"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. április 17., szerda

"Kit meg nem térit szép szelíd szemed, majd megtéríti azt szilaj kezed!" - Az 1848-49-es forradalom hajtóműve, a TERROR - I

A minap, április 14-én volt az 1849-es debreceni Kossuth-féle trónfosztás tragikus színjátékának évfordulója. Az esemény körülményei még a nem mindig szaktudományos színvonalú wikipédia-szócikk szintjén is "érdekesek":
Kossuth Lajosnak az 1849. március 4-i megalázó olmützi alkotmányra született meg válaszként a Függetlenségi nyilatkozat. Már április 12-én előterjesztette tervét az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, de annak tagjai nem voltak elragadtatva az ötlettől. Kossuth azonban az országgyűléstől várt jelentős támogatást, így az április 13-án tartott zárt országgyűlési ülésen indítványozta az ország függetlenségének kimondását és a Habsburg–Lotaringiai-ház trónfosztását, ám ekkor még nem sikerült meggyőznie a képviselőket.
Az országgyűlés másnap, április 14-én nyílt ülést tartott, melynek kezdetén egy román képviselő azt javasolta: a nagy ünnepélyességre való tekintettel ne a református kollégium nagytermében, hanem a Nagytemplomban üljenek össze. Miután a ház elfogadta az indítványt, Kossuth egy inkább népgyűlésre emlékeztető országgyűlésben terjesztette elő a Magyarország függetlenségének kimondásáról és a Habsburg–Lotaringiai-ház trónfosztásáról szóló határozat tervezetét. A tömeg lelkesedése gyorsan elvette a határozat ellenzőinek bátorságát. A javaslatot végül a képviselők közfelkiáltással, s nem szavazással fogadták el. Az országgyűlés egyben kormányzóelnökké, egy ideiglenes államfővé választotta Kossuthot.
A Kossuth által szövegezett Függetlenségi nyilatkozatot csak 5 nappal később, 1849. április 19-én tették közzé, a fentiekből, ami pedig egy fősodor jellegű bemutatása az eseményeknek, világosan kiderül,  hogy a trónfosztási tragikomédia során a törvényességnek még a látszatára is éppenhogy csak egy kicsit adtak a felkelői hatalom birtokosai. Ez a kicsi is kimerült abban, hogy a Nyilatkozat szövegébe beleírták, hogy:
"Mi, a magyar álladalmat törvényesen képviselő nemzetgyűlés, midőn jelen ünnepélyes nyilatkozatunk által Magyarországot..." stb. stb.
Természetesen egy törvényes nemzetgyűlésnek van hivatalos, törvényes eljárásrendje, ahol például a határozatokat, törvényeket, vagy akár "Nyilatkozatokat" is szabályos szavazásra kell bocsátani, a szavazatokat meg kell számlálni és jegyzőkönyvezni kell, magától értetődően az ellenszavazatokat is beleértve. Ellenszavazatokról ez esetben nem lehetett szó, erről gondoskodott a fenti szabályokat Ács Feriként félreseprő kossuthi terrorgépezet, hiszen addigra két kísérlet során is kiderült, hogy a szabályok betartása mellett sem a Honvédelmi Bizottmány, sem az országgyűlés nem hajlandó Kossuth (és világforradalmár feljebbvalói??? Marx, Engels???) fantasztikus ötletét megszavazni egy kicsivel a forradalom előre érezhető bukása előtt. A fenti megfogalmazás erősen eufémikusan állítja, hogy "a tömeg lelkesedése" vette el a határozat ellenzőinek bátorságát. A sorozat egyik korábbi részében már idéztem, hogyan magasztalta Engels ezt a kossuthi módszert, ami alkalmas volt az ellenkezők bátorságának elvételére:
„Az 1848-i forradalmi mozgalomban először, 1793 óta először merészeli egy túlerőben levő ellenforradalmi erőktől körülvett nemzet a gyáva ellenforradalmárok dühével a forradalmi szenvedélyt szembeállítani, a fehér terror ellen a vörös terrort bevetni. Hosszú idő óta először találkozunk egy valódi forradalmár személyiséggel, egy emberrel, aki népe nevében el merte fogadni egy könyörtelen harc kihívását, aki nemzete számára Danton és Carnot egy személyben: Kossuth Lajossal.
A túlerő félelmetes. Egész Ausztria, 16 millió fanatizált szláv a frontvonalban 4 millió magyarral szemben. Népfelkelés, nemzeti fegyvergyártás, pénzkibocsátás, rögtönítélő bíráskodás a forradalmi mozgalom ellenfeleinek, permanens forradalom, röviden tehát a dicsőséges 1793-as esztendő összes fő jellemzőjét újra megtaláljuk a Kossuth által felfegyverzett, megszervezett és lelkesített Magyarországon.
A "lelkesített" jelző itt nem véletlenül ugyanaz, mint a trónfosztási jelenetben a "belső bitangokat" megfélemlítő tömeg "lelkesedése", ez a forradalmárok cinikus szóhasználatában a terror kódja. (De mint látjuk, többnyire nem is kertelnek, gyakran nevén nevezik a vörös terrort.) Az nem gond, hogy a megfélemlítendők elvileg törvényesen megválasztott népképviselők (legalábbis a rezsim saját felfogása szerint azok), ha ellenzik a világforradalmi központ ukázain alapuló kossuthi javaslatot, akkor ők "a forradalmi mozgalom ellenfelei", akiknek kijár a rögtönítélő "bíráskodás",  egy ilyen helyzetben, mint a trónfosztási színjáték, akár lincselés útján is.

A 48-49-es magyarországi forradalmi terrornak ez a látványos végkifejlete egy cseppet sem jelentett valamiféle elfajulást, "radikalizálódást", az egész "forradalom és szabadságharc" fő tényezője a kezdetektől a terror, a társadalom KÉNYSZERÍTÉSE volt a szűk konspiráló, összeesküvő csoport és külföldi felső kapcsolataik által nekik kijelölt útra.

A bejegyzés folytatásaVilágosan kiderül ez a többi márciusi ifjú terrorfenyegetései mellett Petőfi verséből is, mely több más republikánus és királyirtásra uszító verséhez hasonlóan jóval megelőzte a trónfosztást, teljesen komolytalannak minősítve az erőlködéseket, melyek a Függetlenségi nyilatkozatot "a megalázó olmützi alkotmányra született válaszként" próbálják beállítani:

Mert győzni fogsz, dicső respublika,
Bár vessen ég és föld elédbe gátot,
Miként egy új, de szent Napóleon
Elfoglalod majd a kerek világot.

Kit meg nem térit szép szelíd szemed,

Hol a szeretet oltárlángja csillog,
Majd megtéríti azt szilaj kezed,

.Melyben halálos vésznek kardja villog

Te lész a győző, a diadal-ív
Ha elkészűl, a te számodra lészen,
Akár virágos tarka pázsiton
Akár a vérnek vörös tengerében!

Petőfi Sándor: Respublika
(Pest, 1848. augusztus.)

A vers megírása nemcsak az olmützi alkotmányt előzi meg, hanem a magyar kormányzat és a dinasztia közötti fegyveres összeütközést, a radikális forradalmi útra való rálépést is... Hogy erre az útra nem spontánul, alulról jövő igény miatt lépett rá a forradalmi kormányzat által túszul ejtett magyar társadalom (annak zöme, hisz voltak végig királyhű, forradalomellenes magyarok, akasztatták is őket a rögtönítélő bíróságok), hanem egy tudatos terrorizmus áldozataként, annak folyamatát vázolom fel e bejegyzésben.

Egy találó recenzió így foglalja össze Augustin Barruel abbé A jakobinizmus történetét illusztráló emlékiratok c. könyve egyik legfőbb felismerését:
"Barruel szerint a Forradalom nem volt spontán népfelkelés, amely egy régóta elnyomott közakaratot fejezett volna ki.  Ehelyett egy egységes kisebbségi csoport műve volt, amely erőszakot, megtévesztést és terrort alkalmazva kényszerítette akaratát az ártatlan és mit sem sejtő lakosságra. "

A világforradalmárok propagandájuk szerint a Nép  felszabadításáért indultak harcba a gaz Zsarnokság ellen, jó előre kilátásba helyezve, hogy a nép jobban teszi, ha szedi a lábát a menetoszlopban, melyben e Felszabadítói hajtják előre, mert ha nem hagyja magát szép szóval felszabadítani, akkor jön a halálos vésznek kardja. Felszabadítják, ha beledöglik is!
Ha a démonizált, amúgy nem ritkán ésszerűtlenül békés természetű "zsarnokok", a királyok tudtak volna ilyen tudatosan, eleve eltervelten kegyetlenek lenni, nem kellett volna a "felszabadító" Petőfik miatt aggódniuk...
A Zsarnok a Forradalom volt!

És mi abban a magyar nemzeti ügy, hogy Petőfi elvtárs előre tudja, hogy a világforradalom mindenhol köztársaságot csinál majd? ("Elfoglalod majd a kerek világot.") És ha valahol mások elégedettek a királysággal, oda kötelessége a magyar internacionalistáknak elvinni a felszabadítást, a halálos vésznek kardjával? Vértengerrel?
Ki tervezgette jóelőre a politikai másként gondolkodók kiirtását?
Nagy idők. Beteljesült az Írás

Jósolatja: egy nyáj, egy akol.

Egy vallás van a földön: szabadság!

Aki mást vall, rettentőn lakol.
"1848" , Debrecen, 1848. október vége - november 16.


Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közűlök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg

A halálos itéletet rájok!
Százezerszer sujtson bár a hóhér,

Bár a házak ablakán foly is be

Az utcáról a kiáradó vér

Könnyü bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok...

A nemzethez, Pest, 1848. augusztus
Ez a vers is megelőzte a király és a királyság elleni nyílt fegyveres harc kitörését, itt nincs semmilyen "melyik volt előbb, a tyúk, vagy a tojás"-kérdés...

"Elfoglalod majd a kerek világot.
Kit meg nem térit szép szelíd szemed,
Hol a szeretet oltárlángja csillog,

Majd megtéríti azt szilaj kezed"

Kossuth megrendeli a forradalmat

E bejegyzésben most nem foglalkozok a Népek Tavasza, mint Világforradalom Magyarországon kívüli eseményeinek erőszakos, a társadalmat terrorral önérdekei elleni cselekvésre kényszerítő jellegével, csak hazánk 1848-49-es sajnálatos eseményeivel, de a forradalmi felforgatásra ez definíció szerint mindig és mindenhol jellemző.
A nem spontán, nem alulról jövő, nem a nép által kezdeményezett, de a hagyományos történelemképben "nemzeti" és "felszabadító" jellegűnek beállított március 15-i forradalom tényleges oka tulajdonképpen annyi hasonló ügyhöz hasonlóan rég nem képez titkot:

A tipikus érettségire felkészító oldalak szintjén is közhelyes, hogy mennyire volt spontán a pesti forradalom:
A párizsi forradalom híre 1848. március 1-én érkezett Pozsonyba. Kossuth az alsótábla március 3-ai ülésén általános támadást indított az abszolutizmus egész rendszere ellen. Fölirati javaslatában - melyet az alsótábla ellenvetés nélkül elfogadott - jobbágyfelszabadítást, a terhek közös vállalását és független nemzeti kormányt követelt. Az udvar az országgyűlés feloszlatását mérlegelte, hogy időt nyerjenek, István nádort és helyetteseit Bécsbe hívták. Így nem volt, aki a főrendi táblát összehívja. Kossuth ekkor a pesti radikálisokhoz fordult, arra bátorította őket, hogy követeléseikkel gyakoroljanak nyomást az országgyűlésre.
Ilyesmiről Supka Géza is beszámol "1848" c. könyvében (Magvető, 1985). Kossuth már a francia forradalom hírére így fenyegeti a képviselőket, vagy elfogadják az ő politikai programját, vagy...
Az országgyűlés cselekvéseinek rugójául ő sem a spontán nagylelkűséget keresi, hanem a tömeghangulat diktandóját követi:
- Ha mi az országgyűlésről - kiáltja - szétoszlanánk anélkül, hogy megvinnénk a népnek, mit a törvényhozástól annyi joggal és méltán vár, ki merné magára vállalni a felelőséget azokért, amik következhetnek?... (52.old.)
Fekete Sándor is elbüszkélkedett ezzel, hogy a pesti forradalom tulajdonképpen Kossuth megrendelésére tört ki (A márciusi fiatalok, 13. old.):
Kossuth politikai zsenialitását és bátorságát dicséri, hogy megpróbálta kiradagni a reformok szekerét a nemesi tehetetlenség kátyújából. Elhatározta, hogy fokozni fogja az országgyűlésnek és a kamarillának feszülő forradalmi nyomást. A pesti Ellenzéki Kör segítségével felvette a kapcsolatot a radikális ifjúság mérsékeltebb elemeivel, s felszólította őket, hogy szervezett tüntetéssel adjanak nagyobb "lendületet a tétovázó törvényhozásnak".31
Pesten az Ellenzéki Kör vezetői láttak hozzá Kossuth utasításának végrehajtásához. 
(A könyv 31. számú forráshivatkozása: Histoire Politique de la Revolution de Hongrie. 1847-49 par Daniel Irányi et Charles-Louis Chassin. Paris, Pagnerre1859. 46. old.)

