"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. október 11., péntek

„…agyon akart verni a magyar nép…” - Vajon kit? Haynaut???

Idén is akad, aki a Népek Tavasza egyik (végül átmenetileg vesztes) harcoló fele vértanúinak emléknapja után megütközik, sőt felháborodik azon, hogy vannak, akik a másik harcoló fél szellemi örököseiként megemlékeznek ezek vértanúiról is, melyek némelyikét épp az Aradon kivégzettek némelyike végeztette ki:

Fent és lent blog: Kossuth-kutyák, akiket jogosan végeztetett ki a hős Haynau – szélsőjobboldaliak a szabadságharcról és az aradi vértanúkról

(A "mieink" indulatos szélsősége valóban kicsit a polgárháború mai, szellemi síkon történő - újjáélesztése irányába mutat a nem éppen higgadt szóhasználattal és leegyszerűsítő gondolkodásmóddal, amellyel válogatás nélkül le-Kossuthkutyázza például az aradi kivégzetteket, akik többsége egyértelműen a forradalmi táborba sodródott, megtévesztett, vagy csak gépiesen cselekvő, politikával hivatásához illően nem foglalkozó, nem egyszer magyarul nem is tudó hivatásos katona volt. A polgárháborúba-világforradalomba belerángatott magyarok zöme hasonlóan jószándékú, megtévesztett ember, többnyire jó hazafi volt, de a kellő világpolitikai kitekintés nélkül, pláne mit sem tudva a felforgató mozgalmak okkult hátteréről. Ugyanezt elmondhatjuk a mi korunkban március 15-én büszkén kokárdát kitűző emberek túlnyomó részéről is. Ők nem ellenségek, hanem felnyitandó szemű hazafiak.)

Az idézett bejegyzés és más hasonlók vitáiban rendszeresen felmerül Haynau, a RÉM legendás "antikrisztusi" figurája, amely legendát a forradalmár hősök pozitív legendáinak ellensúlyaként építettek ki az ilyen legendáriumok természetes dramaturgiai igényének megfelelően. Nyilvánvaló, hogy a megtorlás levezénylésében betöltött hálátlan, szörnyű szerepe erre Haynaut automatikusan kijelölte, de a figura felövezése olyan mesés, vagy propagandisztikus életrajzi "díszekkel", mint "bresciai hiénasága" , vagy a londoni csőcselékkel való szervezett megveretése (ez tény) és főleg a boncasztalon ugráló gonosz kioperált agya (még ekkor is ártani akart!) világosan mutatja, hogy itt egy Forradalmi Szentírás gonosz főszereplőjének alakjával van dolgunk, amihez a valódi életrajz adatai csak igen szelektíven kellettek.
E bejegyzésnek nem tárgya Haynau valódi történelmi szerepének értékelése, amit külön akadályoz a hisztérikus demagóg torzításnak kedvező tény, hogy zsidó származású volt. (Halachikusan nem "félzsidó", hanem zsidó, csakhogy mi nem vagyunk kötelesek elfogadni a rasszista judaizmus szemléletét és nem tudunk róla, hogy Haynau zsidónak tartotta volna magát - bár személyisége vitán felül tükrözte a frusztráció jegyeit, amiben ez a származás is közrejátszhatott annak másik balszerencsés felével együtt - miszerint "uralkodói sarjhoz" képest elég lent indult pályája.)

Most jöjjön csak néhány idézet, beszéljenek magukért a kortársak reakciói, kicsit emlékeztetve a korábbi bejegyzésre ( Könyörtelen bosszú és keresztényi megbocsátás az 1848-49-es európai polgárháborúban ), ahol Petőfi és a cár embertársaik véréhez való hozzáállását állítottam párba, ami a forradalmi panteon egy másik főördögét helyezte zavarbaejtően szokatlan megvilágításba...

