"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. június 18., kedd

Hagyják abba a magyarok a történelemhamisítást! - Kultikus-"hazafias" újratemetések és trianoni örömtáncok

A bejegyzés ürügyét és címének mintáját természetesen a Háry János alakjához is például szolgáló híres huszár, Skultéty László hamvainak groteszk elrablása és Semjén Zsolt ezokból kiadott nyilatkozata adta:

Semjén: Hagyják abba a szlovákok a történelemhamisítást!

A fenti címbeli változtatásomat természetesen nem úgy kell érteni, hogy a szlovákok ne hagyják abba a történelemhamisítást, jobb lenne, ha mindenki abbahagyná, de valójában a történelmi agymosás miatti hályogunktól való megszabadulás egyik következménye az a felismerés, hogy a történelemhamisítás nem országspecifikus, hanem általános és közös gyökerű. Furcsa és tragikus módon azonban, miközben ezzel a hamisítással a nacionalista elitek és propagandájuk a szomszédoknál általában a mai határain belüli állam erősítését próbálják szolgálni, nálunk egyedülállóan a történelemhamisítás fősodra az ország szétverésének belülről támogatását szolgálta és azóta is az ezzel való szembenézés lehetetlenné tételét szolgálja.

Rendszeresen felbukkanak hazafias nyilvánosságunkban hírek olyan román, vagy szlovák történészekről, értelmiségiekről, gondolkodó emberekről, akik nyilvánosan megkérdőjelezik hazájuk hivatalos történelemoktatásának bizonyos hazafias mítoszait, konkrétan nálunk ebből akkor lesz hír, ha ezek a mítoszok a magyarokkal való múltbeli együttélésre, az akkori közös államiságra vonatkoznak. Az első világháborús kisbírós vicc logikája szerint ("a mi veszteségeinket odaát dobolják") e lelkiismeret diktálta, illetve a tényekre kíváncsi kritikus hangokat hazájukban a nacionalisták utálkozva, míg a magyar nacionalisták ujjongva fogadják. Valójában persze a két közeg agymosása közös eredetű, ezért nem jellemző az utóbbi közönségre, hogy kedvet kapjon a példa követésére és elkezdje felülvizsgálni saját magyar kollektív nemzettudatunk hamis mítoszait. Pedig ezek némelyikének a tényekkel való szembesítése még egy magyar nacionalista nézőpontból is komoly hozadékkal járhatna...

Egy nemzeti ereklyével több, egy üres lappal a szlovák történelemkönyvben kevesebb...
A címert nem volt idő kiretusálni a szlovák hadügy honlapján...

A konkrét újratemetési ügyben a helyzet egyértelműnek tűnik: a szlovák kormányzat akciója a román partnerrel való "kisantantos" együttműködés keretében valóban nacionalista, történelemhamisító és hisztérikusan ostoba. Egy percig nem lenne azzal semmi baj, hogy a (messze nem kikristályosodott) szlovák nemzettudat, kollektív történelmi tudat ma is zajló építése keretében a történelmi Felső-Magyarországon született hősöket, neves személyiségeket, akik ráadásul egyes esetekben, mint Gábris-Skultéty László esetén is már akkor is túlnyomórészt tót etnikai közegben születtek és szláv családi nevűek, elismerjenek saját nemzeti hőseiknek IS. Nem lett volna azzal semmi baj, ha a hős huszár aradi sírján a piros-fehér-zöld szalagos koszorúk mellett megjelentek volna az ott tisztelgő szlovák küldöttségek és csoportok fehér-kék-piros szalagos koszorúi is és igény esetén nyilván meg lehetett volna egyezni (háromoldalú tárgyaláson) egy szlovák nyelvű emléktábla elhelyezésében is. Ez egy teljesen normális, organikus fejlemény lehetett volna, ezzel szemben a hős kisajátítása, és hamvainak elrablása egyértelműen hisztérikus, ilyen hozzáállással a szlovák nemzettudatot továbbra is csak beteges irányba lehet fejleszteni.

Ez is baj nekünk, mert nem segíti elő a stabil jószomszédi viszony kialakítását, a történelmi konfliktusok feloldását, de ettől még nagyobb baj, hogy a mi magyar kollektív nemzettudatunk annak ellenére, hogy a szlovákokétól  - látszólag érthető okból - sokkal kikristályosodottabbnak, bizonyosabbnak tűnik, legalább ilyen beteg, mint a fiatal északi szomszéd országé, ha nem betegebb!

A bejegyzés folytatása.Valójában amit mi ma magyar nemzettudatnak tekintünk, az nagyjából épp akkor kezdett kialakulni, amikor a szlovákok, vagy a románok mai modern nemzettudata, tehát a "Nagy" Francia Forradalomtól úgy 1849-ig terjedő időszak nacionalista nemzetépítése és nemzeti mítosz-építése az alap, erre épültek fel azóta e kollektív hisztériás téveszmék.

Ha most átkapcsolnék a gyakran találó Gyűlölt ellenségeink blog merész hangú ironikus stílusába, akkor tréfálkozhatnék, hogy röhejes északi utánzóink, ha megfeszülnek, se tudnak olyan újratemetést rendezni, amivel egyúttal saját országuk koporsójába is beverik az utolsó szeget, ez csak nekünk sikerült...

De sajnos ez nem irónia, hanem a tragikus valóság, ezért nem is veszem el a nevettetők kenyerét. (Bár ők is komoly tartalmat lopnak bele.)

A magyar történelmi tudat fő traumája, Trianon csak a beteg és hamis nemzettudat nézőpontjából egy megmagyarázhatatlan sosrscsapás. Amint felszabadulunk az álhazafias mítoszok varázsa alól, azonnal racionálisan megmagyarázható következmény lesz, olyan politikai tevékenység következménye, melynek elengedhetetlen része volt épp ezen hamis mítoszok előállítása és máig fenntartása.

Az utóbbi időben főleg Raffay Ernő tárja fel szorgalmasan az előtte nagyobbrészt agyonhallgatott jelenséget, hogy a történelmi Magyarország szétveréséhez nélkülözhetetlen belső ötödik hadoszlop a zsidó és a protestáns elit együttműködésén, Habsburg- és katolikusellenes stratégiai szövetségén alapult. A zsidó fél szerepe ebből nem volt agyonhallgatva, bár a hivatalos közbeszéd urai a Tormay Cécile utcanév ügyében máig hisztiznek, de ez éppen kontraproduktív, a "hazafias tábor" tudja a zsidókról ez ügyben, amit tud. Azonban ez csak féltudás és a másik felét e tábor zöme nem foghatja fel, amíg a "hazafias" nálunk elsősorban "kurucot" és "48-ast" jelent. (Sajnos ezt például Tormay se fogta fel, maga is írt szabadságharcos meséket, ahogy a veszettül filoszemita Tiszát siratva-dicsőítve sem vette észre, hogy ő is segített megásni saját maga és hazája sírját.)

A végül az ország felbomlásához vezető első világháborúba a magyar társadalom és főleg politikai-szellemi elitje, a szabadkőműves páholyok által nagyrészt behálózott művelt középosztály egy komplett tudathasadás állapotában lépett be. Egyrészt büszkék voltak az odáig tartó "boldog békeidőszak" eredményeire, magától értetődőnek tekintették a történelmi Magyarország egységét, belső békéjét és gazdasági fejlődését, tehát leegyszerűsítve a kiegyezés eredményeit, a magyar alkotmányosság, parlamentarizmus működését és azt, hogy a király viszonya a nemzettel lényegében harrmonikus. Másrészt ugyanakkor a tudatipar akkori eszközei, kiemelten az irodalom, a sajtó, de a képzőművészetek is, nem beszélve a szabadkőműves páholyokról, amikben szinte mindenki tag volt, aki a közéletben-kultúrában-gazdaságban labdába akart rúgni, teljes gőzzel építettek ki egy maximálisan "kurucos" nemzettudatot. Mivel e korszakban a kettős monarchiában a tőkemozgás iránya mindenki számára tudott módon - hisz állandóan erről siránkozik az osztrák sajtó - Magyarország felé mutat, a kurucos "hazafias" érzelmek egyetlen célpontja (nem lévén semmiféle "osztrák gyarmatosítás") csakis a dinasztia tekintélye, népszerűsége lehet.

Érdemes megismételni: a legtöbben teljesen tévesen képzelik ma úgy, hogy a kurucokért és a 48-as "hősökért" rajongó magyar történelemszemlélet ősi és kezdettől fogva magától értetődő. Ennek épp az ellenkezője igaz, ez a kurucos áltörténelemkép egy olyan tudatipari termék, amely komolyabban paradox módon csak a Kiegyezés után épül ki, ezen ipar minden erőforrásának felhasználásával. A"kuruc" még 1848-ban is a haramia, erőszakos bajkeverő szinonímája, amit elég most néhány kiragadott példával illusztrálni. A Rákóczi távozásától 1848-ig eltelt időszakban több fosztogató, kegyetlenkedő anarchista parasztlázadás résztvevői, például Szegedinác Péró martalócai és a felvidéki koleralázadás csőcseléke is kurucoknak nevezik magukat, és így nevezik őket mások, annyira egyértelmű a köztudatban, hogy mit jelent kurucnak lenni. 1711 után Rákóczi hosszú évtizedeken át közutálatnak örvendett a nemesség , a polgárság és a nép körében egyaránt, főleg, amíg éltek bajkeverésének elszenvedői, résztvevői. Nem véletlen, hogy az egyébként szittyaságára büszke nemesség olyan öntudatosan védte meg a királynőt a poroszokkal, vagy védte a hazát és a királyt Napóleonnal szemben, (győri csata), nem utolsósorban Skultéty László is e harcokban tüntette ki magát. Még 1848-ban is ilyen, a közhasználatban megszokott negatív értelemben alkalmazza a kuruc szót még a két legismertebb irodalmár márciusi ifjú is, akik pedig részesei voltak a hamis Rákóczi-kultusz létrehozásának:

Jókai Mór: Írói arcképek
"az olyan piszkolódóval pedig, mint Zerffi, igen röviden bántak el. Degré kuruc gyerek volt; elégtételt kért tőle, s midőn azt megtagadta, adott neki egy fricskát, amitől aztán a konzervatív irodalom hőse úgy eltűnt, hogy addig elő sem jött, amíg mint vörös republikánus nem mutathatta be magát."
A"kuruc" itt annak akkor használatos jelzője, hogy a márciusi ifjú nyilvánosan megpofozza a politikai ellenfelet - mégha ismerve Zerffi pályáját, őt nem is sajnáljuk ezért. Tehát kuruc: erőszakoskodó.

(Csak mellesleg a Jókai jónéhány szabadságharcos műve sorába tartozó "Rákóczi fia" című ponyvaregény annyira hamis, hogy még az őt és a kurucokat kedvelő közegben is megmaradt kevésbé ismertnek. Elemzése jó példája lehetne a történelemhamisító kultusz előállítása módszertanának.)

Petőfi pedig egyik legocsmányabb antiklerikális propagandaversében használja az e tevékenységéből tulajdonképpen kirívó, azzal ellentétes jelentésben a "kuruc" szót, nyilvánvalóan csak azért, mert e korban ilyen a szó köznyelvi jelentése:
Az úr nagy halkkal fölkapaszkodott,
S nagy istentelenséget láthatott:
Mert amint aztán leereszkedék,
Igen furcsán csóválá meg fejét,
Ily szavakban törvén ki sóhaja:
"Biz e, fiam, kuruc-historia!
Vagyis kuruc az, aki megszegi az emberi és isteni törvényt, aki elveszi a másét... És ezt Petőfitől olvassuk!

Korábi bejegyzésekben már foglalkoztam vele, ezért itt nem szükséges tovább részletezni, milyen kegyetlenül pusztították a korai kurucok (pl. a szintén tiszteletadással hazai földbe újratemetett Thököly alatt és már előtt) saját hazájuk lakosságát, főleg a katolikust, de gyakran a protestánst is, amiért joggal érdemelték ki Báthory Zsófiától az "új törökök" elnevezést és hogy mennyire hasonlóan ön- és közveszélyes, magyarellenes ámokfutás volt hazánk Kossuthék általi belerángatása a Marx és Engels által koordinált 1848-as világforradalmi kísérletbe.

Itt most nem térek ki részletesebben sem a demagóg álhazafias kuruc- és 48-as kultusz kiépítésére nagyrészt a Kiegyezéstől az I. Világháború kitöréséig tartó időszakban, sem pedig a magyar tudományos-szellemi-politikai-gazdasági élet és a helyi közigazgatás résztvevői jókora, döntő részének a szabadkőművesség általi behálózására, mert mindkét téma alaposabb külön tárgyalást érdemel. A két téma azonban a legszorosabban összefügg, amit már a korszak tipikus "függetlenségi" jellegű páholynevei is jeleznek.
Csak említsük meg, hogy Thaly Kálmán sötét figurája a központi alakja az okirathamisításoktól sem visszariadó kuruckultusz-gyártásnak:

Thaly, a kuruckultusz Sötét Szelleme

E módszert jól jellemzi többek között a szülővárosomban máig emléktáblával és utcanévvel "megörökített" Losárdi Zsuzsanna "kuruc költőnő" alakja, mindenestől egy hírhedt 19. századi okirathamisító műkedvelő "történész", Thaly szaktársa fantáziájának szülöttje!

Sose élt hősnőnk, legyünk rá büszkék!

Ez az összefonódó kettős folyamat eredményezte a történelmi magyar államot működtető elit és középosztály meghatározó részének katasztrofális hatású hamis tudatát, mert a trónon levő dinasztia elleni lázadók kultuszának kiépítése, a magyar nemzeti érdekkel ellentétes eszmények elterjesztése része volt a saját állam tekintélye rombolásának, ereje aláásásának. Ugyanebben a korban a magyar állam nemzetiséglakta vidékeire és annál is jóval többre fogukat fenő szomszéd elitek (románok, szerbek), illetve részben még a közös Monarchia-beli szomszédok (a cseh elit) ugyanezt a vakoló hálózatot épp ellenkezőleg, létező, vagy leendő államaik kisbirodalommá növelése megalapozásához használták fel. A közéleti szimbolikus aktusoknak is ezt, az állam tekintélyét kellett szolgálnia, ahogy a szlovákoknál máig ezt szolgálja, bezzeg nálunk...

Szintén érdemes lesz külön foglalkozni azzal, hogy a Kiegyzéskor amnesztiával hazatérő neves magyar emigránsok, mint például Klapka, vagy Andrássy Gyula (aki előtt a Monarchia legmagasabb kormányzati pozíciói is megnyíltak, ahogy sajnos a politikában abszolút naív királyné hálószobája is...) egyenesen a Grand Orient emberei voltak:

Wikipédia, Klapka György:
1871-ben Klapka György Türr István és Andrássy Gyula társaságában a magyarországi Nagy Oriens szabadkőműves nagypáholy alapítótagjai között van.
Vessük egybe ezt a Nagyoriens-alapítási 1871-es évszámot azzal, hogy Andrássy  1867-től 1871-ig Magyarország miniszterelnöke, 1871-től 1879-ig az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere! Az alábbi, szaktörténészi forrás pár évvel korábbra teszi a hazai nagyoriens-alapítást, de szintén Andrássy miniszterelnöksége idejére.

Berényi Zsuzsanna: A Kossuth-emigráció és a szabadkőművesség:
„A páholy felosztását követően Klapka György hazatért és Türr Istvánnal együtt részt vett — mint láttuk — egy új páholy megalapításában. Alapító tagja lett a Magyarországi Nagy Oriensnek, a Corvin Káptalanban a harmincas tanácsnak, vagyis a szabadkőművesi ismeretekben nagy tudást mutató tagok gyülekezetének, később a Magyar Nagytanács alapító tagja. Ez utóbbinak elnöki tisztségét is betöltötte egészen a Magyarországi Nagy Oriens megalakulásáig, 1869-ig. Klapka Györgynek nagy tekintélye volt itthon, de legalább ennyire a külföldi szabadkőművesek között is. Ennektulajdonítható, hogy a Francia Nagy Oriens képviselőjévé választotta. Ez a képviselőség amolyan „külügyminiszteri" feladatkört jelent. Ő tartott kapcsolatot az illető páholy és saját páholya között. Mindenesetre azért kérte a Francia Nagy Oriens név szerint Klapka Györgyöt képviselőjének, mert ismerte és becsülte őt.”
Ez a francia Nagyoriens ekkor már javában szervezkedik például a leendő, Erdélyt is magában foglaló Nagy-Románia és Csehszlovákia létrehozásáért, Klapka még az emigrációban ez ügyben a nagyoriens diplomatájaként személyesen tárgyal például Cuza román fejedelemmel, de erről többet később...

Kossuthnak erről kellett volna Kasszandra-levelet írnia, ha őszintén a hazáért aggódott volna, nem a Habsburg-háztól, hanem a világ-szabadkőművességtől kellett volna óva intenie a hazát, hisz ezt az ellenséget belülről ismerte... ( Időnként más kontinensen is bevethető internacionalista harcosa volt! lásd a "Terv Amerika kettéosztására" c. alcímtől. A mentegető hazafias farok, miszerint K, nem tudta, mihez használják fel, komolytalan. )1894: Kasszandrát hazai földbe temetik  - hogy a Jóslat megvalósíthassa önmagát

Majd rövidesen az egyik Nagy Hazai Földbe Temetés után jön a másik.
A "kuruc nótákat" szívbaj nélkül hamisító Thaly, jellemzően, mint a Függetlenségi Párt alelnöke áll a II. Rákóczi Ferenc és más országháborítók, köztük még általa is joggal gyűlölt mostohaapja, a haramia Thököly kultikus Habsburgellenes demonstrációt jelentő újratemetését kierőszakoló körök élén.

Hátborzongató visszatekinteni a Trianonhoz vezető folyamat finisének kezdetére, a kuruc vezérek hamvainak hazahozatalára! Trianon előtt egy szűk nemzedékkel, vagy annyival sem a történelmi magyar államot működtető réteg domináns (a zsidó-protestáns szabadkőműves páholyok és a zsidó sajtó által terelgetett) részének tudatában azok a történelmi szereplők VÁLNAK a tisztelt, imádott hősökké, akik a háromfelé szakadt országban végig török és francia zsoldban pusztították a magyarságot és akadályozták a dinasztiát az újragyesítés nagy művében és az a dinasztia válik végleg gyűlöltté, démonizálttá, amelyik az országegyesítést a kurucok ellenállását lekűzdve véghezvitte és 1848-49-ben (segítséggel) még kirángatta az országot a Világforradalom örvényéből, melynek sikere még korábban vezetett volna a széthulláshoz! (Hiszen Petőfiék, Kossuthék fellépése nyomán azonnal nemzetiségi belharcok támadnak, míg 1848 március 15 előtt és Világos után a királyi kormányzat fenntartja a belső rendet.) Azt a dinasztiát teszi az Ötödik Hadoszlop az országot irányító elit felső és középszintjeinek káderállománya fejében "ősi ellenséggé", amely szimbolikusan és praktikusan is a történelmi királyság egységének kifejezője és garanciája! Azt a Rákóczit isteníti, amelyik a török kiüzésének nagy vesztesége után, az újjáépítés megkezdését későbbre tolva még félmillió halottat okoz csak a Királyságban, és távoztában még követeli, hogy a király nehogy egyesítse Erdélyt Magyarországgal! (Mert hátha visszatérhet még és ugródeszkának használhatja - ez volt a fő szempontja, mégha nem is lett rá alkalma, csak Bercsényit küldte vissza a szultán az utolsó kuruc- és tatárjárás élén...)

Ezen, történelmileg Trianon előestéjén csúcsrajáratott kuruckultusz miatt szólítja fel a világháború végén az ezzel is vakká tett magyar elit saját maga a királyt a lemondásra, ezért üdvözli a hazai elit zöme a köztársaság kikiáltását és ezért bámulja bénult tehetetlenséggel az ország szétdarabolását és a Kommün hatalomrajutását. Ezért nem képes a számottevő, helyén levő vezetés alatt még ekkor is sok mindenre elegendő forrásokat mozgósítani az ország területi integritása védelmére.

A "radioaktív koporsók" az országszétverés nemzetiszínbe csomagolt bombájaként térnek haza 1906-ban:


Jobboldali-hazafias szubkultúránk  a nemzeti tudathasadás tipikus tüneteként máig lelkesen ünnepli a Nagy Magyar Hőst, minapi hír:

"A II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezette szabadságharc kezdetének 310. évfordulója alkalmából tartott tisztelgő emlékmenetet a Jobbik Budapesten."A tudathasadásosok nem veszik észre, milyen irracionális Trianon ellen tiltakozni és egyidejűleg a Trianonhoz vezető történelmi alakokat ünnepelni:

Ekkora országba hozták haza...
 
...hogy pár év múlva ekkora legyen.

A "barackfás dal", a Trianoni emléknap ÜNNEPPÉ változtatása ellen is (joggal) tiltakozó jobbikosok, illetve más hazafiak a prot-kur agymosás következtében nem képesek felfogni, hogy a kuruckultusz a saját világnézeti-politikai közegükben teljesen logikusan és törvényszerűen vezetett a beteg jelenséghez, hogy magukat "jó magyarnak" tartók ÖRÖMTÁNCCAL ÜNNEPLIK TRIANONT, amit egy szélsőségük nyíltan is kimond, azonban kevésbé harsányan megjelenítve a gondolat, hogy Trianonnal nem is csináltunk olyan rossz vásárt a "függetlenségért", e körök fősodrában is jelen van, ott lappang.

Csak egy példa a hazafias tábor esztelenségre nyitottabb részeiben máig népszerű és újra kiadott könyvből, melynek szerzője számára az ország kétharmadának elvesztése csak egy apróság, a lényeg, hogy megszabadultunk végre az átkozott Habsburgoktól, épp csak azt nem írja, hogy még a katolikusokat kell kiirtani. Az talán megérné neki, hogy az ország a pesti V. kerületből álljon:


GELSEI BÍRÓ ZOLTÁN: A HABSBURG HÁZ BŰNEI
"Felszabadult szép Tündérország, most már neked gyújtom meg a hálaadó oltári tüzet és járom boldog magyarok örömtáncát, mert négyszázéves hosszú, véres küzdelmek, szenvedések után végre megszabadultál a te hétfejű sárkányodtól. És ez a megszabadulás fölér azzal a nagy áldozattal, amely egyelőre inkább csak fenyeget bennünket. Mi valamikor nem így álmodoztunk róla. Talán Rákóczi is, Kossuth is máskép gondolta, de a történelem viharaiban álltunk mi már rosszabbul is és ha a nemzet a Mohi-pusztát, Mohácsot, Világost kiheverte, egy percre sem félthetjük csüggedt szívvel az ezeréves Magyarországot. A nehezebbjén túl vagyunk."

Ezt a könyvet nem sokkal Trianon után írta a szerző és hogy nem alaptalanul (valami öncélú "gyűlölködés" céljával) kötöm ezt az eszeveszett gondolkodásmódot, illetve agymosottság következményét épp protestáns körökhöz, arra csak még egy bizonyíték, a Trianon feletti boldog ünneplés még egy kitörését idézi a könyvből egy bizonyos Molnár Lajos, akinek "ünnepi beszéde elhangzott 1999 március 21-én Akron Ohioban a Szabad Magyar Református Egyház Gyüléstermében"
"Hogyan szól 1848 szelleme ma a nemzethez"

Egy idevágó történetet szeretnék idézni Gelsei Biró Zoltán A Habsburg Ház Bünei cimü munkájából(...)

„Most szeretnélek főlhozni a sírból, jó öreg, nemes kuruc, te királygyülölő pogány magyar, aki a lelkedet belém lehelted, hogy lásd az idők beteljesedését. Aki ezt megjósoltad ! Aki engem erre tanítottál ! Aki ezért naponta imádkoztál !
Hogy mitől nevezik magukat reformátusnak az István király általi magyarirtást is a beszédbe szövők és a magukat pogány királygyűlölő ős reinkarnációjának tartók, azt most hagyjuk. Előttünk áll a fanatikus őrült tanpéldája, akibe beoltották a MINDENTŐL FONTOSABB Habsburg-gyűlöletet és ezért Trianont ünnepli.

Isten, add nekünk a szlovák nacionalisták eszét! Akiket ők temetnek újra otthon, azok nem hoznak rájuk bajt...

245 megjegyzés:

1 – 200 / 245   Újabbak›   Legújabbak»
Névtelen írta...

Nagyon sok erőt kívánok munkájához, hiánypótló írások!

Névtelen írta...

OB = Obrusánszky Borbála, azt hiszem: http://alfahir.hu/a_magyarok_elpusztitasa

Bobkó Csaba írta...

Igen, ő ott állandó szerző és állandóan torzítóan értékel önmagában tényszerű ismereteket is. Schlözer szerepét helyesen látja, de ő illuminátus volt, tehát a Habsburgok ellensége is.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm.

kételkedő írta...

Tegnap felkaptam a fejem: az Echo Tv Háttérkép c műsorában (meg lehet nézni jútjúbon) Bayer Zs épp azt fejtegette a vendégeivel, mennyire "csinált" a törökországi, szíriai forradalom vagy éppen az arab tavasz. Mire Bogár László megjegyezte, hogy tulajdonképpen 1848 és 1956 is "csinált" volt (értsd: a háttérhatalom által kreált), csak ez ma még "mély titok". Nocsak, tán Bogár is a Kitalált újkort olvasgatja? - mondtam magamban. ;-)

Tom írta...

A szekularizált mitoszok -mint a nacionalizmus is,térben és időben teljességre törekednek-hiszen be kell tölteniük azt az űrt, amit vallások eltünése,eltörlése maga után hagyott.Persze ez is csak egy eszköz a háttérhatalom kezében amit ha érdekei úgy kivánnak eltöröl -azaz leveti az álarcát ,hogy egy másikat rakjon a helyére,egészen addig megy ez a karnevál amig végül tisztán nem mutatkozik meg a gonosz.....Szlovákok egy kicsit elkésve ugyan mint a szomszédaik most építgetik a saját szekuláris mítoszaikat.A válaszreakciók is mítikus szemléletből fakadnak ezért erősitik azt és egymást.Két bolond beszélget-ahogy a vicc kezdödne ,csakhogy ez nem vicces inkább tragikus.

Névtelen írta...

56-ban azért volt civil elégedetlenség és nyomorgás. ez 48-ról nem mondható el.

z

kételkedő írta...

Szerintem is van különbség 1848 és 1956 között. Mert '56 némileg spontán, ráadásul jogos lázadás volt. Hogy titkosszolgálati módszerekkel terelgették, esetleg beavatkoztak, meg le volt zsírozva a végkifejlet, azt nem kétlem. De mit várunk Bogártól ez ügyben, aki össze-vissza maszatol? Szerintem ő is a kitaláltújkorból vette ezt az ötletét:-)

Bobkó Csaba írta...

Olvashatja, mert a facebookon ismerősök vagyunk... Érdekes lenne vele egy személyes vita, de nem nyilvánosan, hogy ne tartson vissza senkit a polkorrektség még olyan fokban sem, amennyire az nyilvános fórumokon még Bogár profot is visszatartja. (mindennek van határa...)

Bobkó Csaba írta...

Nem tűntek el a vallások, csak valláscsere volt. A kereszténységet felváltotta a "Felvilágosodás" gnosztikus-szabadkőműves vallása. Tehát az új, nacionalista mítoszok nem "szekularizáltak", hanem az új vakoló-judaista vallás tartozékai, helyi "szentírásai".

Bobkó Csaba írta...

Judaista pl. annyiban, hogy a nacionalizmusok mind a Választott Nép-eszme kiadásai álnemzeti köntösben. Minden modern nacionalizmus rabjai gojokként utálják a szomszédaikat és viszont.

Névtelen írta...

megkaptad a rabbi kapuján lévő mindent látó szemet? : )

z

Bobkó Csaba írta...

Nem, hol kellett volna kapnom? Viszont láttam a kurucinfón a kommentekben a Kazinczy utcai zsinagóga kapuján levő szvasztikákat, az se semmi...

Bobkó Csaba írta...

Azazhogy bocs, megkaptam. Jellemző.

Tom írta...