Fekete kertelés nélkül nevén nevezi a dolgot:
(Kossuth) "Számára a pesti radikálisok, a népi Pest azt a fegyvert jelentette, amelyet saját táborának makacskodásaival egy-egy nehezebb pillanatban szembe lehet és kell szegeznie."  (A márciusi fiatalok, 20. old.)

Kosuth és a forradalmi vezérkar láthatóan rendszeren kívüli megoldásnak tekintette az utcai politizálást és a terrort, az erőszakkal való fenyegetést, illetve a tényleges erőszakkal való provokálást. Mondhatnánk, hogy a forradalmak definíció szerint ilyen, rendszeren kívüli erőszakos megoldások, csakhogy a forradalmak önpropagandájával ellentétben, mint többnyire, ez esetben sem egy zsarnoki kormányzat, vagy szűk elnyomó elit ellen vetették be a terrort, fenyegetést, hanem a társadalom túlnyomó többsége ellen. Képmutatás volt egy ilyen forradalmi összeesküvő csapat részéről népképviseletre és törvényes átalakulásra hivatkozni, ha rendszeresen fenyegetniük kellett a ("forradalmi") országgyűlés képviselőit, a cenzúra eltörlésére, sajtószabadságra, tehát gondolati, világnézeti, véleményszabadságra hivatkozni, ha a forradalmárok állandóan kötéllel, hóhérbárddal, guillotine-nal fenyegették a másként gondolkodókat és sokukat ki is végezték. E terror nélkül a társadalom és annak képviseleti törvényhozása, sem a rendi, sem az új népképviseleti nem lett volna hajlandó úgy részt venni a világforradalomban, ahogy végül kénytelen volt.

Ezt tulajdonképpen maga Supka is elismeri furcsa, kettős lélekkel írt könyvében, melyet elvileg és verbálisan a forradalom lelkes híveként írt, de egyúttal telerakott minden lehetséges adattal, ami a forradalmat és a forradalmárokat lejáratja:
"...Azt ugyanis be kell ismernünk, hogy - a jobágyok és földnélküliek szervezetlen, itt-ott felbuggyanó forrongásain kívül - a magyar társadalomban igen kevés forradalmi hajlandóság volt, s ha előzetesen nem üt ki a párizsi forradalom, s ha Zsófia főhercegné közbejöttével nem tör ki előzetesen Bécsben a "nagy Kladderadatsch" (ahogy a bécsiek utóbb némi enyhe öngúnnyal, berlini példára, a saját forradalmukat elnevezték), akkor bizony valószínűleg sem Pest-Budán, sem pedig éppenséggel Pozsonyban, a diétán nem robban ki a forradalom, legalábbis 48 tavaszán nem."  (61-62.old.)
(Ami Kossuthnak "az abszolutizmus rendszere elleni támadását" illeti, tehát a forradalom és a törvényhozás pozitív eredményeit, arról most itt, mivel témánk a terror, röviden csak annyit jegyzek meg, hogy egyrészt nem a kormányzat, a dinasztia volt az ellensége ezeknek, másrészt tévesen él a köztudatban (tudatos torzító propaganda eredményeként), hogy ezek olyan egyértelműen pozitívak. Az elsőre példa, hogy Supka is világosan kifejti könyvében, hogy a "jobbágyfelszabadítást", az 1840-es évekre egyértelműen idejétmúlt és a földesuraknak se igazán hatékony robot eltörlését (a robot a munkalassító sztrájk szinonímája volt), az úrbéri viszonyok szabályozását régóta a király szorgalmazta a rendi országgyűlésben és az utóbbi húzta-halasztotta a kérdés komoly kezelését.

A nemesi elit rémálma az volt, hogy a király a parasztsággal fog össze a kiváltságos réteg ellen, amire a további halogatás esetén minden esély meg is volt, ezért kellett úgy sietni a "jobbágyfelszabadító" törvényekkel, azokba maximálisan beépítve a nagybirtokosi érdek szempontjait. A kérdés "abszolutista" megoldása esetén a király lehetett volna jobbágybarátabb is. Érthető, hogy egy ilyen "forradalom" nem jöhetett alulról! Ami a terhek közös vállalását illeti, a királyi kormányzat erre évszázadok óta törekedett, épp az állandóan magasztalt rendi alkotmány alapján verte vissza a rendi elit ezt a törekvést 1848-ig, tehát ez ügyben "abszolutizmust" emlegetni a haladó megoldás akadályaként a legdurvább képmutatás.

A "független" nemzeti kormány pedig egyrészt azért problémás, mert a "független" itt nyilvánvalóan a dinasztiától való elszakadást jelenti, ami a soknemzetiségű országban automatikusan a nemzetiségi szeparatizmusokat egyedül fékentartani tudó birodalmi hatalmi centrumtól való önkéntes elszakadást, tehát Trianont jelentette (magyar kezdeményezésre!), másrészt pedig épp a forradalom mutatta meg, hogy miféle erők használták azonnal felforgató céljaik eszközéül ezt a "független nemzeti kormányt" - lásd Kossuth, Szemere és társaik kapcsolatait Marxszal és Engelsszel - tehát a király helyében mi se rohantunk volna önként a fenekük alá adni ezt a lovat.

A jobbágy"felszabadítás" végül hatalmas földterületektől, addig közös legelőktől, erdőktől, stb. szabadította meg a volt jobbágyokat, amivel a most már tőlük független nagybirtokokat kerekítették ki, a dogmatikusan démonizált "feudális" korlátok eltörlése pedig a pénzügyi karvalytőke kapitalista szabadrablása előtt nyitotta meg az addig valamennyire védettebb szűzföldet, a földbirtokot, a parasztit és a nemesit egyaránt. Lásd a korábbi bejegyzést: "Kossuth zseniális ötlete: az eladósítás!" A folyamat sok szempontból előképe az 1989 körüli módszerváltásnak, még az eladósítás kérdésében is, ennyit a forradalom "pozitív" hozadékairól...)

Az ifjú pesti radikálisokat a korai tapasztalat is meggyőzte arról, hogy a nép magától nem kíván forradalmat, tehát az ő csodálatos párizsi sablonjuk hazai utánzásához kényszert, erőszakot, megtévesztést kell alkalmazniuk a "sehonnai bitang emberekből" álló nép ellen is (micsoda csürhe, a békés polgári életet preferálja a Szent Forradalommal szemben...).

Szalonforradalmárok hergelik magukat a radikalizmusba, a nép meg...

A forradalom előestéjén

Az országgyűlési ellenzéknek pesti gyűlőhelye, az Ellenzéki Kör nagy bankettet tartott március 10-én. Az érkező vendégeket már eleve hangulatba hozta a zene, amely szüntelenül a Rákóczi-indulót és a Marseillaiset játszotta. (...) A pesti radikális ifjúság nem elégedett meg az Ellenzéki Körnek ezzel a zártkörű estélyével; elhatározta, hogy a párizsi reformbankettek mintájára a Rákoson fog nagy lakomát rendezni a tömegek számára.
(Látjuk, hogy mennyire nem a tömeg, a nép a forradalom kezdeményezője,  hanem a felforgató ifjú értelmiség igyekszik belerángatni saját terveibe ágyútölteléknek, párizsi minta nyomán.)

Az Ellenzéki Kör csatlakozott az ifjúságnak ehhez a határozatához, melynek kimondott célja az volt, hogy ezen az úton "a háborgó közvélemény erejével gyakoroljanak nyomást a tétovázó országgyűlésre".
Szép terv volt, de mint mindjárt meglátjuk, a közvélemény nem háborgott eléggé...
Március 11-én itt (a Pilvaxban) indítványozta Irinyi József, hogy úgy, ahogy ezt Bécsben Bach dr. is cselekedte, ők is foglalják jól körvonalazott pontokba "a magyar nép kívánságait".
Ezt a népakaratot még Supka is idézőjelbe tette... "Mit kíván az osztrák Magyar Nemzet?"
Egész Pest városa készült a 14-ére hirdetett népgyűlésre, s hogy a polgárság ettől a népgyűléstől nem sok jót várt, annak bizonysága, hogy a papír banknóták hitele egyszeriben megrendült, mindenki ércpénzt gyűjtött, s a papírt felváltani még a boltokban sem lehetett.
Eddig rendben volt a dolog, a polgárság kötelességtudóan készült valami szörnyűre. Csak az a tökkelütött nép...
Március 14-én délután két órakor csakugyan megtartották a tervezett népgyűlést, évszázadok óta az első nyilvános népgyűlést.
A radikálisok részéről Vasvári javasolta, hogy a népgyűlésen felolvasott 12 pontot az országgyűlés mellőzésével közvetlenül a királynak vigye fel egy delegáció, mint követelést. Az országgyűlés küldötteként jelenlévő Klauzál Gábor, Deák híve azonban sikeresen győzte meg a népet javaslatával, hogy  a pontokat először Batthyány Lajoshoz, az Ellenzéki Kör elnökéhez küldjék fel, ő terjessze azokat, mint kérvényt az országgyűlési ellenzék elé, majd ha az elfogadta, petíció formájában gyűjtsenek az országban hozzá százezerszámra aláírásokat és így nyújtsák be a kérvényt az országgyűléshez. Vagyis rendesen kiherélte a forradalmi indítványt, ami találkozott a jelenlévők zömének véleményével...
A népgyűlés többsége ugyan elfogadta Klauzál halasztó jellegű indítványát, az ifjúság azonban elégedetlenül és dühösen hagyta el a gyűlés színhelyét, s esti fél hétre a Pilvaxban torlódott össze. (Supka, "1848" 64-66. old.)
A tanulság egyértelmű volt, spontán népgyűléssel többé nem volt érdemes kísérletezni, mert az átlagos nép nem volt elég radikális, ezentúl csakis szervezett, fizetett csőcselékben bízhattak.
Sőt, egy bő hónappal később a már forradalmi kormányzat nyíltan kimutatta, hogy mennyire nem alulról jövő forradalom juttatta hatalomra és mennyire nem a valóban elnyomottak valódi problémái foglalkoztatják. Április 19-én különféle szakmák képviselőinek megmozdulásai, követelései egy nagy pesti munkástüntetéshez vezettek, olyanféle ügyek miatt, mint például a kovácslegényeké, akik szerették volna, ha munkaidejük csak reggel 5-től este 19-ig terjedne, vagyis ne lenne több napi 14 óránál...
A kormány (...) az április 19-i nagy tüntetés után rendeletett adott ki, mellyel az addig teljesen szabad gyülekezési jogot a legszigorúbb korlátok közé szorította, s ezzel virtuálisan lehetetlenné tette a munkások szervezkedését. (Supka, 150. old.)
A magát "az elnyomottak felszabadításával" propagáló Forradalom számára nem a (sehonnai bitang) emberek apró-cseprő hétköznapi bajai a fontosak, hanem, hogy ezeket az embereket egy hadigépezetbe kényszerítse, hogy pl. a Respublika elfoglalhassa a kerek világot! Hogy mernek ezek a maguk buta feje szerint szervezkedni, a szervezkedés a mi dolgunk!!!

