Minden állat egyenlő, de egyes állatok még egyenlőbbek!"
A fentebbi családfa ismeretében ezt tekinthetnénk családon belüli rangsorvitának is, de itt többről van szó. Láttuk, hogy Heine gyermekkorában szabályos zsidó vallási nevelésben részesült és idősebb korában tanulmányozta a kabbalát. "Nagy Testvér" figurája a zsidó misztikus nihilizmus egyik legpokolibb képviselőjénél, Jacob Franknál tűnik fel:

"Frank fő újításának három pontja:
(1) Lehagyta a Sabbateánizmusból annak kabbalista teológiáját és a homályos metafizikai spekulációkat, melyekbe öltöztetve volt, helyettesítve egy populárisabb és szinesebb változattal, mitológiai képekben megfogalmazva. Az ismeretlen és egyelőre elérhetetlen "Jóisten", a "Nagy Testvér" (más néven "Ő, aki Isten színe előtt áll") és az anya, vagy szűz, vagy egyszerűen Ő - nőnemben, a Sekinah és Szűzmária hibridje alkotja a frankista Szentháromságot. Frank Sabbatáj Cvíben, Baruchiásban és saját magában a "Nagy Testvér" küldötteit és valahol reinkarnációit látta, akik küldetése a szentháromság női elemének megjelenésével, vagy egy inkarnációjával teljesedne be. Frank tanítása a "régi könyvek" kidobásáról éles ellentétben állt híveinek hajlamával arra, hogy továbbra is tanulmányozzák ezeket, főleg, akik zsidók maradtak.
Yakov Leib HaKohain, Dönmeh West: 'A Hit Istene' Sabbatáj Cvínél :
A korai sabbatájizmus  - és később Cví 18. századi örököse, Yakov Leib Frank - egy alapvető és forradalmi tana volt, legalábbis a zsidó teológia szempontjábó, hogy  a Teremtő Isten és Izrael Istene "különböző" Istenek voltak, vagy legalábbis Isten különböző emanációi, és hogy miközben a Teremtő Isten központi jelentőségű volt a formális judaizmus számára,  Sabbatáj Cví számára  Izrael Istene (vagy ahogy Frank később elnevezi, "Nagy Testvér") volt A Hit Istene.  Sok kutató, köztük Gershom Scholem mutatott rá a nyilvánvaló párhuzamra e koncepció és a korai gnoszticizmus felfogása között; (...)
Nagy Testvér figyel téged

Nagy Testvér "Szabadságához" minden lerombolásán át vezet az út


Nem véletlen, hogy a Trón és az Oltár (főleg a katolikus egyház) zsarnoksága alóli felszabadítást hirdető Heine tevékenységét Szerb Antal "Nagy Kőtábla-rombolás"-ként jellemzi. Az előbb látottak ismeretében kézenfekvő, hogy hol keressük e "szabadság"-felfogás szellemi forrását.
Önkéntelenül adódik a kérdés, vagy inkább állítás: Heine és nyomában Petőfi szabadságeszménye azonos Jacob Frankéval???!!!
Forrás: Újszerű kép Petőfiről (Margócsy István: Petőfi Sándor c.könyvének recenziója)

"A szabad elvű [!] Petőfi című fejezet a költészetében igen jelentős szabadságeszmével foglalkozik. Margócsy mindenekelőtt azt emeli ki, hogy Petőfi „szabadság"-a többféle értelmezést tesz lehetővé: egyéni, társadalmi, nemzeti és világszabadságot, különféle felsőbbségektől való függetlenséget. Annyira általános ez a szabadságfogalom, hogy minden konkrétumot nélkülözve egyben ki is üresedik. A „szabad elvű" írásmóddal azt kívánja jelezni Margócsy, hogy Petőfi nem nevezhető a kor politikai szóhasználata szerint szabadelvűnek, liberálisnak. Szabadságeszméjének éppen differenciálatlansága miatt válhatott utókorában különféle politikai törekvések „lobogójává". "
Nem biztos, hogy Margócsy itt felismerte a lényeget, vagy talán nem mert mindent kimondani. Hogy nincs konkrét tartalma a szabadságeszménynek, az attól is lehet, hogy a legtotálisabb nihilizmus szabadságeszménye ez, amely minden lerombolását tűzi ki célul a "szabadság" elérése közben, mint Frank!
"A sabbateanizmus Jacob Frank változatában egy gátlástalanul nihilista jelleget öltött. Az igaz hívő, akinek titkos szívében Isten van, a "hallgatás terhe" alatt köteles keresztülmenni az összes valláson, rítuson és fennálló renden anélkül, hogy bármelyiket elfogadná, sőt, mindet belülről megsemmisíti, ezáltal igazi szabadságot hoz létre. A szervezett vallás csak egy álcaruha, amit fel kell venni, majd el kell vetni a "szent tudás", a a hely gnózisa felé, ahol az összes hagyományos értéket megsemmisítik az "élet" áramlatában."

"Ez az út a tudatos vallási anarchiához vezetett: "A hely, ahová megyünk nem áll semmilyen törvény uralma alatt, mert azok mind a halál oldalán állnak, de mi az élet felé megyünk." E cél eléréséhez szükséges volt a törvények, tanítások és szokások megszüntetése, megsemmisítése, melyek korlátozzák az élet energiáját, de ezt titokban kell tenni; (...)" (Gershom Scholem: Jacob Frank és a frankisták)
Frankisták:  "az összes hagyományos értéket megsemmisítik az 'élet' áramlatában."
Petőfi:             "Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,"
Frankisták:  "köteles keresztülmenni az összes valláson, rítuson és fennálló renden anélkül, hogy      
                       bármelyiket elfogadná, sőt, mindet belülről megsemmisíti, ezáltal igazi szabadságot hoz 
                       létre"
Petőfi:           "Régi szentek / Mind elestek, / Földúlt szobraik kövébül / Uj dicső szentegyház épül"
                      "Egy vallás van a földön: szabadság!"

Meglepően jó irányban kapisgálja Petőfi szabadságvallása lényegét Szerb Antal, talán ő jutott a legmesszebbre, úgy félútig a jelenség felismerésében:
"Hogy Petőfi nem volt vallásos a szó általános értelmében, annak csak az lehet a magyarázata, hogy vallási energiáit transzponálta valami másra, vagyis hogy a maga módján volt vallásos. Petőfi vallásossága a szabadság imádata volt. (...)
Szabadságvallása nem volt elszigetelt jelenség a korban. Sőt ez a szabadságvallás a XIX. század közepén a miszticizmusnak a korszerű formája. Ezt hirdeti Lamennais abbé rendkívül széles hatású művében, ennek a költője az angol Shelley, akit Petőfi jól ismert és szeretett; magyar földön Kossuth beszédei és hírlapi cikkei szintén vallásos bibliai pátosszal beszélnek szabadságról és függetlenségről. De Kossuth nem misztikus, és a függetlenség számára fontosabb a szabadságnál. A misztikus liberalizmusnak Petőfi az egyedülálló képviselője, nem számítva a későbbi Petőfi-utánzókat, akiknél séma lett, ami Petőfi számára vallási élmény volt."  (Szerb Antal: Petőfi Sándor)
Azt még Szerb Antal sem ismerte fel, hogy ez a valóban vallási misztika a kabbalai-sabatájista-frankista nihilista misztika, a vallás pedig, melynek körébe e misztika tartozik, a Sátán-hit. Wurmbrand hangsúlyozza, hogy a kommunista propaganda állításával ellentétben Marx és társai természetesen nem voltak ateisták, nagyon is elismerték Isten létét, csak éppen lázadtak ellene, a Gonosz oldalára álltak. A szabadságra hivatkozás pedig a kísértés, a csábítás ősi trükkje ezen az oldalon.

Petőfi persze ebben is szó szerint követte Heinét:
A szabadság új vallás, korunk vallása. Ha Krisztus nem is istene ennek a vallásnak, mégis: magasrangú papja, s neve boldogítón sugárzik fel a tanítványok szívében. A francia nép pedig az új vallás választott népe, az ő nyelvén jegyezték fel e vallás első evangéliumait és dogmáit, Párizs az új Jeruzsálem”. ( Heine: Útirajzok. Angliai töredékek)

Évek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esti imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, a világnak ez az új evangéliuma, amelyben az emberiség második megváltója, a szabadság hirdeti igéit.” (Petőfi naplójából, Pest, 1848. március 17.)

Akik állatfarmot terveztek az emberiségnek - az ideológus disznókVégül térjünk vissza Heine és Petőfi történelmi szerepéhez,  hogy (mások mellett) ők voltak a Bolsevizmus Prófétái!