Mit szóltok ahhoz ,hogy Kasler Árpád az Ekho tv-én kijelentette, ha meg lesz az elégedetlenkedők kritikus tömege -élükön a devizahitelesekkel, akkor a rendszer elleni lázadást el lehet indítani,mert a rendörség és a katonaság át fog állni......Különben meg jellemző a hazai viszonyokra az ,hogy a az elvileg független birósági eljárásokat- egy magasabb érdek az államcsöd elkerűlése érdekében- nem szabad a devizahitelesek érdekében hozott itéletekkel lezárni.Ez a kijelentés egyébbként arra is alkalmas ,hogy a devizahiteleseket -akik egy egész Kelet-Európát súlytó gigantikus csalássorozat kárvallottjai szembe fordtitják a társadalom többi részével,így előzve meg a tömeges felkelést.....

Bobkó Csaba írta...

Kásler követendő példának tartja Egyiptom, vagy Szíria esetét... Ahol voltak bajok, aztán a forradalmi "megoldás" keretében azok sokkal nagyobbak lettek, és a háttérben Valakik ennek örülnek.

kételkedő írta...

Valami olyasmi lenne a megoldás, amilyet Kásler képvisel, csakhogy neki is zavaros a történelem szemlélete, hol kurucozik, hol egy Spartacusként mutatják be. Egyik sem szerencsés képzettársítás. El tudom képzelni, hogy az egyiptomi példa emlegetése tudatlanság miatt van nála. Az mindenképpen pozitív, hogy nem uszít felforgatásra, hanem szépen, csendben, de határozottan fel akarja építeni a rendszerváltó mozgalmat. Lásd pl ezt, de főleg az utolsó mondatai nagyon szimpatikusak:
http://kaslerarpad.hu/?p=3922
Ami az Echo Tv-s szereplést illeti: engem is megdöbbentett, nem az, amit mondott, hanem, hogy nevek is elhangzottak. Ami a zsidó médiában elhangozhat, azzal a hatalomnak terve van, induljunk ki ebből. Tehát, mire szolgál, hogy Kásler kimondhatta: álljon bíróság elé Orbán, Csányi, Polt Péter, Gyurcsány, Bajnai? (ez különben mind szimpatikus lépés lenne:-) És hogy megbukott a köztársaság? Lehet, hogy kitapostatják vele az utat, majd jön OV, és azt mondja, mi is ezt akartuk, királyságot? Feltűnően ebbe az irányba mutatnak a mostani fejlemények a kormánypárt részéről is. Kásler egyszer azt mondta, a hatalom ezt meg akarja csinálni, de nem szabad hagynunk, nekünk kell megcsinálnunk. (Mármint a királyság visszaállítását abból a célból, hogy ne kelljen jogfolytonosságot vállalni az elmúlt 60-70 év történéseiért). Vajon jó úton halad Kásler? Egyelőre ő az egyetlen, akinek a környékén nem látok vakolókat, zsidókat és titkosszolgálati embereket nyüzsögni, amennyire ezt meg lehet ítélni, de én sem tudom biztosan.

Tom írta...

A Pszáf elnökének nyilatkozata és annak fogadtatása az ellit részéről érdekes volt ,volt aki hallgatott, volt aki felhábórodott rajta,de arra is alkalmas ,hogy bizonyítsa a szerződésekkel baj van -csak egy magasabb érdek-kinek az érdeke?-miatt nem lehet tisztán jogi úton elintézni a problémát.Feltünő az is milyen hamar elhallgatott róla média, pedig egy ilyen súlyos kijelentése egy ilyen pozícióban lévő embernek nem maradhatott volna következmények nélkül,minimum főmüsor időben kellett volna vele beszélgetni az állami tv-ben....A megosztásra is alkalmas nyilatkozata késöbb még jól jöhet a polítikai erők számára ha olyanná válik a helyzet a rendszer fennmaradása érdekében lehet erre építeni -oszd meg és uralkodj ugyebár.És persze ez a devizásoknak is szólt "haza" oltárán áldozatokat kell hozni.Szerintem OV végső esetben, ha másként nem maradhat hatalmon a többszázezer ember szavazatának elnyerése érdekében semmissé teheti visszamenölegesen is akár a devizahitelszerződéseket.Úgy is ő irányitja az igazságszolgáltatást.A földtörvényt sem szavazta meg-véletlenűl-taktikai okokból-ez is hozhat a konyhára valamit ha eljön az idő,a moratórium lejártának időpontja egybe fog esni a választások idejével és ez az idöbeni egybeesés aktualízálhatja a földkérdést is.Ov persze nem magától cselekszik így az USA-ban mindig is jelen volt és van egy olyan lobbicsoport -Kissinger több helyen is irt róla mint a háttérhatalom egyik fő külpolítikusa, hogy az amerikai külpolitikának nem lehet érdeke egy erős Európa -pláne nem egy olyan erős Európa melyik szövetkezik Oroszországgal-ez a globális hatalmi erőviszonyokat átrendezné az amerikaiak rovására -cél gyengíteni Európát ,de csak annyira ,hogy az ne essen szét és mint egységesnek látszó -valójában tehetetlen óriást lehessen irányítani ahogy eddig is- a szuezi-válság óta.Ennek eszköze lehetne akár ö is.Végül is nem lenne egyedül ott van Nagy-Britannia, Lengyelország......

Bobkó Csaba írta...

Újságcím: "Kásler népfelkelést szervez" - mit lehet erre mondani? Azzal kezdődik egy sikeres népfelkelés, hogy előre bejelentik a szervezők a TV-ben??? Provokátor, lufieregetés, seprűnyélen felmutatott golyófogó. Orbán máris elhatárolódik a gonosz Szász Károlytól és megteszi gyűlöletfogó bűnbaknak. És felkéri az ügyészséget, vizsgálja, hogy nem volt-e hibás termék a devizahitel, amit az ő kormánya alatt kezdtek forgalmazni. Abszolút a populista "jó cár" figurát játssza el. És ne feledjük, politikai tanácsadói végig a Birnbaum és Finkelstein cég, a Likud házitanácsadója.

Névtelen írta...

A Kazinczy utcai egyszerű geometriai mintázat véletlen is lehet. Ókori görög mintákban is ott van a szvasztika.

z

Bobkó Csaba írta...

Szerintem nem véletlen, a szvasztika a teozófus-kabbalista-okkultista szubkultúra kedvenc jelványe volt világszerte és az e körből kitenyésztett nácizmusnak egy erőteljes, hatásos "logót" kerestek, talán összekacsintva saját beavatottjaikkal, hogy nekik nyilvánvaló legyen, milyen harci feladata van Hitlernek.

tom írta...

Így van.Orbánra is igaz a libás történet.Megmérgezi az ember libáit aztán megmentőként lép fel.Jön az ötleteivel, és talán még libákra is futja neki.Szász Karcsi meg legfeljebb végkielégítéssel távozik és kap majd egy jól fizető de kevés munkával járó állást aztán majd újra előveszik,ahogy A tanú című filmben elhangzott a hallhatatlan- éppen ezért is sajnos még mindig aktuális mondat Virág elvtárs szájából-ö is köztünk él természetesen(?)-Egyszer még kérni fogunk magától valamit.....A háttérhatalom Orbánon keresztül irányítja a jobboldalt.Ily módon uralja a magyar társadalom aktívabb részét.Persze új szereplők is kellenek időnként frissíteni kell a műsort.Mindenki megtalálhatja az étlapon a fogára valót:Kásler,Szántai,Pap Gábor........Közben a Hálózat köszöni jól van ,él és virul.Vajon mi lesz a következő támadása a társadalom ellen?Olajügy,lakásmaffia,spontán privatizáció,kárpótlás,bankkonszolidáció,nem létező ügynöktörvény,trafikmutyi,földtörvény,devizahitelezés és így tovább.....Már 2006-ban is hallottam az utcán azt a szöveget ha meg lenne a kritikus tömeg....Persze, meg a magyar rendőr velünk van....

Bobkó Csaba írta...

Egy érdekes oldalon találtam ezt, érdemes idézni:

http://www.or-zse.hu/peszahzsid.htm
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
"AZ EGYIPTOMI KIVONULÁS HATÁSA A ZSIDÓ ESZMEVILÁGRA.
Nincs még egy olyan ünnep, amelynek történelmi háttere, tanítási szertartásai olyan hatással lennének népünk eszmevilágára, mint a pészach. Legtöbb nép a maga születését hősi korszakba helyezi, melyben dicsőséggel övezett hősök vetették meg létiek alapját.

A Tóra törvényeinek nagy része az egyiptomi szolgaságot hozza fel indokul a parancsolatok megtartására. "Zécher Jiciát Micrájim" - az egyiptomi kivonulás emlékére való hivatkozás állandóan visszatérő mondat a Bibliában. "Én vagyok a te Istened, aki kivezetett téged Egyiptomból, a szolgaság házából" - így kezdődik a Tízparancsolat. Izráel Istene megsegítette a gyengét az erőssel szemben.

A szellemi-vallási felbuzdulás a bibliai elbeszélésekben mindig Pészachhal volt kapcsolatos.

A Második Szentély idejében Ezra próféta ezt az ünnepet használta fel a nép egységének megszilárdítására és a Tan terjesztésére. (lásd Ezra, 6/19-20.) De a Pészach elsősorban a szabadság ünnepe. Ezért nem véletlen, hogy népünk minden szabadságharca az elnyomóval szemben ezzel az ünneppel kapcsolatos."

Nagyon jellemző, hogy a szabadságharc-kultuszt akkor sikerült a magyarság történelmi tudatában fősodorrá tenni, amikorra a modern tudatipar létrejött és zsidó dominancia alá került. Addig pedig a protestánsok szubkultúrájának volt a főiránya, akik számára a zsidó Ószövetség nyújtotta a fő szerepmodelleket, érthető okból.
Tehát a magyar szabadságharcos történelemkép (és maguk a szabadságharcok!) alapvetően a zsidóság szabadságharcos történelmi mítoszainak a tükröződése...

kételkedő írta...

Azért Káslert ne vegyük egy kalap alá Szánatival és Pap Gáborral, szerintem egyelőre eléggé hiteles. Az meg, hogy az újság hogyan tálal valamit, milyen szelektíven... Az is lehetett volna az újságcím, az Echo Tvs interjú alapján, hogy mondjuk: "Kásler törvényszék alá akarja állítani Orbánt, Csányit, Bajnait". De nem ez lett, jellemzően azt emelik ki belőle, ami számukra előnyös. El tudom képzelni, hogy Káslert felhasználják valamire, de hogy ő tudatosan közreműködik ebben, azt nem. Kérdés, hagyja-e magát felhasználni. A hatalom nagyon agyafúrt, az biztos.

kételkedő írta...

Szinte biztos vagyok abban, hogy a mostani kormánynak a devizahitel lesz a választásokra a nagy dobás. Már most is úgy kommunikálnak, mintha ebben is ők lennének a szabadságharcosok, a bankok ellen... Hogy a tények ez ellen szólnak, az a nép egy jó részének nem esik le. Szerintem úgy év végén vagy jövő tavasszal robban majd a bomba, és "megmentik" a devizahiteleseket. Kérdés, hogy addig hány embernek esik le, mekkora színjáték ez az egész. Hogy az egész politikai maffiának el kell tűnnie a valódi változáshoz. Lehet vajon erre rásegíteni valahogy?

Névtelen írta...

Ja, mint Kossuth, mint magyarok Mózese.

z

Bobkó Csaba írta...

Már a kuruc korban a hazai kurucok prot. lelkész ideolkógusai az angol puritán forradalmár elvtársaikhoz hasonlóan csupa ószövetségi szerepmodellt találtak maguknak, de ezt már a cseh husziták is így csinálták. Erről majd írok, elképesztő, hogy milyen jelszóval indultak rohamra az 1437-es erdélyi Budai Nagy-féle huszita felkelők, akiknek persze cseh kiképzőkomisszárjai voltak. Ezzel: "Minden Hámánt fel kell akasztani!" Nem kérdéses, hogy kiknek jut eszébe az általuk manipulált tömeggel épp a Purim sztoriját újrajátszatni! Tehát az eretnek-protestáns "szabadságharcosok" mindig ószövetségi Választott Népnek érzik magukat és a rendpárti (többnyire katolikus) nem-fanatizált többség és az elit számukra a "gojok". Aztán csodálkozunk, hogy a szomszéd népek elitjei is eltanulták a mi kuruc ideológusainktól, hogy gojként démonizálták az osztrákokat, németeket és a Habsburgokat, a mintát követve most ők démonizálják, gojosítják el visszamenőleg a magyarokat, a magyar uralkodókat és elitet. Akik szörnyű zsarnoksága ellen ("egyiptomi fogság") szabadságharcot kellett vívnia a szlovákságnak, erdélyi románságnak, stb...

Bobkó Csaba írta...

Még ide passzol, hogy a már elemzett Molnár Ferenc leghíresebb regénye, a Pál utcai fiúk épp a kuruckultusz felépítésének csúcsidőszakában született és a direktben kuruc- és 48-as meséket gyártó egyszerűbb írótársaikkal szemben zseniálisan tudta korabeli sztoriba csomagolni a SZABADSÁGHARCOT. Összevetve a Liliom és Az ördög esetén már feltárt szellemiségével, gyökereivel, nem kérdéses, hogy tudatosan állította a rombolás szolgálatába ezt a sztorit is.

tom írta...

Jellemző az is ,hogy egyik ismerösőm- aki adventista lelkész-milyen ismereteket szedett magára a lelkészképzőn.Neki azt tanították a huszita harcosokat isteni jelekés csodák segítették a harcaik és mozgalmuk során akárcsak az exodus illetve a szentföld elfoglalása során a zsidóságot.Ráadásul még dél-franciaországba is elvitték öket ahol az egyik legnagyobb eretnek mozgalom a katharok központjai voltak.Pedig a kettő együtt nem megy.Vagy a sole sciptura elve alapján állok vagy gnosztikus és manicheus eretnek szinkretista vagyok.DE ez a kettöség náluk mégsem ellentmondás......És ez csak a jéghegy csúcsa.

Bobkó Csaba írta...

Erről nem is egy bejegyzést tervezek, hanem sokat. Elképesztő, hogy az összes kuruckodás, felforgatás, forradalom irányjtó káderállományában mennyire a törzsgárdát adták a különféle eretnek és protestáns lelkészek, hogy Debrecen, patak, Eperjes, Pápa prot. iskolái tipikus forradalmárképzők voltak és ezzel máig dicsekszenek is nagy hagyományaik címen. Mai református doktori értekezésben olvastam, hogy a derék szerző )végre!) felteszi a kérdést az erdélyi fejedelmek professzorainak vakoló-kabbalista-rózsakeresztes-szinkretista-okkultista műveit elemezve, hogy hogy a fenébe nem tűnt fel a kor erdélyi reef. püspökének, hogy az erdélyi professzorok (Alsted, Bisterfeld, Comenius) nézetei teljesen ellentétesek az ortodox kálvinizmus tanaival? Ő nem ad választ, de a kérdésfeltevés őszinte és tisztességes, a választ megint csak Péter Katalinnál olvassuk, aki szerint a szóbanforgó, a fejedelmi hatalommal támogatott püspök, Geleji katona két fő művének címében is ott a "titok" szó, amivel céloz beavatott olvasóinak arra, hogy ő is beavatott. A protestantizmus egy trójai faló volt, a belsejében ott rejtúzködtek az okkult világfelforgatás harcosai, ez indokolta pl. az annyit emlegetett gályarabpert, amit máig "igazságtalannak" sérelmetznek, pedig a királyi-egyházi hatóságok vajszívűek voltak, ahhoz képest, hogy semmisítette meg Rákóczi György a neki nem tetsző szombatos felekezetet.
A katár-Wycliff-Husz-Luther,Kálvin vonulat is nyílegyenes, és egyes látszatok ellenére ezek mindig szimbiózisban éltek zsidó kabbalistákkal. De erről már egész bejegyzéseket (meg könyveket) kell írni. Igaz, vannak is ilyen könyvek.

kételkedő írta...

Csaba, ezeket a cikkeket Adyról láttad a kurucinfón?

http://kuruc.info/r/9/114935/
http://kuruc.info/r/7/114975/

Az első, amellett, hogy érzékletesen mutatja be, mennyire volt a Nyugat és az egész irodalmi világ zsidó befolyás alatt, arra a konklúzióra jut, hogy Ady irodalmi zseni, de politikai analfabéta volt, no meg, a magyar származású uralkodó elit amúgy sem becsülte a kultúrát, ezért lényegében megérdemli, hogy a zsidó elit viszont meglátta a magyar tehetségekben a lehetőséget, és bekebelezte őket.
A második cikkben pedig a széljobb megvédi Adyt és a többi zsidóbérenc kulturális nagyjainkat, mondván, azért mégis a magyar nemzetet szolgálták. Ez most különben is tendencia nemzeti körökben: foggal-körömmel ragaszkodni hamis "nemzeti hőseinkhez".
Érdekes, én Adyt iskolás korom óta, ösztönösen utáltam, számomra a személyiség és a költészet sohasem volt elválasztható (ráadásul az egyik legutálatosabb személyiségtípusnak a kötekedő alkoholistát tartottam mindig). Petőfi sem volt soha szimpatikus, velük szemben József Attila kedvenc költőm volt, és maradt, a marxista nézetei ellenére. Mert a személyisége hiteles.
Korábban már többször pedzegetted, mennyire alapvetően fonódott össze a magyar uralkodó osztály a zsidó tőkével (családilag is). Erről kevesen értekeztek, hiszen nem szalonképes téma, pedig nélküle érthetetlen a mostani zsidó dominancia. A tudatiparban főleg, de egyébként is. Érdekes lenne egyszer egy elemzés a Nyugatról úgy egyben, hogyan hálózta be a zsidóság és a szabadkőművesség az egész magyar kultúrát.

Névtelen írta...

erről szolnak Raffay Ernő könyvei

z

kételkedő írta...

Persze, a Szabadkúművesek Trianon előtt stb. Kérdés, mennyire ágyazódott be a köztudatba, mennyire 'szalonképes' ez a gondolati kör. De "nagy költőink" gyalázása egy külön műfaj, addig kevesen merészkedtek. A tudatipart olyan régen és olyan alaposan hálózza be a zsidó áfium, hogy ha ezeket megpróbálnánk kiiktatni, akkor nem maradna szinte semmi. Valószínűleg továbbra is együtt kell élni velük, de legalább helyre lehetne tenni a szerepüket. A kurucos kommentekből azért nekem az látszik, hogy az emberek kezdenek valamilyen szinten ébredni e téren (is).

Bobkó Csaba írta...

Igen, hozzá is szólnék, hogy "ez a cikk egy gyalázatos szerecsenmosdatás", csak mintha le lennék tiltva a kurucon, nem jelennek meg a hozzászólásaim. (vagy én szúrtam el valami beállítást) Nagyon jellemző, hogy nemrég kiutáltak egy hazafias fórumról, mert Ady zsidóbérenc cikkeit hosszasan idéztem és a néhai Hegedűs püspökről a gyász letelte előtt megírtam, hogy Ady-rajongásával idióta volt. Olyan (számomra is hiteles) emberek álltak ki "a zseniális Ady" mellett, akik részt vesznek a Jobbik informális elnökségi ülésein, vagy éppen OV asztaltársai időnként...
Ez teljesen igazolja Raffay tézisét a Trianont előkészítő Ötüdik Hadoszlop, a hazai elitet behálózó szabadkőműves páholy-hálózat zsidó-protestáns stratégiai szövetségéről. A prot-kur történelemszemléálet máig mérgezi a protestáns közegben nevelődöttek tudatát. Per pillanat csak a katolikus kulturális gyökerűek meggyőzésére látok esélyt, hangsúlyozva a "gyökereket" e téren, hisz a Vatikán ma kabbalistább, mint mondjuk a római főrabbi... :-) (lásd: "pápább a pápánál")
Bár van jobbikos barátom, aki református létére azt mondja, nagyon logikus, amiket írok. Ő kiszabadult a varázs alól. Sok ilyen kellene, de ez nem könnyű.

Tom írta...Azt kérdezte valaki ,hogy lehet ezt a politikai maffiát eltüntetni?Hanyatlás megteszi.Most terjednek a médiában világszerte azok a győzelmi jelentések melyek szerint a nem konvencionális fosszilis energiamezők-olajpala,olajhomok,földgázpala- kiaknázásával a termelés és a fejlődés továbbra is fenntartható az emberiség számára.Ez tételesen cáfolható.Másrészt árulkodóak is ezek a hírek:-senki nem bízik már abban ,hogy lehetnek még a földön hagyományos tehát olcsó,nagy még kiaknázásra váró fosszilis energia mezők.Másrészt pedig az alternatív ,megújuló energia források nem tudják pótolni az energia kiesést-nem igazán számítanak már most sem!-pedig még csak most kezdődik az amit a szakemberek úgy hívnak:veszélyzóna vagy energetikai szakadék.A beharangozott forradalmi változások és technikai áttörések ellenére az energia fronton az emberiség vesztésre áll.A kurucosok ebben is tévednek.....A kultúra terén is megkezdődött az erjedés.Kíváncsi vagyok hogyan fog változni a nemzeti kánon.......

Bobkó Csaba írta...

Sehogy nem lehet eltüntetni. Törvényszerű, hogy mindig a pszicho- és szociopaták emelkednek a társadalmi hierarchia csúcsaira. Ha növekszik a gazdaság, ha zsugorodik. Összehasonlítottam OV-t I. és II. Rákóczi Györggyel. (azaz a II-al csak fogom...) A legnagyobb birtokharácsolások a magyarság nagy pusztulása idején történtek. Szerintem OV erre tudatosan készül...

kételkedő írta...

Ha teljesen kiszabadulna a varázs alól, akkor ez a jobbikos kötődését is érintené :-)

kételkedő írta...

A hanyatlás, összeomlás révén nem lehet a maffia uralmát megszüntetni. ugyanis ők jóval előbbre gondolkodnak, mint az átlagember, és máris bebiztosították maguknak a pénz/olaj utáni világ értékeit. Ezért van a földtörvény- és harácsolás, ezért veszik el az ingatlanokat (pl a devizahitelesektől), történik a föld, előnyös telkek felvásárlása a nemzetközi és magyar (de ezt a kettőt nem igazán lehet elkülöníteni) maffia által. Izraeli érdekeltségek pedig kiemelt szerepet kapnak ebben, ez megérne egy külön misét. A lényeg, hogy nagyon is tudják ők az összeomlás közeledtét, és fel vannak készülve rá. Itt is, meg globálisan is.
Ha sikerülne valamiféle olyan néphatalmat megvalósítani, amit beszivárgással nem szintén ők dominálnak (nem hiszem sajnos), törvényes keretek között akkor sem lehet őket felelősségre vonni. Horthyék például nem bíróság előtt számoltak le a vörösterror képviselőivel, hanem illegitim különítmények segítségével. Amiket hagytak egy kicsit garázdálkodni, aztán felszámolták ill beolvasztották őket a rendszer konszolidációja keretében. Hogy ilyen lesz-e, nem tudom.

Bobkó Csaba írta...

Ő egy helyi elnök, inkább örüljünk, hogy vannak a Jobbik alsóbb szintjein a labanc felfogásra nyitottak! :-) Persze a felsőbbeken se kizárt, maga Vona nem is rossz e téren, eltekintve az okkultista beütésétől, ami kb. lenullázza a labancosságát... :-(

Bobkó Csaba írta...

Horthy az Antant embere volt, legfőbb harci feladata a király visszatérésének megakadályozása és Csonkamagyarország konszolidálása volt. Nem véletlen, hogy Prónayt kizárták az EX-ből, amint kinyílt a szeme! Ezek után nevezte az EX-et "fehér szabadkőműveseknek". (egy rég dédelgetett bejegyzés-táma...)

Bobkó Csaba írta...

És persze a zsidó nagytőke embere is volt Horthy, gazdasági főtanácsadója a Gyoszos frankista Chorin, miközben a GYOSZ állt a kommunizmust szellemileg előkészítő NYUGAT mögött (ez még a kuruc szerecsenmosdató Ady-cikkéből is lejön) - de ez egy még dédelgetettebb bejegyzés témája - "Kik voltak a magyar frankisták". Egyik bábjuk mindenesetre: Horthy...

Névtelen írta...

off:
egy magának való archív hír (hátha nem találkozott vele):
http://www.nagyoriens.hu/oriens-expressz/node/42

Tom írta...

Néhány balliberális bértollnoknak vagy értelmiséginek is kezd leesni a tantusz ,hogy itt valami olyan készül mely talán nem is egy elszigetelt jelenség.....Persze képtelenek kilépni a fejlődés hitrendszerének évszázados bűvköréből még mindig maguk körül forognak.Nemzetközi tájékozottságukkal,kapcsolataikkal szemben sokszor emlegetik a előszeretettel jobboldali provincializmust lekezelően, elítélve azt.Azt gondolják ami itt történik az csak egy rövid ideig tartó kisiklás amit gyorsan követni fog majd reményeik szerint mind az ami az elmúlt 20 évet jellemezte.Tévednek, mert megváltozott a világ és ezért felcserélődtek a szerepek is nem ők a jövő hanem a múlt, ráadásul az OV vezette rezsim egyszerre épít mind a belső mind a külső folyamatokra ezért fog tudni beágyazódni a társadalomba és a gazdaságba a kultúrába.Ha veszít is 2014-ben akkor azért történik meg hogy még erősebben térjen vissza.Be kell tartania a játékszabályokat és akkor maradhat bármeddig hatalmon,Horthyt is csak külső erővel távolították el a hatalomból,amikor már az ország hadszíntérré változott.

Bobkó Csaba írta...

OV nem készülhet elveszített 14-es választásra. Minden eddigi lépésével felégette maga előtt azt a hidat (ha szabad így mondani), hogy 14 után lehetne ellenzékben és várhatná a következő választást, a szokott parlamentáris módon. Az orbánista klientúra és rezsim olyan gátlástalanul épül ki, hogy egy elvesztett választás esetén a győztesnek nem lenne más választása, mint brutálisan megsemmisítenie Orbánt és klienseit. Vagyis gyakorlatilag azt lennének KÉNYTELENEK előadni, amit OV meghonosított, csak most ellene és csapata ellen. Ez a tragédia ebben az egészben, hogy innen már nincs viosszaút semmilyen civilizáltabb politikai stílushoz. Ha valaki győzne 14-ben és elmulasztaná megsemmisíteni az Orbán-csapatot, az ezzel azt kockáztatná, hogy amennyiben az OV-csapat még egyszer győz, az fogja őket megsemmisíteni. Tehát e logika alapján OV nem engedheti meg magának a választási vereséget. Ennyi.

Névtelen írta...

a szabadkőműves felvilágosodás fő ellentmondásos része a „józan ész”, közben meg ez pont kizárják az (okkult) rituáléik... (katolikus teológiai szemszögből sátánista)

z

kételkedő írta...

Nagyon sötét a kép. Egyetlen reménysugár létezik, ha sikerülne kilépni a mostani paradigmából, vagyis az egész választási rendszerből, és alulról, civil formában építkezve, illegitimmé lehetne tenni az egész politikai elitet. A mostani rendszerben egyszerűen nincs változás, akárkire is szavaz az állampolgár. Minden pártot eleve úgy tesznek oda elénk, a régi elitnél és a jobbiknál vagy lmp-nél ez nyilvánvaló, de az alternatívnak álcázott szervezetekben is ott nyüzsögnek a háttérhatalmi emberek (ahogy azt Ángyánnal kapcsolatban már megvitattuk). Elvileg Kásler egy ilyen, hivatalosat megkerülő, alulról építkező szerveződést próbál felépíteni, de úgy, hogy közben ne férkőzhessenek be gyanús elemek. Ettől viszont felülvezérelt lesz az egész, az ellentmondás feloldhatatlan. Ráadául ahogy épül, ott lesznek a titkosszolgálati emberek a maguk évszázados felforgató, manipulatív tapasztalataival. Ráadásul még mindig kevés embernek nyílik fel a szeme. És az idő rövid. De nem gondolkodhatunk '14-es választásokban semmiképp, ugyanakkor nem gondolkodhatunk forradalomban sem, mert azok - a közel-keleti történésekhez hasonlóan - a háttérhatalom malmára hajtanák a vizet.
Érdemes lenne elgondolkodni, mit lehet ilyen helyzetben tenni közösségi szinten, és mit tehet az egyén.

Tom írta...