A karzat terrorizmusa

Mint a bevezetőben láttuk, a forradalom közjogi végkifejletéhez, a trónfosztáshoz elengedhetetlen volt, hogy a törvényesen megválasztott képviselőknek rettegnie kelljen a velük közös helyiségbe gondosan beszervezett csőcseléktől. Ez a módszer azonban olyan régi volt, hogy a forradalom idejére már rutinosan alkalmazták a felforgatók, láttuk, hogy a március 15-i pesti zavargásokat is Kossuth rendelte meg a törvényhozásra való ráijesztés céljából.

Kevéssel a forradalom előtt:
Idegesség a diétán

(...) Az idegesség berobajlik magának a diétának üléseire is, ahol Zichy Ödön gróf elkeseredetten tiltakozik a karzat (az országgyűlési ifjúság) szereplése ellen: "Oly hallatlan botrányok történnek itt e teremben..." kiáltja tiltakozva, de főrendi kollégája, Teleki László gróf nyomban az ifjúság pártjára kél. (Supka, 52.old.)
Ki más, mint a családi tradícióhoz hűen szabadkőműves Teleki gróf, aki a két Batthyány gróffal együtt (titkos páholytársak?) Kossuth pest megyei ("vezérvármegyei") képviselővé választásának egyik fő elintézője. Ez az "ifjúság", mint kanonizált szóhasználat emlékeztet minket a párizsi tömeges autógyújtogatásokra,  ahol az utcán tomboló csőcseléket a PC-dogma alapján csak "fiatalok" néven illett emlegetni. Ekkorra a törvényhozási nyomásgyakorlás e módszerének már szakálla van és a forradalmat előkészítők gondoskodnak róla, hogy a bevált eszközt ne kelljen nélkülözniük a forradalmi országgyűlés ellen sem. Természetesen jól sejtették, akárcsak a nép, a népképviselők sem voltak olyan radikálisok, mint ahogy az ő falanszterideológiájuk megkövetelte, tehát az "ifjúság", a kölyökkorukban elválasztott és az elkülönítve a Párt Ökleivé felnevelt kiskutyák nélkülözhetetlenek voltak az Állatfarm fegyelmezéséhez:
A pozsonyi diétán tudvalevőleg igen nagy és félig-meddig legalizált szerepe volt az "országgyűlési ifjúságnak", amely mindig kitűnő visszhangteret biztosított a baloldali képviselők felszólalásainak. Madarász ezt az intézményt a pesti országgyűlésre is át akarta plántálni. A kormányzat, s elsősorban Széchenyi, akit az új országgyűlési épületek berendezésével bíztak meg, úgy akarta ezt a kényes kérdést megoldani, hogy ezentúl csak belépőjeggyel lehessen a karzatot látogatni. Július 7-én Széchenyi beírja a naplójába: "Ijesztő ülés volt... Madarász nem akar bilétás galériát" (vagyis belépőjegyes karzatot). Erre másnap az ifjúság megostromolja a karzatot. Széchenyi följegyzése: "A pilvax-társaság be akar nyomulni a bilétás galériába. A nemzetőrség ellene szegül... éspedig sikerrel. Holnaputánra meg akarják ismételni! No, majd meglátjuk." Madarász keményen dolgozik céljaiért. (Supka, 319-320.old.)
Bizony, Madarász szorgalmasan keménykedik, hisz ő a 48-as Terror Atyja, Kossuth "balkeze" a piszkos munkához... Ő a (veszett) kiskutyák nevelője, ő veszi fel a Pilvax-társaság jónéhány tagját a belügyi apparátusba jól fizetett állásokba.

Az "országgyűlési ifjúság", mint baloldali politikusoknak mindig jó visszhangteret biztosító intézmény,  felforgatási eszköz kapcsán beugrik néhány dolog. Az első a Weishaupt-program idevonatkozó eleme, hogy a céljaik szolgálatára ideálisan átgyúrható ifjúság, ifjú írók, értelmiségiek az illuminátusok egyik legfontosabb eszköze. A második, de az elsőből következő a világfelforgatást, világforradalmat előkészítő okkultista Ifjú Európa és tagszervezetei, köztük az Ifjú Magyarország. És végül, hogy nyilván nem véletlenül magát Kossuth Lajost is e felforgató harci eszköz, az "országgyűlési ifjúság" keretében indította el a forradalom vezérségéhez és a trónfosztáshoz vezető országos politikai pályáján a háttérhatalom. Ezt az "intézményt" még külön bejegyzésben fogom megvizsgálni, mert kapcsolatai, összefüggései tanulságosak és sok mindent megvilágítóak.

Addig is még egy visszaemlékezés egy résztvevőtől annak jellemzésére, hogy az "országgyűlési ifjaktól" valóban volt oka félni "a haladás ellenségeinek", mert súlyos érveik voltak készenlétben a bárhol előadódható politikai vitákra:
"Csak az akkori ifjúság szelleme, s hangulatának jellemzésére legyen mondva - írja Vajda János, maga is tevékeny részvevője ezeknek a harcoknak, hogyha valaki közelünkben az ellenjelölt nevét kiáltotta volna, annak jobb lett volna egyáltalán nem születni. (...) Az igaz, hogy e lázas napok alatt divat volt kétfontos buzogányt tartani kéznél, bizonyos eshetőségekre, és én magam is hódoltam e divatnak, egy lat különbség nélkül." (Fekete Sándor: A márciusi fiatalok, 5. old.)
E vitakultúra alapján a meggyőzést az üléstermen kívül is kész volt folytatni Madarász Ifjú Gárdája:
"A március 31-én elfogadott népképviseleti törvény vitájában Madarász László élesen kifakadt Zsedényi Ede képviselő ellen, aki a konzervatívok egyik vezére volt. Széchenyi és Deák védte Zsedényit. Azon az éjjelen az ifjúság megjelent Zsedényi lakásán, hogy vele önhatalmúlag elbánjon, de nem találták otthon. " (Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára, I.köt.165. old. Idézi: Takács Ferenc: Két flamingó, 37. oldal)


A sorozat további részei:

71 megjegyzés:

Veganarchista írta...

Dobbenetesen felelmetes ez az egesz!
Most mar ertem, miert volt olyan furcsa, rossz erzesem mindig, mikor iskolai unnepsegeken eroszakosan nyomattak a forradalomrol, meg a nagy "hazafiak"-rol tobb oras undorito musorokat, beszedeket. Es ahogy kenyszeritettek a kokarda viselesere...
Mindig is ereztem az egesz dolog hamissagat, valami gonoszat, sotetet...

De egyebkent, ma mar barmilyen valodi forradalmat, lazadast igyekeznek leverni, sot nehol csirajaban elfojtani. Gondoljunk csak human es nonhuman allatok teljes felszabaditasaert harcolo aktivistakra - pl. Animal Liberation Front, Negotiation is Over, Gary Francione-fele abolicionistak stb., vagy a radikalis kornyezetvedo mozgalmakra - pl. Earth Liberation Front, vagy komoly emberjogi aktvistak megmozdulasaira... Minden olyan, a kapitalista, fasiszta, szpecieszista, korrupt, nihilisztikus, Foldpusztito, ember- es allatkizsakmanyolo, rabszolgatarto rendszer elleni, rajuk komoly veszelyt jelento forradalmat, megmozdulast, tuntetest elfojtanak es/vagy terrorcselekmenynek minositenek.
A hatterhatalomnak es az alatta allo babkormanyoknak ma mar nem erdekuk, hogy forradalmakat krealjanak, embereket uszitsanak, toborozzanak. Sot! Minden erejukkel azon vannak, hogy feken tartsak es/vagy elpusztitsak azokat, akik felebredtek es tovabb fertozzek es manipulaljak az embereket, agymosott zombikat letrehozva beloluk...
Mint radikalis uj vilagrend ellenes, ember- es allatjogi zold anarchista, eleg elkeserito es elrettento latnom, hogy az elmult evekben itthon es kulfoldon is ratettek a cionistak illetve az altaluk fanatizalt zsido (al)latvedo fiatalok a kezuket a veganizmusra, allatfelszabaditasra. Igazan ironikus, hogy a legrasszistabb, legdiszkriminativabb egyenek szolalnak fel alsagosan a diszkriminacio minden formaja ellen. Persze vannak kivetelek, akik nem hatso szandekkal jelentek meg, mint pl. az 5 orszagbol is kibannolt "terrorista" (rohej!!!) zsido Gary Yourofsky, aki tenyleg vegan allatjogi aktivista.
Most majd valakitol biztos megint megkapom az "antiszemita" meg a "kepmutato pszeudo vegan" jelzoket...ez azert vicces, mert nem itelek, nem itelhetek meg senkit - egy elolenyt sem - a borszine, faji- es szexualis hovatartozasa alapjan. Nem diszkriminalok senkit. De az eroszakot, kizsakmanyolast, rabszolgatartast, verontast nem toleralhatom. Ellene vagyok a rasszizmusnak, szpecieszizmusnak, homofobianak. Es ellene vagyok igy a vilagpusztito cionista mocskoknak! A cionizmust vagyis inkabb nevezzuk nacionalizmusnak, meg kell semmisiteni!
Bocs, ha kicsit off-topic voltam, csak az elore megszervezett forradalmakrol, az emberek buzditasarol/hergeleserol jutott eszembe, hogy ez mara ketelu fegyver lett, amire akkor nem gondoltak...

Bobkó Csaba írta...

Magam is elég sokáig voltam aktív környezetvédő, akkoriban Mo-on a nagy pénzosztó alapítványok a nagytőke odadobott fillérei által csatornázták be a zöldmozgalmakat, mikor idetelepültem Lo-ba, itt meg már akkor a nyugati típusú erők dominálták a zöldeket, harc a homofóbia ellen, stb...
Igazad van, hogy a NWO elleni tényleges szervezkedéseket üldözik, de például az ELF-el én nem rokonszenvezek, ők tényleg terroristák és az ilyenek mögött mindig vannak titkosszolgálati kapcsolatok. Nagyon is alkalmazza a háttérhatalom máig a forradalomkeltés módszerét, elég a mocskos "Arab Tavaszra" gondolni, ahol a forradalmak után sokkal roszabb az élete a lakosságnak, néhol egyenesen pokoli.
A zsidókérdés teljesen egyértelmű, az én leggyakrabban idézett szerzőim zöme zsidó származású, ezek gyakran derék emberek, akik kimondják az általuk ismert igazságokat, épp az a baj a szervezett zsidóság vezetőivel és az általuk agymosott, idomított tömegeikkel, hogy közösségi identitásuk a xenofóbián alapul, hogy ők Választott Nép, mások meg genetikailag alattvalók, ha ezt ítéljük el, éppenhogy a rasszizmusukkal szállunk szembe. És ebben vanak zsidó származású elvbarátaink, embertársaink. Ugyanígy épp elég sok magyart is elhülyítenek manapság a szélhámosok, hogy a magyar a választott nép és minden szomszédot, szlávot, indogermánt (zsidót) utálnia kell. A Választott Nép-eszme minden kiadásában emberellenes, zsidóban, magyarban, szlovénben, bármilyenben.

Tom írta...

A márciusi eseményekhez tartozik az is ,hogy éppen azokon a napokon voltak a Rákos -mezőn országos jelentöségű vásárok .Az itt megjelent nagy tömegre Petöfi és társai minden alap nélkül úgy hivatkoztak mint potenciális "népgyülésre"mely csak az ő parancsaikra vár.Pedig ez a tömeg semmiféle polítikai céllal,ambicióval természetesen nem rendelkezett.Semmilyen kapcsolata nem volt a lázítókkal.Kérdéses az is,hogy ha a Pilvax radikálisai kimentek volna közéjük mondjuk március19-én lázítani miféle eredménnyel jártak volna.A válasz egyszerű.Semmivel.Ez a kapcsolat késöbb sem jött létre a parasztság és a felkelés radikális elemei között, sőt a késöbbiekben a szembenállás viszonyukban nyilvánvalóva vált.Ám ekkor még lehetett rájuk hivatkozni-igy nyomást gyakorolni nem csak a Helytartó Tanácsra de az egész fővárosra is és az országgyülésre nemkülönben.Mivel a pesti polgárság -kiderült 14-én - nem váltotta be a radikálisok reményeit akkor elmondható az ,hogy a Helytartó Tanács feleslegesen "rettegni méltóztatott "nem volt a lázadásnak tömegbázisa és messze nem volt alúlról jővő spontán mozgalom.A forradalmárok által oly szentnek tartott esemény a saját maguk által felállított definició szerint sem volt forradalomnak nevezhető.A radikálisok kisérlete hogy ők legyenek a forradalom élcsapata a maguk rendezte színelőadás alatt és érdeklödés hiányában kudarcba fulladt és a vezetés a pozsonyi diétára kerültennek aztán az lett a következménye hogy a dolog nem ért véget ......Ha a kivezényelt katonaság egyszerüen csak néhányszor végigmasiroz a városon a derék pesti polgárok inkább megnyugodtak volna minthogy barikádokat emelve harcolnak a Pilvax örültjei mellett.....