A "Winston Smith Igazságügyi Minisztérium" weboldal "A Rothschildok költője és 1842-es jóslata a kommunizmusról" c. bejegyzése idézi Heine 1842 július 12-i cikkét azon sorozatából, melyet az Augsburger Zeitung közölt névtelen levelek formájában. A cikk Heine Marxszal történt első találkozása ELŐTT másfél évvel született, amikor Marx még csak 23 éves, Heine 44. Marx a kommunista ideológia, mint a rombolás ideális trójai falovának eszme-csíráját a zsidó misztikában járatos mentoraitól, Moses Hesstől, Heinétől és bizonyára még néhány más, hasonló spirituális gyökerekkel rendelkező veterán felforgatótól kapta.
Heine írta 1842. július 12-én:
Mi lehet a vége ennek a mozgalomnak (Kommunizmus), amelyhez, mint mindig, Párizs adta meg a jelet? Ez egy háború lesz, a legszörnyűbb rombolás háborúja, amely - ó jaj! - a civilizáció legnemesebb nemzeteit fogja a porondra hívni, hogy együtt pusztuljanak el.  Németországra és Franciaországra gondolok. Angliát, a nagy tengerikígyót, mely mindig vissza tud siklani vizi fészkébe és Oroszországot, mely a maga hatalmas tajgáival, sztyeppéivel és jégmezőivel szintén a legbiztonságosabb odúval rendelkezik, ezt a kettőt nem lehet teljesen megsemmisíteni egy átfogó politikai háborúban, még a legegyértelműbb vereségekkel sem; de Németország egy ilyen esetben sokkal nagyobb veszélyben van és még Franciaország politikai létét is rettentő csapás érheti. De ez, hogy úgy mondjam, csak az első felvonás, vagy prológus lehet a nagy drámában. A második az európai, vagy Világforradalom lesz, a nincstelenek gigantikus csatája a vagyonosok ellen, és ebben nem lesz nemzeti, vagy vallási kérdés, mert csak egy haza lesz, a Föld, és csak egy vallás, az ebben az életben való boldogságé. Egyesülni fognak-e a múlt vallási tanai minden országban egy elkeseredett ellenállásra, ezúton egy harmadik felvonást alkotva a nagy színjátékban?  Vagy a régi Abszolutista hagyomány fog újra színre lépni, de ezúttal egy új jelmezben és új buzdító jelszavakkal? Hogy fog ez a dráma végződni? Én nem tudom, de úgy vélem, hogy végül a nagy tengerikígyó fejét szétzúzzák és lenyúzzák Észak medvéjének bőrét. És akkor bizonyára csak egy nyáj lesz és egy pásztoregy szabad pásztor egy vas pásztorbottal — és egyetlen nagy ember-nyáj, mind egyformán nyírva és egyformán bégetve. Vad és sötét idők jönnek  nagy robajlással, és a prófétának, aki új Apokalipszist akar írni, új fenevadakat kell elképzelnie, olyan rettentőket, melyekhez képest Szent János régi szimbólumai gyöngéd galamboknak és idilli énekeknek fognak tűnni.  Az istenek el fogják takarni arcukat az emberiség miatti szánalmukban, akiket annyi éven át babusgattak, és talán még a saját sorsuk miatti félelemből is. A jövő szagában ott az orosz bőr, vér, blaszfémia és sok-sok verés a kancsukával. Javaslom utódainknak, hogy vastag bőrrel jöjjenek a világra.   (Heinrich Heine Művei, VIII. kötet. London: William Heinemann. 1893. 303-305. old.)
Nyomát sem találjuk a cikkben valamiféle humanista szabadságvágynak, elnyomottak felszabadítása sürgetésének,  jó ügy képviseletének, csak azt a fajta sátánista kéjelgést, pusztítás- és szenvedésokozás-vágyat, ami tipikus Marx és Engels sok írásában, például amiben Engels 1849-ben a magyar ügy és Kossuth magasztalása kapcsán egész reakciós nemzetek leendő kiirtását helyezi kilátásba " a következő világháború" során.
(Tehát ők a 48-49-es forradalmi hullámot is világháborúnak tekintették - teljes joggal, és ezt ünnepli hazafias közönségünk kokárdával minden március 15-én... A Heine-cikkben akár még Németország második világháborús, világégésbe ágyazott pusztulása FORGATÓKÖNYVÉNEK egy korai csíráját is megláthatjuk!)

Petőfi az előbbiekben már sok példán idézett, szokott módon szó szerint veszi át a kifejezéseket és a pokoli eszméket mesterétől, épp csak rímbe faragja a publicisztikát:
"És akkor bizonyára csak egy nyáj lesz és egy pásztoregy szabad pásztor egy vas pásztorbottal — és egyetlen nagy ember-nyáj, mind egyformán nyírva és egyformán bégetve."
Nagy idők. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Ne valljon mást senki, bégessen mind egyformán! Vesszenek a Másként Gondolkodók, az Osztályellenségek, az Antikommunisták... Börtönbe a Szabadság Ellenségeivel! :-)
"Világforradalom lesz, a nincstelenek gigantikus csatája a vagyonosok ellen, és ebben nem lesz nemzeti, vagy vallási kérdés, mert csak egy haza lesz, a Föld, és csak egy vallás "
"Világforradalom lesz, a nincstelenek gigantikus csatája":
A háboru istene újra
Fölveszi páncélját s kardját markába szorítván
Lóra ül és végigszáguld a messze világon,
És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja. (Az ítélet)
Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,
Annyi fegyver, annyi katona. (1848)
 "nem lesz nemzeti (...) kérdés, mert csak egy haza lesz, a Föld":
Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni:
A jók s a gonoszak.  (Az ítélet)
"és csak egy vallás":
Egy vallás van a földön: szabadság!  (1848)
"Vad és sötét idők jönnek  nagy robajlással":
Rettenetes napokat látok közeledni, minőket
Eddig nem látott a világ  (Az ítélet)


 "...és egyetlen nagy ember-nyáj lesz, mind egyformán nyírva és egyformán bégetve":

Egy nyáj, egy akol - aki mást béget, rettentőn lakol 
Elvtársak, Két Láb Rossz!!! Felszabadítunk titeket a Zsarnokság alól!


E hoszú bejegyzés végén érdemes áttekinteni a kibontakozó összképen és eltűnődni rajta, hogy sikerülhetett a magyar közönséget ilyen kollektíven hipnotizálni, ilyen tartósan és sikeresen elhitetni vele, velünk, hogy Petőfi a Szabadság Költője és a többi 48-as forradalmárral együtt Nagy Nemzeti Hősünk, a legnagyobbak egyike. A hipnózis nélkül már önmagában az életmű szorgalmas, nyitott szemű átolvasása is meggyőzhet bárkit e hőskép tarthatatlanságáról

A Heine-kapcsolat ilyen felületes, kizárólag internetes források felszíni átnyálazásán alapuló feltárása is végleg bebizonyítja, hogy Petőfi a modern kor legaljasabb, legemberiségellenesebb köreinek, a misztikus nihilizmust, sátánizmust a leghatékonyabb fegyverrel képviselő globalista bankárköröknek és kreatúrájuknak, a kommunista mozgalomnak és ideológiának vált önkéntes, lelkes propagandistájává. Petőfi költészetének forrásai között kikerülhetetlen a Rothschild-Marx-Heine-klán! 

Hazafias közönségünknek még a különféle (többnyire "a magyar a Választott Nép" áruval házaló) sarlatánok szellemi kábítószereivel mérgezett tagjai is, amennyiben ismernék, kivétel nélkül elutasítanák Heine viszonyulását szülőhazájához, hogy a német jövőt az ürülékben látta és hogy a Marxot, Engelst előrevetítő politikai publicisztikájában az egész világ várt pusztulásán belül elsősorban Németország remélt pusztulásán örvendezett. Épp így utasították el Heine e hazaáruló viszonyulását szülőföldjéhez a kortárs német és magyar hazafiak. Nem lehet nem észrevennünk, hogy Petőfi reakciója az általa alaposan ismert, még versformájában is utánzott hazaáruló, emberiségáruló Heine-művekre nem a kor és a mai utókor éplelkű (bár gyakran félrevezetett) hazafiainak reakciójával esett egybe, ő ezt az árulást bálványozta, lelkesen utánozta.


Lunacsarszkij jól tudta: Petőfi nem hazafi volt, hanem kora bolsevikja.


Folytatás következik!

73 megjegyzés:

Huorn On The Moon írta...

Mindamellett, hogy Heine valóban egy sötét figura volt, legalább nem írt kifejezetten _bárgyú_ verseket, mint a "nagy" Petőfi. (Én legalábbis jelen pillanatban nem tudnék mondani ilyet.)

Ami pedig a huszonhetes számot illeti: lehet, hogy erőltetettnek fog tűnni, de nem szabad elmenni egy apróság mellett. Az infernális szférák felé haladva a "lefelé törekvő" sátánista delikvens újabb és újabb princípiumokat hagy maga mögött. Az, hogy a polaritás és a szolaritás szóba sem kerül, természetes. A lunaritás megjelenése viszont gyakori "állomás". A mundán világban 28 nap egy holdciklus: ha _csak_ _27_ napig tartana, soha nem lenne telehold. Szerintem elképzelhető, hogy a 27-es hangsúlyozásával a lunáris teljesség megtörésére utalhatnak: ha ez a devalváció-fok is megtörtént, következhet a "földre szállás", a terresztriális princípiumok világa, majd az Inferno.