Ha mégis veszítene -amire nem látok reális lehetőséget- akkor is van B terve.Mivel nincs esélye senkinek arra ,hogy kétharmaddal legyőzze OV-t akkor annak az alaptörvénnyel szemben kell kormányoznia ami lehetetlen. Ráadásul OV azonnal illegitimnek tartaná a tevékenységét hiszen az alaptörvény ellenes. A kormányozhatatlanná váló országba beavatkozna az EU,ez viszont megint csak felvetné azt a jogos kérdést joga van ezt tenni az EU-nak?OV pedig beindítaná a szabadságharcos oldalát újfent.Ellenzéke ,a kormány pedig akaratlanul is az EU bérenc hazaáruló szerepbe kerül.Egyébként nem kell azon csodálkozni ,hogy idáig fajultak a dolgok.Hiszen és Kaslernek ebben igaza van a köztársaság megbukott, már 2006-ban szerintem.Olyan hatalmasra duzzadt problémák halmozódtak fel az országban ,hogy kész csoda működik itt bármi is.Lehet persze az is hogy mindez az ország felszámolásának okán történik amit OV-nek kell levezényelni a lázadásra hajlamosabb oldal manipulálásával,vezetésével.Vagy elszánta magát arra ,hogy kiszakítsa kis magánbirtokát a gyengécske Eu-ból.Ez lehet hogy még most korai lenne.....


Bobkó Csaba írta...

Nem hagyják az alulról építkezést. A földtörvénytől a trafiktörvényig olyan kisegzisztenciákat támadnak meg, vagy teszik lehetetlenné a kialakulását, amiket még a történelmi diktatúrák nem kis része is békén hagyott. Vagy világszerte több országban tilos mondjuk saját kútból venni a vizet, vagy az esővízgyűjtést is megadóztatják, szerzői jogokkal multik sajátítják ki a vetőmagokat és büntetik, ha valaki saját magot tenne el jövőre, stb.
Tehát teljesen tudatosan akadályozzák az önellátást, az alulról épjtkezést. És itt megint oda jutottunk, hogy a szabadságharcos retorika ellenére OV szinkronban van a multi rablókkal. De ott van az a hír is, hogy az MSZP honlapját is Izraelből szerkeszti Ron Werber. A fideszét meg Finkelstein és Birnbaum, a változatosság kedvéért Izraelből. Az LMP-t nem kell ragozni, kíváncsi lennék a jobbik PR-osára, mondjuk Izraelből... Én a Jobbiknál és holdudvarában nem egy okkultista logót látok, pl. Hegedűsék rádiója, stb.

Bobkó Csaba írta...

Az egyiptomi, vagy török események is azt mutatják, hogy a választási szjnjátékkal szemben az erőszakszervezetek kontrollja dönti el, ki a főnök. A honvédség leépítése végig a Fidesz asszisztálásával történt és láthatóan nekik nem érdekük, hogy létezzen ilyen. A rendőrséget hagyják lerohadni, minden forrást a TEK-be nyomnak, aminek OV volt személyi testőre a főnöke. Az egyiptomi puccsot egy az egyben le lehetne utánozni, ha elvesztenék a választást, de az új kormány ellen fideszhívők népharagja törne ki. Az meg jól programozható. Az EU-beavatkozás ügyében meg jól jöhetnek az OV elleni EP-támadások, amik révén OV az euroszkeptikus tömegek hősévé épjthető fel Európa-szerte. Lengyelországban a hatalomba készülő PIS-táborban máris egy szent státusza van Orbánnak, a példaképnek, állandóan dicsérgetik nekem az itteni agymosottak.

kételkedő írta...

Persze, de az alulról építkezést én nem is a kormány engedeélyével képzelem el. Épp, hogy az lenne a lényege, hogy civilként alulról felépítkezni, majd ha megvan a tömegerő, akkor ezt a rendszert alapjaitól illegitimnek minősíteni. Akkor nincs többé sem trafiktörvény, sem földtörvény, csak így lehet visszacsinálni. De nem utcára kivonulással és hőbörgéssel kell kezdeni, mert az könnyen manipulálható. Hanem egy csendes, céltudatos, határozott építkezéssel, kockáról kockára. És a végén ez az erő kimondaná, hogy elég volt. Persze, nem tudom, a gyakorlatban lehetséges-e mindez. Pillanatnyilag a jelen rendszeren belül nem látok esélyt.

kételkedő írta...

A lényeg az, hogy nincs igazi ellenzék. Van persze harc a konkrét hatalomért a két tábor között, hisz nekik sem mindegy, hogy mennyit nyúlhatnak le az aktuális 4 évben, de a lényegi elemekben - az pl, hogy kit szolgálnak ki - nincs ellentét. Itt csak egy színjáték zajlik, A, B és most már C csapattal (Jobbik) meg néhány talonban tartott alternatív kis párttal, ha a nagyon nem sikerülnének. Mi csak "választópolgárok" vagyunk nekik, ezt nyíltan ki is mondják (lásd szárszói találkozóról beszámolók az ATV-n, tanulságos). A politikából kiábrándult polgárok erre éreznek rá szerintem, kisebb-nagyobb mértékben.
Hadseregünk lényegében nincsen, de az nem jelenti azt, hogy nincs itt haderő.
Káslernek az a rögeszméje, hogy megfelelő tömegbázis esetén a rendőrség, katonaság nem vezető állománya át fog állni hozzá. Elég naív elképzelés, de legyen.

Bobkó Csaba írta...

Ha Kásler ezt úgy emlegeti, hogy azt magunkfajta mezei bloggerek itt megvitatjuk, az azt jelenti, hogy nem veszélyes a dolog. Újsághirdetést még nem adott fel, hogy "rendőrök, tartsatok velünk!"? :-)
Azt hiszem, érdemes élni a lehetőséggel, hogy eleinte még van szabad költözés és egy emberibbnek tűnő nagyúr szárnyai alá kell húzódni, ha nem tetszik a jelenleg esélyes főnök stílusa. Pl. Debrecenből, vagy Hódmezővásárhelyről elhúzni egy másik helyre. Ha összeomlás jön, OV lenyomása esetén valaki más lenne a király, részben más elittel. Nem hiszem, hogy ebből a társadalomból esélyes lenne kisgazda-köztársaságot összehozni, akár királlyal a trónon, illetve nem tudom, melyik országban vannak ehhez adott feltételek. Szerintem ma már Svájcban és a skandinávoknál sem. Netán Kanada ritkán lakott részein?

Bobkó Csaba írta...

Ezt mondom, hogy világszerte tudatosan elveszik az ilyen építkezés lehetőségét, mert tudják, hogy veszélyes a hatalmukra. Ha nem kérsz engedélyt, akkor is megtiltják.

Bobkó Csaba írta...

http://index.hu/velemeny/olvir/2013/07/15/harc_a_magokert_aki_etet_az_diktal/
"Harc a magokért: aki etet, az diktál"
"Az új rendelettervezet szerint minden zöldség, gyümölcs és fafajt, fajtát előzetesen, hivatalosan regisztráltatni kell ahhoz, hogy a szaporítóanyagukat használni lehessen. Ez természetesen nem ingyenes. Pénzt, időt, energiát kell áldoznia mindenkinek azért, hogy ezt a bonyolult eljárási rendet megismerje, és szabályosan alkalmazva élhessen vele. Ez nem a tájfajtákat termelő kisgazdák, biogazdák, hobbikertészek, a vidéken dolgozó parasztságunk számára megvalósítható folyamat. Egyedül a nagy cégek rendelkeznek megfelelő apparátussal ahhoz, hogy ezt a gépezetet helyesen, a maguk hasznára működtetni tudják."

kételkedő írta...

Nem, de legutóbb elmondhatta az Echo Tv-ben, ami azért kicsit nekem is gyanús...:)
A másik felvetésedre: egyszer én komolyan elgondolkodtam azon, egy - szigorúan természeti - katasztrófa, klímaváltozás esetére (ami persze fokozatosan következik be) a világ melyik szeglete lenne a legideálisabb lakni. Tudod, amikor már csak az élelemtermeléshez szükséges erőforrások számítanak, úgy mint föld, víz, levegő, napsugár, klíma, védettség, természeti csapások gyakorisága és komolysága, stb... És rájöttem, hogy ez a hely, ahol most vagyok, nem is olyan rossz :) Erre persze nyilván mások is rájöttek már, és én nem számoltam bele a bel- és külpolitikai tényezőket, mert ha azt nézzük, már korántsem olyan rózsás a helyzet. Persze, a kettő szoros összefüggésben van. Ilyenkor mindig elfog egyfajta szomorúság is, és arra gondolok, ha ennyire reménytelen, akkor tán mégis meg lehetne próbálni megoldani ezt össztársadalmi szinten, ha pesszimista is vagyok.
Ami a konkrét felvetésedet illeti, sajnos az a helyzet, hogy a geddon utáni állapotban te mindenütt máshol csak egy bevándorló lennél, akit kiebrudalnának a helyiek. Hacsak nem tudod valami különleges tehetséggel bevásárolni magadat. Ma még a civilizált nyugat felszívja a fehér, európai, keresztény bevándorlókat örömmel. De geddon után, egy erősen lokalizált és létszámcsökkentett világban ez a tolerancia nem valószínű. Tehát mégis csak jobban tennénk, ha itt próbálnánk meg élhetővé tenni a világot, bár értem én, hogy a pesszimizmusod inkább realizmus. De mi van, ha erre mindenki rájönne? Mindenkit nem lehet egyszerre elnyomni, nem igaz?;-) Tudom, idealista vagyok.

kételkedő írta...

Esetleg sürgősen betérni és maradni opportunista, de az egyénnek jó megoldás lenne?;-)

Bobkó Csaba írta...

Ez az első számú helyes gondolat, csak én már sokat pofáztam... :-)

kételkedő írta...

Kérdés csak, hogy az evilági megmeneküléssel érdemes-e kockáztatni a lelkünket az örökléten :-) Mert hogy lehetséges, hogy a betéréssel nincs megállás a sátánizmusig... Na de, én se pofázok már többet:-)

Bobkó Csaba írta...

Jogos felvetés, hogy van-e határ, ameddig az ember csak az irháját menti, de nem válik gonosszá, az "alkalmazkodás" során. Valahol kell lennie ilyen gyakorlatias határnak. Nem könnyű téma. Pl. Ángyán a lelki üdvét választotta.

kételkedő írta...

Azt még meglátjuk... Akikkel most összeállt, azok elég félelmetesnek látszanak. Steinerizmus, makoveczizmus, bevallottan. Nem tudom, hogy naív vagy csak pragmatikus. Rosszat, gonoszságot nem feltételezek róla.

Bobkó Csaba írta...

De vak még lehet, valóban.

Névtelen írta...

Uraim, köszönöm, h belehallgathatok beszélgetésükbe. Tanulok, tanulok..., és remélem, folytatják az eszmecserét. A gondolkodók iránti nagy-nagy tisztelettel, Kriszta

Bobkó Csaba írta...

Ugyan, kedves Kriszta, várjuk az új hozzászólókat, mert kicsit belterjesek vagyunk itt! :-) Ide még olvasónak is csak gondolkodók járnak... :-)

Tom írta...

Jó lenne összeállítani valami hiteles és már bizonyított kiadványt legalább itt a világhálon- ha könyv formájában nem is- sikerülne,mely alapján fel lehetne ismerni és osztályozni a különböző szervezeteket,pártokat,klubbokat,mozgalmakat.A szerint ,hogy a felforgató,életellenes erők,ördögi hatalmak által inspiráltak és az új világrendet készítik elő vagy ellenállók közé tartoznak.Vigyázat-tudjuk- az ún ellenállok és alternatív szerveződéseket is ők mozgatják így tartván kezükben biztosan a folyamatokat és hát a filozófiájuk a tézis,antitézis és a szintézis logikájára is épül. A történelmi egyházak végre kezdik fel venni a kesztyűt és vallási téren már megkezdödött a hitvédelem-de ez kevés hiszen az élet minden területére betörtek,és hát minden mindennel össszefügg.Ugyanezt kellene felvállalni más téren is.Magyarországon a helyzet valóban kétségbeejtő.Kasler -féle alternativa megszellöztetése lehet ,hogy kiszivárogtatás volt ,elözetes felmérés,közvéleménykutatás hogy mekkora tömegbázisa lenne egy ilyen elöre eltervezett forgatókönyvnek.Az egyházon belül pedig hatalmas harc van,így nem hiszem egység és erő hiányában egy drámai ,tragikus helyzetek között a viharos tengeren hánykodó és sülyedő ország hajóját képesek lennének kormányozni...Az egyén teljesen magára lesz hagyva ,emberi tényezöket figyelembevéve egészen biztosan....

Bobkó Csaba írta...

Per pillanat csak ennyit lehet tenni, hogy mindenki leírja az érzéseit, infóit pl. egy blogon, illetve sok blogon és aki tájékozódni akar, összeveti a sok virágzó virágot, aztán a saját fejével valamit kirak ezekből. És az életben egyéni helyzeteiben figyelembe veszi, amit megtudott. A szervezetekben többezer éves rutinjukkal mindig előnyben vannak a manipulálók. Ez az egyházakra is érvényes, a pártokra is, a mozgalmakra is.

gyuri55 írta...

Azért ne felejtsük el a megoldást, igaz, elsősorban az egyén és legszűkebb közösségei részére szól: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én felüdítlek benneteket" ... a Vígasztaló, az Igazság Lelke hozza el e megoldást! - Persze, van értelme a párbeszédnek, a kiút keresésnek, hiszen "legyetek okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok"
http://velunkazisten.hu/content/blog/sa/Juhokk%C3%A9nt_a_farkasok_k%C3%B6z%C3%B6tt_de_okosan_mint_a_k%C3%ADgy%C3%B3k

kételkedő írta...

Csaba, ezt a cikket ajánlom a fentebb linkelt kurucoshoz, az Ady-t támogató, Nyugatos, GYOSZ-os Hatvany-Deutsch identitásáról szól.
Érdekes, amit a vége felé írnak, hogy úgy buzdította az asszimilációt, hogy a „faji jelleg”-nek a vegyes házasságok révén történő fokozatos elmosódásával" érjék ezt el. Kíváncsi lennék, az általa propagált vegyesházasságok vajon csak a "faji jelleget" mosták volna el, és a zsidó identitást, mentalitást érintetlenül hagyták volna, vagy...? A zsidók ugyanis ma is állandóan azért vinnyognak, hogy könnyen felismerhetőek, azt már nem veszik ilyenkor figyelembe, hogy ezt épp a belterjesség okozza.
http://www.szombat.org/kultura-muvesztek/hatvany-lajos-zsidokerdese

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, majd megnézem. Nem biztos, hogy őszintén ez volt a programja. Én elvileg híve lennék ilyesminek. Nem hiszek semmilyen rasszista ideológiában, MacDonaldékkal is ez az egyetlen vitatnivalóm. Viszont a zsidókkal nem a felismerhető arcvonásaik a baj. Van zsidós arcú ember (és származású), aki nem híve a Választott Nép-ideológiának és van "betért", aki híve és harcosa. Tehát ez az eszmék mágikus harcának kérdése, semmiképpen nem géneké. Remélem...

kételkedő írta...

Félreértesz: én sem a genetikai származást kifogásolom, hiszen az nem téma. Nálunk fel sem merül, mondjuk egy házasság előtt, hogy valaki tót, horvát, lengyel, sváb stb vérvonalat is hordoz itt, Magyarországon. A zsidó is csak azért merülhet fel, mert nekik fontos a vérvonal. Ha az történt volna, amit Hatvany propagált (már, ha őszintén a valós összeolvadás érdekében propagálta volna, és nem azért, amit - tán rosszindulatúan - feltételezek, hogy eltűnjön a felismerhetőség, ami miatt állandóan panaszkodnak [pl Mérő László itt, mindjárt az elején: https://www.youtube.com/watch?v=Me4XOVpATos], de a mentalitást meg a halachikus törvényeket tovább örökítsék), akkor most nem lenne semmilyen probléma az együttélésben. De nyilvánvalóan nem ez történt, mert a megkülönböztetés ellen csak akkor harcolnak, ha ez negatív, az már nekik nem baj, ha faji alapon osztogatják maguk között a gombócokat, és kizárnak minden mást (lásd jobboldali tv csatornák elzsidósodása az utóbbi időben mint jelenség). Tehát igen, egyetértek veled, én sem tartom fontosnak a genetikát, épp azt tartom károsnak, hogy a zsidó mentalitású emberek fontosnak tartják a genetikát, és ennek kapcsán morfondíroztam azon, vajon Hatvany mennyire gondolta ezt komolyan akkor. Vajon van-e most ilyesmire hajlandóság a zsidók körében? (nincs) Vajon volt-e valaha is komoly hajlandóság? (ezt már érdemes lenne körüljárni) Akiben van is, annál ezt nyilván megpróbálják megakadályozni.

Bobkó Csaba írta...

Nem értettelek félre, nem azért írtam, mintha neked tulajdonítanék valami rasszizmust. Tehát közösen utasítjuk el. Viszont a rasszizmus egy judaista találmány (a mi civilizációs nagytérségünkben) és nem is talmudi, hanem már ószövetségi. Röhej, amikor ők náciznak és rasszistáznak. Nem hiszem, hogy Hatvani őszintén let volna az összeolvadás és a zsidóság eltűnése híve, mert az egyik legprominensebb magyarországi frankista család sarja volt és a Nyugat mögött éppen nem a magyar-zsidó megbékélést mozdította elő. Az lehet, hogy belső vívódás volt benne és időnként a jobbik énje ilyen megoldást sugallt neki. Akiben volt erre őszinte hajlandóság, az beolvadt és kész. Utódait viszont időnként a szerencsétlenül örökített arc miatt gyakran visszahúzza a mocsár...

kételkedő írta...

Közkeletű vélekedés, hogy a magyarországi zsidóság már-már asszimilálódott volna - a Kiegyezés után - , ám a Horthy-korszak antiszemitizmusa, majd a zsidótörvények miatt vissza zsidósodott, hiszen mások sütötték rá - faji alapon - ezt a bélyeget. Én azonban nem hiszek abban, hogy nagy méretekben valós asszimiláció történt volna. Összeolvadtak a magyar uralkodó osztállyal, de mintha utóbbi "asszimilálódott" volna az előbbihez. Mentalitásában.
A másik: a Kádár-korszakban felnövő generáció (én is) köreiben már nem volt divat a zsidózás. Nem valami önkorlátozás miatt - egyszerűen fel sem ismertük a körülöttünk lévő zsidókat. Idős embereknél volt megfigyelhető, hogy bekapcsolták a tv-t, és elkezdtek zsidózni, mi meg nem értettük. Én is csak most jövök rá, hogy nagy színészeink, közszereplőink túlnyomó többsége, mind-mind zsidó volt. De ez akkor tabu téma volt, és az "újszülöttek" ebben nőttek fel. A magyar nép ilyesfajta "elaltatása" azonban nem jelentette azt, hogy a zsidóság köreiben meglett volna az asszimiláció. Hallottam már ugyan olyat zsidó embertől, hogy ekkor vagy akkor tudta csak meg, hogy ő zsidó, mert előtte is titkolták a szülei (?). De a közélet szereplőinek ilyen kontraszelektív megválogatása bizonyítja, hogy nem minden szinten zajlott így. Aztán jött a rendszerváltás, és már ismét felismerjük a zsidókat. Amitől ők ajvékolnak. Egyszerre szeretnék a zsidósággal járó előnyöket (beljterjesség az élet minden területén, kontraszelekció), és egyszerre szeretnék mindezt láthatatlanná tenni a barmok (bocsánat: gojok:) előtt. A kettő együtt már nem nagyon megy, és ettől hihetetlenül sértődöttek. Bocsánat a kivételnek, természetesen mindig vannak ilyenek, hisz nekünk valóban nem a származás a lényeg.

kételkedő írta...

Ja, meg a Holocaustot majdnem kifelejtettem. Bocs. A zsidótörvények után... Szóval, hogy azért zsidósodott volna vissza az identitásuk.

Bobkó Csaba írta...

Nagyon hasonló élményem van a "láthatatlan zsidók" láthatóvá válásáról, mire olyan 40 éves lettem. Nemcsak a Kossuthot, Wesselényit, Dobót játszó színészeink esetén (Sinkovits is gyanús, az öccse is érdekes), hanem gyermekkorom kisvárosában, iskolámban is. A Holokauszt által "zsidótlanított" magyar vidéki tájkép fehér foltjai kiszinesednek és megtelnek zsidó származású emberekkel, akik főleg a helyi elitben sűrűsödnek fel és külsőleg teljesen asszimiláltak, de nem egy tartja a kapcsolatot izraeli rokonaival és ha a gyereke felkerül Pestre, ott elkezd nyíltan zsidóként viselkedni.
A fehérterror által elijesztett, már majdnem asszimilált zsidóság egy hazug legenda. 1919-ig aranyéletük volt, mégis tömegesen ragadták meg az alkalmat a Kommün idején a szokásos purimi bosszúra a "perzsák" ellen, akik többsége nem is sejtette, hogy ezek a kivételezettek mennyire gyűlölik őket cserébe a befogadásért és jóltartásért. Ez egy olyan népesség, melynek kollektív identitása a nemzsidók iránti gyűlöleten és nekik ártási szándékon alapul, ezt az identitást e célból hozták régi társadalommérnökök és e célból tartják fenn a mindenkori utódaik, a zsidó szellemi elit.

Bobkó Csaba írta...

Ajánlom az oldalmenűben is látható cikksorozatot a Vigilant Citizentől:

http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hidden-and-not-so-hidden-messages-in-stanley-kubriks-eyes-wide-shut-pt-i/
http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hidden-and-not-so-hidden-messages-in-stanley-kubricks-eyes-wide-shut-pt-ii/

Stanley Cubrik utolsó filmjéről, 'The Hidden (And Not So Hidden) Messages in Stanley Kubrick’s “Eyes Wide Shut” '

Nagyon témáinkba vág az okkult háttérhatalmi társaságok által kiválasztott elitfigurákról és rabszolgáikról. Például felveti a sátánista módon megfordított szakrális jelképeket, amiről beugrik Makovecz sok ilyenje. A Mandin bedobott téma, hogy Bajnaiék egyik vidéki fiókja linkelte a kurucról OV állambiztonsági múltját, szintén ide kapcsolódik. A kurucon nyilvánvalóan I. Csaba által tálalt dokumentumok szerint OV az utolsó kommunista belügyminiszter és köre teremtménye. A miniszter lánya és férje, Stumpf villája "országos jelentőségű randevúk színhelye" volt, 5 perccel a rendszerváltásnak csúfolt díszletváltás előtt. Felmerül egyrészt, hogy vajon a rózsadombi Stumpf-Horváth villában is ilyen okkult feketemisék zárták az országos jelentőségű randevúkat, amiken kifőzték a rendszerváltás színielőadását, (vagy csak a szerepeket osztották ki), másrészt, hogy ha a látszatváltás utáni elit okkult háttérhatalmi kapcsolatai nyilvánvalóak, akkor ennek így kellett lennie már a kommunista rezsim idején is! Rákosi vakoló volt, Kádárról nem tudjuk, de Kádár maga is felépjtett figura volt, 56-ban útja vezethetett volna a bitóra is, ha nem szemelik ki. Ott Aczél és köre az érdekes. Nem egy bejegyzés témája lehet mindez... Beleértve az OV-Makovecz békülést, ami Czike szerint két rivális páholy közötti megegyezés lehetett (ezt kicsit én gondoltam tovább) és a páholybéke rituális szimbólumai a felcsúti szakrális épületek, közte aréna, ami emlékeztet régi sötét emberáldozati kultuszok színhelyére is (lásd Apocalipto).

kételkedő írta...

Olyan fajta "asszimiláció" megy most is végbe, mint a Horthy-korszakban talán? Emlékszem - talán 2009-ből? - A fideszes zsidó c filmre. Akkor az még olyan döbbenet volt, hogy egy zsidó fideszes legyen, és ne szadeszes, hogy még filmet is csináltak belőle. Tanulságos, itt lehet látni belőle részletet:
https://www.youtube.com/watch?v=aMLr6T8gbmQ
De a kkb blog is foglalkozott vele.
Székely GÁbornak, a Szerencsejáték Rt szadeszes/higyülis kötődésű emberének jellegzetes mondása volt ebben: „Az a baj, hogy az Oderától keletre a keresztény szó és a nemzeti szó azt jelenti, hogy nem zsidó. És én ezzel nem tudok mit kezdeni ”.
Mostanra azt látjuk, hogy a Fidesz tele van zsidókkal, de a radikális jobboldalon is nyüzsögnek mára. Azt látod, hogy elmész egy földtörvény-tüntetésre, és budai zsidó úrigyerekek (Váralja Szövetség), meg zöldnek álcázott, kizárólag zsidó, bevallottan steinerista-makoveczista felszólalók (Ertsey Attila, Molnár Attila Szülőföld Mozgalma,aminek egyébként Varga István is tagja, pedig róla nem feltételezném, hogy okkultista társaság része, Éliás Ádám zsidó maffiózó stb, ezeket már tárgyaltuk a patkányos posztodban /Azt hiszem, Molnár Attila említette a Makovecz-féle Magyarország mozgalmat is, hogy annak is tagja) szájából hallhatunk mostanáig keményen szélsőjobboldalinak tartott frázisokat Szentkorona értékrendről és minden másról. Mintha színészek magolták volna be ezeket a mondatokat, de ránézel, és olyan érzésed támad, ez nem lehet igaz... No, Ángyán is ezekkel ('Tiszességes Emberek mozgalma' vagy vmi ilyesmi) állt össze. A derék szélsőjobboldali tüntetők meg állnak, és tapsolnak, mert csak az jut el hozzájuk, hogy mit mondanak, nem az, hogy ki mondja. (a kurucon azért 1-1 kommentelőben megkondult a vészharang neveket látva - Ertsey, Wappler, Hetzmann - , de ez egy elenyésző kisebbség volt ott is).
Azt akarom csak mondani mindezzel, hogy az utóbbi év(ek) során elképesztő mértékben indult meg a radikális jobboldal zsidó megszállása, fizikailag is, láthatóan. Ami még pár évvel ezelőtt sem volt elképzelhető, amit a fent említett film is bizonyítja.

kételkedő írta...

Köszhönöm a linket, majd megnézem azt a filmet is.
Okkultista, szabadkőműves szimbólumok becsempészése vagy nyílt odarakása egyébként is jellemző. Néha nekem belemagyarázásnak tűnik, máskor viszont annyira egyértelmű, hogy döbbenet. Lásd pl Megyerei-híd. Pirospirulánál láthatunk ilyeneket (bár őróla nem vagyok meggyőződve, hogy nem valami beépített kavarógép, főleg a 'ne legyünk antiszemiták' posztja után gondoltam ezt). Hogy a szimbólumok állandó használatának mi célja, arra te valószínűleg jobban magyarázatot tudnál adni, én nem igazán látok tisztán ebben.
A Mandi melyik cikkében volt ez, amit említettél?

Bobkó Csaba írta...

A Mandi itt adott némi reklámot a kuruc régebbi cikkének: http://mandiner.blog.hu/2013/07/17/kurucot_linkelnek_a_gyori_bajnaistak

Ez a kuruc tavalyi cikke: http://kuruc.info/r/9/94946/ "Amit Orbán Viktor nem tett ki a honlapjára állambiztonsági múltjáról"

Ezt is rég terveztem külön bejegyzésben körüljárni.

Az okkult jelek kiszórásához még szakirodalmat kell olvasnom, Yates, Culianu, stb, már bespájzoltam párat, csak idő kérdése. Valahol a ömegek programozásának része. Mint a szabadságharcos filmek az arab tavaszokhoz, vagy a magyar 56-hoz. (Rákóczi hadnagya, Braveheart, stb.)

kételkedő írta...

Érdekes ez a Tágra nyílt szemek, mármint a cikk. Most már tényleg megnézem a filmet. Valóban, Kubrick nem véletlenül rak be szimbólumokat, egyszer a 2001-es Űrodisszeiáról is láttam egy ilyen magyarázó videót, a film eleje ott is tele van szimbolikával.
Okkult jelekből engem pl ez döbbentett meg:
http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=12956&kat=1
(nem a hírt, a képet kell nézni). Ott a piramis, a szem, még a sugarak is... És nagyon sok ilyet lehetne hozni példának, ez csak egy viszonylag új, nagy és nagyon egyértelmű. Az ilyeneket piros pirulánál lehet legtöbbetg látni. Van egy reklám, ami egyértelműen sátánista, na meg is találtam, ez:
http://www.youtube.com/watch?v=QgRHWw_RRMI
És ez egy magyarázat:)
https://www.youtube.com/watch?v=C4Gn8bWi3Zw
És az egyszemű szörnyetegek is megjelennek mindenhol.
Nem kell mindenbe belemagyarázni, de tényleg olyasmi lehet, hogy szoktatják a népet ezekhez, vagy egymásnak adnak jelt? Nem is tudom, ehhez tényleg szakorodalmat kéne tanulmányozni.