Bobkó Csaba írta...

Így van. Hogy Petőfit mennyire utálta a nép, azzal nemsokára folytatom is, és egy másik bejegyzésben, hogy Petőfi, a társadalomtól elidegenedett gnosztikus forradalmárok módjára (lásd pl. Voegelin definícióját) mennyire utálta a népet. Pl. "Kedves rokonok" c. gyalázatos verse is bizonyíték. De Arany is azt írta Petőfinek (Petrovicsnak!), hogy a sok "nemzetiségi férget" szívesen kicserélné echte franciákra, (hisz azok a forradalom Választott Népe), ehelyett "zsírosszájú magyarok" között kell élnie... A Néppel Tűzön-Vizen Át!

Bobkó Csaba írta...

Egy külön téma, hogy március 15-én ordítóan kollaborált a kormányzat titkosrendőrsége és az azt irányjtó egyes körök a forradalmárokkal. Mintha direkt hagyták volna, hogy a forradalom eszkalálódjon, hogy aztán legyen mire válaszul odacsapni, vagy ilyesmi. Landerer volt az egyik fő kétkulacsos, aki előre a szokottnál több papírt áztattatott be márc. 14-én este és nyilván gazdái, a titkosrendőrség jól tudták, hogy mi készül, mégse mozdjtották a kisujjukat sem a dolog csírájában elfolytására, ami , mint írod nem lett volna nehéz. A másik pl. Lamberg beküldése az oroszlánbarlangba egymagában, egy katonai főparancsnokot! - miközben bitztos voltak kémjelentéseik, mi készül a városban épp Lamberg ellen. Az összeesküvések még attól is mocskosabbak, mint amennyit első lépcsőben felismerünk belőlük. Az első, hogy a forradalmárok nem voltak hősök. A második, hogy a Túloldalon se mindenki... Hogy a manipulálók mindig két vasat tartanak a tűzben.

Névtelen írta...

Nem lehet úgy megcsinálni a blogposztjaidat, hogy minden posztból csak 2-3 bekezdés + 1 kép látszik, s azt alattuk a _Tovább >>_ link a teljes tartalomhoz?

Mert szerintem így sokkal átláthatóbb az egész blogfolyam, mint így ömlesztve a teljes cikkel a főoldalon. Meg sztem a kiváncsiságot is jobban felkelti, hogy az igazságért azért egy picit bentebb kell menni. : )

Köszönettel,

z

Bobkó Csaba írta...

Ha van tipped, hogy lehet ezt a Bloggerben megcsinálni, hálás leszek. Én nem találok ilyen opciót.

Huorn On The Moon írta...

A Kossuth-féle debreceni "dzsemborinak" nagyjából annyi legitimitása volt, mintha én most bevonulnék a Parlamentbe, és kinyilvánítanám, hogy ettől a perctől kezdve én vagyok Magyarország uralkodója.

"A „dethronificatio” két szempontból is abszolute jogtalan és törvénytelen volt. Egyfelől azért, mert az ezt kimondó Országgyűlés nem volt országgyűlés, hanem „Conventiculum Illegitimum”, egy törvénytelen és joggal-jogokkal nem rendelkező magánösszejövetel, ami nem hozhatott semmiféle érvényes határozatot. Másfelől azért sem, mert az Uralkodó – a Király – nem volt letehető, nem volt megfosztható a thróntól, és az uralkodói – királyi – dynastia sem volt jogaitól megfosztható egy egyébként teljesen törvényes országgyűlés által sem. " - dr. László András

Egyébként, bár nem kapcsolódik közvetlenül a "trónfosztáshoz", de mindenképpen érdemes elolvasni: http://www.pannonfront.hu/31/08Evola.htm

Névtelen írta...

Üdv AG!

Itt talál lerírást posztrövidítéshez:
http://www.justnaira.com/2012/01/automatic-read-more-hack-for-blogger.html

Én kipróbáltam, alapvetően működik, a numerikus értékeken lehet állítgatni a pontos megjelenítés változtatásához

entrópus :)

Névtelen írta...

A Blogger szerkesztőfelületén belép a Sablonokba és ott a HTML-szerkesztőbe.

Az egészet jelölje ki és tegye el word dokumentumba. Utána szerkesztgessen.

A kimásoláshoz nem szükséges, de a szerkesztéshez ki kell nyitnia kis fekete nyilakat.

Az első beillesztés elintézése nem szabad, hogy különösebb gondot okozzon. Azt a htmlkód elején kell keresnie, az első fekete nyílon belül, a 440. sor környékén. A beillesztendő kódban megadott numerikus értékeknél adjon meg a meglévőknél nagyobbakat.

A második beillesztést az én sablonomban két helyen kellett megtennem, a
"div id='main-wrapper'"
sor (nálam az 580. sor környéke) utáni fekete nyílon belül. A html-szerkesztőben a ctrl-F nem működik, csak az aktuálisan látható kódrészletben, ezért a wordbe áttett fájlban keresse ctrl-F-fel a lecserélendő
""
részt.

Névtelen írta...

ezért a wordbe áttett fájlban keresse ctrl-F-fel a lecserélendő
"data:post.body/"
részt

Névtelen írta...

http://www.mybloggertricks.com/2011/06/10-ways-to-style-and-create-more-links.html

http://www.allblogtools.com/tricks-and-hacks/sure-way-to-add-read-more-to-blogger/

http://support.google.com/blogger/bin/answer.py?hl=en&answer=154172

z

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm az összes tanácsot! Majd óvatosan próbálkozok, nehogy elszálljon az egész...

Tom írta...

Néhány-véleményen szerint költői kérdés feltétlenül ide kivánkozik-Például:Az ún reformkorban majd az 1848-ban történt események kapcsán ki lehet-e jelenteni azt ,hogy a történtek találkoztak akár a polítikai jogokkal rendelkező és azzal nem rendelkező országlakosok többségének akarátával,céljaival?Valóban a többség hosszú és rövid távú érdekeit szolgálta mindaz ami bekövetkezett?Ténylegesen volt reális alapja az ún forradalmárok által kitüzött célok megvalósításának a külső és belső feltételeket figyelembe véve?Vagy egy eleve kudarcra itélt vállalkozás volt?Nem szabad elfelejteni azt 1848 nyarán -még jóval a katonai cselekmények magyarországi kirobbanása elött -beleszámítva a délvidéki szerb mozgalmat is!-Az ún: reakció egyértelműen katonai fölényben volt,ha a cári haderőt nem számitjuk bele akkor is!- a franciaországi helyzet nem hasonlítható össze az 1793-al, német földön a porosz haderő nyomasztó fölényben volt,Ausztria számára nem volt egyenrangú ellenfél a piemonti haderő sem az olasz szabadság harcosok csapatai...Ám ez nem számított Kossuthnak és társainak- akik mindvégig-kisérteties hasonlóság 1918-19-el-világforradalomban reménykedtek,ha idöt nyernek és képesek terjeszteni katonai eszközökkel a felforgató eszméiket Magyarországon túlra is - ezért kellett a sok ilyen-olyan nemzetiségű légiót szervezni,akkor cinkosaik talán újra megpróbálják a korábbinál is nagyobb sikerrel lángba borítani kontinenset.

Bobkó Csaba írta...

A legfontosabb, hogy nem kizárólag a józan esélylatolgatás alapján volt felelőtlen beleugrasztani az ország népét a nagy kalandba, hanem, hogy a társadalomnak nem fűződött érdeke ehhez a felforgató világforradalomhoz, sőt, teljesen ellentétes volt az érdekeivel. A folytatásban jrok majd róla, hogy a "szabadságharc" borzalmai közepette elég sok ember tisztában is volt ezzel, gyűlölték is a forradalmárokat és a forradalmi rezsim kegyetlen terroreszközökkel nyomta el az ilyen ellenkezést, lásd az Engels által annyira dicsért rögtönítélő bíróságokat, majd hozok példákat. Jellemző, hogy milyen hetyke dicsekvő versben magasztalta Petőfi Zichy Ödön és Latour kivégzését, meg milyen dicsekvő plakátokat terjesztett erről a kormánypropaganda, bezzeg az aradiak kivégzése mekkora szentkultusz tárgya... A felforgatók stratégiája eleve az volt, hogy állandóan próbálkozniuk kell, ha most nem sikerül, sebaj, bomlasztunk tovább, a nép fogyóeszköz, a vezető káderek időben mentik az irhájukat és máshol folytatják, utánuk az özönvíz. Bemet már Pestre érkezésekor azzal vádolták a lengyel légió tagjai, hogy a bécsi forradalmat, melyben a védelem katonai vezetője volt, egy nappal a döntő csata előtt hagyta ott, a posztjukon maradó vezetőket aztán ki is végezték. A bevált módon Bem az aradi vértanúk között sem kívánt ott lenni, ahogy Kossuth, vagy Szemere sem kívánt osztozni Batthyány sorsában.
Marxék stratégiája bejött, a hullámokban következő csapások súlya alatt az első világháború végére négy nagy dinasztiát semmisítettek meg régi ellenségeik közül. Épp ezt, egy "következő világháborút" emleget tervként Engels a Kossuthot dicsőítő idézett cikke végén.

Bobkó Csaba írta...

Jellemző párhuzam még, hogy mi ma úgy képzeljük a nem túl régi tüörténelemkép alapján, hogy a nemzet egy emberként volt Rákóczi hjve és a bukáskor alig várta a folytatást. Ez a hazug kép nagyjából a Kiegyezés után kezdett kikovácsolódni Thaly és mások gátlástalan hamisításai nyomán. 1711 után az ország egy emberként gyűlölte Rákóczit és boldogan vette tudomásul a hosszú pusztjtó háborúk utáni békés újjáépítést. Még 1848-ban is a rabló, haramia szinonímája volt a "kuruc". Arany panaszolta, hogy milyen szar a magyar nép, mert nincsenek kurucdicsőítő folklór kincsei. Ugyanis a felforgató értelmiség ilyeneket remélt gyűjtőútja előtt (a herderi ideológia és a hamis Osszián, meg a hamis Kalevala példáján felbuzdulva indultak ilyeneket keresni), de alig találtak valamit. Nem volt népi hőskultusza a kurucoknak, mert a nép is tudta a bukás után, mibe rángatták bele! Sőt sokan közben is. Hasonló a helyzet 48-al, Zimándy Kossuth-szidó könyveit a Millenium időszakában még elkapkodják, a szerzőt gazdaggá teszik. A 48-at megélt öregek és fiaik közül még sokan jól tudják, milyen önsorsrontás volt 48. Azóta ezt a reális történelmi tapasztalatot, értékelést eltüntette a hazug propaganda, a történelemhamisítás.

Tom írta...

Igen.A romantikus 19 század az ún. nacionalizmusok kora sok népi-nemzeti terméket gyártott le útólag-amit aztán igyekeztek annak beállítani.Kossuth és társai számára az áprilisi törvények melyek alapját a 12 pont képezte azt is jelentette ,hogy kezükbe került a magyar korona országainak teljes katonai és gazdasági potenciálja-hiszen végeredményben csak az uralkodó személye volt közös!Így gyakorlatilag a haderő csaknem fele nem volt bevethető a forradalmi mozgalmak ellen,Itáliában vagy másutt-a magyar határokon kivül-ez viszont a Habsburg-birodalom nagyhatalmi státuszának a végét jelentette.Viszont be lehetett vetni ellene és exportálni általa a forradalom eszméit.Ahogy azt a világforradalom megkivánta.Ám a Habsburg-birodalom és dinasztia meggyengülése a kontinentális egyensúly megbomlását eredményezte.Ez pedig a kontinentális békét fenyegette....Ez volt a cél.Ha ez nem is sikerült végeredményben a magot sikerült elhinteni újra itt is....Véleményen szerint Metternich azért ment Londonba mert tudta a britt birodalom számára nem lehet érdek az egyensúly a státus quó teljes felforgatása-ami feletti örködés a britt külpolítika alapjai közé tartozott- még akkor sem ha nem voltak részei a Szent Szövetségnek.Akkor mégis kik állnak a forradalmi hullám mögött.Mert ö nem hitte el azt amit forradalom magáról hirdetett.Tudta a háttérben meghúzodó erők újabb kisérlete-kisértete járta be Európát.

