"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2012. január 4., szerda

Kik voltak a magyar illuminátusok? II. rész - A Behatolás Módja

A régi sejtés után   beláttuk az előző részben, hogy Petőfi kétséget kizáróan tagja, propagandistája volt az illuminátus világfelforgató szervezet hazai hálózatának. A későbbiekben még ezt is érdemes lesz részletezni további műveinek illuminátus, sátánista programokkal, művekkel való egybevetése útján.

De kik szervezték be Petőfit és miért pont őt, a tehetséges ifjú költőt???

Idézzük ismét az illuminátusok világforradalmi terveit és tagjaiknak szánt rombolásmódszertani útmutatóikat  az összeesküvések leleplezőinek műveiből!


John Robison: Bizonyítékok egy összeesküvésre:   II. fejezet: Az illuminátusok
"Nézeteinket divatossá kell tennünk minden művészet által - fiatal írók segítségével kell terjesztenünk őket az emberek között. (...) Gondoskodnunk kell róla, hogy íróink nagy hírverést kapjanak, a kritikusok pedig ne írjanak róluk rosszat, ezért minden eszközzel törekednünk kell a kritikusok és újságírók megnyerésére, valamint a könyvárusokéra, akik idővel be fogják látni, hogy érdekükben áll mellénk állni."(109.old.)
"Ha egy író bármit ír, amivel sikere van, és az önmagában helyes, de nem esik egybe terveinkkel, meg kell próbálnunk az oldalunkra állítani, vagy be kell feketítenünk.” (111.old.)
"Rendünk nagy ereje az álcázásban rejlik, soha, sehol ne szerepeljen saját nevén, mindig rejtőzzön el egy másik név, egy másik tevékenység mögé. Semmi nem alkalmasabb erre, mint a szabadkőművesség három alsó fokozata, a közönség megszokta őket, keveset vár tőlük és ezért nem figyel rájuk. Ezután a legmegfelelőbb céljaink számára egy tudományos, vagy irodalmi társaság, és ha nem létezne szabadkőművesség, ezt a fedőszervet kellene alkalmazni; és ez sokkal többet nyújthat, mint egy álca, ez egy nagyerejű gépezet lehet a kezünkben. Olvasókörök és könyvtárak alapításával, melyeket mi igazgatunk és ellátunk műveinkkel, arra irányíthatjuk a köztudatot, amerre akarjuk.

Hasonló módon kell megpróbálnunk befolyást szerezni a hadiakadémiákon (ennek hatalmas következménye lehet), a nyomdavállalatokban, könyvkereskedésekben, röviden minden intézményben, melynek bármilyen hatása van az emberek tudatának alakítására, szervezésére, vagy akár irányítására: a festészet és metszetek kiemelt figyelmünket érdemlik."
"Egy Irodalmi Társaság a legmegfelelőbb formája Rendünk meghonosításának egy olyan országban, ahol még nem vagyunk jelen." (112.old.)
 Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak
Hogy jó fényben tüntesse fel a rendet, Weishaupt különösen hangsúlyozza köztiszteletben álló személyiségek toborzását, és mindenek felett fiatalokét, kiket a legígéretesebbeknek tartott.  „A jelölteket nem tudom felhasználni jelenlegi állapotukban, hanem át kell gyúrnom őket.”  A fiatalság alakítható a legkönnyebben.  (237.old.)
1814-ben Berckheim elkészítette jelentését a németországi titkostársaságokról .  E jelentés annyira fontos a mai forradalmi mozgalom működése megvilágításának szempontjából, hogy hosszan kell idéznem belőle... : 
Az illuminizmus tételei mindenféle királysággal szemben felforgatást hirdetnek.  A korlátlan szabadság és a teljes egyenlősítés a szekta alapvető tétele.  Minden erőfeszítésében arra törekszik, hogy elszakíthassa az uralkodót az állam népéhez kötő láncot."

A beavatásokkal nem jár együtt képzelgő szertartás, mint a kőművességben, hanem egyenesen a célra törnek és hosszú erkölcsi próbákkal biztosítják, hogy az illető hűséges és megbízható lesz.  Mellőzik az esküket, fenyegetéseket és a vallási szertartásokatCsak arra kötelezik a befogadottat, hogy szigorúan tartsa meg a szervezet titkait és rendíthetetlenül terjessze a belé sulykolt tanokat és minél több megtértet gyűjtsön.
Kétségtelenül hihetetlennek tűnhet, hogy bármiféle összhang legyen a szervezetben és, hogy egymástól távol élő, fizikai kötelék nélküli emberek gondolataikat egymással közöljék, terveket készítsenek és a kormányoknak félelemre adjanak okot, azonban létezik egy láthatatlan lánc, ami összeköti a szervezet szétszórt tagjait.
(... )Ezzel a módszerrel, az Illumináti, bármiféle nyilvánvaló szervezet és vezetők nélkül, a Rajnától a Néváig, a Balti-tengertől a Dardanellákig, egyöntetűen és folyamatosan azonos célok felé tud haladni anélkül, hogy olyan nyomot hagyna, ami leleplezné céljait vagy gyanút keltene tagjai iránt. A legbuzgóbb rendőrség is kudarcot vall ilyen szervezettel szemben.