Bobkó Csaba írta...

Pontosan így vették fel a kaméleonok a kommunista bőrt és így vették fel gyermekeik az antikommunistát. Ez nekik rutindolog.

Bobkó Csaba írta...

Tehát korábban volt egy "magyar hazafias" kaméleonbőr is, ezt veszik fel újra most azÁngyánt behálózók. Miközben lehettek valódi magyar hazafivá váló zsidók is, nem kétlem.

Bobkó Csaba írta...

Ismert elméletünk szerint a főcionisták épp ezért rendezték a Holokausztot, hogy a javában asszimilálódó zsidókat visszariasszák a judaista konventrációs táborba.

kételkedő írta...

Olvastam ezt a mandis és kurucos cikket is, és a hozzászólásaidat. Ez nagyon durva!!! Nekem sem volt teljesen tudomásom ezekről a családi összefonódásokról, a rózsadombi villáról, az akkori belügyminiszterrel a kapcsolatról. Az átlagembernek nagyon kevés tudomása van a családi összefonódásokról, azokról is, amik pedig nyilvánvalóak, mert ehhez kicsit kutatni kéne. Mostanában már kikerül ez-az a sajtóba, blogokra inkább (nem véletlenül akarják beszabályozni az internetet is), de a rendszerváltás után még olyan alapvető dolgokról sem lehetett tudni, mint a szadeszes főmuftik ávós felmenői stb. Én is csak az utóbbi időben nézegetem, hogy kifélék a most is hangadó közéleti személyiségek felmenői, rokonsága, kapcsolatai. Az Ég óvjon attól, hogy 2014 után is ezek vezessék (a kárhozatba) az országot! De valamit tenni kéne, mert különben ez lesz.
Rózsadombi okkultizmus :) a felvetés jó, érdekes... A Rákosi-Kádár korszakban tuti, hogy megmaradt a tevékenységük, hogy Kádár benne volt-e, ezt nehezen tudom feltételezni, idegennek tűnik a habitusától, de a körülötte levők biztosan. Hogy tudott-e ezekről, az más kérdés.

Bobkó Csaba írta...

Ehhez az okkult rendszerváltás és annak pártállami bábái témához két tanút is érdemes idézni, még ha nem is szeretik egymást, épp okkult ügyben.
Az egyik Czike László, a "Rendszerváltó szabadkőművesek" szerzője, akitől eddig a legtöbbet tudjuk a témáról. Pl. a Vona könyvét és műveltségét elemző cikkében írja:

http://czl.gportal.hu/gindex.php?pg=2932111&nid=6301645

"leg­nagyobb meglepetésemre (?), a szerző, rögtön Bolberitz után, Hamvas Bélánál köt ki. Nyolc-tíz évvel ezelőtt Sándor György humoralista – aki „szintén” konvertita katolikus keresztény – igen jó barátom volt, legalábbis én 4-5 éven át bizonyos voltam ebben. Mint sokan a rendszerváltó magyar elit tagjai közül, ő is „ren­del­kezett” okkult személyi kapcsolatokkal (pl. templomos lovagok), de ez egy másik, nem ide tartozó történet."

A másik a Czike által a templomosok hazai főnökeként leleplezett (őt magát sikertelenül beszervezni próbáló) Zelnik József, saját vallomása szerint Makovecz "felépítője":

http://www.okotaj.hu/szamok/43/ot43-02.htm

"Más oldalról – vagy nem is olyan nagyon másról – de ez izgatta azt a néhány tucat, majd néhány száz, később egyre több fiatalt, akik a hetvenes évek elején megalakították a Fiatalok Népművészeti Stúdióját és a táncházmozgalmat. Ezzel elkezdődött egy furcsa játék a hatalom és köztünk. Mind a két oldal hol jobban, hol kevésbé, de cinkelte a lapokat. A hatalom – ami tudvalévőleg nagyon éber, amíg bele nem fárad – egyből észrevette, hogy itt egy alternatív, szabadabb ifjúsági kezdeményezés indult, ezért kétfrontos harcot (Kádár kedvenc machiavellista kifejezése) indított. Totális belügyi megfigyelést szervezett, valamint utasította a KISZ KB-t, hogy támogassa a kezdeményezést anyagilag úgy, hogy egyre jobban vegye saját befolyás alá. Mi viszont bevonultunk egy kulturális szakmai intézmény, a Népművelési Intézet háttér-szárnyai alá. Ebben az intézetben Aczél György, Kádár kulturális és valódi helyettese már építette azt a bázist, ahol a polgári ellenzék meghúzhatja magát. Erre a "farvízre" kapaszkodtunk mi rá, ún. nemzetiek, népiek. Persze ravaszságunk Aczélnak is jól jött, mert a hozzá közel álló, zsidó polgári világ ellenzéki építkezését sokszor velünk, "nacionalistákkal" elfedhette, amikor őt, mint Moszkva-ellenes, "liberális", nyugatimádó elhajlót Kádár balosai Moszkvában feljelentették. Kádárnak, ha volt zsenialitása, akkor az a proli machiavellizmusa volt. Kitűnő érzékkel egyensúlyozott a Moszkva-hű, ultrabalos antiszemiták (akik között zsidó is volt) és az Aczél vezette rejtetten nyugatos "liberális" zsidó és művelt nem zsidó csoport között. Kádár észrevette, hogy neki, ha hosszú távon hatalmon akar maradni, meg kell adnia a császárnak, ami a császáré. Tehát alapvető kérdésekben mindenáron (bárki bármit mond is utólag, mindenáron) ki kell szolgálni a birodalmat. De azt is észrevette, hogy pilátusi helyzetben van. Nem elég a birodalmat szolgálni, ki kell egyeznie a Szanhedrinnel is, mert a szadduceusok elkaszálják a birodalmak központjaiban, Keleten és Nyugaton egyaránt. Ez adta Aczél György rendkívüli védettségét, és ezzel a kultúrpápa zseniálisan élt is."

Már idéztem egyszer ezt a Zelnik cikket, de ezt a vonatkozást még majd ki kéne tárgyalni. Ő is megerősíti Pajak és forrásai elméletét a keleti és nyugati birodalmakat egyaránt működtető zsidó háttérhatalomról, mely maga, a központból szervezi meg szovjet rezsimje lebontását olyan káderei vezetésével, mint Aczél. Akik keltetőt rendeznek be az ávószsidók "antikommunista", "ellenzéki" gyermekeinek a szocializmusban! E körök egyik titokban kiemelt csodafegyvere volt OV. Épp csak arról nem ír Zelnik, a hazai okkult alvilág egyik legfontosabb figurája, hogy az "antikommunista ellenzék" Aczél-óvodájának milyen okkult vonatkozásai voltak. Talán egy, a Zelnikével konkurrens irányzat? Vagy Zelnik mégsem olyan magasrangú, ha így fanyalog az igazán magasrangúak ügyein?

Tom írta...

Egyszer meghivtak a Civil Rádióba 2008-ban egy éjszakai müsorban beszélgettem a müsorvezetővel akit a Kossuth Rádióból távolítottak el mert le akart leplezni egy mai szóval élve mutyit amit a két nagy párt egymással közösen müvelt.Csak annyit mondtam-töredékét tudtam és tapasztaltam akkor mint most-az ún rendszerváltás a szovjet titkosszolgálat egyik legjobban előkészített és levezényelt akciósorozata volt.Másrészt pedig a jelcini liberalizmus bukása az újbóli előtérbe kerülése volt az egykori KGB-nek más formában,akik nacionalista,birodalmi nagyság kártyáival manipulálják az egykori szovjet térséget.Ez csak a felszin természetesen -de elég volt ahhoz ,hogy ne kelljen többet mennem.Az ő müsorát pedig fokozatosan megszüntették.Mi ez ha nem cenzúra?Ha pontosan akarunk tájékozódni valóban ismerni kell a szimbólumokat,a rokoni szálakat a családtörténete, származást -mert ők számon tartják ezt ami nekik szabad és kötelező titokban -neked viszont tilos....a gazdasági érdekeket, szóval mindazt amit a hálózatot felépíti és müködteti..

Bobkó Csaba írta...

Hogy valakinek hiteles üzenete van a közéletről, azt onnan lehet megtudni, hogy nem szidják a fősodor sajtóban. Az ilyet agyonhallgatják. Akit állandóan szidnak, azt direkt reklámozzák...

Névtelen írta...

kommentálhatnád az itt lévő megjegyzeseket. kossuth, habsburgok, rendek:

http://www.ferfihang.hu/2013/07/19/femen-leprabelyeggel-unnepel-franciaorszag/

kételkedő írta...

Szerintetek nem nyugtalanító, hoy Csányi minden pénzét kiveszi a pénziparból és a mezőgazdaságba invesztálja? Lehet, hogy ő már tud valamit, ami igen hamar el fog jönni?

Bobkó Csaba írta...

A teljes OTP-vezérkar eladta a részvényit és nem tudunk róla, hogy mind mezőgazdasági nagyvállalkozók lennének...
Szerintem a Gazda tett visszautasíthatatlan vételi ajánlatot. A nemzeti bank az övé, most az OTP az övé, a takarékbank az övé. Jöhet a nemzeti pénzkibocsátás, idővel a Gazda képmásával a bankókon. A többi bank kinyírható pl. egy devizahiteles-megmentéssel. Önmagában mindez lehet egy teljesen nemzeti program is. Csak a trafikügy jelzi, hogy nem ez a fő szempont.

kételkedő írta...

Igen, a nemzeti pénzkibocsátás önmagában lehetne nemzeti ügy. De itt sajnos semmi jóra nem számítok. Egy feudális hierarchia kiépítése zajlik, amiben a hű vazallusoknak jut jó pozíció. Eddig ez volt a tapasztalat. Kérdés, hogy a Gazda nem fél-e külső beavatkozástól? A háttérhatalom csak úgy hagyja mindezt, az érdekei sérülését?
Aztán ne hagyjuk figyelmen kívül az idegen megszállást sem (új Kánaán stb), mert az sem teljesen légből kapott konteo, vannak rá jelek, és úgy tűnik, a Gazda is együttműködik ebben. Vajon a kettőt össze lehet kombinálni valahogy?
Eszembe jut Drábik, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen ő is ezt a hatalmat szolgálja, hogy vajon hogyan illik ez össze azzal, amit ő hirdet. Nemzeti pénzkibocsátás, függetlenedés a háttérhatalomtól, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez mennyire nemzeti, szabadságharcos kormány. Most már kezd összeállni a kép. Csak az a kérdés, hogy a társadalom ezt is hagyja szó nélkül? A gond az, hogy még mindig vakok vagyunk, akkor is, ha már ébredezik a nép...

Bobkó Csaba írta...

Azt gondolom, hogy a gazdi egy maximálisan felépjtett és előtérbe tolt szereplő, de ez nem jelenti azt, hogy statiszta lenne. A királycsinálók is tudhatták, hogy nekik olyan felépített vezető kell, akinek vannak vezetői képességei és ambíciói, ez nem olyan meló, amihez egy Obamát kell odatenni biodíszletnek. Ilyen, jó képességű kiemelt káder volt mondjuk Hitler és Kádár is. Sztálin valószínűleg tényleg bonapartista puccsal jutott a csúcsra, de uralma végső soron nem mondott ellent a királycsináló közeg céljainak, ezért sokáig hagyták, bár a végén bizonyára megmérgeztették. Tehát szerintem a kiskanász tudja, hogy egyrészt vannak kötelezettségei a tulajdonosai iránt és bizonyos elvárásaiknak mindig eleget kell tennie, de egyidejűleg valóban dinasztiaalapításon töri a fejét. A Lauder-kapcsolat végén korábban elkezdtem kissé összefoglalni a kiskanász-Finkelstein-Birnbaum-Likud vonalat, de eltűnt , talán egy rossz gombnyomásom következtében.
Össze kéne szedni még egyszer. Én Drábik tevékenységét nagyon hasznosnak tartom, óvatos ugyan, de régebben még óvatosabb volt. Pl. már nem tartózkodik "antiszemita tények" ismertetésétől, amit eleinte inkább visszafogott. Kossuthról is idézte a leleplezést, polkorrekt farokkal, de mégis. A 48-as pénzügyi szabadságharc-elmélete persze nyilvánosan cáfolandó. Csak nehogy hasonlóan végződjön a mostani is...
Bár a nemzetközi beavatkozástól nem tartok és szerintem OV sem, épp a likudos köldökzsinórja miatt. Csak egy benyomás: a pénzügyi-fejlesztési vonalat olyan megbízható káderek kapják, mint Némethné, aki szakmai gyakorlatát a Leumi bankban szerezte. Most vezet be a kormány hazai vállalkozóknak egy 2%-os kamatozású hitelt, nyilván választási kolbász is, de nekik tényleg jó. Én e konstrukcióról évekkel ezelőtt hallottam két izraeli ortodox kereskedőtől, (egyikük magyar anyanyelvű), hogy az izraeli válalkozók államilag szponzorált 2%-os hitelt kapnak a Leumi banktól...(bár talán a németeknél is van hasonló)
Szerintem a kiskanásznak van engedélye az "unortodox" lépéseire. E lépések ghatározottan emlékeztetnek egy ismert jegyzőkönyv forgatókönyvére is...

kételkedő írta...

Drábik tényleg szemnyitogató, de az nem kérdés, hova húz, és valószínűleg megvan a szerepe. Mondjuk, gőzlevezetés, megfelelő irányba terelés.
Ezek - a 2%-oa hitel is - mind a pártkáderek javát szolgálják. A kérdés, hogy milyen sorsot szánnak nekünk, kisembereknek. Tény, hogy máris félmillióan hagyták el az országot, felszívja őket az EU. Lehet, hogy aki még képes gondolkodni,és még mobil, de nem pártkatona, arra -jobb esetben - ez a sors vár, ezt is szánták neki. Ingatlant, egzisztenciát elvenni tőlük, és nem marad más, mint elhagyni az országot, ennyi gonddal kevesebb. Bár az emigráns közösségek politikai és gazdasági magatartásának irodalma van, tehát nem biztos, hogy az a kivándorolt tömeg hatástalan lesz a belső történésekre. Csak valószínűleg így is kevésbé veszélyesek, lásd 56-osok annak idején...

Bobkó Csaba írta...

Több vállalkozó ismerősöm számít a 2%-os hitelre, többüknek biztosra igérik, ezek semmiképpen nem pártkáderek, bár nagyobbrészt a Fideszre szavaztak, ha jól tusom.

kételkedő írta...

Vajon Varga István milyen ember lehet? Kicsit ellentmondásosan látom őt. Egyfelől kormányzópárt-közeli, megtették az MNB tanácsadójává, másrészt néha - pl devizahitelek ügyében most - kíméletlenül bírálni látszik a kormányt. Emlékszem a Háború a nemzet ellen c filmre, ami persze azon felül, hogy feltárt nagyon sok dolgot, és szemnyitogató volt a Csipkerózsika-álomba merült állampolgárok számára, azért mégis csak egy Fidesz-propaganda szerepét is játszotta. Varga nekem őszinte embernek tűnt akkor, de attól még ő is lehet bármilyen titkos társaságnak a tagja (úgy emlékszem, a Szülőföld Mozgalomnak is). Vajon egy ilyen ember is gátlástalanul odadobná a nemzetet koncnak, vagy van benne lelkiismeret, hogy a befolyását jóra használja fel? És ő biztos, hogy belülről lát dolgokat.

kételkedő írta...

Ja, az, hogy számít, és az, hogy meg is kapják-e, két különböző dolog.
Emlékszem, volt ez a lakossági ingyenes nyelvtanfolyam, amire azóta is lehetetlen jelentkezni az átlagos embernek. Vagy a trafikok. Megvan a szétosztás módszere. De ne legyen igazam ebben az esetben.

Bobkó Csaba írta...

Ne legyen! :-)

kételkedő írta...

Most olvasom ezeket a linkeket, amiket ajánlottál. Czike hihetetlenül érdekeseket ír, korábban már olvastam a Rendszerváltó szabadkőműveseket tőle, és láttam néhány videóját is. Kár, hogy az oldalán nem lehet időrendben, ill megjelenési sorrendben olvasni a cikkeit. Kíváncsi lennék a viszonylag új események elemzéseire. De ettől függetlenül át fogom olvasni az egészet. Köszi, hogy belinkelted ide.
Zelnik József, ugye rokona az Aranymúzeumos Zelniknek?

Bobkó Csaba írta...

Tudtommal testvérek. Czike cikke azért érdekes, mert valamivel korábban, miután eléggé leleplezte OV ügyeit, túl lelkesen, rajongóan írt Vonáról és a Jobbikról. Ez a cikke, ami elemzi Vona saját könyvében dicsért olvasmányait, szellemi példaképeit, már óvatosabb... Figyelmeztet az okkult szerzők veszélyeire. Hamvas és társai. Jó cikk.
Jó lenne, ha írna valamit a Stumpf-villa országos jelentőségű találkozóiról, gondolom, tudhat ezt-azt. Nagyon érdekes az infója a magyar katolikus egyházban működő konvertita papok hálózatáról. És persze a sátánista stílusú templomok spirituális hatásáról...

Bobkó Csaba írta...

Még nem is mondtam, hogy Hatvany arca mennyire jellegzetesen "sátánista", valahol ilyesmi araca van az ilyen okkult fickóknak, most nem a származásról van szó, pl. Kazinczy se volt zsidó, de gonosz arca volt. A Szombat cikkéhez azóta született egy hozzászólás, olyan jó, hogy magam is írhattam volna... :-)

tom írta...

Nemzeti italboltot is terveznek.A kivándorlás kapcsán már említettem a német pártok a német választások utánra tervezett egyezségét mely megkönnyítené bevándorlóknak az állampolgársághoz jutást.EU szinten maradásához hivatalos felmérések szerint legalább 60-70 millió új munkaerőre lesz szükség nagy részüket keletről várják.Igény van rá és lehetőség is.OV -nem véletlenül-beletette az alaptörvényébe azt ,hogy a leszármazottak kötelesek gondoskodni a szüleikről,tehát lehet zsarolni a külföldre távozókat: kettős adóztatás,a vagyon elkobzása a disszidenseknek, az otthon maradottak diszkriminálása -én gyermekkoromból emlékszem rá mikor civil belügyesek faggattak minket az egyik cimboránk bátyjának külföldre távozása kapcsán,mondván hátha a gyerekek elszólják magukat...Meg hát a jó úttörő mindig igazat mond stb....

kételkedő írta...

Én ezt kb úgy vizionálom, hogy most szétosztották a földeket, ezekből lesznek a nagy hercegségek, ahogy Ángyán is megmondta. Ezekre felveszik az EU-támogatást, utána ki tudja, mi lesz. Amíg nem jön energiaválság, addig azt jósolom, hogy óriási monokultúrás műveléseknek vethetik alá, tán még a genetikailag módosított növényeket is engedélyezik, ezekhez nem kell sok munkaerő, lényegében csak a vetés meg aki lepermetezi a földeket, meg az aratás, feldolgozás. A tőzsdén fogják értékesíteni ezeket, nem azok részesülnek belőle, akik a régióban laknak, hanem, aki a világon a legtöbbet kínálja az élelmiszerért. De a tulajdonosoknak jó üzlet lesz. Tehát marad annyi ember, amennyit a gazdaság fel tud szívni. A maradék elmehet mosogatni, vagy ha van szaktudása, akkor azt csinálni külföldre - már megy is, százezrével - , az EU simán felszívja őket. Azok is, akiknek most elárverezik az ingatlanjaikat a devizahitel folyományaként. Hogy később mi lesz, és hogy jön bele az Új Kánaán létrehozása, azt még én sem látom tisztán. Mert mintha ellenkeznek a helyi hercegek, a királyság és OV érdekeivel. Úgy gondolom, ha jön izrael, akkor ott csak ők lehetnek a főnökök. Egy csárdában nincs helye két dudásnak. De lehet, hogy nagyon is beleillik valahogy a képbe. Pl a 'magyar' maffia lehet, hogy csak az EU támogatások erejéig akarja megtartani a földeket, mivel most a földtörvény alapján eladható lesz utána, tán átadják akkor külföldieknek. De nem is kell ide külföldi, a gazdák már magyar állampolgárok.
Igen Tom, kettős adóztatást én is el tudok képzelni, de ehhez össz-Eu-s együttműködés kell, bár abban nem biztos, hogy lesz hiány. Kérdés, hogy a kivándorolt tömegek fognak-e, tudnak-e bármi nyomást, hatást gyakorolni kis országunkra, vagy észrevétlenül felszívódnak a fogadó országokban. A nagy számú kivándorló tömegek azért nem szoktak hatás nélkül maradni a küldő országokra, bár mi hajlamosak vagyunk mindent felégetni és vissza se nézni.

Névtelen írta...

Kossuth vs. Széchenyi

http://kuruc.info/r/9/115398/

Névtelen írta...

Ugyanakkor rendkívül fontos körülmény, hogy a polgári átalakulásra igent mondó Kemény Zsigmond a magyar polgárosodás alapjául és annak keresztülvitelére a magyar birtokos nemességet kívánta megtenni. Másrészt viszont azt is meg kell említenünk, hogy a népből jött írók és értelmiségiek – legtipikusabb képviselőjük Arany János – a nemzeti polgárosodást a népre, a parasztságra kívánták alapozni. Ez lényeges, markáns különbség például Kemény és Arany polgárosodási koncepciója között. Közismert azonban, hogy a történelem végül egy harmadik verziót igazolt: a magyarországi kapitalizmust annak intézményi, üzemi és infrastrukturális szektorával a zsidóság teremtette meg – annak máig kiható társadalmi, gazdasági, szellemi és kulturális következményeivel.

Bobkó Csaba írta...

Lipusz alapvetően inkább labanc, nem is rossz szemléletet terjeszt, de tartok tőle, hogy a kuruc közönségének csak egy kisebb része olvassa.
Aranynak valószjnűleg alaptalanul tulajdonjt ilyen politikai koncepciót. Ő a felforgatás vakoló propagandistája volt.

kételkedő írta...

Kíváncsi voltam, kik állnak a Magyarországért Egyesület mögött. A retorika, a kitűzött célok akár jónak is tűnhetnek, ha az ember nem látna a dolgok mögé. Sajnos, ebből az infóból kiderül, kik állnak mögötte:
http://kiralyiudvar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1164929
Többek között Makovecz. De vajon akkor Papp Lajos vagy Ángyán is vakolók?
Itt is lehet róluk böngészni:
http://magyarorszagertegyesulet.hu/
Mindezt csak azért linkeltem be ide, hogy lássuk, a dolgok sokkal bonyolultabbak annál, amilyennek látszanak. Ma Magyarországon nő az elégedetlenség a fennálló rendszerrel kapcsolatban. Sokan érzik, hogy a "rendszerváltás", a mai pártrendszer nem az igazi. Ezért alakulnak egyre-másra a különböző "változtatni akaró" szerveződések, látszólag "hiteles", legalábbis szimpatikus dolgokat hangoztató emberekkel. Ember legyen a talpán, aki ezen kiigazodik, még az is, aki egyébként jártas az összeesküvés elméletekben. Jó is lesz vigyázni, mert a végén kiderül, hogy itt is titkos társaságokban dől el a jövő. Hogy nincs másról szó, mint a menthetetlen jelen rendszer átmentésre. És a főnix egyszerűen kikel a hamvaiból. Persze, hogy a résztvevő emberek mindegyike tisztában van-e azzal, miben vesz részt, vagy nem, és kik igen, az számomra is kérdés.

Névtelen írta...

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/08/05/szabadkomuves-titkosirast_fejtett_meg_a_szegedi_doktorjelolt/

z

10-es huszárezred írta...

Lenne pár egyszerű kérdésem az itt kurucozóknak.
Mellik király mondta?:

"az ereimet nyittatnám fel, ha tudnám, azokban egyetlen csepp, a magyarok számára kedvező vér találtatik"

Melyik király tiltatta be a magyar történelem oktatását az iskolákban?

Szó volt róla hogy Rákóczi György csapatai milyen szenvedéseket okoztak a helyi lakosságnak. Ami persze úgy igaz, hogy a török figyelmét magukra vonták, amely haragját részben-egészben a helyieken töltötte ki.

Ellenben a Magyarországra beszállásolt császári csapatok, Caprara és Caraffa generálisok magyarnyúzó politikája, (pl. az eperjesi vésztörvénszék), nem az ellenség, hanem a habsburgok saját csapatainak műve volt.

Tehát amikor Rákóczi Györgyöt azért kárhoztatja a szerző hogy ostoba és sikertelen hadjáratokba vesztegette erejét és miatta foglalta el a török Váradot, tehát hogy KÖZVETETT módon rengeteg szenvedést okozott a lakosságnak, kényelmesen elmulasztja megemlíteni, hogy a császári csapatok miféle KÖZVETLEN szenvedést okoztak a porció és forspont valamit egyéb kifosztások és rablások által.

Ez a kétkulacsosság, egyirányba elfogultság teljesen megsemmisíti, hitelteleníti az érveit. Emellett sokminden utal arra, hogy a szerző a libertárius (államfölszámoló, jobboldali-liberális) monarchizmus rejtett híve, és mit ilyen, a modern államiság, illetve: a NEMZETÁLLAMISÁG legnagyobb ellensége.

szerencsére tele van a hívőkre jellemző paranoid téveszmékkel, így a logikai viadalban könnyű legyőzni.

Tom írta...

A magyar rendek és főleg az erdélyi fejedelmek 17. századi politikája oda vezetett ,hogy az ország török alóli felszabadításának idején már nem tudtak erejükhöz és lehetőségeikhez mérten katonai és politikai segítséget nyújtani a török kiűzéséhez.Így nem csoda ,hogy a felszabadító háborúkat lezáró karlócai békét nélkülük kötik meg.A legnagyobb erő pedig -Thököly-féle kuruc sereg a török oldalán harcolt,majd a keresztény koalíció seregeinek sikerei nyomán tömegesen dezertált illetve állt át a császáriak oldalára.De ez már nem számított.Hiába csatlakoztak korábban Thököly-hez a birtokaikat a tatárok ugyanúgy feldúlták...A magyar seregnek elég lett volna csak átvonulnia a szomszédos osztrák tartományokba és onnan zavarnia a török utánpótlási vonalait, felvennie a harcot az országát pusztító és az osztrák területeket rabló tatárokkal.Erre tökéletesen alkalmas lett volna ahogy arra is hogy segítséget nyújtson a Bécs felmentésére induló szövetséges seregeknek, nem is beszélve arról ,hogy a Bécs alatt elszenvedett veresége után visszavonuló oszmán hadnak az üldözésébe is bekapcsolódhatott volna....Rendek esetében van illetve lehet mentséget találni -hiszen a török főcsapás irányában voltak-addig az erdélyi fejedelmeknek ,pláne Thököly -féle mozgalomnak nincs.Vajon tetteik megfeleltek Bocskai és Zrinyi politikai végrendeletének?Őket aztán igazán nem lehet labancnak titulálni.

10-es huszárezred írta...

Tom. Gondolom nekem írtad.

Valójában ne nekem, mert nem arra válaszoltál amit írtam.
Nem a kurucok kuruc voltát vontam kétségbe, hanem hogy minden kuruc eleve az ördög fia lenne, aminek itt híresztelik őket.

Két kérdéssel kezdtem, ha még képes vagy az egeret egy kicsit följebb görgetni, ezt egy elemzéssel folytattam, ezekre megbuktál válaszolni.

A gonosz mocskos rohadt szemét Thököly seregei kiirtottak egy csomó katolikus papot (számszerint legalább 15-öt) ami természetesen bűn.

Az angyali áldott, szent Koronával koronázott Lipót Császár csapatai meg sok helyen nagyobb kárt okoztak anyagiakban, mint a török. Porció, forspont, rekvirálás, vértörvényszék. Az biztos de kurvára rendben volt, elvégre az Apostoli Magyar Király rendelte el, nem?