Bobkó Csaba írta...

Valóban, Petőfinek akadnak csapnivalóan silány rímfaragványai is, bár ettől még tehetsége nem vonható kétségbe.

A számmisztikai észrevételt nagyon köszönöm, nekem nincsenek ilyen ismereteim, de nyilvánvaló, hogy kellett lennie valami ilyen jelképes üzenetnek benne, ha egyszer ragaszkodtak hozzá a nyilvánvalóan kódolt tartalmat is hordozó művekben. A te megfejtésed meggyőzően hangzik, a világforradalmi erők okkultista kapcsolatai lényegében közhelyesek, mégsem szűrődnek át a kollektív történelmi tudatba.

didemus írta...

Nem szűrődnek át ,mert a felvilágosódás óta az ún. tudományos világkép elterjedésével nem tartják valóságnak a természetfeletti és a transzcendentális világot.Akik pedig tudják ,hogy még sincs igy, azok a romboló eröket szolgálják vagy háttérbe vannak szorítva.Ha nem léteznek ezek az erők mivel lehet magyarátni azt sikersorozatot melyet az elmúlt évvszázadokban elértek?Miért használnak okkult szimbolúmokat azok akik ateiznust és materializmust hirdették mint a kommunista mozgalom akik a pentagramot választották? Miért május elseje lett az általuk kreált ünnepi ciklus a munkásmozgalom ünnepe-egyik eleme -mely a germán néphit szerint a boszorkányok ,ördögök összejövetelének éjszakája az ún Walpurgis,Walpurgnacht- ahol a mámoros éj csúcspontját a közös orgia jelenti mintegy lezárásaként a tél szellemeinek uralmának.Miért volt fontos Goethe-nek ez az éjszaka ,hogy a főhösét Faustot ekkor vezeti be az ördög az éjszaka mámorába?Miféle beavatás volt ez?

Bobkó Csaba írta...

Amennyire tudom, a modern történettudományban Francis Yates vállalta az úttörő szerepet, hogy a modern korhajnala, a koraújkor politikai-filozófiai-vallási eseménytörténetének racionális magyarázatához be kell vonni az okkultista vonatkozásokat és ez a legkomolyabb történettudomány kutatásainak legitim tárgya. Ő volt az egyik úttörője annak is, hogy a modern tudomány születésének időszakában e jelenség szülőatyáit jobban izgatta a kabbala és a mágia, mint a acionalizmus és persze mataerializmusról esetükben szó sem volt. (Materializmus, mint olyan őszintén soha nem is létezett, ez egy nagy álcázás, csak hasznos idióták vették át a jelszót, mint mindig.) A "Rózsakeresztes felvilágosodás" komoly követékre lelt a magyar történettusományban, Comenius és kora ügyében a szakmában komoly erjedés van, erről tervezek írni nemsokára, itt már valóban csak a "transzmissziós szíj" van elvágva a szaktudomány legújabb fősodra és a széles közvélemény között, de a gát át fog szakadni. Már olyasféle munkacímekkelírnak történész doktorikat, hogy "Misztikus alapú külpolitika az Erdélyi Fejedelemségben?", stb.
A történettudomány elkerülhetetlenül tovább fogja ezt a friss szemléletmódot vinni 1848-ig és még tovább is.Hacsak le nem állítják hatalmi szóval, ma is elég óvatosan fogalmaznak többnyire, de a szakmán belül az egészséges folyamat zajlik. Elvileg addig is a blogoszférában lehet nyíltan fogalmazni, bár sokan pl. ide se járnak, a statisztika oldalt ellenőrizhető. A szélhámos vakoló-kuruc-újpogány marhaságok talán kelendőbbek.

Egyébként a nagyvilágban a 19. század forradalmi mozgalmainak okkult vonatkozásairól jelentek meg művek ismert és elismert szerzőktől, de ennek nálunk túl nagy visszhangja nem lett se a szakmában, se a köztudatban.
Kapásból pl. a nálunk amúgy a szocializmusban kiadott Hobsbawm mellékesen megemlíti, hogy vezetőnek megválasztása és a Kommunista Kiáltvány megírása után Marx töröltette el a Kommunisták Szövetsége szabadkőműves beavatási és egyéb szertartásait.

didemus írta...

Ha történettudomány elismeri az okkultizmus és más mágikus szellemiség megkerülhetetlen,sőt döntő szerepét a múlt eseményeinek az alakításában ,akkor fel lehet tenni joggal a kérdés: Ha igy volt ez a racionalistának nevezett 18.században is, akkor lehet ,hogy utána is ez volt a helyzet és ma is igy kell lennie?Van-e folytonosság?Ki fog erre válaszolni igennel?Megteheti-e majd?

Bobkó Csaba írta...

Yates "Rózsakeresztes felvilágosodás"-ának komoly sikere volt és irányzat nőtt ki körülötte, de természetesen megjelent egy ennek eredményeit elkenni igyekvő ellenreakció is a történettudományban, ha ráérek, kikeresem amit Szőnyi ír erről.
Világos, hogy a 16-17. századi rózsakeresztes Akadémia-alapítók, forraadalom-ideológusok és millenarista kuruc-háttérmozgatók egyenes folytatásaként lehet bemutatni a 18-19-20-21. századi felforgatásokat is. A mi leleplezésünk módszertanának elengedhetetlen része lehet, hogy elindulunk a múlt felől, amikor talán még a meghülyített hazafiak is elfogadják, hogy okkult felforgatókkal van dolgunk és fokozatosan előrehaladva az eseményekben bemutatjuk, hogy a számukra nemzeti hősként beállított későbbi történelmi szereplők e korábbi rombolók utódai. Pl. ezért érdekes Petőfi műveinek gyökereit a frankista nihilizmusban kimutatni. Másféle gyökereit nem találjuk, ezek a gyökerek mellbevágóak, most már csak el kellene hinni, hogy ami úgy jár, úgy hápog és olyan szinű, mint egy kacsa, az egy kacsa.
És e ponton sokan földhoz vágják a kalapjukat és a tények helyett a tévhitet választva felkiáltanak: "Ilyen állat márpedig nincs!"
Az agymosó szekták azért léteznek, mert van rájuk igény.

didemus írta...

Felfedeztem két a téma szempontjából fontos és értékes munkát.Olvassátok el!Igyekszem én is megszerezni öket,mert csak néhány fejezetet tudtam innen-onnan elcsipni,de megérte....

Jerry Rabow:50 Jewish Messiashs
Rabbi Marvin Antelman:To eliminate the opiate

Idézet az egyikből:-szerintem minimum elgondolkoztató,vagy inkább félelmetes ,de feltétlenül leleplező tartalommal bir: -Giuseppe Mazzini a romboló erők itáliai ügynöke a következő gondolatokat osztotta meg harcostársával néhány évvel a halála elött:"A világ minden pontjára elérő testvéri szövetséget alkotunk.Minden igát leakarunk rázni.Mégis van egy láthatatlan hatalom amely ránk nehezedik.Honnan jön ez,hol van ez ,senki nem tudja.Vagy legalábbis senki nem mondja meg.Ez a szövetség még számunkra , a titkos társaságok veteránjai számára is áthatolhatatlan titok.

A szabadság bajnoka aki minden igát leakar rázni úgy látszik -saját bevallása szerint!-mégsem szabad igazán,sőt lehet hogy ő az aki igazán rab és fogoly és azt akarja ,hogy más is az ő sorsára jusson......

Bobkó Csaba írta...

Antelman könyve nem kevesebbet fed fel előttünk (sok más között), hogy kik voltak a magyar frankisták. Nem akarom itt most előre lelőni, mert rég tervezem, hogy erről írok, de a vezető magyar frankista rabbik a magyarországi (zsidó) kapitalizmus és a 19-es (zsidó) kommün) mögötti legfőbb nevek, utóbbit érdekes módon az előbbiek szponzorálták, ahogy Szentpéterváron is, de érdekes módon még Horthy környezetében is döntő befolyásúak... Konkrétan a Chorinokról és a Lőwökről van szó. Antelman elárulja nekünk, hogy a frankista rabbik krémje számára tudatos program volt a nagytőkéssé válás, mint a világuralom és rombolás eszköze, majd ezt viszik tovább a kommunizmus, mint eszköz kinevelésével, amihez előbb nagytőkéseknek kellett lenni...
Alapmű, ilyeneket kizárólag zsidóktól tudhatunk meg, de mint Yuval, vagy Antelman esete mutatja, bennük meg is bízhatunk, ők kikotyogják... :-)

kételkedő írta...