Minthogy a felfogás erejében rejlik az illuminátusok legfőbb hatalma, kezdettől fogva arra összpontosítottak, hogy olyan emberek közül gyűjtsenek híveket, akik foglalkozásukon keresztül közvetlen befolyást gyakorolnak az emberek gondolkodására :  írók, bölcselők és, mindenek felett, professzorok.  Az utóbbiak székeikben, az előbbiek írásaikban, a szekta eszméit terjesztik, miket különböző formákba rejtenek.  A közönséges szemmel gyakorta nem látható csirákat ezután társaságaikban kifejlesztik és a legkevésbé éleseszűek számára is érthetővé teszik.  Mindenek felett az egyetemek azok, ahol az Illumináti mindig nagy számú követőre talál.  A szervezethez tartozó professzorok első sorban a tanulóik jellemét veszik szemügyre.  Ha a diák élénk gondolkodásról és buzgó képzelőerőről tesz bizonyságot, a szekta tagjai azonnal kinyúlnak felé és a zsarnokságról, önkényuralomról és az emberek jogairól duruzsolnak füleibe.  Mielőtt még bármi jelentőséget is csatolhatna e szavakhoz, ahogy évei telnek, a számára kiválasztott könyveket olvasva és értekezéseket hallgatva, fiatal agyában kifejlődnek az elültetett csirák.  Hamarosan forrni kezd képzelete és a történelem és csodás hagyományok felhasználásával a legvégsőkig fűtik lelkesedését és mielőtt még a titkos szervezetről hallana, máris az uralkodó bukásának elősegítése tűnik a legszentebb dolognak számára.

Utoljára, amikor már teljesen magukkal ragadták, és több éves próbatétel biztosítja titoktartását és odaadását, tudatják vele, hogy Európa országaiban szétszórva milliók vannak kik osztják nézeteit és reményeit és, hogy titkos lánc köti össze ezen óriási családot és, hogy az általa hőn óhajtott cél előbb vagy utóbb beteljesül.
Az eszmeterjesztést csak elősegítik a diák egyletek, ahol olvasásra, vívásra játékra vagy pusztán kicsapongásra gyűlnek össze a tanulók.  Az illuminátusok beszivárognak az ilyen csoportokba és propagandájuk terjesztésének melegágyaivá teszik őket. (274-278. old.)
Augustin Barruel: "A jakobinizmus történetét bemutató emlékiratok" III. rész: Az Illuminátus kód

De e konspiratív akadémia egysége és egyetemes elterjedtsége nem elegendő a Szektának; látókörét kiterjeszti a nyilvános iskolákra és katedrákra is. ... Az ábécét tanuló gyermektől a tudós Doktorig mind ki vannak téve a Megvilágosításnak; és maga a tudomány is, mely oly fontos eszköze a Szekta előrejutásának, el kell süllyedjen a törekvés alatt, amivel elősegítik az oltárt és a trónt, minden törvényt, magántulajdont és nemzetet megsemmisítő Vandalizmust. (538-539. old.)

------------------------------------------
Ez a hosszúra nyúlt szemelvénygyűjtemény arra volt jó, hogy lássuk, hol, milyen fedőtevékenységek mögött kell keresnünk a magyar illuminátusokat. Már olvasásuk közben nyilvánvalóvá válhatott, hogy hol, kikre gondoljunk, a fenti betekintések a Világszétverők tikos terveibe, programjába megvilágította, ILLUMINÁLTA elménket. Illuminátuskereső reflektorunk fénycsóvája hazai újkori irodalmi- és tudományos életünk legnagyobbjaira, főszervezőire és főszereplőire vetül, akik eddig is reflektorfényben álltak, csak persze nem ilyen leleplező reflektoréban, mert a róluk eddig is tudott tényeket, ismereteket egy olyan fősodor történelemszemlélet magyarázta el nekünk, gyártott belőle kanonizált tananyagot, amely szemlélet maga is a világromboló erők műve és érthetően igyekezett eltüntetni a Nagy Összeesküvés nyomait, vagy ahol nem lehetett, ott hasznosnak, nemzeti érdeknek beállítani a forradalmat, a bomlasztást.

Ennek keretében "Nemzeti Hősök", "Legnagyobbjaink" hamis imázsát állították elő megtévesztésünkre, hazánk leghitványabb elárulóinak alakjára húzva!