Ja igen, az 1664-es vasvári béke -amikor úgy kötötték meg mintha a török nyert volna, kinek a hibája volt? Biztos arohadtmocskosszemét kurucoké, nem pedig azoké, akik MEGKÖTÖTTÉK: a habsburgoké.

nyilvánvaló tényeket szándékosan elhallgatva torzítotok, hazudtok, próbáljátok a jólabanc-rosszkuruc fekete-fehér (dualista, manicheus) ellentétét kelteni.

Bobkó Csaba írta...

Nem ismertem, de a mondás a hangzása alapján tipikusan beleillik az olyanféle hamisítványok sorába, mint a híres (ál-)"Trefort-idézet", arról, hogy nem támogatja az ázsiai rokonságunk tanait, csak az európai finnugort. (lásd az európai hantikat, manysikat, stb...)
A prot-kur-közeg vakoló propagandistái ősidők óta uszítanak ilyen hazug hamisítványokkal. Mellesleg Tom alább megindokolja, hogy a török kiüzésének, az ország újraegyesítésének művét óriási német anyagi és véráldozat bevetésével levezénylő uralkodó valóban földhözcsaphatta a koronáját párszor látva a hihetetlen, páratlan jelenséget, hogy a magyarok zöme saját felszabadítását akadályozta... És még meg sem érhette Lipót a II. Rákóczi Ferenc általi továbbakadályozás végét, hiszen az a gigantikus öntökönszúrás (a kivérzett országnak még további drámai vérveszteség okozása önkezűleg) a török utóvédharcának minősül, a francia szövetségen túl. (ahol a franciák államunk akkori főellenségei, akkori terveiket a keleti szomszéd és rivális megszüntetésére majd Trianonban realizálják...)
Szóval mellékelj, ha tudsz egy hiteles forrást a mondásra. (Iszfaháni kódex???)

II. Rákóczi György esete külön kitárgyalásra vár még itt. Addig is állapítsuk meg a szabályt, hogy e családban, ha valakinek II. a sorszáma, az kivételesen hatékony magyarirtó. Minden józan embere, anyja, neje lebeszélni igyekezett a lengyel kalandról és még annak rossz vége után se volt törvényszerű, hogy Erdély lakosságának egyharmada belepusztuljon a büntetőhadjáratba, de a rablólovagnak fontosabb volt a rablott kincs és a fejedelmi trón megtartása, mint az, hogy a török-tatár-moldvai-havaselvei csapatok ne irtsanak ki aránytalanul sok magyart Erdélyben, (és a hódoltsági Alföldön is, saját tartományukban!), helyet csinálva a legalább az oláh támadók által nyilván jobban kímélt oláhság további térnyerésének.
A törököt kiűző német hadak ellátásának egyébként nyilván nagyon magas ára javában megérte a történelmi magyar állam újjáéledését, ez egy egyszeri elkerülhetetlen ár volt, a Buda ostromában és más csatákban tízezrével életüket áldozó német katonákat se dörgölik az orrunk alá a német birodalom távoli tartományainak történészai, ha jól tudom. És akkor se csatolták a felszabadított területeket a német birodalomhoz. Ellenben a kurucok mellé adott török-tatár "segítők" fizetségül mindig magyarok ezreit vitték el rabszolgának, örökre, lásd pl. az utolsó tatárjárást, már a török kiűzése után, kuruc részvétellel.

A logika terén nekem is van önbizalmam, azért megpróbálhatod.... :-)
Egyszerűen az a kérdés, hogy a történelmet, mint az élet tanítómesterét, a politikai közösség mai sorsához való útmutatót használva a szektatatgként az agyunkba mosott lózungokat szajkózzuk-e (mint te még most is), vagy kinyitjuk a szemünket és a nemzeti érdek iránytűje mellett a tényekre vagyunk-e kíváncsiak.
A kurucok ellenséges idegen erők általi irányjtottságáról már írtam és tervezek még írni. Rákóczi lengyel hadjárata egy fontos példa.
De a Trianont elősegítő kuruckultusz előállítása is. Raffay könyvei félelmetesen jó fegyvereknek kezdenek tűnni ez utóbbi leleplezésében, még ha ő nem is mond ki mindent e téren.

Tom írta...

A kurucok közvetlenül is okoztak szenvedést a lakosságnak ahogy minden korabeli hadsereg ami akkor az országban megfordult.Példákat mindenki tud sorolni,ez nem nehéz.A kérdés az ,hogy melyik sereg és az mögött álló politikai erő szolgálta az ország érdekeit.1526 után majd főleg 1541-es tragikus esztendőt követően az volt a kérdés hogyan lehet az országot megszabadítani a török fenyegetéstől és hódoltságtól.Csak megjegyzem Budát harc nélkül foglalta el a török a vazallusától János királytól.Ez előre vetítette az ország későbbi sorsát....Ez nem szégyen?Ha sokan ismernék a török-oszmán hódítás dinamikáját akkor tudhatnák azt ,hogy a oszmán-török hatalom célja végső soron mindig az adott terület teljes leigázás volt.Aki vállalkozott a vazallus szerepére az mindig a saját államának meghódítását könnyítette meg.Ez történt Balkánon és Kis -Ázsiában is. Folyamat hazánkban is elkezdődött.Nem az Oszmánokon múlt ,hogy végül is ez nem történt meg....


A vasvári béke megkötésének több oka is volt -itt az akkori kontinentális politikai-katonai helyzetet is figyelembe kell venni.A Habsburg-vezetés tisztában volt vele egy hosszú ,véres és kétes kimenetelű háború várna rá -melynek terheit elsősorban neki és hazánknak kellett volna viselnie.Érsekújvár és Várad eleste mellett hiába győztek végre nagy nyílt ütközetben a szövetségesek.A kockázat túl nagy volt a folytatáshoz mind az Udvar mind a rendek mind erdélyiek számára, más európai hatalmaknak még a törökkel harcoló Velencének sem volt ekkora veszteni valója mint nekünk és az örökös tartományoknak.Ők könnyen mondták folytassuk a háborút......Egy kényszerű béke és egy kényszerűségből választott vazallusi szerep nem ugyanaz.DE még ez utóbbi sem lett volna baj ha az utóbbi nem lépte volna túl szerepét,mint azt tette 17. században oly sokszor......

Bobkó Csaba írta...

A prot-kur történelemhamisító propaganda jellegzetes hamis "idézetei" ügyében (mint a fentebb Lipótnak tulajdonított kijelentés) javaslom az alábbi bejegyzést, véletlenül szintén a Habsburg-kuruc-összecsapások témájából, a Windisch-Grätznek tulajdonjtott (hamis) győzelmi jelentésről, melyben a magyar csordák megsemmisítéséről írt állítólag:

http://sotetkozepkor.blog.hu/2013/01/15/cion_bolcsei_es_a_lazado_csordak_avagy_a_filologia_dicserete

Sötét Középkor blog: "Cion bölcsei és a lázadó csordák, avagy a filológia dicsérete."
Ideje utánajárni a Lipót-"mondás" forrásának is.

10-es huszárezred írta...

János király "kuruc" volt?

kuruc = Thököly ill azutáni seregekben harcoló. Maga a szó a "keresztesből" ered.

Kuruc (also spelled kurutz;[1][2][3] Hungarian: kurucok [sg. kuruc]), was a term used to denote the armed anti-Habsburg rebels in Royal Hungary between 1671 and 1711.
wikipédia, angolul sajnos pontosabb. Tehát 1671-max 1711-ig volt a használatos a fogalom.

Fogalmam sincs ehhez hogy a faszba kapcsolódik János király meg Buda elfoglalása, másfélszáz évvel korábban. Az 'erdélyi' nem egyenlő a 'kuruccal', akárhogy is próbáljátok a fogalmat eredeti jelentéséből kiforgatni, kivetkőztetni, magatoknak kisajátítani.

A vasvái békére adott válaszod a szokásos: "ez túl bonyolult dolog ahhoz hogy..." című vetítés, amit bármire rálehet fogni.

.Érsekújvár és Várad eleste mellett hiába győztek végre nagy nyílt ütközetben a szövetségesek.

:))) Miéer gíőztek hiába? Miért egyezett bele a császár hogy le kell rombolni Új-Zrínyiújvárt, miért hagyták meg az összes hódítást török kézen?

"A kockázat túl nagy volt"
Ezt a habsbur-török viszályok bármely tetszőleges időszakára el lehetne mondani, ha igaz lenne. Megint egy közhely, nem mondtál semmit.

Alapvető tényeket hazudtok el, kérdőjeleztek meg, próbáltok kisajátítani magatoknak.

10-es huszárezred írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
Bobkó Csaba írta...

10-es, kapsz pár órát, hogy töröld a hozzászólásod trágár részeit, vagy én törlöm az egészet, ahogy az előzőt. Ha vitatkozni akarsz itt, azt lehet, de anyázni máshova menj. Ezek után nem sok esély van rá, hogy valaki komolyan akarna venni, mint vitapartnert. Mellesleg akinek igaza van, az nem szorul se hamisításra, se dühöngésre.

Névtelen írta...

Vona Gábor és a gnoszticizmus:

http://www.tutiblog.com/2013/06/beszaras-vona-filozofuskiraly.html

„Vona kedvenc filozófusai: Julius Evola és René Guénon. Mindketten a metafizikai tradicionalitás létszemléletének legismertebb gondolkodói. Minden értékes elméletük mellett, az előbbi, a Rudolf Steiner által alapított, ezoterikus-jellegű, lélekvándorlást hirdető antropozófia követője. Az utóbbi pedig egy iszlámra áttért katolikus filozófus, aki később Egyiptomba költözött, ahol haláláig a szufi misztika mestere volt. Mellékesen két szabadkőműves páholy tagjaként a katolikus egyház kérlelhetetlen kritikusa is volt.

A fennevezett filozófusok jelenkori fordítója Baranyi Tibor Imre, aki véletlenül Vona Gábor személyes tanácsadója. Na így már tisztulni kezdett a másnaposságtól homályos kép! Baranyi Tibor Imre egyébként annak a László Andrásnak a tanítványa, aki valóban „buddhista vonalon mozog”, mint filozófus. Aki nem mellesleg egy náci pártot alapított 1993-ban, Pannon Liga néven, amely igen hamar összeomlott az ideológiai viták súlya alatt. Aztán egyház alapítással is próbálkozott Pantholokatholikus Tradicionalista Egyház néven. És ezekben az okkultizmust követő és náci szervezetekben követője volt Baranyi Tibor Imre, Vona Gábor tanácsadója, vagyis udvari-filozófusa. ”

ill.:

http://vonagabor.hu/content/ezoterikus-szem%C3%A9t

„Lehet, hogy sokakat megsértek ezekkel a sorokkal, de nagyon elkeserítőnek tartom korunk ezoterikus divatját. Ha bemegyek egy könyvesboltba - ez velem nagyon gyakran előfordul -. ma már a legtöbb polc ilyen jellegű szeméttel van megtöltve.


Ezen könyvek 99%-a ócska hamisítvány, giccs és szentimentális butaság. A szerzőik jó üzletet csinálnak abból, hogy korunk embere elveszítette minden szellemi kapaszkodóját és boldogtalan. A mindennapokban körülnézve azt látjuk, hogy a társadalom, a közösségek szétestek, az egyházak egyre jelentéktelenebbek, a tradicionális minták pedig eltűntek. A modern ember belsejében tátongó űr zavart okoz.

És akkor megjelennek az ezoterikus könyvek, amelyek igazodnak korunk fogyasztói szemléletéhez. Nem kell küzdened, nem kell legyőznöd önmagad, elég ha elolvasod, és máris sikeres és megbecsült leszel.

Mintha a szellemi-lelki egység elérése olyan egyszerű lenne, mint megenni egy hamburgert. Aztán persze nem jön a siker, viszont jön az újabb könyv, amely ismét megváltást ígér.

Nem tartja furcsának senki, hogy mindenki az előző életeit kutatja, miközben a mostanival nem tud mit kezdeni? Az is elég beszédes, hogy az előző életében itt mindenki fáraó, híres tudós, varázsló, hercegnő, netán maga Mária Terézia volt.

Az, hogy lehet, hogy előző életében senki nem volt még fű, fa, virág, esetleg rabszolga vagy paraszt? Egy szó, mint száz: én óvakodnék piszkos forrásvizet inni. Mert ami a pénzről szól, az mindig mocskos. Egyúttal viszont ajánlom mindenkinek Hamvas Béla és Kaczvinszky József munkáit. A hiteles ezotériát magyarul, magyarként ők képviselik.”

z

Bobkó Csaba írta...

Már idéztük itt Czike bejegyzését is ugyanerről a könyvről, ő is csóválja a fejét és óva inti Vonát a gnosztikusoktól, ezotériától. Megvettem a Magyar Hüperión, Vona új folyóirata első számát, vannak benne jó dolgok, de a szemellenzők is feltűnőek. Az egész filozófuskodással lényegében azt üzeni az azt elolvasó szűk körnek: "ne vegyétek komolyan, amit pártelnökként mondok!" Ez elég érdekes...

Névtelen írta...

Vonába így vmi beteges vezér- és messiástudat került.

- - - - - - -

http://tortenelemportal.hu/2013/07/raffay-uj-vilagrend-szuletese/

„A szabadkőművességnek volt-e köze a merénylethez?

– Nemrég találtam egy 1914 őszéről származó dokumentumot, amely szerint a gyilkosságot megszervező és végrehajtó szerb személyek közül ketten is beismerték a szarajevói törvényszéki tárgyaláson, hogy korábban kapcsolatban álltak belgrádi szabadkőművesekkel. A Belgrádban működő Pobratim páholy az 1914 előtti években általában a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy fennhatósága alatt működött. A református zsinati levéltárban, Tisza gróf iratai között találtam egy levelet, amelyet 1914 őszén a horvát bán írt Zágrábból: ebben annyit közöl, hogy a szóbeszéd szerint szabadkőművesek álltak a trónörökös elleni merénylet mögött. Tisza miniszterelnök azt írta vissza, hogy rákérdezett erre a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy nagymesterénél, aki nemleges választ adott.

A kérdés megválaszolásához ezek elégtelen információk. Az összefüggések feltárásához további kutatások szükségesek.”

z

Bobkó Csaba írta...

10-es huszár itt nem öregbítette a huszárok hírnevét, de pár felvetése nagyon hasznos, mert tálcán nyújtja a bizonyjtékot a prot-kur propagandaszólamok hamisságához. Természetesen Zrínyi, Érsekújvár eleste és a Wesselényi-összeesküvés rég tervezett témáim. Mindezek mögött Comenius és köre állt.
Addig csak kiragadok két idézetet egy elég friss országtörténetből a rendi és vallásszabadságért folytatott erdélyi szaba-DÚLÁSOK történetéből:

http://crnl.hu/tantargyioldalak/tortenelem/archivum/mo/15.pdf

"A gazdasági visszaeséshez a magyarországi polgárháborús viszonyok is alapvetően hozzájárultak. Évtizedek alatt ezek is komoly negatív hatást fejtettek ki. Az erdélyi fejedelmek hadjárásai és a megromló közállapotok nehezebbé és költségesebbé tették
a kereskedelmet, nem segítettek elő befektetéseket, miközben a társadalom elszegényedése vásárlóerejét gyengítette."

"Az éveken át tartó hadakozást, majd a Bocskai-felkelést (1604-1606) követően a legfőbb kérdés az volt, lesz-e a jövőben
néhány békés évtized a regenerálódásra. Másként fogalmazva a romlást követheti-e megújulás.
A sokak által várt újjáéledést a század első felében a török vazallus erdélyi fejedelmeknek a Magyar Királyság területére vezetett
Habsburg-ellenes hadjáratai, majd az 1660-as évek újabb nagy török háborúja igen megnehezítették. Az előbbiek a királyságban
újra meg újra polgárháborús állapótokat teremtettek, 1658-tól pedig a fejedelemség virágkorát is tragikus pusztulás követte. 1619-től az erdélyi és török-tatár, majd utóbb a kuruc csapatok, illetve az
őket rendszeresen visszaszorító császári-királyi hadak pusztította magyarországi területeken - összességében majdnem egy
évszázadon át - folyamatosan egyre több ember szakadt ki a normális hétköznapok világából. Ez a társadalom és a gazdaság
nagyfokú romlását okozta, miközben a kulturális-szellemi élet is jelentős károkat szenvedett."

(Bethlen) "A törökök vazallusaként pedig hamarosan arra is rákényszerült, hogy újabb királysági hadjáratait (1623-1624,
1626) már tekintélyes török-tatár segédcsapatok támogassák, akiknek szintén jól jött a fő rivális Habsburgok gyengítése és
a jelentős zsákmányszerzés. Több elődjével szemben Bethlen tehát
megértette, hogy Havasalföld és Moldva irányában, amelyek Isztambul fő élelemellátó bázisai voltak, hiába p r ó b á l k o z n a . Így kihasználva az Európát lángba borító nagy fegyveres konfliktust, a Habsburg Monarchia védőbástyáját, a Magyar Királyságot
a háború egyik legválságosabb pillanatában támadta meg. Számítása bevált: 1619. évi hadjárata eredményeként Erdély területe
jelentősen bővült, és a magyar rendek közül is sokan álltak melléje, elsősorban a protestánsok és azok közül, akiknek birtokait csapatai e l f o g l a l t á k ."

Ez utóbbiaknak nemigen volt más választása...

"Hadjáratai megindításában ugyanakkor Szent István megfogyatkozott területű, Habsburgok kormányozta magyar államának érdekei érthetően kevésbé, többségében saját erdélyi állama érdekei vezérelték, amely területnövekedése dacára
is Isztambul vazallusa maradt."

"Bethlen propagandája - a protestantizmus és a magyar rendi
jogok védelmét tűzve zászlajára - a magyar nemesség körében eleinte komolyabb sikereket ért el. Legalábbis addig, amíg első
hadjárata során ki nem derült, hogy katonái ugyanolyan kíméletlenül pusztítanak, mint az őket visszaszorító császári-királyi
hadak. A fejedelem tehát kevéssé mérlegelte, hogy hadjáratai milyen súlyos politikai, társadalmi és gazdasági következményekkel járhatnak a Magyar Királyságra nézve."

Bobkó Csaba írta...

Majd Bethlen utóda, I. Rákóczi György:

"Az 1643. április végén Stockholmban megerősített svéd-francia-erdélyi szerződés értelmében - részben Bethlen Habsburg-ellenes külpolitikáját folytatva, részben a protestáns vallásszabadság védelme címén - 1644 elején támadást indított III. Ferdinánd ellen. Ám a törökök vazallusaként ő is csak a Porta engedélyével hadakozhatott. Ezt megszerezve 1644. március 12-én már Kassára vonult be, de miután a svéd szövetségesek az országukat ért dán támadás miatt nem tudtak számára segítséget nyújtani, Galgócnál (Nyitra megye) a magyar király csapataitól vereséget s z e n v e d e t t . Így hamarosan fel kellett adnia a hadai által végigpusztított királyság jelentős részét."

Ezt hosszan lehetne még részletezni. A rendi- és vallásszabadság védelme hazug jelszó volt az Erdélyben ilyeneket meg nem tűrő, a rendi jogokat sárba tipró és a katolicizmus kiirtására vágyó erdélyi fejedelmek részéről, viszont rendszeres pusztításaikkal hozzájárultak a magyar etnikum végzetes visszaszorulásához a Kárpát-medencében, ami előrevetítette Trianont. Egy okos magyar politika e korban a magyar erőket igyekezett volna kjmélni, megerősíteni és várta, elősegítette volna az ország újraegyesítését. A protestáns világpolitika ügynökeként fellépő hazai vezetők ezt a nemzeti érdeket feláldozták a világromboló ideológia és saját gyarapodásuk érdekért.

Bobkó Csaba írta...

Tisza nagyon naív és ostobán lojális volt apjához és a zsidósághoz, erről írtam a róla szóló bejegyzésben. Félig a helyén volt az esze és a szíve, de ez kevés volt az ország megmentéséhez. Az elit egészét behálózta a vakolás, érdekelne a nyilasok által Horthy kapcsán emlegetett fiumei páholytagság kérdése. A király visszatérésének fegyveres megakadályozásával az őt hatalomra juttató Antantot szolgálta ki. Prónay pedig, aki ténylegesen visszaszerzett egy darabot a hazából, kegyvesztett lett.

Bobkó Csaba írta...

Nem mondanám beteges messiástudatnak, ez a standard tradícionalista eszmekör. Talán írok egy bejegyzést erről. De pártelnöksége nem vehető komolyan, ott nem ő irányít.

Bobkó Csaba írta...

Figyelem, a Vigilant Citizen közzétette Stanley Cubrick "Tágra zárt szemek" c. filmje elemzésének harrmadik részét! Az oldalmenűben linkelve.

Névtelen írta...

valahol le volt írva, hogy a Horthy-rendszerben hogyan éltek tovább a páholyok.

z

Tom írta...

János király politikája volt a megalapozója annak a felfogásnak amely az ország újraegyesítését a török kiűzését nem tartotta elsődleges fontosságúnak ,ráadásul ezzel ellentétesen cselekedett-ezt folytatták az erdélyi fejedelmek és a Thököly-féle felkelés.Szellemi-eszmei azonosság van ,mely a belpolitikában is kimutatható.A nyilvánvaló-az Oszmán-török birodalom katonai fölénye ellenére is -1541 után már rájöttek arra -főleg Fráter György barát- ez nem folytatható tovább.Ezzel szemben a 17.században miért kellett a töröknek fizetendő adón túl támogatni őt az erdélyi fejedelmeknek?Miért nem állt rendelkezésre az ország felszabadítása idején jelentős magyar-erdélyi haderő aki a keresztény seregek:Habsburg,német birodalmi,bajor,lengyel stb oldalán mely tehetett volna valamit az országért?Persze ez csak költői kérdés részemről,mert nem volt érdeke sokaknak az ország helyzetében gyökeres változás álljon be.Ennek az 1541 óta fennálló helyzetnek a megőrzése lenne nemzeti érdek?


Nem bonyolult dolog a Vasvári-béke megértése,csak ismerni kellene az akkori nemzetközi helyzetet.Az pedig változott 1683-ban a török kárára mikor Bécset ostromolta 1664-1666-hoz képest.A szentgotthárdi csatában a török sereg nem szenvedett megsemmisítő vereséget.Ajánlom tanulmányozásra a csatát és a csata utáni katonai-politikai helyzetet.Ráadásul a Porta képes lett volna az elkövetkezendő években újabb és újabb nagy létszámú haderőt felvonultatni ezzel szemben a Habsburg udvar csak korlátozott számú katonai segély csapatot kapott már a háború elején is.Ilyen feltételekkel még az elveszett területek visszaszerzésére sem volt esély nem hogy az ország felszabadítására........Persze ha török el is foglalta volna a királyi Magyarország maradékát az sem számított volna az erdélyi fejedelmeknek?A történetírás ma már egyébként egyre inkább polgárháborúról beszél a Bocskai-féle szabadságharc és az utódai tevékenysége kapcsán is.A valóság még ennél is rosszabb.

Az ilyen stílus méltó folytatása,megjelenítése annak amit az illető képvisel.Nem baj, tanulni kell aztán majd megváltozik.

10-es huszárezred írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
10-es huszárezred írta...

Rájöttem mi vagy:

egy vendée-i királypárti felkelő! A múlt ittragdt darabja!

HAHAHA most lelepleztelek!

"Vendée megértéséhez arra van szükség, hogy magunk elé képzeljük ezt az ellentétet: egyik oldalon a francia forradalom, a másikon a breton paraszt. Páratlan események zúdultak rá, melyek egyszerre mindenféle jótéteménnyel fenyegették, és a civilizáció kirobbanó dühével, a haladás lázas türelmetlenségével; mértéktelen és fölfoghatatlan módon mindent meg akartak javítani. Mindezekkel szemben értetlenül és idegenül állott ez a komor és különös, világos szemű, hosszú hajú vadember, aki tejen és gesztenyén élt, aki kunyhója zsúpfödelén, földjének sövényén és árkán túl nem törődött a világgal, aki a szomszédos tanyákat a kolompszavukról ismerte meg, aki a vizet csak arra használta, hogy szomját oltsa vele, bőrködmönt viselt, melyet primitív selyemmintákkal hímezett tele, úgy tetoválta ruháit, ahogy ősei, a kelták az arcukat tetoválták, aki földesurát tisztelte a hóhérjában, aki holt nyelvet beszélt, s így sírboltba zárta gondolatait, csak nógatta ökreit, fente a kaszáját, gyomlálgatta fekete gabonáját, dagasztotta pohánkalepényét, aki elsősorban az ekéjét tisztelte, csak utána a nagyanyját, hitt a Szent Szűzben és a Fehér Hölgyben,[195] leborult az oltár előtt ugyanolyan áhítattal, mint kinn a pusztán a magasba nyúló, titokzatos kőemlék előtt, szántóvető volt a síkságon, halász a tengeren, vadorzó a sűrűben, szerette királyait, földesurait, papjait, tetveit, magába mélyedve, eltűnődve állt az elhagyott nagy köves parton, komoran hallgatva a tengert."

Ez vagy, Csabikám. Egy egyszerű babonás breton paraszt.

kételkedő írta...

Nem ismerem ezt a folyóiratot, sem Vona ezoterikus hajlamait. De ha feltételezzük, hogy a Jobbik egy felülről létrehozott szerveződés, moszados beütésekkel (márpedig Szegedi Csanád és Morvai Krisztina kapcsán ez nem csak feltételezés, hanem bizonyosság), akkor sajnos nem tudom elképzelni, hogy Vona -itt a legjobb indulatú verzió következik - ne tudna valamiről. Valószínűbb, hogy nem csak tud, de nyakig benne van a Jobbik egész vezetőségével. Ez persze nem érinti a Jobbik tagságát: azok jó része tisztességes szélsőjobboldali hazafi :-) , akik tudatlanul asszisztálnak ehhez.

Bobkó Csaba írta...

10-es, amint megtanulsz civilizáltan fogalmazni, jöhetnek az érveid.

Bobkó Csaba írta...

Megtisztelsz, 10-es, valóban, már terveztem is, hogy írok Vendée-ről és az ott ma létező konzervatív mozgalomról, mely hősként tiszteli a forradalmárok által kiirtott elődeit. Ők valóban elvbarátaim, és ha ez a felfogás "babonás", akkor babonás is vagyok. (azért én inkább a józan észt is látom a mai utódok és a mi magyar "labanc" közegünk felfogása mögött)

10-es huszárezred írta...

'János király politikája volt a megalapozója annak a felfogásnak amely az ország újraegyesítését a török kiűzését nem tartotta elsődleges fontosságúnak ,ráadásul ezzel ellentétesen cselekedett-ezt folytatták az erdélyi fejedelmek és a Thököly-féle felkelés'

Elárulok egy titkot: az érvet onnan lehet megismerni, hogy "mert" szóval vezetődik be. Ennek hiányában kinyilatkoztatás.

Én egyáltalán semmi ilyesmit nem látok bele János királyba, amit idevetítettél, ugyanezt lehet az önálló magyar királyság, illetve habsburg-ellenesség-fonalra is felfűzni. Föl nem fghatom miért olyan fontos hogy János királyt beleerőszakold a 'kuruc'-kategóriába, amely abban az időben teljesen anakronisztikus , oda nem illő (vagyis, helytelen, hibás) fogalom, mint politikai beállítódás. Nem elég annyi, hogy "habsburg-ellenes"? muszáj megerőszakolni a történelmet? Miért?

"Nem bonyolult dolog a Vasvári-béke megértése,csak ismerni kellene az akkori nemzetközi helyzetet."

Igen, ezt 100% én is így gondolom. Nagyon sajnálatos hogy nem ismered.

Ha valóban olyan sima ügy lett volna, akkor a magyar főurak - Zrínyi Miklóst is beleértve- nem lázadtak volna föl ellene. Zrínyi politikai kibontakozását ezügyben megakadályozta korai halála, de a többiek a tettek mezejére léptek.

Az erdélyi fejedelmek több-kevesebb önállósággal de képesek voltak egy önálló magyar uralmi központot fenntartani. Javukra írandó hogy nem akartak germán nyelvet csinálni a magyarból mint ami a habsburgoknak sikerült is végül.
a magyar nyelv tele van germán tükörfordításokkal azazozással ("az amit mondani akarok, az az..,") "ebből a szempontból" c. szószörnyetegekkel, (dupla rag, az "e szempontból" helyett stb stb

Ezen cikk is fertőzött germán nehézkes szóhasználattal....példa:
"a történelmi agymosás miatti hályogunktól való megszabadulás egyik következménye az a felismerés,"

"az a" teljesen fölösleges.. helyette: "a felismerés", ha nagyon ki akarja hangsúlyozni akkor: "azon felismerés"... mindkét verzióban olvashatóbb, kevesebb szó... most nyilván nem fogom szóról-szóra végigelemezni az egész cikket, nem feladatom, csak jelzem...

az egész nyelvünk meg van erőszakolva, német logikára van felépítve...