Bobkó Csaba írta...

Azt hiszem, Metternich menekültében már tökéletesen tudta, hogy neki már nem lesz beleszólása semmibe. Az egy érdekes kérdés, hogy miért futott épp Londonba, miközben tudhatta, amit tudott. Hogy a brit külpolitika kik érdekeit képviselte valójában, ahhoz érdemes utánanézni a "british israelism" fogalmának. Széchenyi naívan óriásit tévedett a palack tintás hasonlatával!
Anglia azért nem volt komoly célpontja a forradalmi hullámnak, (és ez automatikusen kijelzi a látók számára, hogy akkor honnan irányjtották a forradalmi hullámot...), mert már a Dicsőséges Forradalom idején, másfél évszázaddal korábban a világfelforgató erők kaparintották végleg kezükbe a brit kormányhatalmat, vagyis akasszátok fel a királyokat, kivéve a fővakoló királyokat... Ahol ilyen köröket képvisel a király, ott már nincs szükség forradalomra. Jellemző, hogy Kossuth és Szemere is felpróbálta a koronát, biztos eljátszottak a gondolattal. Kossuthról egyből páholyt neveztek el Pesten az újra nyjltan szerveződő vakolók, nálunk is lehett volna akirály a vakolók feje, mint Britanniában. Napóleon tábornoka úgy lett svéd király, hogy a karjára volt tetoválva ifjúkorából: "Halál a királyokra!" :-)

Tom írta...

Káoszon keresztül vezet az út az új -vakoló- rend felé.Tudtommal van egy ilyen vakoló mondás,tanítás.A brit polítika irányítói valójában már az új világrend építői voltak,melynek eszköze nem lehetett gyenge- a viktoriánus brit impérium aranykorát élte....A brit kormány pedig nyomást gyakorolt -köztudott-a török Portára hogy ne adja ki a bukott felkelöket Ausztriának.A beavatkozásra nem került sor a felkelők mellett ,mert hiányzott a szükséges katonai túlerő-szárazföldi nagyhatalom-ám Franciaország végleg a kezükbe került és kiderült ki az aki a főmumus, aki miatt kelet-európai rész lecsendesült:Romanovok Oroszországa.Megint ők ,akik miatt a nagy kisérlet sem tudott -nagy francia forradalom és Napóleon végül maradéktalanul győzni.Nem véletlen 1815-ben az egyik vakoló bankár,Rothschild kijelentette a Romanovoknak bukniuk kell.Az út ami végül a cári család lemészárlásához vezetett 1918-ban már elkezdödött......

Bobkó Csaba írta...

Jogos észrevétel, hogy a cári család életébe nem utolsósorban az előd 1849-es magyarországi beavatkozása került. Miklós komolyan igyekezett szembenézni a talmudista szubkultúra veszélyeivel is.

kételkedő írta...

http://mandiner.hu/cikk/20130424_esztergomba_kerulhet_a_kossuth_ter_kossuth_szobra
:-)
Gratulálok a felvilágosító munkához! (kommentek)
Vajon mikor fog felnyílni a lakosság szeme történelmi "hőseinket" illetően? Fura, hogy még azok is, akik elismerik, hogy hosszú ideje egy háttérhatalom mossa az agyunkat, elhiszik a történelmünkről szóló meséket. Jó, hogy ott vagy más blogokon is!

Bobkó Csaba írta...

Az igazság az, hogy 48-49-ben még nagyon sokan tudták, hogy a forradalom és Kossuth kultusza hazugság, Zimándy idején még elég sokan tudták, ma már alig valaki... Persze folyamatosan vannak józan, nyitott szemű emberek, de nem kapnak hangot a fősodor tájékoztatásban.
A háttérhatalom az illúziókeltés, a mágia, a látszatteremtés céljára egy külön tudományágat fejlesztett ki a "reneszánsz" óta, erről is tervezek majd írni, de előbb inkább olvasni, e "varázslótudomány" csúcsintézménye ma Hollywood a kollektív szinten, az egyének programozásának pedig még ettől is sötétebb terepe az MK Ultra-féle tudatmódosító programok. A gátlástalan bűvészek azzal tömik az emberek agyát, amit azok a legszívesebben hallanak, vagyis pozitív - de demagóg - jelszavakkal, például "SZABADSÁG". Ezt a technikát OV szakemberei is jól ismerik...

Névtelen írta...

Az érthetetlen, hogy II. József óta egyre több jogot, végül jogegyenlőséget kapó reformátusok miért vakolnak együtt a zsidósággal? Hiszen miniszterelnököket adhatnak (pl. Tiszák), előreléphetnek a társadalmi ranglétrán (pl. Horthy), államilag támogatott intézményeket irányíthatnak stb. A páholyokban meg együtt vakolnak a „haladásért”, a katolikus templomépítések ellen stb.

z

Névtelen írta...

Úgy tudom, hogy az askenázi zsidóságon belül négy „felekezet” van: ortodox, neológ, reform és hászid (szekta) (ha jól emlékszem). az ortodox a másik hármat eretnekségnek mondja. míg a neológ egy magyarországi „találmány” és saját bevallásuk szerint ők elsősorban magyarok és csak másodsorban zsidók. ha emlékeim nem csalnak, anno az alapítójuk leírta, hogy milyen fontos a csak külsőségbeli asszimiláció (nevek, öltözködés, táplálkozás?, nyelv, felszínes szokások stb.)

mi ezeknek az irányzatoknak a hozzáállása egymáshoz és pl. sabbatizmushoz? és a sabbatizmusnak hozzájuk?

z

Bobkó Csaba írta...

Ez a kezdetektől így van. Vegyük észre, hogy a 19. századi forradalmi eszmékhez hasonlóan a reformációra sem alulról jövő népi igény van, ellentétben a forradalmat indoklóhoz hasonló propagandájával, hanem kimondottan kiváltságos társadalmi helyzetűek terjesztik, konkrétan főurak. A reformáció története nem érthető meg az okkultizmus, a gnosztikus eretnekségek történetének vizsgálata nélkül. Egy felforgatási célokra felépített trójai faló. Az pedig már az agymosás, vagy a szektás nevelés témája, hogy elvileg jószándékú hazafiak, akik e közegben szocializálódnak, miért nem képesek észrevenni, hogy mennyire átverik őket. Nagyon tanulságos például Szeszák Gyula néhány frisebb blogbejegyzése, vagy a minap elhunyt id. Hegedűs ref. püspök eszeveszett Ady-imádata, és hosszan sorolhatnánk a példákat. Trianon nagyrészt a mesterséges kuruckultuszt az országszétverés előttre csúcsrajárató protestáns-zsidó vakoló szövetség következménye. A protestánsok zömének a hasznos idióta szerepe jutott ebben, a szektás áltörténelemképpel nevelés miatt az átlag protestáns hazafiak ezt máig nem képesek felfogni. Nem mintha ugyanakkor túl sok katolikus lenne képben, főleg, hogy már a Vatikán is rég az ellenségé, amin a mostani Ferenc-féle Peresztrojka nem feltétlenül változtat, netán épp egy zseniális átverés.

Névtelen írta...

gondolom, majd Jakob Frank szektája történetét is befejezed. mert a sztori ott ért véget a közvélemény számára, hogy e szélsőséges szekta az alapító lányával együtt elhalt.

de Te olyasmit említettél, hogy majd írsz arról, hogy hogyan csatlakozott be e „vonulat” a „felvilágosodásba”, „fejlődésbe”, a kapitalista gyáriparba és bankszektorba. erről kellene majd hiteles infó.

kösz

z

Névtelen írta...

mi igaz a Rákóczi-„szabadságharc” egyik kiváltó okáról, a „forspont” és a „porció” által okozott népi elégedetlenségről, a császári katonaság által okozott visszaélésekről?

vagy egy teljesen természetes dolgot ti., hogy kiépítetlen infrastruktúra (hadellátás hiányossága) miatt, a felszabadított köznéptől várták el a szálláselhelyezés, az élelmezés és az anyagszállítás megoldását? cserébe a felszabadításért és a rendteremtésért?

z

Bobkó Csaba írta...

Ez izgalmas lesz, mert kimondottan a magyar vonalat szeretném egy kicsit felgöngyölíteni. Hiteles annyiban lesz, amennyiben egy rabbi zsidó ügyekben hiteles forrás... :-) Mivel Antelman könyve ad jó támpontokat. A vonulat elvezet Kun Béláig és Horthyig. Főleg az utóbbi mellbevágó. Bár tulajdonképpen van egy, a mai Fideszig nyúló szál is... (de csak annyiban, hogy Deutsch Tomi is frankista származék, ha jól tudom, hogy ő is Hatvani-Deutsch. - más kérdés, hogy e körök királycsináló történelmi gyakorlatát ismerve érdekes lenne a jelenkor esélyes királyjelöltjének családi kapcsolatait e nézőpontból is vizsgálni...)

Névtelen írta...

ja, csak pl. kihagytam a teljes jogegyenlőségüket a törvény előtt is. a Monarchiában mindent megkaptak az „elnyomó” Habsburgoktól, azt ez a hála...

református nagyapám a Petőfi-, míg református nagyanyám az Ady-verseket szereti – bár egyikőjük se vallását gyakorló ember. de amúgy tipikus református környék: észak-alföld, a Bükk lábánál, vmennyire közel-távol a Tiszához. : )

z

Bobkó Csaba írta...

Itt a legfontosabb annyi, hogy a zsidó misztikus nihilizmus Sabbatáj Cví alakja köré egy komplett teológiai magyarázatot épített a marranizmus régi jelensége köré, hogy a megváltásnak előfeltétele a más vallásokba való beépülés, azok álcaként használata és belülről rombolása. Az sima ügy, hogy S.C hívei az iszlámot használták trójai falónak, Frankék meg a katolikus egyházat, de Scholem is fejtegeti, hogy a fősodor judaizmusból formálisan kiátkozott frankisták jókora része ezek után a felszjnen jó zsidó maradt, de egy kettős élet keretében titokban a sabbatáji-franki irányzat híve volt és ennek megfelelően vett részt a felforgató mozgalmakban, forradalmakban. Scholem és más zsidó szerzők szerint az újkori judaizmus elitjében ezek a kettős életet élő titkos frankisták egyértelműen a többségi irányzatot képezték. Tehát a kérdésed szerinti viszony: a hivatalosan zsidó irányzatok nappal megtagadták a nihilista szakadárjaikat, éjjel maguk szervezték azok általuk elítélt, tiltott sötét kultuszát, tanulmányozták irataikat. Konkrét rabbikat hoz példának Scholem. Előáshatom, ha kell.

Bobkó Csaba írta...

Csak a friss labanc-irodalmat olvasó unokákban bízhatunk! :-)

Névtelen írta...

„...a kapitalista gyáriparba és bankszektorba.”

->

„... A liberális sajtó mögött anyagi téren nem a pártok és a kormány, hanem a GyOSz (Gyáriparosok Országos Szövetsége) *, valamint a TÉBE (Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete) állt. Egy ideig az Est-konszern lapjai élvezték e körök támogatását, utóbb a németellenes orgánumok (beleértve a katolikus sajtót is) részesültek tőlük anyagi segítségben. A legszámottevőbb liberális lap a Pesti Napló volt, melybe a politikai és irodalmi elit széles tábora adott több-kevesebb rendszerességgel cikkeket. Polgári radikális hagyományt vitt tovább a Világ**, melyet 1926-ban a frankhamisítási perrel kapcsolatban végül betiltottak ...”

* A Horthy-kártyapartner Chorin a mátrakörnyéki bányászkolóniáin hazafias, revízionista propagandával nevelte az ott dolgozó munkásokat – hogy elejét vegye az illegális kommunista agitációnak. Ezzel gondolom Horthy- és a hazai közvélemény felé akart jó pontokat szerezni. Mellette meg libarális bulvárlapokat támogat. E „kétkulacsos” mentalitásra a nyilasok hívták fel anno figyelmet.