Ma van a költészet napja. Egyszer írhatnál József Attiláról is. Érdekes módon, noha amikor én iskolás voltam, régen, JA-t tekintették "bolsevik költőnek" - tényleg egyes verssorait egy az egyben össze lehet egyeztetni marxista alaptanításokkal -, én mégis sokkal kevésbé érzem őt bolseviknak pl Petőfivel összehasonlítva. Ő valódi kisember volt, aki elhitte a korabeli propagandát, de biztos vagyok benne, hogy nem volt frankista, szabadkőműves és egyéb. És persze ott vannak azok a költeményei, amiket az átkosban elhallgattak...
Egyszer Szeszák írta talán, hogy a kunbéla-félék, azt hiszem, pl Szamuelyról volt szó, polgári környezetben társasági emberek, városi értelmiségiek voltak, akik szerettek megfordulni kávéházakban, partikon... megfelelő helyzetben egytől egyik véreskezű terroristákká váltak, de ez igaz Leninékre, vagy a németországi bolsevikokra, stb, tehát a zsidó identitású felforgatókra. De ha Ázsiába tekintünk, Pol Pot is a párizsi társasági élet kedélyes résztvevője volt, mielőtt kiirtotta saját népének millióit.
Valahogy ezt JA-ról nem tudom elképzelni, de lehet, hogy tévedek.
Szóval, kíváncsi volnék a József Attiláról alkotott véleményedre is.

Bobkó Csaba írta...

Nincs problémám József Attilával. Hibázott ebben-abban életében, de ő valóban nyomorba született az elkényeztetett és népmegvető verseket és prózát író Petőfivel ellentétben és saját erőből jött rá a kommunizmussal kapcsolatos illúziójára. Sokkal normálisabb (még betegsége ellenére is), nem lehet a tudatosan gonosz Petőfivel egy lapon említeni. Más kérdés, hogy a gnosztikus/gonosztikus felforgató értelmiségiek hozzáállására magyarázat az ősi tévtan, mely az anyagi világot a Sötét Birodalma részének tekinti.

kételkedő írta...

Huh, ezt az utolsó mondatodat ki tudnád fejteni bővebben? Úgy érted, tévtan az, hogy az anyagi világ a Sötét Birodalmának része, vagy pedig mi a tévtan? Köszi!

Bobkó Csaba írta...

Ennek a kifejtésére vaskos könyveket jrtak, de magam is tervezek még pár bejegyzésben foglalkozni vele. A lényeg, hogy a gnosztikus-manicheus stb. alapeszméből törvényszerűen sarjadzott ki (emanálódott... :-) ) a nihilizmus, amely meg akarja semmisíteni a Gonosz Birodalmának tekintett anyagi világot, anyagi testet, és elutasjtja pl. az élet továbbadását, hiszen a test börtön az Isteni, fénytermészetű léleknek. Szintén e körbe tartozik a logikus fejlemény, hogy a magukat már a gnózis birtokába jutott Megvilágosodottak, mint "teljesen fénytermészetű/Szentlélektől eltöltött, stb. Tiszták, Tökéletesek már nem tudnak bűnt elkövetni, tehát nekik minden meg van engedve, a porban csúszó, testiségükbe ragadtakra érvényes törvények rájuk nem vonatkoznak. És már el is jutottunk a gnosztikus eretnekekhez és forradalmárokhoz, a Heinékhez, Petőfikhez is.

kételkedő írta...

Köszi, így már értem. Írtál is ezekről, több helyen. Engem csk az tévesztett meg, hogy a fent említett nihilisták a Gonosz Birodalmától kívánnak megszabadulni, miközben valójában ők képviselik a Gonoszt (most nem feltétlenül vallásos értelemben!), ha teljesen leegyszerűsítve próbálnám megfogalmazni.

Bobkó Csaba írta...

Érthető alapon oszlik meg a gnosztikusok tábora abban a kérdésben, hogy a Jó Isten és a Gonosz/Sötét Isten közül melyik szerepet tölti be Jahve, Izrael Istene. Csak az közös a felfogásukban, hogy a Teremtés egy Gonosz műve, de hogy ki kicsoda a szereposztásban, az változó.

kételkedő írta...

Mindenesetre, az én egyszerű gondolkodásom szerint, ami életellenes, az a Gonosz, és az én olvasatomban az életigenlő a Jó, vagyis azt kell támogatni. Kifacsart filozófiának tűnik az életet tagadó ideológia, legalábbis egyetlen más fajra sem jellemző, az emberen kívül.Minden teremtmény legfőbb célja a fajfenntartás és az élettér biztosítása, amibe persze a természet beleszól, és az eltartó képességnek megfelelően korlátozza ezt a törekvést minden fajnál. Ez egy remekül működő rendszer, fel lehet fogni a Teremtést (kinek a hite, világnézete szerint) az evolúció/természeti törvények allegóriájaként is. Ebben a rendszerben az ember lázadása (valami felső sugallatra talán), a kiűzetés a Paradicsomból (ebből a harmonikusan működő rendszerből) épp ott kezdődött, amikor az ember kezébe akarta venni a dolgok irányítását Isten (a természet) helyett. Akkor megpattant, elromlott valami, és mióta Istent játszunk, azóta kerültünk egy olyan vágányra, ami kezdettől fogva destruktív, önpusztító volt. Csak most értünk el a pálya vége felé, amikor ez már nyilvánvaló.
Számomra az is egy kérdés, van-e jelentősége, hogy ez a folyamat pont a Közel-Keleten indult el. Voltak olyan népek párhuzamosan, amelyek továbbra is összhangban éltek a természettel (Isteni paranccsal, ha úgy tetszik), [gondolok itt Molnár Géza munkásságára is, a kárpát-medencei ártéri gazdálkodással kapcsolatban]. Azonban az irányítás kézbevétele egyben hódítást is jelent (mind területi, mind demográfiai értelemben, illetve inkább fordított sorrendben), így a parazita életforma mára az egész Földön eluralkodott (ma már legfeljebb a legélhetetlenebb vidékeken találunk ún természeti népeket, akik még az "összhangban a Teremtéssel" életmódot folytatják).
Kíváncsi lennék, hol tartana az emberiség, ha "Ádám és Éva" nem fogadják el a "tudás gyümölcsét" annak idején - nem vagyok benne biztos, hogy rosszul járt volna az emberiség. De vajon újra lehet-e gombolni a ruhát, vagy most már a sátánista erők mindenképpen végigviszik ezt a destruktív folyamatot?

Bobkó Csaba írta...

Gyanús, hogy szándékukban áll végigvinni. Konkrétan a koreai atomügyre gondolok. Egyrészt láttuk, hogy ősidők óta ábrábndoznak a föld elégetéséről (Petőfit beleértve), hogy logikusan ezért fejlesztették ki az atombombát, eleve ezért köldték a frankista közeg ifjait egyetemekre, az addig kizárólagos jesivák helyett, másrészt az utóbbi évek klipjei televannak a záró atomrobbanás motívumával. Gaga, stb. Az is aggasztó, hogy a sátánisták Hollywoodja a 9/11 előtt évekig csinálta a filmjeit iszlám terroristákról, akik az USA földjén támadnak, pl. amiben Svarcenegger volt a faszagyerek és a nejét Tony Curtis lánya játszotta. A közvélemény nem lepődhetett meg nagyon az 'Al Kaida támadásán", hisz évek óta elő volt készjtve ilyenre a tudatipar által. A gond az, hogy szintén elég régóta készülnek filmek az észak-koreai rezsim atomfenyegetéséről... Ugyanolyan stílusban, mint az arabokról korábban, Sean Conneryvel, stb.
Terveik vannak Észak-Koreával... Eleve nem hiszem, hogy egy ilyen elszigetelt, kis ország autentikus diktátor-elitje tényleg az egész világgal akarna dacolni magától. Ezeket irányjtják. Éppúgy, mint egykor Hitlert.

kételkedő írta...

Hm. Tény, hogy az amerikaiak imádják vizualizálni, amint New York vagy más amerikai nagyváros romokban hever, a Szabadságszobrot viszi a víz, stb (ez lehet godzilla, marslakók vagy terrorista támadás, rengeteg film példa van erre). Illetve, igazságtalan vagyok, nem feltétlenül "az amerikaiak", inkább a hollywoodi tudatbefolyásoló ipar: szinte szuggerálják a derék amerikai polgárok és a világ számára, vizuálisan is, hogy ez milyen lenne, ha bekövetkezne.

Didemus írta...