Bobkó Csaba írta...

A vasvári béke azt a háborút zárta le, amelyre a magyaroknak semmi szüksége nem volt és amelyet a Comenius és köre, az Európai Protestáns Párt és az őket finanszírózó amszterdami zsidó bankárok által bátorított Zrínyi provokált ki, katasztrofális következményel. A (zsidó)-protestáns közeg "tudósai", kiemelten Comenius által kierőszakolt, helyből felelőtlen és katasztrofális lengyelországi kalandorakciót Zrínyi, ugyanezen körök hitegetése mellett végig lelkesen támogatta. Az eredmény: odavész Erdély lakoságának egyharmada és Várad. MAjd Zrínyi, akinek Európa-szerte hatalmas reklámhadjáratot szerveznek Comeniusék (lásd: R. Várkonyi: Európa Zrínyije), török területen megépíti Zrínyiújvárt, ami casus belli. Az eredmény újra katasztrofális, odavész Érsekújvár, a török még Morvaországba is betör, tízezreket hurcol rabszolgasorba, stb. Ne feledjük, hogy a törökverő hős propagandaképét felépítő körök egyúttal hajmeresztő misztikus spekulációk alapján kísérleteznek a török keresztény hitre térítésével, vagy legalább megfontolják a vele való szövetséget, hisz a főellenség Comeniuséknak nem az iszlám, a török, hanem a katolikus egyház, a Vatikán és a katolikus Habsburg császárok. Egy ilyen felelőtlen, nyugat-európai, okkultizmuson alapuló, a magyarokat csak ágyútölteléknek használó politika felépített bábja volt Zrínyi és halála után újabb jóbolondként veszik elő Comeniusék Wesselényit. Akinek titkára, Gyöngyössi Comenius tanítvány volt... Ennyit arról, hogy a "megalázó" (józan!) vasvári béke hajtotta az elégedetlen magyar urakat az összeesküvésbe. Nyugati vakoló, zsidózsoldos protestáns ügynökhálózat hajtotta őket bele. Mikor ugrottak bele a bécsi királyok, császárok olyan kalandorakcióba, aminek következtében alattvalóik egyharmada elpusztult? Az a protestáns propaganda démonizálja ezeket a megfontolt kormányzatokat pl. a "megalázó" vasvári békéért, amelynek hősei az ilyen ön- és közveszélyes kalandorok, mint a Rákócziak, akik többször is belesodorták ilyen pusztulásba honfitársaikat.

Névtelen írta...

de 10-es huszárezred!

mi a rossz dolog ezekben? leszámítva a tetveket? azok sztem még a jakobinusokban is voltak. : )

z

Bobkó Csaba írta...

Sőt, kimondottan nagy teljesítményekre is képesek voltak, pl. holt nyelvet beszéltek! :-)

Tom írta...Örülök,hogy végre te is találtál közös pontokat a Szapolyai-féle politika és a jóval későbbi kurucos felfogás között.Igen az önálló magyar királyság gondolata és a Habsburg -ellenesség fontos kapcsolódási pont.De van még több is....


A vasvári békét meg kellet kötni, mert nem volt akkora méretű nemzetközi összefogás a török kiűzése érdekében mint majd lesz 1683 után.Ráadásul a Habsburg vezetés számára a német és az itáliai területeken nagyobb esély volt növelni a birodalom befolyását.Zrinyi és a rendek a béke megkötése előtt már felvették a kapcsolatot a francia királlyal és a háborúban résztvevő rajnai szövetséggel melyet nem nézhetett jó szemmel az udvar, de nem lépett fel ellenük a török elleni háború miatt.Ez már kimerítette az árulás fogalmát.Ráadásul teljességgel irreális volt a célok és a megvalósítás terén egyaránt.

Névtelen írta...

Arról nem is tudtam, hogy ezt a történészek hivatalosan is belhábórúnak mondják:

Magyar belháború (1526–38)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_belh%C3%A1bor%C3%BA_%281526%E2%80%9338%29

z

10-es huszárezred írta...

az egész gondolatmenet azon áll vagy bukik. hogy Comenius valóban akkora ördöngős hatalommal rendelkező ember lett volna, akinek a szavára az ország legnagyobb nemesei tértek ki a hitükből és lettek a gonosz vakoló eszme megszállott zombijai.

Szerintem Comenius is csak egy _ember_ volt, aki azon hatalom egytizedével sem rendelkezett, amit eges szerzők neki tulajdonítanak. Itt persze némi forrás is kéne, hogy mely szerzők szerint volt akkora delejező erővel rendelkező "Szvengali", mint aminek itt lefested. (aki nem ismerné mi a "szvengali": http://en.wikipedia.org/wiki/Svengali )

"Nyugati vakoló, zsidózsoldos protestáns ügynökhálózat hajtotta őket bele. "

Én nem hiszem hogy XIV. Lajos (aki felé tapogatózott Zrínyi, majd később II. Rákóczi Ferenc is) akkora 'protestáns' lett volna, bár lehet hogy itt a sárgaházban ez is ki fog derülni :D

Az első vakoló páholy tudomásom szerint 1717-ben alakult meg 'Lodge of Antiquity' néven, tehát ezt megelőzően nem beszélhetünk olyanról hogy 'vakoló', mármint szabadkőműves.

a vasvári békéhez fűződő kommentárjaid felszínesek, alényget nem érintők... magyarul nem tudom hogy hívják de angolul ezt hívják az association fallacy-nak, amikor érintőleges dolgokkal próbál valaki lejáratni valamit, esetünkben azzal hogy 'semmi szükség nem volt a háborúra', ami nyilván igaz, de ettől abék lehetett volna igazságosabb, valamint a cipolla-comenius képbe való belerángatásával

többek között az bajod hogy folyamatosan démonizálsz-fekete-fehér képeket festesz... ezt csinálák a Szikra-lapkiadó vállaltnál is anno, meg az Igazság-nevő többségi folyóiratnál.

De ne ragadjunk le itt.
egy fontos kérdés: ha protestánsok ennyi az ördög ügynökeinek szerepében látszanak föltűnni, akkor mi a megoldás? ki kell őket írtani? hiszen KIVÉTEL NÉLKÜL csakis gonosz dolgokat olvashatunk-hallhatunk róluk.

Ne kerüld meg a kérdést! ki kell-e őket irtani vagy sem? Vagy csak pusztán átnevelő- ill. munkatábor?
Laogai?

10-es huszárezred írta...

igen, de a jakobinusok legalább küzdöttek ellene, míg a breton paraszt megtanult békében élni velük :) mármint a tetvekkel

na persze van egyéb ami fölött elsiklottál

földjének sövényén és árkán túl nem törődött a világgal
ki földesurát tisztelte a hóhérjában
aki elsősorban az ekéjét tisztelte, csak utána a nagyanyját
leborult az oltár előtt ugyanolyan áhítattal, mint kinn a pusztán a magasba nyúló, titokzatos kőemlék előtt

ezeket próbáld meg értelmezni

vannak még durvább részletek is, de nem akarok minden poént lelőni:)

Egyszerűen arról van itt szó hogy a HALADÁS ellenségei voltak.

A Haladás részben magyarországi képviselői miatt (részben meg más miatt) eléggé lejáratódott fogalom, de ha választani kell a modern életmód és a középkori 35 éves átlagéletkor (+ éhinség + járványok + feudális testvérháborúk) között, akkor én inkább a haladás eszméjét választom, és egy csepp könnyet sem ejtek azokért, akik inkább a pocsolyában akarják a sarat dagasztani.

Az ilyeneket mint te meg a Csabi azzal büntetném, hogy a legszebb álmotokat valóra váltanám: időgéppel vissza középkorba, ahol az írás-olvasás 'tudománya' a köznépnek meg volt tiltva, az isteni rend az volt hogy a földesúr szava volt a törvény (pallosjog meg egyebek), megnézném valami távollesővel ahogy sikítva próbáltok menekülni :))) a földi paradicsomból. a pestis valszeg rövid úton végezne veletek, úgyhogy nem tartana sokáig a szenvedés. :)

10-es huszárezred írta...

De van még több is....

Nagyon jó. várj mindjárt kitalálom a gondolataidat. Ja hogy fogalmad sincs és idevetítettél valamit. kösz.

Nem a vasvári béke megkötése ellen ágáltam, ezt már a Csabi is benézte, hanem hogy milyen feltételekkel kötötték meg.

"Ez már kimerítette az árulás fogalmát."

Igen, persze, a habsurg szent király szerint, aki inkább 'fölnyittatta volna az ereit", ha azokban a magyarokra egyetlen csepp magyaroknak kedvező vért talált volna....

"Ráadásul teljességgel irreális volt a célok és a megvalósítás terén egyaránt. "

nyilván te valószínűleg soha nem lázadtál volna föl sőt, elsőként nyomtad volna fel a haverjaidat, de talán nem magadból kéne kiindulni.

Tom írta...

Soroljam a közös pontokat!A törökkel való katonai-politikai szövetség, az ismételten felbukkanó német és katolikus ellenesség.Vagy például a rendi jogok csorbítása,ami persze csak akkor baj ha azt a Habsburgok teszik meg.

A vasvári béke kedvezőbb feltételekkel való megkötése?Hát persze majd ide tetszik fáradni a teljes francia-német birodalmi haderő a pápa meg keresztes hadjáratot hirdet.Mindezt 1666-ban.Csak megjegyzem az 1684-ben létrejött Szent Liga is csak úgy tudta nemhogy kiűzni a törököt Magyarországról még csak visszaszorítani ,hogy például- franciákat sikerült végre 15 évig tartó fegyverszünetre rábírnia a pápának.1699-ben a szemét Habsburg annyi győzelem után mégis török kézen hagyta a Temes-vidéket.Ennyi erővel ez is szégyenletes béke lehetne mint a vasvári sőt még inkább az hiszen a török rosszabbul állt mint 1666-ban.Kicsit messzebb volt Bécstől Budától egyaránt.Zrinyi azt gondolta a Habsburgok nélkül is menni fog.Esetleg majd valamelyik kis német államocska ideküldi egyik fejedelmét rendek bábjának mint amilyen királyaink voltak Mátyás után.És persze mindezt a török is meg a Habsburg-dinasztia is hagyni fogja.Európa meg majd elismeri.Már Szapolyai is belebukott ebbe.Zrinyinek a vasvári béke csak ürügy volt, kezdettől fogva azt akarta ,hogy az ország egy nemzetközi koalíció keretében szabaduljon fel a török alól és ennek folyamán rendezzék az ország közjogi helyzetét is.Mivel ez a lehetőség Habsburgok számára magában hordta a magyar trón elvesztését is nyilván nem hagyhatták.Más jelentős európai hatalom pedig vagy nem akarta és nem is érdekelte a magyar ügy ilyen szinten.Ráadásul, és ez nemzetközi trend volt az abszolutizmus felé haladó európai államok uralkodói saját rendjeik visszaszorításával voltak elfoglalva, miért támogatták volna a lázadókat a rendeket- ami magyar esetben inkább néhány főúr ambíciója volt- azon túl menően ,hogy riválisaikat gyengítsék?Nem is támogatták őket.

Felnyomni?Wesselényiék egymást nyomták fel az udvarnál.A rendíthetetlen kurucnak ismert Thököly 1685-ben csatlakozni akart a Szent ligához-a gyűlölt Habsburgokhoz-aztán csodálkozott ,hogy senki sem bízott már benne.....Lázadni nem kell mindenáron ez ostobaság.Lázadás különben is nézőpont kérdése is.Zrinyi és társai vannak szentté avatva évszázadok óta.Károlyi meg egy mocskos áruló.Senkit nem kell szentté avatni, de választani tudni kell.

Tom írta...

Wesselényi-félék lázadoznak azért mert a szemét Habsburg török kézen hagyta Érsekújvárt.Ő meg a maradék országot harc nélkül átadná a töröknek.Hogy is mondja az írás a másik szemében a szálkát a magadéban a gerendát.Nekik aztán nincs alapjuk szégyenről beszélni.Különben meg gondolhattak volna ezek fantasztikus emberek arra is- a mi nemzeti héroszaink-hogy a maradék királyi országrészt felajánlása a töröknek megsértése lett volna a vasvári békének.Vagyis a török nem fogadta volna el mert éppen Velencével háborúzott és mert nem akart újabb háborút Magyarországon-mert a dicső urainkkal ellentétben a békében volt érdekelt.Nem is küldött segély csapatokat.Hosszú elhúzódó háború nélkül nem lehetett volna másféle békét kicsikarni a törökkel szemben.Ezt próbálom magyarázni napok óta....A vesztenivaló pedig nagyobb lett volna mint a reálisan várható nyereség.

Bobkó Csaba írta...

Egy jó adalék ehhez, hogy a bécsi vereség utáni, amikor megindul az ország felszabadítása, a zűrzavarban a budai pasa elfogatja Thökölyt és felajánlja Bécsnek, hogy átadja. Bécsben viszolyogva visszautasítják az ajánlatot. Nem kívánták a bécsi bakó kivégzőeszközeit beszennyezni Thökölyvel...

Névtelen írta...

Obrusánszky - talán nyugodtan leírhatjuk ezt - egy bukott kelet kutató. A szakmájában nem tudott elérni kiemelkedő sikereket (bár publikációja annyi, mint a tenger - minőségük csapnivaló) ezért átlovagolt a hun, kuruc vonulatra. Gondolom azt is olyan szinten műveli, mint az orientalisztikát.

Névtelen írta...

Ócska jakobinus duma, lázító beszéd, "felvilágosított" csürhék véleménye! Féligazságok szajkózása és történelemhamisítások készpénznek vétele... 35 éves átlagéletkor, ehhhhhhhh, az ipari forradalom hozta el nekünk a 35 éves vagy az alatti átlagéletkort, nem a sokat szidott és kiegyensúlyozott világképet biztosító középkor.

Névtelen írta...

egy gyakorló katolikusnak nekimentek a nemzeti ezoterikusok, a kommenteket érdemes elolvasni:

https://kuruc.info/r/20/116260/

Tom írta...

Jellemző.Érdekes kor(kór)képet ad.

Tom írta...

A vakolók jó munkát végeztek.Persze nem volt nehéz dolguk hiszen ebben az országban a rendszerváltás előtt(?) a marxista tanok mellett a kánon része maradhatott az ún protestáns-kuruc történelem felfogás.

Bobkó Csaba írta...

Nem is rossz, egyrészt a kuruc teret adott ennek a véleménynek, másrészt a hozzászólások is megoszlanak. Pezenhoffer teljes joggal emlegette, hogy a protestánsok sokkal hamarabb és tömegesebben lettek kommunisták, mint a katolikusok. Most olvasom Raffay könyvét Adyról, meglepődve láttam a borítón, hogy ő egy protestáns egyetem történész tanszékvezetőjeként ír a Trianonhoz vezető zsidó-protestáns páholyszövetségről és a katolikusok elleni aljas antiklerikális harcról. Szerintem taktikából álljtja szembe Adyt és társait a liberálisok "korábbi nagy mnemzedékeivel", köztük Petőfivel, hisz Petőfi kb. kora Adyja volt, kora antiklerikálisa, felforgatója és kora zsidóbérence. De idéztem a blogob Jókai Csittvári krónikáját is, hogy már a kora-reformkori protestáns kollégiumi ifjúság is antiklerikális, királyellenes és szentkoronát micisapkázó szellemiségű volt. Meg hogy 48-at Marxék irányították. Nem véletlen, hogy a kommunista kor egy az egyben átvette a prot-kur történelemhamisítást.

A kuruc-cikk és vitája kapcsán is ajánlom a cikket, amit az Ördögűzőn már ajánlottam:

http://www.terrorism-illuminati.com/blog/sufi-conspiracy#.UhHCiHmpZlJ
David Livingstone: Black Terror White Soldiers: Islam, Fascism & the New Age

A könyv ismertetője több szempontból is izgalmasan témánkba vág. Egyrészt azonnal cáfolja az illúziókat, hogy az iszlám, kiemelten a harcias, terrorista, szavakban anticionista ágai valami ellenszert jelentenének a háttérhatalmi disznóságokra. Bizonyítja, hogy a szufizmus az ezotérikus felforgatás egyik forrása, közvetítője és az iszlám terrorszervezetek e körök bábjai.
Másrészt felbukkan a náci, bolsevik, bankárista vakoló rezsimek szellemi forrásvidékével teljesen összefonódva tradícionalistáink és a Jobbik vezérkara, pl. Vona kedvenc René Guénonja is!

Harmadrészt izgalmasan sokat villant fel már ez a kedvcsináló cikk is az okkult felforgatók szerzőségéről a magyar széljobbon oly népszerű sámánizmus legendái kapcsán. Ahogy persze más forrsáokból tudjuk, hogy az európai újpogány mozgalmakat is kivétel nélkül vakolók hozták létre és a katolikus egyház démonizálása e pogánykodó propaganda útján e körök antiklerikalizmusának része. Ezt a könyvet érdemes lesz elolvasni.

10-es huszárezred írta...

"1699-ben a szemét Habsburg annyi győzelem után mégis török kézen hagyta a Temes-vidéket.Ennyi erővel ez is szégyenletes béke lehetne mint a vasvári sőt még inkább az hiszen a török rosszabbul állt mint 1666-ban."

Nem, hisz többszáz éve török kézen lévő térségek, fontos várakkal együtt, szabadultak fel. Ég és Föld a különbség.

"Esetleg majd valamelyik kis német államocska ideküldi egyik fejedelmét rendek bábjának mint amilyen királyaink voltak Mátyás után."

Azért I. Károly elég jól rendet rakott. Jellemző hog csakis a legnegatívabb példát bírtad megtalálni.

"Mivel ez a lehetőség Habsburgok számára magában hordta a magyar trón elvesztését is nyilván nem hagyhatták"

Pont erről beszéltem, igen. Hogy egy idegen ország hatalmi érdekeivel mentek szembe Zrínyi és társai.

"Ráadásul, és ez nemzetközi trend volt az abszolutizmus felé haladó európai államok uralkodói saját rendjeik visszaszorításával voltak elfoglalva"

igen, pont erről van szó. egy idegen ország diktátor-uralkodója szemében a magyar rendek persze hogy szálkák voltak, akiktől meg kell szabadulni.

Wesselényi és a vasvári-béke:

Itt már rég többről volt szó mint a vasvári békéről. az csak a kiindulópont volt. Itt a habsburgellensség volt a cél, azok után, amennyi szemétséget elkövetettt Lipót diktátorcsászár (leánynevén: "abszolutisztikus uralkodó") ellenünk. aki legszívesebben az ereit is felnyitotta volna, ha abban magyar vért talál.

"Hosszú elhúzódó háború nélkül nem lehetett volna másféle békét kicsikarni a törökkel szemben.Ezt próbálom magyarázni napok óta..."

A habsburgok nem nekünk hanem MAGUKNAK szabadították fel az országot, ezt ne hagyd ki. Lényeg az alapállításom, hogy a habsburgok betelepítő politikája felelős Trianonért. Ha nincsenek betelepített nemzetiségek, nincs mire hivatkozni sem Versailles-ban.

Thököly: lényegtelen, nem ajándékba akarta adni hanem valamelyik fogságba esett török tisztért kicserélni, de mindegy.

Hakenkreuz írta...

"gyakorló katolikusnak"

Igen, a Szálasi-idézet (mint a keresztény álláspontot védő) nagyon jól mutat a cikkben szerintem is

Néha furcsa barátokra talál ember, de hát a nyilaskereszt is kereszt elvégre (benne van a szóban! a nyilas-kereszt is kerszt! nauygye!)

Már csak Hitlert (horog-kereszt) kell rehabilitálni, és minden rendben
:DDDDDDDDD

"Jobbik vezérkara"

Egy darab Vona Gáborról volt eddig szó, de úgy látszik a fertőzés továbbterjedt, megállíthatatlanul (az egész vezérkarra!)
:DDDDDDDD

Ide egy habsburg kell, aki majd engedélyezi a kannabiszt
http://mandiner.hu/cikk/20130806_a_habsburg_monarchiaban_meg_nem_volt_tiltott_a_cannabis

Vicces mennyire hihetetlenül sötétek, idióták, becsapott-megvezetett palimadarak vagytok
:DDDDDDDDDDDD

Vonát (és a Jobbikot) azért támadjátok mert ezoterikus, de Szálasi, a vele szövetséges Hitler, Mussolni, és az udvari íróik (HEvola, Guenon) rendben vannak...

:DDDDDD

Bobkó Csaba írta...

Szép álom, hogy megjelennek itt a kurucos történelemszemlélet felkészült, kiváló logikájú képviselői, akik a törtéánelmi tények alapos ismeretében érvelnek álláspontjuk mellett. Egyelőre úgy tűnik, ez lehetetlen, mert a tények alapos ismerői, ha ragaszkodnak a tisztességes értékeléshez, kénytelenek elvetni a kuruc propagandát.

Idegen hatalmi érdeket Zrínyi és társai képviseltek, illetve a tágabb kuruc tábor. Konkrétan a geopolitikai szinten francia és török érdeket, az ideológiai szinten az összeurópai, katolikusgyűlölő protestáns táborét, mely mögött az amszterdami zsidó bankárok álltak, majd a londoniak. Jellemző, hogy a katolikus Zrínyi hogy hízelgett a protestánsoknak, szinte már annak nevezve magát. A rendek jogait a Habsburgok tartották tiszteletben, ellentétben az erdélyi fejedelmekkel, akiknél semmilyen rendi jogok nem léteztek, az országgyúlés tagjait maguk jelölték ki és rémuralmat tartottak, néha nem csak politikai ellenzéküket ítélték fej- és jószágvesztésre, hanem csak olyanokat, akiknek tetszett a birtoka. Idéztem péter Katalin cikkéből ezeket a viszonyokat.
A Habsburg felszabadítók tiszteletben tartották, hogy ők Magyarországot egyesítették újra, Erdély kivételével, melynek különállását még II,. Rákóczi Ferenc is követelte távoztában, nem számolták fel a rendi vármegyerendszert, a törökverő tisztek közül számos magyart emeltek az arisztokráciába és ezek birtokadományokat is kaptak. A behozott német, vagy egyéb tiszteket szabályosan honosították magyar alattvalóvá a vármegyék. Ez nem leigázás. A német betelepítésből nem lett baj, az oláh, tót, szerb stb bevándorlás a török idők állandó magyar belháborújának voltak a következményei, amik főleg a magyarokat pusztították. Például a Wesselényi-felkelés résztvevőiből Erdélybe menekült bujdosók, akiket akkor már kurucoknak neveztek, nagyrészt kálvinista és lutheránus létükre több hajdúváros kálvinista lakosságát kiirtották, mert a vasvári béke után a királysághoz kerülve hűek is voltak a királysághoz. Trianonért az ötödik hadoszlop is felelős, az ország elitjét behálózó szabadkőműves hálózat, melyben a zsidók és a protestáns szellemi elit szövetségesként harcoltak a katolikusok és a Habsburg dinasztia ellen, lényegében a keresztény királyság megdöntéséért. A kuruc hagyományok ehhez az ideológiát nyújtották a protestáns félnek.

Bobkó Csaba írta...

Ezen a blogon nem dicsérni szoktuk Hitlert, Evolára és Guénonra még sok szót nem vesztegettem, de pl. Hamvas Bélát már elküldtem oda, ahová való. Szálasi bonyolult ügy, egyrészt a politikai teljesítménye katasztrofális, másrészt a démonizálása és a magyarországi zsidóirtás nyakába varrása igazságtalan, itt is a tényeket kell feltárni. És a kuruc cikkében idézett gondolata önmagában jó, a cikk mondanivalójához illett.
Nem igazán támadjuk Vonát, de biztos, hogy egyrészt politikailag zűrös a Jobbik háttere, másrészt ideológiai-ezotérikus alapon konkrétan Vonáé. De nem vagyok ellenséges se a Jobbikkal, se Vonával. A fentebb idézett könyvismertetés utal az iráni forradalom vakoló kapcsolataira is és itt beugrik Vona sokat pletykált esetleges onnani finanszírozása.

Névtelen írta...

buta vagy, belemagyarázol, kiforgatsz.

Névtelen írta...

ez Hakenkreuznak ment : )

Tom írta...

A huszárnak:

Ég és Föld volt a különbség.Valóban.A Habsburgok 1699-ben egy győztes háborút zártak le.Ezért volt a béke más.1666-ban viszont nem nyerték meg a háborút.Akkor meg hol van itt a szégyen?DE látom ezt is kezded végre belátni.Tudod, ha tudták volna folytatni a háborút a balkáni terjeszkedés valóra válik.Ám a francia politika ezt megakadályozta.És ugye jött a "csodálatos" Rákóczi ... Akkor nincs szerb betelepülés a déli megyékbe.Nincs határőrvidék.Mert a szerbek maradnak a felszabadított eredetileg is szerb területeken.Például Kosovóban.És a délvidéken magyar és német etnikummal szemben csak románnal kell számolni,amely kisebbségben van.A határok pedig nem ott lennének ahol most.Remélem ezt már nem kell magyaráznom.Lehet Trinonról beszélni.....

Habsburgok csak a németeket telepítették be a fent említett szerbeket pedig kénytelenek voltak befogadni mert szükség volt rájuk a török elleni védelem miatt is.És mert féltek ,hogy a rendek újra összejátszanak a törökkel és Rákóczi pedig visszatér.A többi nemzetiség jött magától és jelentős részük a rendek aktív közreműködésével került be a 18 században.Erdélybe ,Partiumba,Bánságba százezrével költöztek be románok.A németek pedig hűek maradtak a magyar államhoz és legnagyobb részük pedig valóban magyarrá vált.Még akkor is amikor 1918-ban szétesett a magyar állam, és még akkor is amikor a nácik a sikereik csúcsán voltak.Hitler és bandája nem is értette ezt.Ugyanis más birodalmon kivűl élő németség esetében nem ez volt a helyzet:Lengyelország,Csehország.....

I Károly?Akkor most jó az abszolutizmus vagy nem?Abszolutizmus lett volna 1526-ban akkor nem vagyunk egyedül a mohácsi csatatéren.1532-ben a birodalmi sereg alkalmazását a német birodalmi rendek korlátozták:Csak Bécs védelmére lehet bevetni.Szulejmán szultán visszavonult és nem merte vállalni a csatát velük.A sereg pedig haza ment.Szerinted Ferdinánd nem foglalta volna vissza az országot másképpen.Magának?A magyar rendek nem ezt gondolták.Kinek kellett volna a magyar trón a Habsburgokon kívül?Diktatúráról beszélni szamárság.Habsburg -birodalom nélkül már 1920 előtt szétesik az ország.Deákék ezért is kötötték meg a kiegyezést.

Tom írta...

Tetszik nem tetszik vagy a Habsburgok szabadítják fel az országot vagy senki.Szomorú ,hogy még egy Zrinyi sem látta ezt be.Miért?Ja ,hogy a fanatikus Habsburg-ellenesség mindent felülír.Gratulálok ez nem észérv,ez beteges szenvedély.Tudsz akárcsak egy komoly jelentkezőt is mondani 1526-1718 között aki képes lett volna a török kiűzésére és még egyszerre harcolni a Habsburgok ellen is?

10-es huszárezred írta...

Minden egyes véleményedben tévedsz. továbbra is démonizálsz, igaz mostmár taktikai visszavonulással az ördögi delejező comenius-cipolla helyét a nemzetközi vakoló összeesküvés vette át. Kár hogy a szabadkőművesség 1717-ig nem létezett, tehát megint anakronizálsz, de ez már legyen a te bajod.

Olvasgassad ráérő szabadidődben Szekfű Gyulától a "magyar állam természetrajza" c. művet. Nemrég megjelent reprint kiadásban, az Alexandrában 70%-os árengedménnyel vesztegetik.
Kezdetnek olvasd el a 104-109. oldalt

Nem, nem érdekel hogy mi a véleményed Szekfű Gyuláról, vagy bármi hasonló vetítés, amit megpróbálnál.. olvad el azt a kibebaszott öt oldalt, vagy ha gondolod, vedd meg 900 forintért, vagy kérj meg valakit hogy vegye meg neked, és küldje el. Ha nagyon fölkúrod az agyam akkor szószerint beidézem, és az neked, illetve a faék-bonyolult érveidnek rossz lesz.

az a baj hogy életedben történelemkönyvet még nem olvastál, kivéve azt amit romsics és társai (romsics ilyen címekkel írt könyvet még annao a szocializmusban hogy "ellenforradalom és konszolidáció", nézz utána) a szádba rágtak.