** az 1920-ban betiltott szabadkőművesek lapja

A magyar politikai urban legendek között járja az, hogy itt a Tanácsköztársaság óta vannak politikai leszármazottak, de hiteles levezetést senki sem csinált. Tudjuk, hogy pl. a Kun Béla unoka Fidesz-párti, az LMP-s csóka meg Szakasits leszármazott.

De pl. Szanyiról csak pletyka a Szamuely leszármazása, akárcsak Sólyomnál is emlegetnek tanácsköztársasági felmenőket. De ez utóbbiak nem bizonyított dolgok.

Hatvány-Deutsch sztem csak névrokonság lehet.

z

Bobkó Csaba írta...

Ezeket a felkelés-propagandában sokat emlegetett demagóg pontokat tudni kell elfogulatlanul, józanul megvizsgálni. Persze szeretnék ezekről is írni. Nagyjából épp ekkoriban kezd kialakulni az a modern kori reguláris hadszervezet a fejlettebb államokban, így a Habsburg birodalomban is, ami már úgy vonulhatott át a saját országa területén, hogy nem okozott pusztítást a saját lakosságának. A török háború felfordulása közepette azonban ez még nem működhetett. Egyértelmű, hogy az erdélyi hadak, vagy Rákóczi kurucai még meg se közelítették ezt az állapotot, ezektől a saját lakosságuknak is végig volt oka tartani. II. Rákóczi Ferenc gyakran kártalanította alattvalóit birtoka jövedelmeiből a kuruc hadai által elkövetett rablásokért - csak a protestáns áltörténelmi propaganda ezt nem emlegeti, mert mindenki veszteségeit, csúf tetteit odaát dobolják. A Bécs felszabadításából diadalmasan hazatérő Sobieski lengyel hadai először jól feldúlták a magyar vármegyéket, amiken keresztülvonultak, majd a határt átlépve épp úgy dúlták a lengyel vármegyéket Varsóig, amiről mind a magyar, mind a lengyel megyék panaszos feliratai tanúskodnak a saját udvarukhoz. Idéztem, hogy az Erdélybe Apafi idején befogadott kuruc hadak mennyire dúlták Erdély őket elszállásolni kénytelen vidékeit, vendéglátóikat, hazafiaikat. E protestáns kuruc hadak irtották ki kegyetlenül több hajdúváros protestáns lakosságát. A török-kuruc háborúk legfőbb tanulsága, hogy a másfél évszázados, a magyarság nagy pusztulását okozó örök ütközőzóna-lét a török kiűzésével végetért és a felszabadítás nagy áldotzatait feltétlenül megérte a forsponttal stb. együtt, hogy ezután megindulhatott az újjáépjtés, a puszták benépesítése, a magyar állam feltámadhatott. Ezt a békés újjáépjtést akadályozta még Rákóczi további 8 évig az akkor megfogyatkozott lakosságnak újabb drámai, szükségtelen vérveszteséget okozva, csak a királyságban félmillió főt. Még egy hattyúdalként pár évvel később Bercsényi részvételével kurucok törnek Erdélybe, segédhadként magukkal hozva az utolsó tatárjárást és moldvai csapatokat, akik ezrével fűzik rabszjjra az erdélyi és alföldi magyarokat, bár zömüket kiszabadítják. A császári-királyi csapatok sose hurcolták el rabszolgának a magyar lakosságot! A prot-kur propaganda ezt sem hangsúlyozza. Mert célja nem a hiteles történetírás, hanem a trón és (katolikus) oltár démonizálása, a bomlasztás trójai falovainak dicsőítése.

Névtelen írta...

: )))

a magyar közvélemény mai napig azt hiszi, hogy a labanc az osztrák-német császárpárti megszálló... pedig vmennyire királyhű katolikus magyart jelöl.

református az anyai ág, dunántúli katolikus az apai ág, én ezutóbbit gyakoroltam gyerekkoromban és ebben is kereszteltek meg, de mint utólag kiderült, elvakult református dédanyám apám háta mögött titokban reformátusnak is megkeresztelt. : D

z

Bobkó Csaba írta...

Igen, a Chorin lesz a kulcsnév. Antelman szerint egy frankista rabbi a család őse Aradon, Deutsch a barátja ugyanott. Az iparfejlesztés a jelszó a 19. század elején a frankista elitben, hogy az így megszerzett hatalommal például a bolsevizmust építhessék fel. A hazai Kommünhöz vezető erjesztés lapjai, pl. a Nyugat mögött e frankista tőkés kör áll. Elvileg a kapitalizmus a saját sírját ássa, ezt jól tudta Marx, talán a rabbi nagyapa és kollégái beszélgetéseit hallgatta ki... :-) Komolyan, Nyugat fő szponzorai a GYOSZ vezetői és tisztségviselői, persze mind zsidók. És persze Horthy e körök zsebében ül végig, amellett, hogy az Antant teszi a pozíciójába.

Névtelen írta...

„A Bécs felszabadításából diadalmasan hazatérő Sobieski lengyel hadai először jól feldúlták a magyar vármegyéket, amiken keresztülvonultak, majd a határt átlépve épp úgy dúlták a lengyel vármegyéket Varsóig, amiről mind a magyar, mind a lengyel megyék panaszos feliratai tanúskodnak a saját udvarukhoz.”

Igen, ezt a Gömörségben a mai napig „lengyeljárásnak” hívják. Ahogy olvastam Jósvafő falu történetét.

z

Névtelen írta...

„Ezt a békés újjáépjtést akadályozta még Rákóczi további 8 évig az akkor megfogyatkozott lakosságnak újabb drámai, szükségtelen vérveszteséget okozva, csak a királyságban félmillió főt.”

a múlt héten 2 faluról is olvastam a wikipédián, hogy nem a török hódoltság területén az – ellenséges – törököktől pusztult ki 150 év alatt, hanem a – hazafias – Rákóczi szabadságharc alatt!!!

Hogy is volt írva vmely (református?) által e korszak? „Két pogány között, a farkas torkában.”

z

Névtelen írta...

Marxnál, vagy szüleinél bizonyított a sabbatista hatás?

z

Bobkó Csaba írta...

A Tokaji Ferenc-féle felkelők, akik elől még Rákóczi Bécsbe futott, olyan 3 vármegyét perzseltek fel (saját hazájukban, ez a "kuruc" hadak veteránjainál rutinos volt), köztük a töröktől nemrég visszafoglalt egykori hódoltságbban épp újjáépülni kezdő Szolnokot. Lehetett újrakezdeni az újjáépjtést, a szatmári béke után...

Bobkó Csaba írta...

Az életmű a legteljesebb összhangban van vele. Idéztem sokszor, hogy a nihilista irányzat szerint mindent le kell rombolni az Ézsauba (az Élethez) vezető úton , Marx beceneve a gimnáziumban "Romboló" volt.

Névtelen írta...

szinte minden „reformozgalmat” nem az elégedetlen köznép, hanem vmi jómódban, vagy viszonylagos jólétben élő értelmiségi talál ki. neki a felforgatással járó elitcsere fontosabb. a köznép csak hasznos idióta.

z

Névtelen írta...

egyfajta XVII. sz-i „polgárháborúnak” is nevezhetjük a kuruc uszítást?

z

Bobkó Csaba írta...

Szaktörténészek rég annak tartják, ahogy 1848-at is és ráadásul ez is Európa-szerte zajlott. A hugenottáktól a német vallás- és parasztháborúkig, az angol puritánokig, királynyakazásig, a 30 éves háború mind ebbe a vonulatba tartozik. Jellemző, hogy a kurucok fő anyagi támogatója a számára rivális állam belső gyengítése céljából épp a Napkirály, aki odahaza kitakarítja a protestánsokat és a rendi ellenállást. Vírusként, biológiai fegyverként táplálja ellensége belső kurucait, miközben irtja sajátjait, ahogy a német hadvezetés lezárt vagonban bombaként küldi be Lenint Oroszországba. A kurucok az összeurópai okkult-protestáns párt magyarországi-erdélyi csapatai voltak, röhej, hogy épp az "idegen elnyomás" elleni harcot tulajdonítják nekik, ugyanis fő szellemi központjaik, Amszterdam, London és a nyufgati német vakoló egyetemek számunkra sokkal idegenebbek voltak, mint a velünk rég sorsközösségben élő Habsburg tartományok. A cseheket is ez a felforgató közeg gyalulta le jól a 30 éves háborúban. az egyik fő kavarógépük, Comenius máig egy református szent pl. Sárospatakon, de róla még írok is. Hazai történészeink az utóbbi évtizedekben alaposan kikutatták a misztikus-kabbalista alapú felforgatásait, és professzortársaiét Erdélyben, csak a közvélemény nem tud még erről.

Névtelen írta...

ahogy Tom is írta, London (és Svájc) mindig jó menedék politikai rendszere és „szigeteltsége” miatt a rebelliseknek, így Marxnak is. Németország túl konzervatív, irány Párizs, mert Napoleon után azért nem volt teljes restauráció, a parlamentben azért helyet kaptak liberális, polgári és különböző korai szocialista mozgalmak. De ott se türték meg egy idő után szélsőégei miatt, így irány Brüsszel. Azt ott se volt helye, így maradt a legvégén London.

Aztán feltünő az is, hogy XVII-XVIII. sz. magyar belharcaiban milyen sokszor akar közvetítő-kibékítő lenni a protestáns London és Amszterdam. ld. az eltúlzott protestáns gályarabok ügyét, meg a Rákoczi-lázongást lezárni akaró béketárgyalásokat.

Károlyi Sándorról mi a véleményed?

z

Bobkó Csaba írta...

Sokkal inkább hős, mint Rákóczi. A Károlyi utcanévtáblák ügyét is le lehetne rendezni, ha a K. Mihály utcákat átneveznék Károlyi Sándor utcákra... :-)
Az Esze Tamás-féle első csapatot még szétverte a vármegyei bandériummal, csak mikor a kurucok kezdték alaposan pusztjtani a birtokait (a rajta élőkkel együtt!), akkor ezek védelmében lett Rákóczi embere. Nemigen volt más választása, egyébként a török kiűzésében tüntette ki magát és a szatmári béke nagyon szerencsés lezárása volt a 8 évnyi esztelen önsorsrontásnak. Ugyanezért álltak a dunántúli magyar urak Thököly mellé a Bécs ellen induló török hadjáratban, hogy megóvják birtokaikat és népét a nagyobb török-kuruc pusztítástól. Nem volt más választásuk, ez nem volt igazi hazaárulás.

Névtelen írta...

most elolvastam a wikit és a szatmári békekötés nagyon korrekt volt. a (szoci) töri könyvekben azzal jöttek, hogy de nem volt haladó szellemű, mert a jobbágyságot nem szabadította fel és megmaradtak a nemesi kiváltságok blabla.

z

Tom írta...

Vajon ha gyöznek a felkelők az jobb lett volna az istenadta nép számára?Két út állt az ország elött -ha az Oszmán-birodalom nem jön vissza ismét-vagy egy nemesi köztársaság alakul ki mely akár csak a lengyelek esetében elöbb-utóbb nemesi anarchiához vezet és az állam,ország széteséséhez....vagy egy abszolutisztikus(fejedelmi)rendszerhez ahol aztán a nemességet kiebrudalták volna a hatalomból cserébe viszont mintegy kárpótlásként jobbágyságot még inkább alá rendelték volna-ha létrjöhetett volna egyátalán ilyen kompromisszum......Akármi is lett volna a forgatókönyv -már ami a 8 évből következett -a jobbágyság és az ország rosszul jár.Még egyetemi éveim alatt volt szerencsém tanulmányozni- a fősodorhoz tartozó R. Várkonyi Ágnes alatt- a korszakot,mikor azt kérdeztem töle müködőképes volt -e a Rákóczi-féle állam kisérlet.Nem mondta azt ,hogy igen ez fantasztikus terv volt.....Söt!

Bobkó Csaba írta...