Nagy baj van ,mert korábban az észak-koreai rezsim minden fenyegetőzésének a célja általa kinyilvánítva az volt ,hogy konkrét gazdasági és pénzügyi segítséget zsaroljonk ki a világtól és két oldalú tárgyalásokon az USA-val lezárják a koreai háborút és persze ismerjék el az új vezért külföldön és belföldön-a Kim-dinasztia legújabb zsarnokát-legitimnek.Most viszont nem erröl van szó.Ez világos.Lehet ,hogy emelnie kell a tétet vagy amit eddig léptek elödei számára már kevés.Igy aztán tovább kell feszítenie a húrt. Ami már azt jelenti el kell mennie a végsökig a szakításig ,de ha most sikerülne is neki növelnie a mozgásterét elérvén a maximumot,a következő lépés már csak a szakadék lehet.Ha még van hova lépnie ,de lehetséges ,hogy a neki szánt szerepének utolsó fellépése következik ami háborút jelent.Lehet hogy csapdát állítottak neki amit nem tud kikerülni.Most rajta a sor?Cassus belli-t kell lépnie? Afganisztán,Irak,Libia,Sziriában már polgárháború van,Chavez halott,Irán körül szorul a hurok......

Bobkó Csaba írta...

De ez atom-casus bellinek ígérkezik...

kételkedő írta...

Kuruckodás a kuruc infón: https://kuruc.info/r/7/110717/
A szerző párhuzamot von az akkori és a mostani "szabadságharc" között, pedig akkor pont a Habsburg trónfosztás és mindaz, amit Kossuthték műveltek, fosztotta meg végső soron Magyarországot a gazdasági - és vele minden más - függetlenségtől. Most pedig épp a királyságot akarják visszaállítani - a függetlenedés jegyében:
http://kaslerarpad.hu/?p=3302

Bobkó Csaba írta...

Nagy zagyva vegyesfelvágott a kurucinfó, rendszeresen adnak le elég labanc cikkeket is, meg ilyeneket is. Egy erősen zavarkeltő médium. A királyságot egy Káslertől erre sokkal esélyesebb fickó is igyekszik visszaállítani... :-)

Névtelen írta...

Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.

HELYES!
A FASISZTÁKNAK NINCS ITT HELYÜK
NEM KELL TOLERÁLNI ŐKET TE LIBERÁLFASISZTA FÉREG!

Bobkó Csaba írta...

Komolyan mondom, nem bírok rájönni, most melyik irányból is tüzelsz! :-)

Nadin írta...

:D :D

Névtelen írta...

hello,
látom, elég sokan tisztában vannak azzal, hogy kik az illuminátusok, mióta léteznek és mik a céljaik... ha minden úgy van, ahogy írod és ahogy ennyien tudjátok, akkor miért nem tesz senki semmit ellenük ?
face-en 74 ismid van, szeszáknak egyik FB profilján 13,
a másikon három :D mennyire látogatott a blogod ? olvassuk vagy egy maroknyian ?
leleplezitek itt az óriási összeesküvéseket,
a világon mindent és mindenkit LOL, aztán jóidő ? :D
akkor meg mi a francért írkáltok és beszélgettek róla ? ennyire ráér midenki ? :D

Bobkó Csaba írta...

Mindenkinek van hobbija. Valóban maroknyian olvassák, családias a hangulat... :-) Így érezzük jól magunkat.

Bobkó Csaba írta...

Ja, hogy miért nem teszünk ellenük, mert előbb meg kellett erősíteni az elvi alapokat, de a jövő héten magasabb fokozatba kapcsolunk, jön a Nagy Illuminátusellenes Forradalom! Győzni fogunk! Nem akarsz titkos sejtet szervezni? :-)

Névtelen írta...

"Nagy zagyva vegyesfelvágott a kurucinfó"
ehhez képest FB oldaladon elég sokszor citálod őket :D

Bobkó Csaba írta...

Azok a hozzászólásaim a kuruc cikkei fórumfelületén. Javítom, ahol tudom a színvonalát. :-)

Nadin írta...

de. minden vágyam, hogy titkos sejt legyek.
és itt szerveződünk titokban az oldalon, családias légkörben ?

a hobbit nem 24/7 űzzük :D

Bobkó Csaba írta...

Én egyáltalán nem űzöm őket, semmi bajom a hobbitokkal! :-)

Nadin írta...

megőrít ez az izé ... mi a francért kell állandóan bizonygatnom, hogy nem vagyok robot? az előbb amikor káromkodtam emiatt, azt kellett beírnom, hogy "blasphemy" LMAO

Nadin írta...

marha vicces :D

Névtelen írta...

értem ... :)

Bobkó Csaba írta...

Tele lennénk szexhirdetésekkel, ha nem lenne. Képzeld, mennyire megőrjíti a robotokat... :-)
Magam is rendszeresen blaszfémiákat írok a blogra, legalábbis a ma uralkodó magyar történelmi hőskultuszok nézőpontjából. Úgyhogy teljesen korrekt jelszó volt.

Névtelen írta...

na, szia ! jót beszélgettünk :D :D

Bobkó Csaba írta...

Minden jót, máskor bátran a témához is hozzászólhatsz! :-)

Nadin írta...

hahhaaahaa ! :))))

Névtelen írta...

hello, FB-ot egyáltalán nem használod ?
írtam oda üzit ...
N.

Bobkó Csaba írta...

Nem. Tán le is törlöm magam onnan. Nagy időrabló ez az internet, igyekszek ésszerűen használni, a fészről leszoktam, mert sok az üresjárat. Azért odanézek. Az e-mailemet használom, ha valami fontos, vagy érdekes...

Névtelen írta...

Heine írta : ) azt, ahol könyveket égetnek, ott embereket is.

z

Névtelen írta...

Kedves Csaba,

Publikáltam a János vitéz és a Vénusz bolygó kapcsolatáról a gondolataimat.
IGazolható módon Hamvas Levente érvényes az elbeszélő költemény napi menetére is. Hogy Vénusz miért ennyire fontos alapszerkesztési elv, az már egy más kérdés...

Köszi mégegyszer az indító gondolatokat.
Cs

http://www.naput.hupont.hu/59/venusz-bolygo-es-a-janos-vitez

Bobkó Csaba írta...

Kedves Cs, nagyon örülök, hasznos számomra is, amit írtál és szeretnék majd reagálni. Ha jól látom, ott nincs fórum, akkor majd itt. Sok érdekes dolgot lehet még itt találni, én persze a csillagokhoz sem értek, meg a Tarothoz sem, remélem, itt összedolgozhatunk... :-)
Petőfi életművével szemben nagyon ellenséges vagyok, de a János vitézzel nem. HA a gnózis mániákusai megmaradtak volna az ilyen szép alkotásoknál és nem rángatják emberkéz által csinálandó "megváltásba", Tikkun Olamba, forradalmakba a mit sem sejtő társadalmat, nem lenne velük semmi bajom. Sajnos a J.v. második részével általad is összefüggésbe hozott Felhők ciklus tele van sötét, pokoli művekkel, mint nyilván tudod. A jobbik énjével írta a János vitézt , amikor a rosszabbikkal sátánista beavatáson esett át...

Névtelen írta...

Csaba,
Várom majd a gondolataidat, főleg a felhők ciklusra vonatkozót.
Üdv
cs

Bobkó Csaba írta...

Addig csak egy adalék: Az üdvözülés előtti pokoljárás próbatételének a korábbi esete a rablótanya, ahol nagy a kísértés, hogy beálljon közéjük, ahogy írod, a vezér tenyerébe is csap. Ez is egy kötelező elem. Persze kiállja a próbát.

niknak írta...

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=turn&entity=HistSciTech.GeheimeFiguren.p0007&id=HistSciTech.GeheimeFiguren&isize=M

Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert: aus einem alten Mscpt. Zum erstenmal ans Licht gestellt: erstes -[drittes] Heft
(1785-[1788])

A rozenkeresztesek titkos figuárjaik a 16. -17.-ik századból.
Elösször fényre kiállitva.

http://tetraktys.de/mystik-2.html

A könyv cime: A rozenkeresztesek tanittásai.

Itt irnak Luther és Newton rozenkrojci tagságáról.

Üdvözlettel, egy kuruc aki nem hisz a Petöfieknek meg Kossuthoknak, de utálja a Habsburgokat.

niknak írta...

http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2013/03/27/was-jesuiten-papst-franziskus-wappen-zeigt-der-weltfurstluzifer-besteigt-seinen-mochtegern-eine-welt-thron/

Der Honigmann sagt…
A mézember mondja...

Was Jesuiten-Papst Franziskus´ Wappen zeigt: Der “Weltfürst”/Luzifer besteigt seinen Möchtegern-Eine-Welt-Thron

Amit a jezsuita-pápa Franciskus cimere mutat: A világherceg/ Lucifer a maga akarja-egy-világ-tronját elfoglalja. (trónra lép)


Névtelen írta...

Csaba, átküldök még egy gondolatot, melyet mégsem publikáltam:

Kör-kereszt János vitéz idővázában

„A körkereszt pedig az elsőforma, az első jel amit istentől ajándékba kaptunk, az a forma, az a jel amit minden kisgyerek a világ minden pontján belső késztetésre lerajzol és rendeltetés szerint használ, az a jel amely a világmindenségnek az alaprendje, alap szerkezete." (Molnár V József)
Mind a János vitéz, mind az Odüsszeia időszerkezetében a “nem napokkal kifejezett” időtartamok egy szabályos keresztet írnak le. A János vitéz esetében ezek az időtartamok az egyes évszakokat választják el egymástól. Odüsszeia esetében ezek a időtartamok a tavaszi, őszi napéj-egyenlőségre, és a nyári, téli napfordulóra mutatnak, azaz az asztrológiában alkalmazott Fix-keresztet alkotják.
Látszólag két eltérő kereszt a művekben, de csillagászati értelemben ez a két kereszt mégis pontosan megegyezik, hiszen a csillagászati évszakok a napfordulós, napéj egyenlőségekkel indulnak!