10-es huszárezred írta...

Arról regéljél hogy vették ki a Magyar Kamara keze alól a magyar bányák igazgatását és jövedelmét. Arról regélj, a magyar rendi intézmények hogyan sorvadtak el önállóságukban és váltak a bécsi intézmények fiókjaivá.

Mert attól hogy az erősebb hatalom részéről teljesen természetszerű következmény hogy beolvasztja a gyarmatosított állam struktúráit, néhány szimbolikus csontot okosan meghagyva nekik (hogy legyen min verni a nyálukat), még nem következik hogy ez az elsorvasztott rendi intézmények illetve a magyar nép számára jó lenne.

Ha azt mondod hogy elkerülhetetlen volt hogy ez legyen, az még nem jelenti azt hogy JÓ is volt hogy így következett be, a magyar rendi, állami, tehát nemzeti (akkoriban a nemesek voltak a nemzet tagjai, nem a széles tömegek) önállóság szempontjából.

Mert ezen önállóságok totális fölszámolását eredményezte.

Csabinak már megadtam a szakirodalmat, de hogy valami nyoma maradjon, álljon itt egy részlet.
(nagybetűs kiemelések általam)

"A magyar rendiségben kifejlődése kezdeteitől fogva felismertük, hogy a német rendiséghez hasonló, de attól mégis különböző, mert speciálisan magyar képződmény volt. Különleges magyar jellege a Habsburg-korszakban, a rendi harcok klasszikus korában, mind erőteljesebben kidomborodik. A magyar rendi harcok, amelyek most megkezdődnek, csak különleges magyar tulajdonságaik figyelembevételével hasonlíthatók össze más nemzetek, így főként a franciák és németek rendi küzdelmeivel, melyek csak külsőleg egyeznek meg a magyar folyamattal, a valóságban pedig teljesen eltérő viszonyokon alapulnak. A két folyamat külsőleg annyiban hasonlít egymáshoz, hogy a küzdelmek során a magyar rendek is épp úgy rendi jogaikat védték, akárcsak a francia vagy brandenburgi rendek, a különbség azonban rögtön kiemelhető: a magyarok rendi jogaikat IDEGEN, az ország határain KÍVÜL székelő hatóságok ellen védelmezték, s így rendiségük mellett még állami önrendelkezési jogukért, a nemzet államiságáért is harcoltak. Nem így a nyugati nemzetek rendei, melyekkel szemben XIV. Lajos vagy Nagy Frigyes nem idegen, hanem nemzeti kormány élén állottak, s amikor nekik sikerült országaik rendi akotmányát megsemmisíteniök, az egyes rendi tagok Franciaországban úgy mint Poroszországban nem szűntek meg a nemzetállam kiépítésén tevékenyen részt venni, mert megtartván nemzeti sajátságaikat, a király szolgálatában mint nemzeti hivatalnokok, államférfiak, katonák, tovább működhettek. Magyarországon a rendi kiváltságok elvesztével anemzeti viszonyos egész másképp alakultak volna; ha arendek itt elvesztik politikai befolyásukat, az alkotmányos hatalomtőlük nem magyar, hanem idegen kezekbe került volna. A bécsi udvari kamara és haditanács hivatalnokai között évszázadokon át NEM találunk magyar embert, mindakét hatóság idegen, sőt nem egyszer ellenséges állást foglalt el a magyar JOGFEJLŐDÉSSEL és a NEMZETI MŰVELTSÉGGEL szemben. A rendiség megsemmisítése tehát nem kevesebbet jelentett volna, mint a magyarság nemzeti önrendelkezésének megszűnését. Hog amagyar és nyugati rendiség ezen eltérései mennyire a történeti valóságban gyökereznek, azt megítélhetjük azon egyszerű meggondolásból, hogy francia rendiség veresége XIV. Lajos idejében éppen nem jelentette a francia nemzet önrendelkezésének pusztulását. Franciaországban a rendek mellett egyéb nemzeti erők is éltek és működtek, magyar földön azonban, azóta hogy a török katasztrófa következtében a királyság Bécsbe költözött, a rendek voltak a nemzet egyetlen politikai tényezője."

Szekfű Gyula, a magyar állam életrajza, 109-110.oldal. lehet hogy nem is a legjobb részlet, legalább 40 oldal van ami ezzel foglalkozik. Érdemes az egészet elolvasni.

10-es huszárezred írta...

kitér még könyv a bolond Rudolf császárra, aki mivel visszavonult az udvari ügyektől és inkább a csillagokat vizsgálta meg horoszkópokat készíttetett (érdemes lenne utánamenni, milyen kétes alakok sürögtek-forogtak körülötte, nyilván a Csabika hasonló elánnal veti bele majd magát, mint a 'comenius-leleplezésbe'), ezért mindent a tanácsnokaira, a hivatalnokaira hagyott. A magyar rendek és a király kapcsolata addig több-kevésbé rendben lévőnek mondható, az első komoly szakadások itt kezdődtek.

Egy dolgot kéne megérteni: lehet hogy törvényszerű hogy egy erősebb birodalom gyarmatosítja, elfoglalja és kisajátítja a gyengébb erőforrásait. De ettől az még az elfoglalt nemzetnek ROSSZ. Aki mésként vélekedik, az nem magyar, mivel 'az erősebbnek mindig igaza van' című imperialista alapvetésből indul ki.

Itt most a magyarokról van szó. Mennyire jó ha a magyarnak idegen király van, aki a nyelvet nem beszéli, szokásokat nem érti, a kultúra számára érzelmileg idegen? Ebből a szempontból mindegy hogy mennyire volt 'elkerülhetetlen' a habsburg-érdekszféra, ill. a török alatt jobb lett-e volna. A kérdés az, hogy jó e, ha egy népnek egy idegen uralkodó diktál. NEM, nem jó. Konkrétan Szekfű, egyébként habsburgpárti is levezeti, hogy miért.

Ez nem atomfizika, ez tökegyszerű. Idgen király =idegen érdek.

Bobkó Csaba írta...

10-es, szokj le a Csabikázásról. Vagy betartod a netikettet, vagy menj a fenébe.
Rudolf udvarának okkultistái magától értetődően ugyanaz a felforgató banda volt, akik Rudolf halála után átmentek a pfalzi udvarba, a Habsburgok és a pápa uralmát megdönteni készülő európai protestáns párt vezérkarához. Rudolf szerintem is hülye volt. Comeniust a komoly szakirodalom és a vakolók is a vakolás egyik fő előfutárának tartják és ezért számos páholy volt, van elnevezve róla, pl. Mo-on a Galilei-kört is egy C-páholy alapította, és a csehszlovák államot létrehozó vezetők is egy cseh C-páholy tagjai voltak. Természetesen Mo-ot a Habsburgok nem gyarmatosították, elengeded a füled mellett az érvet, hogy az állítólag a rendi jogokat Mo-on is védelmező erdélyi fejedelmeknél semmilyen rendi jogok nem voltak. (a három "nemzet" rendi státusza alapvetően fenn volt tartva, de ebből is a székelyek zömét jobbágysorba süllyesztették maguk a magyar erdélyi fejedelmek, nem idegenek. Rendi országgyűlés viszont nem volt, a megyéknek semmi befolyása nem volt. A fejedelmek kifosztották alattvalóikat, közte a nemeseket is, birtokaikat elkobozták, a préda pl. a Rákócziak saját magánkincstárába vándorolt. ("Elvitte a pénzünk a Patak" emlegették az erdélyiek - a pataki vár Vörös-tornyában volt a család magánkincstára:)
Tehát hazai uralkodóink közül nem egy sok rosszat tett az országnak, az idegenek zöme ettőlk sokkal jobban kormányzott, magyar érdeket is szolgálva. Melyik Habsburg rántotta olyan pusztulásba magyar alattvalóit, mint II. Rákóczi György (magyar!) a sajátjait?
Szekfő a jobb történészek közé tartozik, de a "rendi szabadságkűzdelmek" témában ő sem ment szembe a fősodorral (de másban gyakran) és a korról nem lehet komoly értékelést adni az "okkultizmus" szó leírása nélkül. Az utóbbi 30 év történészei természetesen már nem feledkeznek meg erről a fontos tényezőről, a szakma teszi a dolgát, csak a szélesebb közvéleményhez nem közvetítette még ezt a történelemoktatás, a sajtó, a könyvkiadás, a filmek, stb. Az okkult világrombolás eszközeio a korban a protestánsok, közte prot. fejedelmek, a katolikus egyház és a Habsburgok pár (nem jelentéktelen) kivétellel a Rend védelmének oldalán álltak. És ezzel fenntartották az általuk újra létrehozott Magyar Királyságot, amíg prot-kur vakolóink el nem zavarták őket. Akkor széthullott a történelmi magyar állam. Idéztem, hogy protestáns zugtörténészek örömtánccal ünnepelték ezt. Ezt a szerzőt magyar reformátusok máig ünnepeken idézik áhítattal.

Tom írta...

Szekfű szerintem azt a felfogást próbálja meg -történelmi érvekkel alá támasztani-mely szerint a magyar államiság és a magyar nemzet fenntartói mindig is a magyar rendek voltak és azok örökösei az ún úri középosztály joggal tarthat igényt erre a szerepre továbbra is.Más úgysem volt alkalmas rá sem akkor sem az ő korában.És ők képviselték a magyar nemzet érdekeit is.Érdekes ,hogy a rendek sem a bárói ligák hatalmi harcait sem a Hunyadi Mátyás központosított királyi hatalmának kialakulását mely előbbi ellenében jött létre kezdetben-nem támogatták.Ez bizonyítja mennyire fejlett rendiség volt itt.És azt ,hogy mindegy hogy ki mit akar akkor sem támogatják ha egy magasabb cél érdekében teszi azt ha közjogi értelemben ez kétségtelenül a rendek sérelmét okozza.Mindegy ,hogy az illető idegen vagy magyar.És az pedig aki ezzel szemben használható a számunkra-legyen az bárki-támogatjuk.Ennek az ideológiának a híres könyve,Werböczy-féle Hármaskönyv.A török megjelenése és hódítása idején és a Habsburgok magyar trónra kerülése után a helyzet gyökeresen megváltozott.A rendi felfogás viszont nem.Kérdés az ,hogy jó -e ilyen mereven ragaszkodni olyasvalamihez ami még a függetlenség elvesztése előtt sem volt realizálható.Most meg két világbirodalom lépett a színre.És egyik sem számított rendi monarchiának.Azonban mivel mindkét hatalom igényelte a magyar közreműködést,volt mozgástér.DE csak addig míg az egyik hatalom javára nem dőlt el végleg a harc.Mivel más tényező nem lépett a színre csak akkor lehetett a magyar érdekeket érvényesíteni ha van erő és diplomáciai támogatás.A 17. századra egyik sem maradt.Mert az 1606-os bécsi béke után történtek olyan folyamatok melyek ezt aláásták......Ki és mi a felelős ezért?

Tom írta...

Ez a rendi önzés nem hiszem ,hogy magyar érdek lett volna.Tragédiáinkban nagy szerepe van ennek és az ezt kihasználó idegen érdekeknek.Ezen az érdekek mögött viszont ott rejtőzik valami más is és ez viszont nem csak magyar hanem világ szinten egyre inkább meghatározta történelmet.

Bobkó Csaba írta...

A 10-es huszár által is elismételt ismert propagandaszöveg a rendi szabadságjogokról és az idegen királyok nemzetellenességéről megbukik már a Mátyás-sztorin. Mátyás trónrakerülése és egyedi tehetségén alapuló abszolutizmusa átmenetileg véget vetett annak az anarchikus rendi polgárháborúnak, ami már nemzedékek óta gyengítette, bomlasztotta az országot és végül elvezetett a három részre szakadáshoz. Jellemző, hogy halálakor a rendek (vagy legalább azok felsőbb, legbefolyásosabb rétege, amibe pl. Szapolyai is tartozott, meg ideológusként Werbőczi is) épp azzal az indoklással választottak tehetetlen - ráadásul idegen! - királyt, hogy nehogy még egyszer olyan uralkodói abszolutizmus tartsa féken örök torzsalkodásukat és harácsolásukat, mint Mátyásé volt. Mohács után a rendek józanabb része épp ennek negatív tanulságai alapján támogatta az egyébként is érvényben levő örökösödési szerződés végrehajtását, Ferdinánd uralkodását. Bizonyára e körök erkölcsösebb, nem kizárólag karrierizmus által hajtott elemei fogták fel azt, hogy az össztársadalmi érdek szolgálatának kívánatos eleme az az erős központi államhatalom, amelyet nálunk intézményesítés, tartós támogató infrastruktúra kiépítése nélkül, kizárólag erős személyisége és történelmi véletlen révén átmenetileg Mátyás képviselt, de nem tett átörökíthetővé. E körök talán látták azt, hogy szerencsés történelmi fejlődés révén ez, az ösztársadalmi érdeket rendkívül hasznosan szolgáló erős központi államhatalom intézményesült a nyugati szomszéd birodalomban, melyhez ezer kulturális-gazdasági szál fűzte térségünk országait, pl. a miénket és a csehekét is és hogy ez a társadalmi vívmány (a stabil uralkodói, értsd: központi kormányzati hatalom) ott intézményesült, az uralkodók változó személyétől nagyrészt függetlenül átörökítődik, és ennek jótéteményeiből a mi társadalmaink is részesülhetnek az államszövetségek révén. Annak idején tulajdonképpen hasonló okból támogatta az anarchiába süllyedt horvát állam rendjeinek egyik pártja a magyar államba való inkorporálódást, amit a magyar állam a horvát autonómia hasonló elismerésével viszonzott, mint a habsburg kormányzat a magyaréval. Akkor a még meglevő erős magyar központi államhatalom volt a horvát társadalom számára jótéteményt kínáló stabilizáló tényező, amihez jó ötlet volt odakötni a saját vihar által hányt-vetett nemzeti csónakjukat...
Hasonló volt a helyzet a magyar állammal a török veszély torkában. Az egy érdekes elemzés tárgya lehet, hogy hol fejlődhetett ki a társadalmi összérdeket szolgáló stabil központi államhatalom és hol nem. A rendieskedéssel a lengyel rendek is szétverték saját, egy időben nagyhatalmú államukat. A magyar rendek számára pedig ez az öngyilkos, anarchista államberendezkedési modell volt sokáig a követendő példa...

10-es huszárezred írta...

Amit írtál, nem válaszol ara, mit számonkértem

Teljesen különböző, hogy valaki a saját országa rendjeivel, vagy egy idegen ország (amelynek uralkodója) rendjeivel szemben számolja föl az ellenállást...

A rendek beállítódása magukat a rendeket minősíti... de magyar létedre nem azt kéne sugallnod, hogy micsoda köpedék rendi nemességünk volt... a hakorabeli uralkodókat sem kellett félteni azért machiavellizmus szempontjából... nyilván mindkét ellenérdekelt fél nagyhatalmi játékot űzött, ez is bizonyítja, hogy a dolog nem fekete-fehér, és a "jó labanc-rossz kuruc " szembeállítás a propaganda valójában.

Annyit mindenensetre meg lehet állapítani, és ezzel Te is egyetérthetsz, hogy jobb ha egy nemzetnek az adott nyelven beszélő, ill. az adott nemzetből származó királya van. Hogy milyen az amikor másképp van, arra Szekfű általam idézett része a legjobb bizonyíték.

10-es huszárezred írta...

sorra került az újabb bűnbak: most a rendek jönnek.

Európa bármely más országában (1400-as évekről beszélünk) teljesen természetes volt hogy a földesurak háborúkat vívtak egymás ellen, különböző ligákba tömörültek, stb. Tehát ez nem magyar specialitás. Ha Magyarországon 'anarchia' volt, akkor Európa többi országában is anarchia volt. Vagy pedig be kéne látni, hogy szánalmas címkézési kísérleted ismét kudarcot vallott. (Mellesleg jelentősebb -mondjuk 10 ezres seregnél több embert megmozgató- harcok a magyar nemesi klánok között sosem voltak, a trónutódlások körül lángoltak fel horcok, de az persze más ügy volt, tehát gátlástalan túlzás "háborúról" beszélni)

Innentől fogva a hihetetlen gonosz vérbenforgó szemű patás nemesek megható illusztrációját is kidobhatod az ablakon, hiszen csak egy ócska démonizálási kísérlet megint.

Teljesen természetes, hogy a főurak növelni akarták a hatalmukat, és az is természetes, hogy mindenkori király ebben ellenérdekelt volt. Azonban, mint Szekfű is leírta, igazából gondolkodni kéne tudni csak hozzá, hogy teljesen más tészta, amikor a saját rendjeid ellen küzdesz, és más tészta amikor egy tőled idegen kultúra, idegen szokások, idegen nyelvű ország rendjei ellen küzdesz. Más a DINAMIKÁJA. Amikor saját rendjeid ellen küzdesz a nemzeti ( a nemzet középkori és kora újkori részei: nemesek és persze a király és az egyházi főpapok is) cél nem vész szem elől, míg egy idegen ország rendjei esetében semmi érdeke nem fűződik hozzá az adott királynak.

A történelem azt tanítja, hogy minél keletebbre megyünk Európában, a kulturális, változtató impulzusok annál hézagosabban és hígabban jutnak el az illető országokhoz.

Nugat-Európában az uralkodó győzött a rendek felett, Közép-kelet Európában pedig rendek az uralkodó felett, mert nyugatabbra a hűbériseég rendszere erősebb volt. Ha emlékszel még: "hűbéresem hűbérese nem az én hűbéresem", vagyis eg sokal demokratikusabb, mondhatjuk hogy megosztottabb réteg volt az ottani nemesség. Keletebbre ez nem alakult ki, nálunk mindenki a királytól függött (familiaritás), a hűbéresi lánc vagy nem létezett, vagy sokkal csökevényesebb volt, ebből kifolyólag a rendeknek nem voltak alá-fölé rendeltségi vitáik, egységesebben tudtak a mindenkori uralkodó ellen föllépni.

Ennyi. Tejesen értelmetlen azt a látszatot kelteni, mintha a francia, olasz spanyol vagy német nemes minőségileg jobba lett volna, mint magyar. Egyszerűen más rendszerben éltek, és ez nyilván az állami részvételre és küzdelmekre is kihatott. Felesleges ezt fölfújni, a rendeket bűnbaknak kikiáltani, amikor ha nálunk lett volna olyan fejlettségű hűbéri rendszer mint nyugaton, akkor a rendek sem tudtak volna olyan egységesek lenni, és az uralkodó kezében is több hatalom lehetett volna megfékezésükre.

Ha itt mindenképp bűnbakot keresel, akkor az ősmagyarokat hibáztasd, amiért nem Lombardiában telepedtek le.

10-es huszárezred írta...

Az még külön teljesen anakronisztikus, hogy a történelem urának szerepében innen 2013-ból eldöntöd, hogy mi volt a jó és mi nem. Micsoda felfújt pökhendi hozzáállás! A tudományos szemlélet része az alázat, a szerénység, hogy nem én vagyok a helikopter és mindenki más ( rendek, Zrínyi, comenius, a hétszűnyű koponyányi monyók, stb) hülye.

Ők honnan tudták volna mondjuk az 1500-as évek elején hogy itt mi lesz? Ha valaki visszamehetne az időben és levezetné nekik hogy 3 részre fog szakadni az ország, akkor nyilván a mohácsi síkon sem 26 ezer ember bírt volna összejönni.

Fogalmuk sem volt akkor hogy mi lesz a következménye annak amit művelnek. De ezt a korabeli angol, francia, spanyol és német rendekről is el lehetett mondani.

De mondhatjuk azt is hogy Nyugat-Európa a csatáját az iszlámmal sokkal korábban játszotta le. Ha 732-ben Martell Károly vereséget szenvedett volna a szaracénoktól ("Umajjád Kalifátus"), akkor az egész európai történelem valószínűleg másképp alakult volna. De akkor még a rendiség sem volt annyira fejlett, vagy legalábbis a rendek is szegényebbek voltak, ennélfogva nem a királyukkal akartak kicseszni, hanem inkább arra koncentráltak hogy mi lesz ha a félholdas zászló fog lengeni az udvarházuk tetején.

Nálunk ez sokkal később jött, az oszmán-törökök képében, a rendek nem ismerték fel ennek veszélyét, mivel túl gazdagok és vagyonosak voltak hozzá hogy észrevegyék. A jólét, pompa, gazdagság megrontja az embert, régi keresztény igazság.

Mindenki eldöntheti hogy ez áll-e közelebb a valósághoz, vagy a mocskos Zrínyi, aljas rendek és ördögi comenius titkos összesküvése. Hiába, ez van ha valaki félművelt. Nem haragszom igazából már, ha a helyedben lennék, lehet én is ilyen butaságokat beszélnék.

Névtelen írta...

OFF:

Csaba, erről mit tudsz?

„1918. november 11. Święto Niepodległości/függetlenség napja, a korábban Németország, Oroszország és az Osztrák–Magyar Monarchia között felosztott Lengyelország 123 év után vált független, szabad, egységes országgá. Az esemény egyben érdekes példa arra, hogyan hamisítják meg a történelmet a lengyel nacionalisták. November 11. egyben a lengyel szocialista mozgalom győzelmének a napja, de a nacionalisták akkor az orosz fennhatóság mellett álltak ki, sőt, egyes politikusaik az orosz Duma tagjai voltak....”

http://index.hu/kulfold/2013/08/23/lengyelorszag_elorbanosodasa/

1918-ban a lengyel nacionalisták miért álltak ki az Orosz fennhatóság mellett?

z

Tom írta...

Magyarország esetében volt egy olyan tényező ami Nyugaton nem.Ez pedig a török-oszmán birodalom állandósuló fenyegetése.Ez mivel alapvetően más kulturális-civilizációs alapokon állt,mint az európai államok-különösen annak latin rítusú egyházhoz való része-az esetleges vereség más következménnyel járt volna mintha egyik vagy másik keresztény állam vagy uralkodó hódítja meg az országot.A rendiség számára ez a megsemmisülést jelentette.Ez történt a hódoltsági területeken.Ez már a 15.században látható volt.Ezért elvárható lett volna ,hogy valami itt másképpen történjen.Ezt ismerte fel Hunyadi János majd fia Mátyás király.Amit ők csináltak az viszont csak a magyar viszonyokból kiindulva lehetett ideig-óráig életképes.Egy főúri család vállalkozása volt ez akik megnövekedett hatalmuk segítségével egyszerre harcoltak belföldön és külföldön egyaránt.A sikereik és bukásuk azonban nem változtatták meg a rendi felfogást és azokét sem melyek ezt kívánták magyar belső viszonyokon állva meghaladni..Törvényszerű bukásuk után az ország,állam működése akadozott majd szinte teljesen leállt.Miközben a veszély nőtt.Az 1514-es parasztfelkelés jól jelzi problémákat.A Hunyadiak felemelkedése sem következett volna be ha az ország normálisan működik.Bukásuk is a felemelkedésük is ugyanannak a folyamatnak az két ellenkező irányú végkifejlete volt.Én azt tartom problémának hogy Zsigmond uralkodása után eltelt időszakban 1526-ig nem sikerült olyan államot szervezni Magyarországon amelyik a minimális feltételeknek megfelel.Nem azt kell számon kérni miért nem voltak képesek megállítani a törököt.Még azt is elnézném hogy két királyt választottak a török árnyékában, és polgárháború lehetetlenné tette az állam működését.De kérem itt már 1526 előtt csőd volt.A nemesség nem volt egységes a köznemesség harcolt a bárok ellen és mindnyájan a király ellen.Nem kell szó szerint harcolni például elég csak az adókat nem beszedi vagy beszedni a magam hasznára.....A déli végvári vonal kiépülése Zsigmond nevéhez fűződik a török elleni harc sikere egy kormányzóként funkcionáló Hunyadihoz a legjobb sereg Mátyás királyhoz.Még a parasztokat is egy kiskirályként élő erdélyi vajdának kellett leverni.A rendek hol voltak?Nem véletlen ,hogy a magyar állam szerepét az erdélyi fejedelemségnek kellett átvennie -annak az erdélyi fejedelemségnek ahol a vajdai hatalom előzményeként eleve gyengébbek voltak a rendek.A királyi országrészen pedig szükség volt a Habsburg támogatásra és uralomra nem csak védelmi célból.Hanem azért is ,hogy legyen valami érdemleges vármegyék felett is.Azért nem teszem meg bűnbaknak a rendeket mert sohasem voltak képesek irányítani igazából,de másokat sem hagytak.Az ország az egymásnak feszülő erők játékaként sodródott.Az országgyűlés jellemző milyen körülmények között választotta meg Mátyás királyt....Törvényszerű volt a bukás mint a törökkel mint a Habsburgokkal szemben is mert saját korukban mindkettő hatékonyabb és szervezettebb államformát képviselt.Csak a nyilvánvaló katonai fölényük elfedi ezt.Akkor én minek akarjam bármelyik bukott magyar formáció helyreállítását 17-18században?Ez nem lehet magyar érdek.Csak egy külső erő volt képes az állami feladatokat ellátni.Magyar már csak ott ahol eleve évszázadok óta jelen volt olyan formában mint Erdélyben- mint a vajdai intézmény.Kérdés az ő mire használja ezt fel.....

Tom írta...

Szekfű nem veszi észre ,hogy a magyar fejlődés újfent zsákutcába jutott.Mint 1241 előtt.Ezt okozta a magyar állam természete.És mi ezt tesszük meg továbbra is mércének?

Az Anjou-k idegenek voltak mégis messze az egyik legjobb királyainknak bizonyultak.Sok Árpád-házi király elbújhatna mellettük.
A Habsburgoknak egy birodalmat kellet vezetniük ,ennek része lett a magyar állam.És egy valamirevaló vezetésnek az egészet kell néznie nem a rész érdekeket.Különben meg ha én része vagyok valaminek akkor az egész érdeke az én érdekem is.Akkor már nem beszélhetek idegen érdekről.

10-es huszárezred írta...

Ugyanezt el lehet mondani Lengyelországra, meg még számos államra, a nyugati civilizációs központtól relatíve távol, Közép-Európában.

Ha Magyarország helyet cserélt volna Franciaországgal, ugyanezen folyamatok játszódtak volna, le, amit a magyar rendiség csődjének ábrázolsz. Egyszerűen a nyugati kulturális hatások ide felhígulva értek el. De hiszen ezt már leírtam, agyilag alkalmatlan voltál megérteni.

De nem a magyar "öröklött" vagy mittudomén milyen belső természete miatt volt így, mit próbálsz sugalmazni.

a magyar fejlődés semmilyen zsákutcába nem jutott, a habsburgbérenc okoskodásod jutott zsákutcába, illetve lepleződött le.

Tom írta...

A magyar állam kezdettől fogva másképpen működött mint a nyugati kortársai-A távolság nem a legfontosabb szempont-hiszen sikerült a nyugati formák átvétele olyan térségek számára is -lásd Hispánia akik éppen a muszlim-arab hódítás elleni harccal voltak elfoglalva a 10. században és később is melyek ugyanannyira határosak voltak a centrummal mint hazánk-Akkor mégiscsak a saját fejlődés volt a meghatározó.Miért nem vonjuk le azt a következtetést ,hogy itt a saját fejlődés volt a meghatározó?Ha valami sikerült akkor azért ha meg nem akkor meg azért.Csodálkozom ,hogy te a nyugati kulturális hatások felhígulásának egyik legfontosabb okát nem veszed észre-miközben hosszasan erről beszélsz és írtál.A magyar fejlődés az elmúlt évszázadok alatt mindig is képes volt arra ,hogy minden nyugati és keleti hatást a saját képére formáljon -ha érte is.Ennek persze voltak negatív és pozitív következményei is.A tárgyalt korszakban ez inkább negatívumként jelentkezett.

Bobkó Csaba írta...