R. Várkonyi Ágnes és Péter Katalin óvatosan becsomagolva rég azt sugallják és ilyen irányba orientálják pl. doktoranduszaikat is, hogy az erdélyi fejedelmek és a kurucok függetlenségi törekvései esélytelenek voltak. Egyes tanítványok annyira már be se csomagolják. Rákóczi két idegen hatalom anyagi-hatalmi függésében tevékenykedett 8 évig, a Napkirályéban és a Portáéban. A Napkirállyal a kurucokat támogató varsói szerződés korábbi volt, mint hogy II. Rákóczi Ferenc a világra jött volna. Beleszületett ebbe a szerződésbe, mely a magyarok fellázítható részét Lajos szomszégűdja belső gyengítése eszközéül használta. Rákóczi egyik támogatója se akart országunknak semmi jót. Az utolsó tatárjárással jönnek be kurucok, "szövetségeseik" azonnal ezreket fűznek rabszíjra. Hol volt a második pogány? Ha nem vagyunk akkor résza a birodalomnak, melynek uralkodói ragaszkodtak magyar királyi címükhöz és a nagy történelmi királyság presztízséhez, ezért újjáépjtették az elpusztult országot, a trianoni felbomlás sokkal hamarabb végbemegy. Azokat ünnepeljük hősként, (a fősodor), akik végig akadályozták, hogy a Habsburgok meghosszabbítsák a Kárpát-medence nagy részére kiterjedő állami létünket...

Tom írta...

Természetesen ezt nem lehet még nyiltan kimondani,de ez következett volna....
.Amikor a protestáns hatalmak közvetítenek a felkelők és az udvar között ők maguk is irreálisnak tartották Rákóczi követeléseit:a szabad királyválasztás joga,ellenállási záradék, erdélyi fejedelemség fenntartása.Az első pont teljesítése eleve feleslegessé tette a többit.Sosem választottak volna a magyar rendek -ha egyátalán lett volna lehetöségűk szabad választásra -tekintetbe véve a kuruc had fenyegetözését,Bercsényit...-Habsburgot magyar királynak-pont aki ellen harcolnak.....
1918 elött elveszetek volna a következő területek:

-Horvátország, mivel az Udvarhoz hű maradt,nem fogadta volna el a magyar rendek választását sem az elözetes trónfosztást, tehát megszünik az állam közösség a két állam között mivel nem ugyanaz az uralkodó személye.

-Temesköz,végleg a Porta fennhatósága alatt marad, mert nem lett volna erő azt visszafoglalni, sem polítikai akarat a fejedelem résrzéről a visszaszerzésére.Ugyanakkor a török támadásnak ellenállni -bármely szomszéd támadásának-nem volt esély....A karlócai béke marad.Nincs felszabadulás 1718-ban.Szerbia részévé válik miután a Porta hatalma lehanyatlik a Balkánon...

-Erdély.A fejedelmi hatalom fennmaradása és az erdélyi rendekre is vonatkozó ellenállási záradék és a szabad királyválasztás joga magában hordta az elszakadás lehetöségét Magyarországtól.Ne felejtsük el volt már ugyanaz erdélyi fejedelem a lengyel király és román vajda is.Erdély visszasüllyed abba a státuszba ahol a Porta tartotta.....majd a román többség révén idő előtt egyesül a többi román fejedelemséggel.Csak megjegyzem hogy az új román állam a 19.században brutálisan bánt a nem román lakossággal vajdaságokban és Dobrudzsában is.Létezett a rabszolgaság intézménye is.


Bobkó Csaba írta...

Meglepő vakság a fősodor történelempropagandában nem rámutatni, hogy Rákóczi követelése az önálló Erdély iránt, amit az udvar nyitott kapu döngetésének tekintett, (persze rendi fejedelemválasztás nélkül!), egy maximálisan magyar nemzeti érdekkel ellentétes ámokfutás volt. Ugyanez a kuruc tábor 1848-ban Uniót követel, hát akkor döntsék már el, hogy mi a jó, ha van egy Erdély, ahol a románság aránya kétharmad körüli, vagy egy egységes királyság, ahol arányuk jelentős, de nem ehhez fogható. Ugyanez vonatkozik Madéfalvára, arról majd írok is, a királynő felhívására, hogy a vitéz székelység vegye fel a fegyvert, a prot-kur felforgatók arrabujtogatják a székelységet, hogy mivel ősi joga a katonáskodás (amit rég elvettek erdélyi magyar fejedelmek...), ne vegye fel a fegyvert! Miközben a román ezredek már felvették, tehát Erdélyben van román haderő, de nincs magyar, az udvar szeretné, ha magyar is lenne, a prot-kur felforgatók azért kűzdenek, hogy magyar ne legyen!!! Esztelenség az udvarra haragudni és nem az okkult-protestáns-kuruc ügynökökre, és esztelenség szenttéavatni Nyírőt, aki elmebeteg regényben dicsőíti ezt a nemzeti önsorsrontást, faji alapon uszítva benne a németség ellen, melynek 44-45 telén a fenekét nyalta szintén faji alapon... A nemzettudatért zajló okkult háborúban a hülyítők állnak nyerésre. Ez társadalmunkat kiszolgáltatja az újabb aktuális vészhelyzeteknek, mert rossz reflexekkel megy bele. Most zajlik ennek egy példája... Az erdélyi fejedelmek is a nemzetpusztulás idején végrehajtott belső gyarmatosítás mintaképei, valaki nagyon tanult tőlük.

Tom írta...

A Thököly majd Rákóczi névével jelzett polítikának évszázados előzményei voltak-ugyanolyan katasztrófális eredménnyel...Az Oszmán-birodalom árnyékában élő országnak csak akkor volt esélye fenn maradni hosszú távon,ha egy olyan birodalommal társul ,szövetkezik vagy akár annak részévé válik mely az Oszmánokéval mérhető....A tipikusan kuruc gondolkodás pontosan ezzel ellentétes volt.Szerintem az a két polítikai koncepció mely uralta az akkori magyar közállapotokat 1437-től kezdödően -Luxemburgi Zsigmond király halálától számitva-sajnos nem ezt az irányt követte, a bárói ligák mind a köznemesi párt számára gyenge külföldi uralkodó illetve magyar származású uralkodó jöhetett számításba.Eredmény az ország magára maradása plusz polgárháborúk, értelmetlen háborúk a szomszédos európai államokkal a török elleni harc rovására.Az ország nagy szerencséjére a török hatalmának tetőpontján megjelent az a birodalom mely megállíthatta a törököt:Habsburg-birodalom.Az utókor azonban még mindig nem hajlandó belátni azt ,hogy annak a Fráter Györgynek volt igaza aki Buda 1541-es török kézre kerülése után szakított korábbi felfogásával -mely hozzájárult az ország három részre szakadásához-és az ország Habsburgok által való egyesítésének és a török kiűzésének célját hagyta a nemzetre ,országra polítikai örökségéül....és azoknak akik a mohácsi bukás után rögtön csatlakoztak a Habsburgokhoz a török elleni védelem céljából,és királynak Habsburg Ferdinándot ismerték el.Nem.Még mindig megy hivatalos szinten is hülyités.Nálunk nem ők a hősök.Károly Sándornak és Pállfy Jánosnak nincsen szobra -holott nekik köszönhetjűk hogy az ország nem jutott totális vereség következtében a teljes alávetettség sorsára.A felforgató erők nálunk is- ahogy más országok esetében is -megtalálták és fel is használták azt a gondolkodást és mentalitást ami a céljaik elérésében leginkább segítségükre volt......

Bobkó Csaba írta...

Egy hihetetlen csoda, hogy az egyszem Dobóból Gárdonyi királypárti létére nemzeti hőst tudott csinálni! :-)

kételkedő írta...

Csaba, én a magam részéről nagyon várom a folytatást. Azt is sajnálom, hogy Szeszák blogjáról eltűntél (kitoltottak?), mert az egyik legértelmesebb és legelgondolkodtatóbb hsz-okat írtad ott.Bár mostanában láttam valamit:)..., de lehet, hogy nem jól következtettem;-)

Bobkó Csaba írta...

Türelem rózsát terem! :-) Készül, csak más dolgom is van. Gyula többször egymás után kitiltott, aztán túl sokan jöttek neki szembe az autópályán, erre kitiltott mindenkit... :-) Egy időre. A nemzeti szocialista pártja és a protestáns tálibkodása is túl van egy ésszerű határon.

Névtelen írta...

http://www.mult-kor.hu/20090714_a_francia_forradalom_es_a_magyar_kozvelemeny

Amúgy jó lett a „További bejegyzések »” link, grat! Sokat kellett vesződnöd velük?

z

Bobkó Csaba írta...

Minden bejegyzésbe külön berakni a szakadást. És még hülyeséget ír ki a program magyarul, ahelyett, hogy "Tovább!"
Ez még jobb a múlt-kortól:

http://www.mult-kor.hu/20090102_nepirtassa_minosithetik_a_vendeei_meszarlast

" Amikor a katonák végeztek, Francois Joseph Westermann tábornok a következőt írta a Konventnek: "Vendée nincs többé... A kapott parancsok alapján lovakkal tapostattam agyon a gyerekeket, lemészároltattam a nőket, akik így nem szülnek több brigantit. Nincs egyetlen fogoly, aki ezt felemlegetné: kivégzettem mindet.” A történészek szerint a hadsereg 160-200 ezer embert ölt meg.

A tartomány most azt szeretné, ha az akkor történteket a modern történelem első dokumentált népirtásává minősítenék. A helyiek szerint erre azért is szükség lenne, mert mintha mostanra megfeledkeztek volna minderről. Az egykori véres események egyébként régóta hiányoznak a francia történelemkönyvekből is, ugyanis az nem vet túl jó fényt a dicső forradalom egykori vezetőire. "

Névtelen írta...

Vendéeről én is azt olvastam, hogy ez volt az első "modernizált" emberírtás. És nemcsak technikailag, hanem az első "izmus" általi is, ami ugye a felvilágosodás és a francia forradalom találmánya.

z

Bobkó Csaba írta...

Meglehetősen erős előképe a huszita táboriták népirtásai, vagy a magyar rózsakeresztes (irányítású) kurucok magyarirtásai a Tisza-vidéken...

kételkedő írta...

Ez gondolom, neked nem új információ:
http://www.zsido.com/konyv/70/1439/A_chaszidizmus_tortenete_Magyarorszagon/Kossuth_legenda_Ujhelyen

"Rabbi Móse Teitelbaum neve különben nagy tiszteletnek örvendett még nem zsidó körökben is. Jellemző erre nézve egy általánosan ismert, nagyon bájos és kedves legenda:
Nagy hazánkfia, Kossuth Lajos anyja, aki zsenge korú gyermekében máris feltűnő képességek jeleit vélte fölfedezni, egyszer elhatározta, hogy nagy titokban elmegy az újhelyi cáddikhoz, s esedezni fog, hogy áldja meg a fiát."

Más, ami kicsit tartozik ide, egy facebookos oldal:
https://hu-hu.facebook.com/pages/Identit%C3%A1s/567681576583122
(mivel vannak ott bőven 48/49-es arcok is belinkelve). A kommentekbe is érdemes beleolvasni: döbbenetes, hogy az átlagmagyarnak még mindig milyen téves nézetei vannak a zsidóságról. A másik riasztó dolog, amikor széjobb magyarok róluk vesznek példát, mondván, nekünk is ugyanazt kéne csinálnunk, amit a kiválasztottaknak:

Bobkó Csaba írta...

Valóban, két verzióban is ismerem, újhelyi születésű vagyok. A széljobbosok definíció szerint ugyanazt próbálják csinálni, mint a zsidók, hisz programjuk: A magyar a Választott Nép...

Névtelen írta...

sorozat:

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130530-egy-forradalom-negy-temetes-3-resz-on-miota-ekkora-magyar.html

z

Bobkó Csaba írta...

Jellemző, hogy egy ilyen cikk alatt nincs kommentálási lehetőség. Azért veszélyes sorozat, mert tudatosan mesélős, "emberi" hangon írták, nem fröcsögő kurucosan. z egyébként így is kiderül belőle, hogy persze Haynau lelkivilága nem lehetett minden téren egészséges, de összességében korrektebb embernek tűnik, mint Kossuth, vagy Petőfi.
A cikksorozat beleillik abba a fősodor hagyományba, hogy a konfliktust, a terrort úgy állítja be, hogy "ő kezdte azzal, hogy visszaütött".
Elfelejti előzményként bemutatni, hogy elsőnek a forradalom ölt, hogy Zichyt a törvényes király kiáltványának birtoklásáért akasztották fel és ezt hetyke forradalmi kormányplakátokon dicsérték, vagy nem idézi Petőfi versét, mely dicséri a forradalmi lincseléseket. A forradalmi terrorról készülök egy második résszel. Azt sem említi a cikk, hogy a Haynau-ellenesre hangolt nyugati fővárosokban él pl. Marx, Engels és a velük szoros kapcsolatban álló magyar forradalmi emigránsok, többnyire a Grand Orient tagjai.
Mjg Haynau nyugodtan menehetett Szatmárba a kocsmába, addig Petőfi írt ilyet 1848-ban, a forradalom után pár hónappal: "agyon akart verni a magyar nép..." Mert tudták, mit hozott a nyakukba.