De a kereszt, mint az egyik legősibb jelkép másképp is jelen van:

„A keresztszemes hímzés egy keresztjét a népnyelv igének nevezi, és a fény jele is egyben”

Népi nevén az IGE, a teremtő ige – görögül a λογος, melyet minden Szentírást forgató ember ismer.
“Kezdetben volt az Ige ("λόγος"), és az Ige ("λόγος") Istennél volt, és Isten volt az Ige ("λόγος"). Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága” János evangélium
Továbbá: Homérosz idejében az eposz még nem jelentett se többet, sem kevesebbet, mint "λόγος", azaz IGE. Azaz az Odüsszeia jelképesen a teremtői IGÉt fejezte ki – ami egyben az időszerkezetének alapja is volt!
Hasonlóan a János vitéznek is, melynek a “napokkal mért idő” szerkezete a legfényesebb csillag, a Vénusz, az esthajnal csillag égi mozgásához igazodik.

Azonban mégis van egy különbség, mely talán a figyelmes olvasónak feltűnhetett: míg az Odüsszeiában négy alkalommal található “nem napokban mért idő”, addig a János vitézben csak háromszor. Azaz hiányzik egy szár a keresztből.

Az egyház művészet az azonos hosszúságú függőleges és vízszinte szárú keresztet GÖRÖG keresztnek nevezi megkülönböztetve a nyugati, LATIN kereszttől, mely nálunk a legismertebb keresztény jelkép. Az utóbbinak egyik változata az Antalkereszt, a T-alakú háromágú kereszt (http://hu.wikipedia.org/wiki/Antalkereszt)

„Remete Szent Antal (251 – 356), az egyházi szerzetesség atyjának egyik attribútuma, de az ókeresztény és az ókori bazilikák alaprajza is T-alakú volt. Továbbá Assisi Szent Ferenc a Tau jelet használta aláírásként levelei végén”

De: “Az ókori egyiptomiaknál az ankh hieroglifa (jelképe is a Tau kereszt változatának tekinthető). Eredeti jelentése az élet, életerő. Óegyiptom egyik legfontosabb jelképe, Ozirisz és Ízisz szimbólumát egyesíti, a Föld és az Ég egységét jelképezi, kulcsként nyitja az élet és halál kapuját, számos istenség kezében a hatalom, a halhatatlanság, az életadó víz és a levegő, az örök élet és a termékenység szimbóluma volt.”

Az az Ízisz, aki a misztériumvallások egyik legfontosabb alakja volt a kora keresztény időkben is még. A gnosztikus tanokra gyakorolt hatása nem kétséges.

cs

niknak írta...

http://ia600202.us.archive.org/10/items/MN5083ucmf_6/MN5083ucmf_6.pdf

itt letölthetö:
A jezsuiták titkos utasittásai/rendeletei.
latin, német fordittásban 1924-böl

http://www.fossilizedcustoms.com/jesuitoath.htm

http://hure-babylon.de/nr-19-monita-secreta-die-geheimen-instruktionen-der-jesuiten/

niknak írta...


Nr. 20: Mission durch Jesuiten erfüllt: “Der Protestantismus müsse besiegt und im Interesse der Päpste benutzt werden.” Ignatius von Loyola

A feladat/küldetés a jezsuiták által teljesitve: "A protastantizmust le kell gyözni és a pápák érdekiebe bevonni/felhasználni." Ignacius v. Loyala

Quelle: http://hure-babylon.de/nr-20-mission-durch-jesuiten-erfullt-der-protestantismus-musse-besiegt-und-im-interesse-der-papste-benutzt-werden/

niknak írta...

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/papst-franziskus-i/

http://itccs.org/2014/03/29/urgent-public-communique-and-update-from-the-international-common-law-court-of-justice-trial-of-pope-francis-the-jesuits-and-the-anglicans-to-commence-april-7/

Welcome to ITCCS.ORG and The International Tribunal into Crimes of Church and State

Hogy mennyire igaz? Ne kérdezzétek! Nem voltam ottan.

http://www.reformation.org/jesuit-american-revolution.html


The Jesuit Sponsored American Revolution!!

de szereintem nem csak azt, hanem minden "forradalmat" ök inditottak el.

niknak írta...

http://www.amazon.de/Mapping-Millennium-Behind-Plans-World-ebook/dp/B00H9FOOQ0

Mapping the Millennium :Behind the Plans of the New World Order

https://www.youtube.com/watch?v=BymzNyozkBY

csak tudnám ezen sorozatot ajánlani

http://www.wolfgang-waldner.com/


Warum die Weltwirtschaftskrise 1929-33 absichtlich verursacht wurde
Miért lett a világválság szándékossan 1929-33-ban kirobbantva/ okozva (ursache= ok, inditték)

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=tGSoauoxxZg

Prof_ Dr_ Walter Veith -R7- 8_9 Die Teletransportablen Nachhaltigen Strahlenden Prinzen...

csak tudnám ezen sorozatot ajánlani, megvan valahol angolul is.
Itt el van magyarázva, nekem egyszerü "parasztnak"/kurucnak is, a pápa és egyház csintevései. Itt el van érthetöen magyarázva, hogy mi által, az egyház a világot titokban/láthatatlanul irányitja. Hallgassátok meg ezen sorozatot.
Itt el van magyarázva, miképp lett az egész világ becsapva. Mi az orrunknál fogva vezetve vagyunk és ezt nem is vesszük észre!
Persze, hogy tudná ezt egy kuruc érteni? Ez magas neki!

niknak írta...

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bettina-roehl-direkt-was-hinter-der-marke-alice-schwarzer-steckt/10088332.html

Was hinter der Marke Alice Schwarzer steckt

Ami Alice Schwarzer (Fekete)márkája mögött megbuvik

Tudni kell, hogy ezen picsa egy nagyon utálatos ördög, se férfi se nöszemély. Utálatus és megvetö a modora, de most elkapták.

De most itt nem ezért megy, hanem találtam ottan kettö megjegyzést, hozzászólást, amit fontosnak találtam.
Itt hozzászólnak, hogy a buzitársaság világot milyen cégek támogatták és támogatják és kik voltak ezen irányzatnak indittói.

(II)... propagieren die Pädo-Sexwissenschaft, deren Hauptthese ist dass die Kinder bereits vom Geburt an sexuelle Wesen sind, dass die schon kleinsten Kinder masturbieren. Diese Leute sitzen heute überall: bei der WHO, bei UN-Organen, bei der EU, bei der BZgA...etc. und sind gerade die feurigsten Befürwörter der "Aufklärung", und der Sexualkunde schon für die Erstklässler in den Schulen, bzw. schon für die Kleinsten in Kindergärten. Eine der führenden Organisationen der weltweiten Gender-Clique ist Planned Parenthood of America. Die Organistion wurde in den zwanziger Jahren gegründet unter dem Namen "American birth control league" und war damals ein Eugenik-Laden. Die Gründerin Margaret Sanger, war eine Rassistin und glühende Eugenik-Fanatikerin, die mit den deutschen Nazi-Eugenikern zusammengearbeitet hat. Nachdem die Gräueltaten der Nazis bekannt wurden, Anfang der 40-er Jahre, nannte sich die Organisation in Planned Parenthood um. Deren deutsche Filiale ist Pro Familia, deren erster Vorsitzender, ein ex-Nazi war. Bei Pro Familia arbeiteten lange pro-pädophile Wissenschaftler (letztes Jahr berichteten einige deutsche Zeitungen darüber). Planned Parenthood in der heute zahlreiche Kinsey- und Money-Anhänger sitzen, mit dem dichten Netz in vielen Ländern der Welt, treibt das ganze Gender-Zeug, die Aufklärung nach Pädo-Sexwissenschaft, Abtreibung, Sterilisation usw.. voran. Besonders aktiv versuchen sie in den armen Drittweltländern zu sein. Das was sich vor dem 2. Weltkrieg Rassenhygiene und Eugenik nannte, nennt sich heute "sex and reproductive health". PP wird mit Milliarden finanziert, na von wem wohl? Klar, von den ehemaligen Eugenik-Sponsoren, den Rockefellers, der Stiftung Ford und noch vielen milliardenschweren US Stiftungen, darunter auch der Stiftung des netten Bill Gates. So sieht es aus. Die Leute werden übelst manipuliert, bzw, wohl 97-98 % der Leute wissen gar nicht Bescheid darüber, weil man es nicht will, dass sie es wissen.
Quelle: http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bettina-roehl-direkt-was-hinter-der-marke-alice-schwarzer-steckt/10088332.html

na, itt apapság még benne sincs, oszt milesz ha azokról is lehuzzák a leplet?