A folytatásban jöjjenek  a leleplezett gonosztevők!

A kéretlen exportáru

15 megjegyzés:

Névtelen írta...

na ugye - nem meg mondtam éreztem gondoltam itt a bizonyíték nem csak én érzem így már régóta így van..

spari:...

Névtelen írta...

Most akkor I. Miklos cart avassuk szentte?
Vagy kovessuk az elso kinai csaszar peldajat a lazito tudosokkal???

Bobkó Csaba írta...

Ez érdekes dolog, de a kérdés provokatív jellege ellenére nem is akkora marhaság...
Ha összehasonlítjuk a cár életrajzát, jellemét, személyiségét a különféle, a legnihilistább, leggonoszabb célok és ideológia által vezérelt felkelőkével, forradalmárokéval, azok kontrasztjaként igen, tulajdonképpen megérdemli a tiszteletünket.
Ennek igazolására érdemes egybevetni, mit írt Petőfi a legyőzött ellenséggel, akár BELSŐ ellenséggel való bánásmódról verseiben és mit írt a cár Ferenc Józsefnek Világos után. Kiderül, hogy a Forradalmár és a "Zsarnok" közül ki volt humánusabb.

Névtelen írta...

Tehát akkor maga szerint:
- a szellemiség elkorcsosult váltfajai elterjesztését,
- a pénz szabad áramlását,
- a népség kivándorlását,
satöbbi...
megakadályozva nem kerültünk volna ebbe a csávába...
óriási tévedésben leledzik Kigyelmed!
A ferdeszemű hatalmai kultúrában gondolkodik.
Én sem nem vagyok hajlandó feladni a szabadmagyar hitemet feladni, holmi peak-oil elmélet miatt!
Hangyatársadalmat akar?!

Bobkó Csaba írta...

Nem igazán értem a felvetést. Nem akarok hangyatársadalmat, de a bejegyzéseimből ilyet nem is lehet feltételezni.
Mben nyilvánul meg a szabadmagyar hit?

Névtelen írta...

"Mben nyilvánul meg a szabadmagyar hit?"
Hát tudja a fene...
Talán abban, hogy nem basztatjuk a másikat, de ha izé, akkor bizé...
Vagyis segíti az egyik a másikát, de az ellennek odabasz!
Épp néztem a Kárpát-medence szétszabdalását, és arra jutottam, hogy ez pont olyan mint az afrikai, közel-keleti népek szétbaszása...
Okosan, ügyesen.

Bobkó Csaba írta...

Szerintem is pontosan ugyanarról a stratégiáról van szó.
Egyébként a "szabadmagyarról" jut eszembe, hogy egy gonosz háttérhatalom, amely céljai eléréséhez a leigázandó népet meg akarja téveszteni, és saját karjaival, kardjaival akarja rabságába hajtani, a következő három valódi értéket kell, hogy kiforgatva, demagóg módon duruzsolja az átverendő populációk fülébe:
1. szabadság
2. nép
3. dicső ősök.

És pontosan ezt teszik a gonosz összeesküvők velünk legalább 500 éve...

Névtelen írta...

A munkácsi várban látható Petőfi szüleinek arcképe.
Az édesanyja vonásai egyértelműek

Bobkó Csaba írta...

Nyilván erre a képre gondolsz:
http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index809.html

Nem gondolom, hogy egy enyhén görbülő orrnak zsidó származást kell jelentenie. De ha mondjuk Hrúz Mária anyja, nagyanyja, stb. sábeszgoj cseléd is lett volna egy zsidó kereskedőnél, milyen következménye lett volna annak az Alföldre cselédként kerülő tót lány, majd asszony identitására, mentalitására? Gondolom, semmilyen. Hacsak nem Petőfi tudhatott valamit, ez érthetőbbé tenné filoszemitizmusát és felforgató versei kabbalisztikus filozófiai alapozottságát...

Kim Yoo-ra írta...

A magyarok, ismetlem, a MAGYAROK, sosem voltak illuminati tagok. TE ugy akarod beallitani ezt az egeszet, mintha a hatterhatalom, az illuminati satanista volna,a szo kereszteny ertelmeben. A hatterhatalom nem satanista, abszolut nincs kozuk Satanhoz. Ok cionista zsidok, es frankistak. Adam Weishaupt Jacob Frankkal alapitotta meg a zsido illuminatit, az akkori Rothschild dinasztia feje tokezte. Megszalltak az osszes eredeti, osi tudast kepviselo es az emberek javat szolgalo szabadkomuves paholyokat. Elferditettek es eltorzitottak.
Mindig mindennel ezt teszik a mocskos zsidok, mindenbe belemasznak, mindent megszallnak, ami nem az o erdekeiket szolgalja, aztan elferditik, eltorzitjak, vagy teljsen onnon ellenteteve tesik.