Vannak másféle naplók is a korból, királypárti magyaroké, azokat se közli az origó.

Névtelen írta...

http://tortenelemportal.hu/2013/06/ady-szabadkomuvesseg-raffay/

z

Névtelen írta...

http://tortenelemportal.hu/2013/03/egyed-akos-1848-interju/

z

Bobkó Csaba írta...

Furcsa ez a vakság ettől a naív, egyébként tiszteletreméltó bácsitól. A kulákosítást említi, de azt nem fogta fel, hogy milyen szoros kapcsolat volt Marx, Engels, Kossuth, Szemere és társaik között. Rákócziról nem is beszélve, Erdélyben éppen szokták tudni, hogy főleg oláh rablóbandák fosztogattak magukat kurucnak nevezve, de a Rákóczi név II. György lengyel kalandja, az "Aranykor" emiatti vége, az ország lakossága kb. egyharmadának pusztulása óta a lehető legrosszabbul csengett. Lehet lelkesedni hamis történelmi mítoszokért, de tanult emberektől többet várnánk.

- írta...

http://labancinfo.neq3.com/papokat-lovetet-agyon-damjanich-tabornok-a-kokai-plebanost-a-sajat-hivei-koptek-be-volt-mit-meggyonni/

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, eznagyon passzol a rég tervezett folytatáshoz, bele is dolgozom! :-)

Kim Yoo-ra írta...

Szállj le Petőfiről! Teljesen félremagyarázod és zsidó módon eltorzítod a költeményeinek a jelentéseit. Az egészet keresztény szemmel nézed és elemzed. Ahogy minden mást...
A kereszténység és a zsidók eddig szabadon, ahogy érdekeiket szolgálta, definiálhatták a sátánizmus fogalmát. Az, amit ma az emberek a sátánizmusról gondolnak, az nem sátánizmus.

VALÓJÁBAN:

A Sátánizmus nem egy “keresztény találmány”.
A Sátánizmus megelőzte a kereszténységet és minden más vallást.
A Sátánizmus nem a szellemekről, lidércekről, vámpírokról, Halloween-szörnyekről vagy más hasonló lényekről szól.
A Sátánizmus nem a “gonoszról” szól.
A Sátánizmus nem egy “reakció” a kereszténységre.
A Sátánizmus nem a halálról szól.
Az Igaz Sátánizmus lényege az emberiség felemelése és megerősítése, ami eredetileg Igaz Teremtőnk (Sátán) célja volt.
Mi tudjuk hogy Sátán/Lucifer egy valódi lény.
Mi tudjuk hogy Sátán az emberiség Igaz Atyja, Teremtő Istene.
Tudjuk hogy a bibliai “Jahve/Jehova” egy kitalált lény, és az emberek, akik ezt a hazugságot ránk kényszerítik, az emberiség valódi megrontói és a hazugságok mesterei. Ezt nyilvánvalóvá teszi a rengeteg ellentmondás a zsidó-keresztény bibliában. A tények azt mutatják, hogy ez a szöveg olyan emberi lények munkája, akiknek okkult tudás volt a kezében, és ezt a hatalmat használták hogy a bibliát hihetővé tegyék és félelmet keltsenek, a hatalomszerzés érdekében.
Betartjuk a törvényeket.
Mi NEM szorgalmazunk semmilyen élő/véráldozatot, és NEM is veszünk részt bennük. Ez egy zsidó-keresztény szokás, ahogy azt a bibliából is megtudhatjuk – Mózes 5. könyve 12:27: “S fel kell ajánlanod égőáldozatokat, az Úr Isten oltárán: és az áldozatok vérét öntsd az Úr Isten oltárára, és edd meg a húst.”
Rájöttünk, hogy a Sátánizmus az emberiség eredeti vallása. Alapos kutatómunkát végeztünk. A Sátánizmus ősi vallásokon alapul, amik a zsidó és keresztény vallást több száz, több ezer évvel megelőzték.
A kereszténység egy válasz volt az eredeti pogány vallásokra, amiket “Sátánizmusnak” neveztek el, melynek jelentése “ellenfél/ellenség” a héber nyelvben. Ha elolvasod az információkat ezen a weblapon, bebizonyítjuk.
A kereszténységet azért találták fel, hogy eltávolítsák a spirituális és okkult tudást (az elme erejét) az emberektől, és ezt a hatalmat a “kiválasztott” kevesek kezébe adják, az egész emberiség kárára. Az elme és a lélek ereje nagyon is valóságos. Az olyan embereket akik nem tudnak ezekről az erőkről vagy nem hisznek bennük, nagyon könnyű manipulálni és irányítani. Ezt főleg azok használják ki, akik járatosak ezeknek az energiáknak a használatában.
Az Eredeti Isteneket [Démonokat] igazságtalanul szörnyetegeknek titulálták, és “gonosznak” nevezték, hogy távol tartsák az emberiséget a spirituális tudástól. Ennek következményeképpen az emberi faj spirituálisan és intellektuálisan drasztikus mértékben visszafejlődött.
A Spirituális Sátánizmus erősen javasolja a tanulás, tudás, kutatás minden formáját, és a szabad gondolkodást.
A Spirituális Sátánizmus támogatja az állam és az egyház szétválasztását. A Sátánisták nem erőltetik a Sátánizmust senkire.
A Spirituális Sátánisták elismerik a tudományt, és elhiszik hogy minden okkult/természetfeletti dolog rendelkezik ésszerű tudományos magyarázattal. Szerintünk az emberiséget veszélyes mértékben visszatartották ezen a területen, köszönhetően a zsidó-keresztény hazugságoknak, és évszázadokon keresztül tartó, szakadatlan támadásaiknak a tudomány ellen.
Erő-meditációkat végzünk annak érdekében, hogy fejlődjünk spirituálisan, és felemeljük magunkat. Az erő-meditáció annyira szükséges az emberi lélek számára, amennyire a táplálék szükséges az emberi test számára. A kígyó, Sátán szimbóluma a tüzes kundalini erőt jelképezi, ami a gerinc tövénél összetekeredve nyugszik. Amint felemelkedik, átalakítja az emberi lelket és elmét a megértés és a képességek egy sokkal magasabb szintjére. Sátán kígyó-szimbóluma az élet DNS-spirálját is jelképezi.

Kim Yoo-ra írta...

Közvetlenül Sátánnal dolgozunk. Úgy hisszük, minden egyes embernek, aki erős akaratú és tiszteletteljes, lehet személyes kapcsolata Sátánnal. A Spirituális Sátánizmusban nincsenek közvetítők.
Tanainkat és gyakorlatainkat közvetlenül Sátántól kapjuk. Sok időn keresztül Sátán ellenségei, mint például a keresztény egyházak szabadon terjeszthették a hazugságokat Sátánról és a Sátánizmusról. Ezek a hazugságok voltak az alapjai az okkult bűntényeknek és más szörnyű cselekedeteknek, amit közvetetten reklámoztak. Az Igaz Sátánizmust aktívan, fanatikus módon nyomták el évszázadokon keresztül, és nagyon sok ember a tudatlanság miatt elhiszi a Sátánról terjesztett hazugságokat, és ennek megfelelően reagál.
A Spirituális Sátánizmus egy életigenlő vallás. Sátán úgy fogad el minket ahogy vagyunk, de emellett írányít is minket, hogy fejlesszük magunkat, és egy magasabb szintre jussunk. A Spirituális Sátánisták úgy élik az életüket ahogyan akarják. A természet törvénye szerint élünk, és arra buzdítunk mindenkit, hogy fejlessze önmagát a legkülső határokig.
A lelkünket mi magunk “váltjuk meg”, ellentétben azokkal az állításokkal, hogy a názáreti ment meg minket. A Sátánizmus a lélek teljes átalakításán alapszik, erő-meditációk segítségével. A názáretit arra használták fel a keresztények, hogy helyettesítsék vele az élő emberi véráldozatot, ami az igazi szándékukat mutatja.
A zsidó-keresztény vallás egy kegyetlen hazugság, amit az emberiség egy jelentős hányadának szántak. Egy átverés elhitetéséhez a tudás hiánya szükséges az áldozat részéről. A keresztény vallás rabszolgákat nevel az emberekből, és sosem javasol vagy tanít olyasmit, ami az emberiség javára szolgálna. Azzal ellentétben, hogy a názáretiről azt állítják, embereket gyógyított, Sátán megmutatja nekünk hogy hogyan gyógyíthatjuk meg önmagunkat, hogyan vihetünk végbe úgynevezett csodákat - a saját elménket, és lelkünk erejét használva.
Önmagunk megerősítésével önbizalmat, spirituális hatalmat kapunk, és tisztelni fogjuk önmagunkat.
A Spirituális Sátánizmus nem állít határokat az elme erejének fejlesztésében, amit “boszorkányságnak”, “mágiának” neveznek. Hiszünk az igazságosságban, és mint a harcművészek, akik jártasak a Dim Mak-ban és más fizikai összecsapásokban, a Spirituális Sátánisták a “mágia” Fekete Művészetéhez értenek. Az emberek, akik nem tudnak ezekről az erőkről, védtelenek ellenük. Sátán nem tolerálja az igazságtalanságot.
A Spirituális Sátánizmus semmilyen módon nem támogatja a szellemek kihasználását, ellentétben a klasszikus varázskönyvek leírásaival. A Démonok, akiket megkötöttek és kötelezték őket arra hogy engedelmeskedjenek a mágusoknak, most már szabadok, és bárki aki 9 láb átmérőjű köröket és “Jehova” neveit használja, katasztrófának néz elébe. A Démonok a barátaink, és a Sátánon keresztüli tiszteletteljes Démonidézésekkel kölcsönösen előnyös kapcsolatokat teremtünk velük.
A Spirituális Sátánizmus az egyéniséget, szabadságot és függetlenséget hirdeti.
Nyilvánvaló, hogy Sátán nem az “emberiség megrontója”. Kevés követője van, de neki nincs szüksége hatalmas vagyonokra, hatalomra és mások befolyásolására ahhoz, hogy megtartsa a követőit.

Kim Yoo-ra írta...

A két utolsó kommentem összefoglalja mi is valójában a sátánizmus...
Erre csak nyelni tudtok, vagy továbbra is rágalmazni, de megfogni sehol.
Igen, spirituális sátánisták vagyunk, akik az eredeti, ősi vallási/filozófiai tanokat és az eredeti náci nézetek vallják. Minden erőnkkel a ZSIDÓ világuralom ellen vagyunk, nem fogjuk hagyni, hogy a cionista-kommunist-zsidó-keresztény háttérhatalom egy világállamot hozzon létre, és nem fogjuk hagyni, hogy a zsidók a nem zsidókat bechipezzék, mintegy tulajdonukként megjelöljék.

Hiába terjesztik a mocskos hazugságaikat a zsidók Sátánról és hiába tettetik magukat sátánistáknak, nem azok! Sátán a zsidók ellensége, mint már írtam fentebb, nem véletlenül jelenti héberül a Sátán szó azt, hogy ellenség.

Az emberek fel fognak ébredni, és senki nem fog bedőlni a zsidó-keresztény hazugságoknak. A zsidók és csatlósaik már az utolsókat rúgják, hamarosan végük lesz.

Ezért mondtam korábban is, nem csak aljas dolog, de felesleges idő- és energiapazarlás is a zsidó háttérhatalmat szolgálni ilyen keresztény "leleplezős" blogokkal...akár fizetnek érte, akár nem.

Kim Yoo-ra írta...

http://arjamagyar.blogspot.hu/2013/11/az-igazsag-talmudrol.html

Szeretettel, melegséggel ajánlom a fenti leleplező írást a zsidó Talmudról. :)