Névtelen írta...

bocs, niknak, de széttrollkodod a kommentfolyamot.

ill. sztem itt senki sem vevő rendszerezetlen német forrásaidra.

márt írtam, hogy a lényeget, magyarul – az érdemi vitához.

(és nem, nem fog emiatt Google translate-ezni)

z

niknak írta...

Kedves Névtelen,

ha idöm és tehetségem lenne, mindent lefordittanék, na nem a Te részedre, mert Te ugyis mindent jobban tudsz.
Szerintem itt egy része a dolgoknak ferdén fut.
Nagyon egyoldaluan vitatkoztok, igy ha valaki nem ismeri ki magát, még el is hiszi.
Mint irtam Patöfi, Kossuth és társai rendben vannak. Én is igy gondoltam, de nem voltak meg ezen ismereteim.
A világ meg csak nem Patöfikböl és társaikból áll, hanem ezek a nyugat seggit nyalták. Mindent onnét vettek át.
Mint irtam, Dr. Veith elöadásait kell nézni, föleg a régebbieket. Ö az okkultes - szabadkömüves világról nagyon jókat mond,egybekötve az egyházzal, akik megint okkoltak, sátániak. Ezek odadobák a portestánsoknak (pro-testament)a szabadkömüvességet amivel most azokat irányitják.
Ha meghallgatnád Dr. Veith elöadását az angol korona történelméröl, akkor megértenéd a mai világot. Ott van a kutya elásva. A korona el van a pápáknak zálogositva. Mielött a királyné felteszi a koronát a fejére, mond két mondatot ami nagyon fontos.
Ha az USA függetlenségi szerzödéseket megnézed, akkor észreveheted, hogy az angolok eladták a gyarmatokat saját maguknak.
Az egyház irányitja a világot különbözö félig meddig titkos szervezetekkel.
A mohedámokat is ök kreálták, mindent ök csináltak. Ha elolvasod miképp lett észak-afrika meghoditva, leesik az embernek az álla.
Ha megnézed Sztalin életét, akkor csodálkozol a sok véletlenen, ami neki sikerült, mielött a hatalomra jutott. Mindenhonnét "véletlenül" menekült meg. Öt a jezsuiták karolták és támogatták mint Adolfot is.
Én nem tudok mást, mint utalásokat adni arra, amit magam fontosnak tartok.
Tudod, dolgoznom is kell.

niknak írta...

Én ezen oldalakat nagyon fontosnak tartom, mert az egyházat és azok jezsuitáit jelöli meg a modern okkultista forrássának.

Itt idézetek hoz, ahol a pápák mint istenek a földön: pl.
" a pápa egyedül/ maga ül a szent péter trónján, nem csak mint egy ember/férfi, hanem mint ember/férfi és isten"

Hozza sorra az idézeteket amik megismétlödnek, csak más szavakkal.

Tehát az egyházat kihagyni az okkult világból nevetséges. Az egyház maga az aki ezt irányitja.
Ha kell a pápa megcsókolja a koránt is. A szabadkömüvesek meg egy bizonyos fok felett, csak abban hisznek. Az alsó fokok csak ámittás, amibe a balekok beleesnek.
A Habsburgok meg seggnyalók és szabadkömüvesek voltak. ( na nem mindegyikük)Forrás: http://bibelmail.de/category/gefalschte-gebote/

Die Einführung des dreiteiligen Gottes durch Kaiser und Pontifex Maximus Theodosios I. war jedoch die Voraussetzung dafür, dass sich Päpste selbst als Gott bezeichnen konnten:

Papst Johannes XXII.:
“Der Papst allein sitzt in dem Stuhl des heiligen Petrus, nicht als ein Mann bloß, sondern als Mann und Gott.”

Papst Gregor IX.:
“Der Papst nimmt nicht die Stellung eines bloßen Menschen ein, sondern die des wahrhaftigen Gottes.”

Papst Innocenz III.:
“Der Papst nimmt die Stelle des wahrhaftigen Gottes auf dieser Welt ein.” (De transl. Episc. 7/3 Corp. Jur. Can., Paris 1612

Papst Leo XIII.: “Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne.” (Enzykl. vom 20.6.1894)

Kardinal Duperron zu Papst Clemens VIII.:
“Ich habe Eure Heiligkeit immer als einen Gott auf Erden verehrt.”

gyuri55 írta...

Kedves niknak! Csak röviden, kulturáltan, magyarul és a lényeget, ha megkérhetlek. Vagy csak zavarkeltés a célod?

Névtelen írta...

gondolom Csaba nyaral, de ha megjön remélem törölni fogja a felesleges kommenteket.

niknak írta...

Kedves Gyurikám 55

Ha jól olvasom magyarul irtam, a források és utalások vannak idegen nyelven.

Mi a bajod?

vegyük ezen mondást:

Papst Gregor IX.:
“Der Papst nimmt nicht die Stellung eines bloßen Menschen ein, sondern die des wahrhaftigen Gottes.”

A pápa nem csak egy egyszerü embernek a lényét/állását tölti be, anem az igazi istenét.

Tehát a pápa szeint a pápa isten!!! Söt igazi isten.

Még lehetne hozni a többi idézetet is, de mint irtam azok ismétlödnek, csak más szavakkal.

Most Gyurikám 55, mi ezekkel a bajod? Fáj hogy mások is megértik, amit az egyház nyilvánossan nem szivessen mond a hivöknek?
Természetessen, minden normális hivö elfordul ezen örülettöl.

niknak írta...

Gyurikám55 -nek.

Nem válaszolsz, mi a bajod? Fáj valamid? Vagy csok ócsárolsz? Azt cáfold meg amit irok! Abban nem lenne semmi kivetendö. De zen a szinten irogatni?

Itt még három fordittás, biztossan fájni fog ez nektek, ezt érzem a beszólásaitokból!

Papst Innocenz III.:
“Der Papst nimmt die Stelle des wahrhaftigen Gottes auf dieser Welt ein.” (De transl. Episc. 7/3 Corp. Jur. Can., Paris 1612

-A pápa igazi isten helyét foglalja el ezen világban.

Papst Leo XIII.: “Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne.” (Enzykl. vom 20.6.1894)

-Mi (mint a pápák) ezen a földön a mindenható isten helyét töltjük be.

Kardinal Duperron zu Papst Clemens VIII.:
“Ich habe Eure Heiligkeit immer als einen Gott auf Erden verehrt.”

- Én a maga szentségét mint (egy) istent a földön tiszteltem.

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=Ow4yNkCeeaY

A jezsuiták esküje

csak ajánlani tudom, ha valaki ki akarja magát ismerni az okkult világban.
Majdnem minden "hires" embernek a nevelöapja jezsuita volt, vagy az is.
Mint irtam az angol korona már kb. 800 éve el van zálogositva a pápának. Tehát az összes gyarmat is a pápához tartozik. Az usa függetlensége se igaz, mert az angolok az angoloknak adták el. Nézzétek meg az aláirásokat mindkét oldalon! Tehát a vétel érvénytelen. Senki se tud magának egy házat eladni, ez hülyeség. De ezt csinálták az angolok, behülyitették a világot. Mindkét oldalt ök maguk irták alá.

MN írta...

Jezsuiták titkos esküje, édes istenem... Nem kell minden hülyeséget elhinni.

niknak írta...

"Jezsuiták titkos esküje, édes istenem... Nem kell minden hülyeséget elhinni"

érdekes, olvastad az eredeti szöveget és annak fordittását? Szerintem nem. Ez a baj. Hoztam a könyvet és annak forrását. Az egyik uni könyvtárból meg az eredetit is lemásolhatod. én letöltöttem onnét, biztos ami biztos.
Különben nem kell azt elhinni, csak jó tudni, hogy ilyen is lehetséges és ez a valami sok mindent elmagyaráz.

MN írta...

Nem böngésztem végig a német nyelvű linkjeidet, meg egyébként is úgy tűnt hogy a spammelés a célod. Pontosan milyen könyvből való ez az eskü?

Ugye nem Kevin Annett a tuti forrás??

niknak írta...

"Nem böngésztem végig a német nyelvű linkjeidet,"

Ki vagy te hogy csak magadra gondolsz? Vannak más emberek is a világon!
Oszt ha valami nem tetszik, hát nem tetszik, nem tehetek róla, hogy sötétségben akarsz maradni. Senki se kényszerit, hogy megnézzed amit küldtem. De Te mintha ezt igy fognád fel?"meg egyébként is úgy tűnt hogy a spammelés a célod."
Honnét veszed ezt? Mint irtam fontosnak tartom ezen irományokat, különben nem hoznám. De ha nem akararod ismerni, nem kell olvasnod, megmaradhatsz sötétségben. Senki nem kényszerit hozzá.