Satan, akit ragalmaztok, nem mas mint a sumer agyagtablakrol is ismert ENKI "isten", az emberiseg teremtoje. Satan es a demonok, akiket befeketitettek, valojaban nordikus arja foldonkivuli istenemberek, magas tudatszinttel rendelkezo, spiritualisan nagyon fejlett lenyek, akik az Aldebaran rendszerbol jottek a Foldre, hogy civilizaciokat hozzanak letre.
A zsidok nem toluk szarmaznak, hanem osi ellensegeiktol, a reptilianoktol, akik egy ragadozo, negy dimenzios faj, hibrid testeket hasznalnak a Foldon, ok alkotjak az illuminatit, illetve ok allnak az egesz mogott. A vallasokat is ok krealtak, hogy megosszak es megtevesszek az embereket, es hogy mindent, ami orizte a regi arja civilizaciok nyomait kitoroljenek az emberek emlekeibol. A biblia, amit a zsidok at- es megirtak sajat erdekeik szerint a legerosebb tudatmanipulacios eszkoz, tokeletes volt a spiritualitas eltavolitasara. Minderre azert volt szukseg, hogy a vezeto zsido elit kezebe osszpontosuljon minden okkult tudas es hatalom, es hogy az emberek felejtsenek el mindent, es nehogy elkezdjenek meditalni, jogazni, kinyitni a csakraikat es felemelni a kundalinit.
Merthogy a satanizmus, az igazi satanizmus errol szol: meditalni, jogazni, csakrainkat kinyitni es felemelni a kundalini energiat, aminek a segitsegevel spiritualisan olyan fejlette valhatnank, mint teremto isteneink.

Satan, a hatterhatalom,a zsidok ellensege! Ezert is jelenti heberul a satan szo azt, hogy ellenseg. Valojaban eredeti jelentese igazsagos, a szanszkrit nyelvben, ami egy sokkal osibb nyelv, mint a heber.
Satan az emberiseg partjan all, nem az ellenseg, mint ahogy a zsido hatterhatalom es kereszteny csatlosaik terjesztik mar nagyon regota.

Nezzetek meg a bizonyitekokat, olvassatok el ezeket az irasokat, es ra fogtok jonni, mekkora zsido hazugsag volt a keresztenyseg, amivel 2000 eve manipulaljak az embereket.

http://exposinghun.heliohost.org/
http://exposinghun.heliohost.org/

Névtelen írta...

@Bobko Csaba

A cikkben megadja a letoltési helyet ahonnan "Titkos Tarsasagok..." .pdf beszerezheto

Ebben a .pdf-ben azt látom, hogy a konyv elso fele az kiskezem munkája, amit 1992-ben forditottam és 1998-ban tettem fel az internetre.

Nekem a Magyarországon kinyomtatott konyv nem volt még a kezemben, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy a kinyomtatott anyag is csak az internetrol letoltott munkám, amihez a kiado undorkelto modon hozzásegitette magát (és még raadasul pénzt is kér érte) ?


http://www.yamaguchy.com/library/webster/webster_index.html

Bobkó Csaba írta...

SAjnos fogalmam sincs, én se élek Magyarországon, én is az interneten találtam. Hqa visszaéltek a szerzői jogaiddal (javaslom a tegeződést), azt sajnálatosnak tartom, de semmi konkrétat nem tudok róla. Ha gondolod, törlöm a linket, bár azt se tudom, él-e még.

Névtelen írta...

>>>> Ha gondolod, törlöm a linket

Nem kell, csak arra lennék kiváncsi, hogy ez a Tudós-Takács János tényleg forditott e, vagy csak a máséval kitollászkodott és még pénzt is kér érte.

Sajnos (és roppant bosszantóan) összeesküvési körökben, magyar nyelven is, angol nyelven is, bevett szokás a más tollával való ékeskedés.

www.yamaguchy.com
name789.wordpress.com
magyarul:
Nesta Webster
Eustace Mullins
McNair Wilson
Gary Allen
Antony Sutton
David Astle

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, főleg Sutton e könyve tűnik izgalmasnak, eddig nem láttam magyarul. Ezeket te rakod fel ingyen a netre saját fordításból? Derék munka! Valóban sokan lopnak a konteósok közül, magam csak képeket... :-)

Névtelen írta...

Igen.
25 évvel ezelött forditgattam ilyesmit, és amikor eljött az internet korszak, ott közzétettem.

Gyermeteg fejemben meg sem fordult, hogy a tollázkodó cece legyeket fogom vonzani legföképp.


Ki pénzelte Hitlert
a hires Coninsby idezet