Tudni kell, hogy Piłsudski a Lengyel Szocialista Párt harciasabb irányzata, kb. a bolsevikok lengyel megfelelője vezetője volt, a Robotnik (Munkás) c. pártlap szerkesztője és a párt terrorista osztagainak vezetője. Ilyen minőségében személyesen vezetett bank- és postavonat-rablásokat. Az 1905-ös orosz forradalom idején véres tömegmerényleteket követtek el Varsóban, pl. templomból kijövő nép közé lőve. Az illető szőröstől-bőröstől a vakoló világfelforgató hálózat teremtménye és tulajdona volt. A nemzetiek vezetőjével, Dmowskival ráadásul volt egy nőügyi rivalizálása is... Dmowskiék tudták, mennyire hamis Piłsudski felépített hazafias imázsa.

Névtelen írta...

Német azt mondja az Osztrákról,a nyelvet tölünk az országott a Magyaroktol loptátók.Ezen csöppet édemes el merengeni!

Névtelen írta...

A kereszténység elnőiesítése:

http://www.docdroid.net/6eth/leon-j-podles-the-church-impotent-the-feminization-of-christianity.pdf.html

Névtelen írta...

Kedves Csaba!

Bár ez a poszt már úgyfest hogy lecsengett, de ebben a kurucos témában, én esetleg megpróbálnék még egy aprócska kis vitába szállni veled, ha és amennyiben erre lehetőséget adsz nekem.

VME

Névtelen írta...

A vitát utólagos engedelmeddel az általad is hivatkozott:
http://kitalaltujkor.blogspot.com/2011/06/adalekok-vallasszabadsag-fogalmanak.html
oldalon már megkezdtem.
Thaly Kálmánnal kapcsolatban pedig elég szánalmas dolog úgy beállítani a dolgokat, hogy ő hozta létre a kuruckultuszt a hamisításaival.
Az általad linkelt oldalról:
"Fontos megjegyezni, hogy a két kötet, az Adalékok és a Tanulmányok jelentős kuruc kori gyűjtemények, még akkor is, ha nem minden darabjuk bizonyult eredetinek. Összesen tíz balladáról állapították meg eddig, hogy egy kuruc költő helyett Thaly Kálmán a szerzője,"
Mindössze tíz????
Akkor a többi eredeti???????
Innen folytatjuk!

VME

Névtelen írta...

Mindenesetre azért észre kell venned, hogy én a protestánsokat védeni soha nem fogom, ami viszont a kurucokat illeti, talán részben revideálnod kellene a velük kapcsolatos nézeteidet, és beismerni azt, hogy attól, hogy valaki a kurucok oldalán harcolt, attól még nem sátánista, nem szabadkőműves, nem illuminátus és pláne nem egy útonálló gyilkos haramia. Nyílván voltak ilyenek is közöttük elenyésző számban, de ha te a komplett magyar nemesség kb. 85-90 százalékát útonállónak, felforgatónak, sátánistának és ezekhez hasonló egyéb veszélyes elemnek titulálod, akkor én, eme orbitális baromság okán, kizárom a tévedésed lehetőségét, és sunyi alattomos szándékokat fedezve fel, kénytelen leszek össztűz alá venni a másik oldalt is. A protestánsokat leszarom, és nem érdekel, hogy minek tartod azoknak vezetőit, ha valóban a vezetőkre korlátozod vádjaidat, hiszen akkor talán még igazak is lehetnek. Viszont ne pocskondiázd az átlag együgyű, pusztán szabadságukért küzdő, és azért életüket is adó magyarokat alaptalanul, az általánosítások mögé elbújva, mert egyrészt az olyan lealacsonyító saját magaddal szemben, másrészt megeshet, hogy okkal néznek majd mások gonosznak téged.
Persze nincsenek illúzióim, te majd a sárba tiprod akiket szoktál, én meg majd azokat akiket te nem! Így múlik el idővel, a kereszténység és a többi ítéletvallás dicsősége. De ugye nem kár érte?

VME

Bobkó Csaba írta...

Mindig azt írtam, hogy a felkelők tömegeit megtévesztik a vezetőik. A kurucok félrevezetői a rózsakeresztes protestáns lelkészek és diákok voltak, valamint a hatalomvágyó "fekete nemesség", Thökölyk, Rákócziak, akik házassági kapcsolatba kerültek a nyugati fekete nemességgel, pl. a pfalzi dinasztiával. Azt te honnan szeded, hogy a magyar nemesség 85-90 %-a lelkes kuruc lett volna? Mire végetért a harc, az ország erősen megfogyatkozott népe egy emberként utálta Rákóczit, paraszt, nemes, polgár egyaránt. Nwem véletlen, hogy lelkesen harcoltak Mária Terézia védelmében és Martinovicsig, a francia forradalomig nem volt esély magyarokat újabb esztelen lázadásba bevonni, meg még akkor sem sokat.

Névtelen írta...

Eh.
A halottak pedig kérdően néznének rád ha tehetnék, mert nem értenék milyen alapon gyalázza őket és fejedelmüket, évszázadokkal később, egy Bobkó? ??
:)
Kész szerencse, hogy Bobkó Csaba megmondja helyettük azt is, hogy ők mit gondoltak, miért élek, és miért haltak.
Nyílván Czike Lászlót nem bántja, amikor azokat a Czike vezetéknevű protestáns őseit fikázod, akiket amúgy csak maga alá hazudott, mert valójában köze sincs hozzájuk.
Valóban lecsökkent a népesség közel a felére 4 millióról 2 millióra, a szabadságharc alatt, de az általad imádott katolikus Habsburgok, miután kiírtották azokat akiket a törökök még meghagytak, utánna feltöltötték a népességet, mert a nyakunkra szabadítottak egy csomó szlovákot, ruszint, szerbet, németet, cigányt és zsidót.
Kb. mint szar a zsebbe, úgy hiányzott ez nekünk, majd még mehettünk harcolni a Habsburgokért is.
Azt írod, hogy lelkesen harcoltak Mária Teréziáért??? A magyar máshogy nem tud harcolni egyszer elkezdi. A te őseid is olyan lelkesen harcoltak? Mert az enyémek részt vettek az osztrák örökösödési háborúban. Bár közel sem olyan nagy létszámmal, mint amennyien előtte a szabadságharcban meghaltak. Képzeld a jóságos Mária Terézia még azt is megengedte nekik, hogy magyarul vezényeljenek! Ja hogy a csehekkel ellentétben a magyarok állták szavukat és megfordították a háború menetét, megmentették a királynő uralmát, és ez által biztosították, a Habsburgok nagyhatalmi státuszának fennmaradását?
:)
A hagyomány pedig hagyományt teremt, és így esett, hogy az én nagyapám 1941 augusztus 12. Nyíregyházáról indult a frontra, a 4. huszárezred tagjaként, emelynek a parancsnoka is az egyik rokonom volt.
Rákóczyt pedig, csak a hozzád hasonlók utálták és utálják ma is.

10-es huszárezred írta...

"Mindig azt írtam, hogy a felkelők tömegeit megtévesztik a vezetőik."

nos, ez egyáltalán nem bizonyított (általad, neked kéne erre bizonyítékot hozni hogy minden egyes esetben megvezetik a vezetők a fölkelőket), itt arról lehet szó, amit bunkóként próbálsz fölhasználni, hogy " Egy vezető előfordulhat hogy tekintélyét rossz irányba használva tévútra vezeti a naív köznépet", vagy valami hasonló. Ami egy pszichológiai jelenség, hogy avezető diktálja az iramot, nem a vezetett. De ebből még önmagában nem következik, hogy a ("kuruc") Vezető minden kizárólagos esetbe VISSZAÉL a hatalmával.

Van egy pszichológiai közhely: amikor a másikat a saját bűneinkkel/hibáinkkal vádoljuk meg. E fényben megnézve amit írtál:

A Habsburg-vezetőkről is ugyanezt el lehet mondani: a bennük bízó naív, balfasz lúzer magyarokat vezetik az elnémetesítésbe, a germanizációba.

Mindig azzal hitegetik a habsburg vezetők a balek magyart hogy "betartják a rendi alkotmányt" (amely már az évszázadok múltán amúgy is döbbenetesen elavult lett, egyszerűen nem tükrözte már kora szellemiségét, lásd erről Szekfű Gyula idézett művét,) de, MÉG EZT SEM TARTJÁK BE.

I. Lipót Császár a magyar rendek 16 (tizenhat) kiváltságából ÖNKÉNYESEN eltörölt tizet, és csak hatot méltóztatott megtartani. Erre semmiféke joga nem volt, hisz a szokásos magyar királyi esküvel kötelezte magát trónraléptekor hogy ezeket megtartja.

Ennyit ér a rohadék habsburg esküje.

"A kurucok félrevezetői a rózsakeresztes protestáns lelkészek és diákok voltak, valamint a hatalomvágyó "fekete nemesség", Thökölyk, Rákócziak, akik házassági kapcsolatba kerültek a nyugati fekete nemességgel, pl. a pfalzi dinasztiával"

Ez így szóbeszéd, körérvelés.

1) a gonosz diákok-rózsakeresztesek stb félrevezetik a szegény magyar népet, gonosz tanokat plántálnak a fejükbe - nm bizonyított hogy az összes vezér mind keményvonalas vakoló-rózsakeresztes stb lett volna
2)Ezen gonosz tanok: nem derül ki semmi, mármint hogy hordószónokként mit prédikáltak azon kívül hogy a királyság ellen luzítottak, ennyi erővel a szintén hasburg-ellenes svájci népfelkelők és a szintén- habsurg-ellenes holland felkelők is mind egy szálig vakoló-sátánista emberevő sz9rnyetegek voltak.

Ott tévedsz, te szerencsétlen skribler hogy politikai mozgalmakba mindenáron ezotérikus gnosztikus eretnek stb szálat akarsz belemagyarázni.

Szánalmas erőlködő vagy.

@VME

Üdv!

Bobkó Csaba írta...

Mindig örömet okozol, ha erre jársz... :-)

gyuri55 írta...

Nekem azért hasznosak Csaba gondolatai a kurucokkal kapcsolatban (még ha túlzónak érzem is azokat), mert "egyoldalúan voltam tájékozott" Rákóczi-ügyben... - Az ezotérikus, gnosztikus szálak természetesen ma is jelen vannak, mint arról pl. Drábik János tájékoztat bennünket:

http://www.okotaj.hu/szamok/39-40/ot39-08.htm

MN írta...

Az Ökotáj jó kis lap... A főszerkesztőjéről Czike is zaftosakat ír. :-)

Bobkó Csaba írta...

Nagyon érdekes, de a teljesen nyilvánvalóan fővakoló Zelnik által létrehozott és fenntartott (ma már csak elektronikusan megjelenő) Ökotájban jelentek meg szabadkőművességet és titkostársaságokat "leleplező" cikkek is. Pl. a kurucon is idézett beszélgetés Bakos Józseffel, aki persze maga is ismert kabbalista. Számomra az is érdekes felismerés, hogy a hazai tradícionalista iskola képviselői, akik teljesen indokoltan kétpofára szidják a kurucokat, 48-asokat és mindenféle felkelőket, maguk alapvetően gnosztikusok, miközben az általuk utált mozgalmak szellemi alapja a gnoszticizmus. Utálják a vakolókat, mert rosszul vakolnak... :-) Persze nem vagyok ellenséges a tradícionalistákkal szemben, becsülöm, amiben igazuk van, az a fontosabb, ami összeköt, nem, ami elválaszt, stb. stb. De a gnoszticizmus-kérdéssel való szembenézésükre kíváncsi lennék.

Bobkó Csaba írta...

A kuruc-kérdésben nem érzek túlzást, bár persze nem ítélhetem meg a saját nézeteimet korrektül. A dologhoz nem csak magát a kuruc kort kell vizsgálni, hanem a 20. század elejére, a Rákóczi-újratemetés idejére kifejlesztett ikésőbbi kuruckultusz történetét is fel kell tárni, össze kell rakni az ismert részletekből. Ez utóbbi talán károsabb, mint a kurucok egykori tevékenysége, bár Trianonhoz mindkettő erősen hozzájárult.

Bobkó Csaba írta...

Tudtommal nem vitte el a Rákóczi-féle felkelés az ország lakosságának felét, de a történészek által ma számontartott félmilliós emberveszteség a Királyság területén (Erdély nélkül) épp elég drámai volt a török kiüzésekori veszteség tetejébe. És amit nem kis részben Thököly garázdálkodásai okoztak.
Nem a katolikus Habsburgok irtották ki ezeket, hanem a katolikus II. Rákóczi támadta meg saját hazáját francia és török zsoldban, épp akkor, amikor a Habsburg ház kiűzte a törököt és elkezdte az ország újjászervezését, újjáépjtését. Ez az újjáépítés késett további 8 évet és indult félmillióval kisebb lakosságlétszámról, az államunk ellenségei által zsoldjukba fogadott Rákóczinak köszönhetően. Mária Terézia örökösödési háborúi egy ideális alkalmat kínáltak volna a magyar rendeknek egy új felkeléshez, ha elnyomottnak érezték volna magukat, a nemzetet, az ország népét és ha Rákóczira nosztalgiával gondoltak volna vissza, mint szabadsághősre. Az új felkelés teljes hiánya jelzi, hogy megértették, milyen káros volt Rákóczi és milyen hasznos volt az országnak, hogy egy birodalom részeként újjáépülhet, többek között újra benépesülhet. Nem lehetett csak magyarokkal benépesíteni, irracionális elvárás utólag számon kérni, hogy miért nem hagyták parlagon a sokkal nagyobb népsűrűségű területekkel körülvett visszafoglalt területeket. A magyar birtokosok is telepjtettek szlovák és oláh jobbágyokat, akkor még nem gondolták, hogy az államoknak etnikai alapokon kellene szerveződnie.

Bobkó Csaba írta...

"attól, hogy valaki a kurucok oldalán harcolt, attól még nem sátánista, nem szabadkőműves, nem illuminátus és pláne nem egy útonálló gyilkos haramia. "
Minden ilyen kijelentés ügyébben automatikusan a blog fejlécében szereplő Nesta Webster-idézethez irányítom az olvasót:

"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

Minden felforgatás, összeesküvés becsomagolja igazi céljait olyan demagóg jelszavakba, amikkel ágyútöltelék-tömeget toborozhat titkolt ügye előmozdításához. A judaizáló protestantizmus az Ószövetség zsidó harciasságának mintáit égette a hívek agyába az angol puritánoktól a magyar török-kuruc-kor népéig. Ez a "szabadságharc" a judaista teológia harca a Galut, a gojok ellen, melynek végcélja a Mennyei Jeruzsálem itt, a Földön. Ezt az eszkatologikus szabadságharc -modellt alkalmazták az általuk igazságtalanul démonizált reális, földi, főleg katolikus uralkodók ellen. Vallási őrület, nem reális politikai helyzet volt a "szabadságharcok" oka.

10-es huszárezred írta...

"bár Trianonhoz mindkettő erősen hozzájárult."

Trianonhoz a mocskos idegen uralkodó hasbsurgok által egy tömbben betelepített idegen népek járultak hozzá alapvetően.

Ami a nemzeti érzelmet illeti: BCS itt árulja el, hogy NEM MAGYAR.

Anglia, Hollandia, Franciaország, Svájc mind felébredt mint nemzet a maga idejében, csupán Magyarországon tették ezt elérhetetlenné és lehetetlenné a mocskos hasburgok és az ő szekértolóik, amíg végül ez túl késeinek bizonyult megvalósulni.

A Monarchia sorsa ugyanaz volt, mint bármely erőszakkal, hódítással összeeszkábált többnemzetiségű és -kultúrájú államalakulaté: megsemmisülés. A SZU sorsa is ez lett, és az EU sorsa is ez lesz.

Az alapvető összekötő kapocs a közös és nyelv kultúra az adott nép tagjai között. Ha ez nincs, semmi sincs. a Monarchiából pont ez, lényeg hiányzott, szét is hullott.

Aki magyar módra gondolkodik, annak ez világos. Bobkó Csaba viszont nem magyar, ő egy magát úrnak ("nemes") képzelő senki. Ugye itt a lényeg hogy régen csak nemesek voltak a "nemzet" tagjai, ők adómentesek voltak ("A vérükkel adóztak"), őnekik jártak az összes jogok, a többi meg fölfordulhatott, éhen dögölhetett.

Bobkó Csaba azért sem magyar egyébként, mert már nem Magyarországon él, Hanem Lengyelországban, ide már nem is tervez hazajönni. Ez is bizonyítja mennyit (semmit) jelent számára a magyarság.Csak a benne bízó naív birkákat próbálja hülyíteni, az újabb meg újabb izzadságszagú, de valójában nevetséges cikkeivel.

Bobkó Csaba írta...

René Guénon: Good Guy or Bad Guy? Henry Makow közöl egy kis anyagot, két hozzászólással, érdekes. Talán megvilágítja az itt néha felmerülő vitát, hogy mi a viszonyom a tradícionalistákhoz. Nem olvastam semmit Guénontól, de úgy tűnik, ezek hasznos információk kezdetnek.
http://henrymakow.com/2014/02/Rene-Guenon-Good-Guy-or-Bad-Guy.html

Bobkó Csaba írta...

Evola dadaizmusáról linkelt egy kiváló videót a Mandineren újraközölt fikacikkében egy tradícionalizmus-szidalmazó "baloldali nacionalista, aki bakancsával a latrinába nyomná a Habsburg-imádók fejét. http://mandiner.hu/cikk/20140311_farkas_attila_marton_az_evola_virus_a_beteg_nemzettestben
A videó, ahol Evola nosztalgiázik romboláspárti ifjúságáról: http://youtu.be/mS-a4KvZH_o
Nagyon hasznos link az idióta cikkírótól, csak most néztem meg Evola életrajzát a neten, az ifjúkor leírása nagyon jellemző: http://en.wikipedia.org/wiki/Evola
A Nagy Reakciós fiatalon romboló dadaista volt. Igazolja érzéseimet a tradícionalistákról, hogy azért szidják a modernistákat, mert azok szerintük rosszul vakolnak, ők meg jól. Tipikus gnosztikus felfogás, a Kali Yuga a gonosz által teremtett evilág siralomvölgye, a Kozmikus Galut luriai kabbala-beli koncepciójának egy változata.

Névtelen írta...

>>>> lásd a "Terv Amerika kettéosztására" c. alcímtől.

Most ezzel azt akarná mondani, hogy komolyan veszi az összeeskuvési konyvkufárok összehordott suketségeit, amit már 100-150 éve egyik a másikátol felkérödznek ?

A kérödzo kufárok kitalálmányával ellentétben, a Rothschild ház az Egyesult Allamok egyben tartása (és átszervezése) mellett állt (és cselekedett).

Az viszont tényleg szemetszuro, hogy Amerikába menekult '48-as katonák beálltak a nemzeti önállásukat kiváno déli államok ellen háboruzni

Bobkó Csaba írta...

Pont annyira veszem komolyan, mint bármi mást. HA elsőre érdekes, utánanézek, egybevetem mással. A 48-asok zöme északon harcolt, kisebb része délen. Számomra eddigi ismereteim és intícióm alapján abszolút beleillik a képbe, hogy Kossuth a nemzetközi forradalomgyártó háttérszervezet embere, tulajdona volt és e minőségében volt harci feladata amerikai körútján. Fogok még foglalkozni a Marx-Kossuth kapcsolatrendszerrel, de főleg a magyar hadszíntéren. Viszont érdekes az amerikai szál is.

m írta...

Nem a Habsburgok telepítették be a nemzetiségek nagyobb részét.Ez tény.Csak utána kéne járni a dolgoknak.Az Árpád-házi királyok alatt is voltak betelepítések -holott ők voltak az igazi nemzeti dinasztia.Ami pedig a 16-17.századot illeti a György barát és Bocskai István nevéhez fűződő politika lett volna a legjobb magyar szempontból.....

Bobkó Csaba írta...

E napon Bocskait dicsérni??? Újra elszakította Erdélyt a török zsoldjában, miközben korábban részben neki is köszönhetően óriási véráldozattal sikerült visszacsatolni a Magyar Királysághoz. Erdély kálvinista többségű lakossága is a királyságban akart maradni, ezért Bocskai alvezére írta, hogy a mellé Erdélybe adott tízezer fő török segédhad kevés lesz. Az erdélyiek ellen... Prot-kur mese, hogy Basta volt a legnagyobb dúló a magyarok számára. Bocskai hajdúi, tatárjai és törökjei sokkal nagyobb pusztítást okoztak és elősegítették Trianont. Bocskai személyesen felelős a nagy erdélyi magyarpusztulásért, a románok arányának megnövekedéésért. Ha nem irtatja ki a 15 éves háború elején a török párti urakat, Erdély marad a töröknél, de nem vész oda lakosságának fele, a magyarokénak nagyobb része. A székelyeket irtatta, miután azok hősiesen harcoltak érte Gyurgyevónál. Ezért irtottak ki a székelyek aztán annyi magyar urat. Akik őket jobbággyá tették. Bocskai a legnagyobb magyarpusztító hazaárulók egyike, a Szentkorona jogainak aláásásaként koronát kért a szultántól és megkoronáztatta magát vele.

Névtelen írta...

Ismerek Rákóczi-leszármazottakat a "mellékágból". Mit mondjak? A genetika nem tagadja meg magát...
Kassa történelmi belvárosában, szlovák-magyar kormányzati támogatással felépítették Rákóczi rodostói házának hű mását, az udvaron a "naccságos vezírlű fejedelem" életnagyságú szobrával. Hát igen, - a szlovákok tudják, kinek legyenek hálásak...
Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

Ha mernének őszinték lenni, Izrael tele lenne Hitler-szobrokkla!!! :-) Szerintem viszket rá a szoborállíthatnékjuk, de egyelőre kibírták. A zsidó kultúra kedvence amúgy, ez jelez valamit. A Kisantant-államokban meg nem is értem, miért nem állítanak több Kossuth-Petőfi-Klapka-Andrássy szobrot a nemmagyar nacionalisták, sokat köszönhetnek e hitvány magyaroknak... :-( És persze Erddélyben a Bocskaik, Bethlenek, Rákócziak a román térnyerés legnagyobb hősei. Román szobrokat nekik! Hátha a magyarok leszednék a sajátjaikat...

Bobkó Csaba írta...

Nem tudom, jár-e még ide 10-es huszár, de a Habsburg-gyarmatosítás ügyében elolvastam, amit Szekfű Gyulától javasolt, most szokásom szerint jól megcáfolom! :D "A bécsi udvari kamara és haditanács hivatalnokai között évszázadokon át NEM találunk magyar embert, mind a két hatóság idegen, sőt nem egyszer ellenséges állást foglalt el a magyar JOGFEJLŐDÉSSEL és a NEMZETI MŰVELTSÉGGEL szemben. (...)Szekfű Gyula, a magyar állam életrajza, 109-110.oldal. lehet hogy nem is a legjobb részlet, legalább 40 oldal van ami ezzel foglalkozik. Érdemes az egészet elolvasni."

Megtettem. Az idézett mű ezen oldalain egy csomó dicséretet kapnak a Habsburgok, hogy nélkülük Magyarország nem lett volna helyreállítható, a török kiűzhető, de maradjunk az Udvari kamaránál. Az idézett mondat valóban szó szerint szerepel Szekfű könyvének 109. oldalán. A mű műfaja politikai szépirodalom-féle, nem valódi történészi szakmai munka, nulla forráshivatkozás, stb. Szekfű e merész kijelentéséhez sem csatolja mellékletben az Udvari Kamara hivatalnokainak névsorát az adott időszakból... Ilyen sommás megállapítás cáfolatára elég kiragadni néhány ellenpéldát, az enyém lényegbevágó, nem jelentéktelen lesz. A Szekfű és 10-es huszár által egyaránt idealizált magyar rendiség a 15-19. században végig egyfajta "feudalizmussal" hibrid agrárkapitalizmus és kereskedelmi kapitalizmus jegyében elsősorban saját ügyesebb tagjainak gátlástalan eredeti tőkefelhalmozásával foglalkozott, melynek egyik fő eszköze volt a magyar jobbágyok és mások (pl. székelyek) elleni BELSŐ GYARMATOSÍTÁS. Ennek folytatásával éppen nem a magyar nemzeti, össztársadalmi érdeket szolgálták, ellenkezőleg, azt aláásták a jobbágyok egyre mértéktelenebb kiszipolyozásával. Ennek Mária Terézia úrbéri rendezése vetett véget, tehát az "idegen" uralkodó képviselte a magyar össztársadalmi érdeket az önző, sok szempontból káros magyar rendiség ellen. Mármint annak káros tevékenysége ellen, a hasznosat megőrizték bécsi királyaink is. A reform kidolgozójának Széchenyi István anyai nagyapját tartják:

"Az úrbéri rendelet Mária Terézia magyar királynő, Habsburg uralkodó által 1767-ben kiadott szabályozás, melynek célja a jobbágyok jobb állami adóképességének biztosítása volt. A rendelet egyik megalkotója a királynő bizalmasa, Festetics Pál (kamarai alelnök)." https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arb%C3%A9ri_rendelet

A vagyonos magyar köznemesi családba született Festetics Pál életrajza sokszorosan cáfolja az amúgy érdemekkel rendelkező, de messze nem tévedhetetlen Szekfű idézett megállapítását, amivel egyébként a hagyományos fősodor prot-kur történetírás rágalmát szajkózta:

"1756-ban rövid ideig a kőszegi kerületi tábla ülnöke volt, de még ugyanebben az évben A BÉCSI KÖZPONTI HATÓSÁGOKHOZ RENDELTÉK. 1758-ban udvari, 1759-ben kancelláriai tanácsos lett, majd 1762-ben rangjának megtartásával AZ UDVARI KAMARÁHOZ KERÜLT. Ez állásában MÁRIA TERÉZIA BIZALMASÁVÁ LETT, akinek felkérésére javaslatokat készített az 1764-i országgyűlés elé terjesztendő királyi előterjesztésekhez, többek között az adó felemelése, a nemesi felkelés reformja, az országgyűlést követően pedig az úrbérrendezés tárgyában. 1772-ben grófi rangot nyert, KINEVEZTÉK titkos tanácsossá és A MAGYAR KAMARA ALELNÖKÉVÉ."

Tehát a "Gonosz Gyarmatosító" Udvari Kamara egyik főhivatalnokává egy jól képzett magyar köznemest rendelnek fel Bécsbe, nyilván jól végzi munkáját, ezzel a királynő bizalmasává válik, és ő a magyar gazdasági és egyéb reformok előkészítője. Mivel központi kormánytisztviselői pályafutása előtt tipikus magyar megyei karriert fut be, pl. Soporon vármegye (nemesek által választott) alispánja és országgyűlési képviselője, személyében a magyar rendi elit egyik tipikus hangadója a reformok kidolgozója és az Udvari Kamara egyik vezetője. Érdemeiért a királynő gróffá teszi, beemeli az arisztokráciába, magyarként.(mint annyi magyar társát az évszázadok során) Unokája Széchenyi István. A hamis prot-kur mítosz összedől!

Névtelen írta...

a magyarok nevében kikérem magamnak! a magyar nem hamisít! akik a nyakunkon élősködnek azok teszik. meg akik még a habsburg rendszert éltetik, hogy cz-vel, meg h toldalékszavakat írnak.

Birgi Zorgony írta...

Éppen most újítjuk fel a házunkat. A belső munkálatokkal már tavaly kész voltunk, a külső munkálatok azonban erre az évre tolódtak. A legfontosabb, ami tavaly elmaradt, a vakolás volt – és nem is hiszed, Csaba, milyen nehéz manapság találni egy jó szabad kőművest. :-) De azért, hála Istennek, mostanra túl vagyunk a vakoláson is. Téged is sűrűn emlegettelek, hogy ha ezt Csaba megtudná, hogy mit csináltunk itt, lehet, hogy kitiltana a blogjáról. Amúgy az egyik – ha jól emlékszem vízvezeték-szerelő – mester (magister aquæ ductus) ajánlott nekünk egy másik mestert különböző munkálatokra. Megkérdeztem tőle, hogy kőműves-e az illető, mire ő azt mondta, hogy igen, de nemcsak olyan egyszerű kőműves. Mire én, hangsúlyosan: „Talán csak nem szabad kőműves?” – de a magister nem értette a célzást. Erre egyből láttam, hogy ő nem „beavatott”.

Névtelen írta...

...Most mit les mindenki megdermedve?... Tessék röhögni a poénon!

Névtelen írta...

https://youtu.be/AvJzw_Z55eE

jó felújítást :-)

/fortesinfide/

«Legrégebbiek ‹Régebbiek   1 – 200 / 245   Újabbak› Legújabbak»