"Pontosan milyen könyvből való ez az eskü?"
Itt: A jezsuiták titkos utasittásai. 1924-böl
http://hure-babylon.de/nr-19-monita-secreta-die-geheimen-instruktionen-der-jesuiten/

csak azt tudnám ajánlani, adjad be a googléba ezen két szót: "monita secreta" oszt kerestesd mint képeket is. Megtalálod a könyveket 1610-böl is.


http://der-weg.org/fileadmin/Die-verborgene-Geschichte-der-JESUITEN-Edmond-Paris.pdf

Bobkó Csaba írta...

Valóban nyaraltunk. Kedves niknak, nem tartalak trollnak, mert az rosszindulatú zavarkeltést feltételez, úgy látom, komolyan gondolod a dolgaidat, de a kritikusaiddal egyetértek, lényegretörően, TÁRGYSZERŰEN, és racionálisan írj ide te is, ahogy a többség teszi. Forrásaid zömét német nyelvismeret híján nem tudom ellenőrizni, a rövid link mellett magyarul foglald össze a lényegét, hogy miért ajánlod, ilyenből az eddiginél kevesebb is elég és többnyire a bejegyzés témájához kapcsolódóan. (Bár ha nincs kapcsolódó téma, akkor persze mehet a legújabbhoz, ha tényleg olyan érdekes és fontos). De főleg szelektálni kell a racionális és a szélhámos források között. Te ezt láthatóan nem teszed meg és elég kelekótyán árasztod el a blogot anyagokkal. Itt egy barátságos szót kerestem, hogy ne vedd sértésnek. Az teljesen korrekt vitapozíció, hogy ha te pl. a kurucos történelemszemlélet, vagy a pápisták, vagy a jezsuiták gaz volta álláspontjait akarod képviselni, de ilyen pozíció képviseletét is racionálisan érvelő vitapartnertől várjuk. (Hogy jól megcáfolhassuk az állításait... :-) ) Természetesen én pl. a jezsuitákat démonizáló esztelen baromságokkal nem törődve látok a rend történetében valódi zűrös dolgokat, ahogy az sem kétséges számomra, hogy a katolikus egyház régóta, ősidők óta okkult behatolások célpontja. Ilyenekről eddig is írtam. De ez nem jelenti irracionális és szélhámos marhaságok kritikátlan terjesztésének tolerálását. E blogon senkit nem diszkvalifikál, hogy összeesküvéselméletekben hisz, de nem mindegy, hogy mnilyenekben és azokat a józan ész alapján kell igazolni, vagy cáfolni. Mivel az infó-ömlesztésed elleni kritikák kollektívnek vehetők, vedd őket komolyan.

MN írta...

Kedves Niknak!

Megtaláltam, kösz, ez egy rágalmazó pamflet, amit a jezsuiták ellenfelei írtak. Arról persze lehet olvasni, hogy náluk a cél szentesíti az eszközt, de ami ebben van azért túlzás. Ráadásul ennek a legintenzívebb terjesztői különböző szabadkőműves páholyokból bukkantak elő.

Bobkó Csaba írta...

A jezsuiták az ellenreformáció hatásos és tudatos, elszánt főereje voltak. Főleg sikereik miatt elképzelhetetlen, hogy a veszteségeket elszenvedő felforgató közeg ne kiabált volna kígyót-békát a "szellemirtóira". Ettől még a legkomolyabban kell vizsgálni a Loyola Ignác származására és előéletére vonatkozó információkat és a kezdeti látványos marranó nyomulást a rendben, illetve az arra adott egészséges válasreakciót. Jó lenne hiteles forrásokat látni, mit láttak olyan veszélyesnek a marranó-jezsuitákban az őket kiűző "goj"-jezsuiták. Bár alapvetően sejthetjük.

niknak írta...

"Megtaláltam, kösz, ez egy rágalmazó pamflet,"

Na nem akarok annyira elterelödni a témától, de szerintem a jezsuitákkal foglalkozni kell, az a titkok nyitja.
Harminc éve olvasgatok könyveket ezen témában. J.A.Eisenmenger: Entdecktes Judemtum 1700-ból és Pawlikowski könyvét 1863-ból tarom nagyon fontosnak. Ezekkel kezdtem, majd Huber Lipót könyveit olvastam, mert a vérváddal foglalkoztam. Sokan nem hisznek benne, de én ott voltam. Talmud iskolában dolgoztam, tehát közöttük voltam és láttam egy-két dolgot. Engem is meghivtak mint gojt. Akkoriban még nem értettem az eseményeket, ma már tudom, hogy mi történt ottan. Senki nem hiszi a vérvádat, de mindig mindenki jobban tudja mint én aki ott volt. Már régóta nem beszélek róla, mert ugy se hiszik el. Megmosolyognak az emberek, ha arról beszélek. Pedig nem történt ott nagy dolog. Nem volt gyerekölés vagy hasonló, amit láttam volna, de ott voltam és ez volt a fontos. Meghivtak a zsidók hozzá, söt még pénzt is adtak hozzá. Purim ünnepkor hivtak meg, egyedül voltam ott keresztény. Semmit se kellett tennem, csak odacsaltak, ott kellettem lenni az imájuk végett.
A jezsuitákat mindenhonnét kihajtották, még a vatikánból is!!! Nem semmi!
Az 1610-es krakói kiadást keressétek, az egyik német unioldalról letölthetö eredetiben. 1926-óta állittólag megszüntették ezen esküt, amit nem hiszek. A pápa minden nap egy jezsuitának gyónik.
Dr. Veith elöadásait tartom fontosnak, angolul vannak.

Bobkó Csaba írta...

Mi volt a funkciód (mint "díszgojé") a talmudiskolai zsidó ünnepen? Én itt foglalkoztam a vérváddal, szerintem a mai magyarországi zsidók zöme őszintén azt hiszi, hogy ez egy középkori aljas rágalom, pedig... I. Yuval könyve alapvetően helyreteszi a kérdést és választ csinál belőle, hogy judaista rituális emberáldozatok, időnként tömegesen, VANNAK. (Minimum voltak, de mi változott azóta a judaizmusban? Soha nem volt minden egyes zsinagóga évi rítusa az emberáldozás.) A jezsuiták kérdése ugyanolyan mint minden más kérdés. Tényfeltárással és józan ésszel kell kutatni. Nekem simán hihető, hogy egy titkostársasági módszereket alkalmazó ellenféllel szemben ésszerűen csakis titkostársasági eszközökkel vélhették felvehetőnek a harcot. Csakhogy ez a maffiába beépülő rendőrség örök dilemmája. Automatikusan a maffia is beépül a rendőrségbe és egyes rendőrök szabályos maffiózókká válnak. Ugyanez a legális titkosszolgálatok dilemmája, ún. "demokráciákban" is. A mai pápa pl. egy jezsuita tartományfőnök volt, kapásból egy példa egy mai visszataszító jezsuitára. Természetesen ez nem von le semmit a jezsuiták történelmi érdemeiből, ahogy a mai Vatikán viszonyai sem az Egyház korábbi érdemeiből.

Névtelen írta...

A német külügyminisztérium irattárának II. világháború után lefoglalt okmányaiból kiderült az oroszországi forradalmi tevékenységre fordított pénz összege. Egy 1918. február 5-i feljegyzésből megtudhatjuk, hogy összesen 40.580.997 márkát biztosítottak az oroszországi felforgatásra, amiből 1918. január 31-ikére 26.566.122 márkát már el is költöttek.

A zárt kocsi jelentős ideig, legalább húsz órán át tartózkodott Berlinben és a várakozás okát meglehetős homály fedi. A német külügyminisztériumi okmányok világosan mutatják, hogy a vonat késése miatti, módosított terv szerint még aznap délután tovább kellett volna utazniuk Sassnitzba, ahol még éjszakai szállást is biztosítottak nekik.


Fritz Platten és Lenin kifejezetten tagadta egy berlini találkozó létét. A legizgalmasabb kérdés azonban az, hogy vajon miféle eredménnyel járhatott az esetleges megbeszélés, mert annak óriási történelmi fontossága lehet. A titkos találkozón szerzett értesülés volt-e az oka, hogy Lenin megváltoztatta a forradalom menetéről alkotott korábbi nézetét ?

Az esetleges berlini találkozóról csak feltételezéseink lehetnek, de az bizonyos, hogy a Zürichből Pétervárra vezető úton Lenin teljesen megváltoztatta a forradalomra vonatkozó felfogását. Az orosz fővárosba való megérkezésekor felvázolt tervezete egészen más volt mint amit a zürichi indulás előtti ebéden és annak előtte hosszú leveleiben előadott.

http://www.yamaguchy.com/library/pearson/pearson_index.html

gyuri55 írta...

Jezsuitákkal foglalkozni kell. Szerintem itt kell kezdeni:
http://sztarec.blogspot.hu/2011/10/szellemek-megkulonboztetese.html