Ki mehetett ki nyugodtan az utcára a nép közé 1848-49 szereplői közül és ki nem

Petőfi:Petőfi március 15-i népszerűsége rohamos elpárolgásáról időnként már a magyar bulvárinternet szintjén is tájékozódhat közönségünk. Index: Petőfi, a népszerűtlen forradalmár
"Tény, hogy még a márciusi napokban is a magyar nemzet egyik kedvence voltam... néhány hét, s ime egyike vagyok a leggyűlöltebb embereknek. Minden elmenő hazafiúi kötelességének tartja egy-egy követ hajítani rám" - írja 1848. május 27-én.
Fekete Sándor: „…agyon akart verni a magyar nép…” - Adalékok Petőfi választási megbuktatásához című könyvében olvassuk:
Általános vélemény, hogy a költő két heves kiállásával vesztette el március 15-én szerzett dicsőségét: A királyokhoz intézett versével és május 12-i, az új nemzeti kormányt ostorozó népgyűlési beszédével. E történeti magyarázat valójában puszta megismétlése a költő önértékelésének, mely egy 1848. május 27-iki dátummal keltezett, de később megjelent nevezetes cikkében ilyen mesterien tömör megfogalmazást kapott: „…mit vétettem? Egy verset irtam, melynek tartalma az, hogy nincsen többé szeretett király, és egy népgyülésen kimondtam, hogy a ministeriumban (= a kormányban – F.S.) nincs bizalmam”. *1 A republikánus vers öt strófájának refrénje sodró lendülettel hirdeti: „Bármit mond a szemtelen hizelgés, Nincsen többé szeretett király!” A költő fentebb idézett cikke tehát enyhítés nélkül jelöli meg a vers lényegi mondandóját. Nincs itt terünk hosszan ismertetni a költemény hatását – a felháborodás országos méreteket öltött. Zúgköltők ellenverseit itt nem is idézve, a hírlapi zúgolódást is mellőzve, legyen elég annyit rögzíteni, hogy a költő még a templomi kiátkoztatás megtiszteltetésében is részesült: egy jezsuita atya a szószékről szórta rá haragja villámait, „istentelen” verséért „lángsugarakból font ostorral” szerette volna megkorbácsoltatni… *2
"Midőn tavasszal A királyokhoz című vers országszerte felháborította az elmegyenge király alázatos híveit, egy debreceni fűzfapoéta után egy szintén e kategóriába sorolható poétahölgy is lelkesen szidalmazta a költőt, s az e légkörről tudósító egyik sajtólevelező azt jelentette: Petőfit „tán agyon is ütnék, ha oda tévedne”. *31 A debreceni áhításra, íme, Szabadszálláson csattant fel a visszhang: „Szaggasd szét, üsd agyon!”. A vasvillával hadonászó tömegre támaszkodva a bíró, a követválasztási bizottmány elnöke, ki mint korábban említettem, már agyonlövéssel is megfenyegette Petőfit, eltakarodásra szólította fel őt, ígyen szólva: „Nem kezeskedünk életéért!”."
Külön figyelmet érdemel, hogy miután Petőfi uszító, demagóg verseiben szégyenletes rabságnak minősítette a március 15 előtti boldog békeidőket, és a nem utolsósorban e versek által fémjelzett politikai tevékenység elszabadította a nemzetiségi polgárháború poklát, hogyan tekintettek rá azok a honfitársai, akik a békés polgári otthonaik helyén hirtelen a költő által  annyit vízionált vértengerben találták magukat:
Bártfay József főispáni titkár egy július végi, Szabadkáról küldött levelében azt állítja, hogy a szerb támadás veszedelme itt Petőfinek „tulajdoníttatik”, ki ha eljönne a táborba, „isten lenne neki irgalmas”. Egressy Gábor augusztus 8-án nejét így tájékoztatja Petőfi ügyeiről: „Ő igen sokat ártott magának egy pár utóbbi lépésével. Utamban mindenütt ellenségeivel találkoztam.” Augusztus végén Tompa, ki sértett önérzetében s féltékenységi rohamaiban egyre többször ostorozta költői riválisát, ezt híreli róla Szemere Miklósnak: „…a vidékeken, tapasztalatom szerént – keresztfára feszítené minden ember…” *69
Ne feledjük, hogy a Petőfit fenyegető népharag e tanúságai a Petőfit minden konfliktusa ellenére ikonjának tekintő forradalmi kormányzat uralma idején keletkeztek, olyan emberek haragját megörökítve, akik amúgy e kormányzatot elfogadták sajátjuknak!

Haynau:Egy Haynau-birtok Szatmár vármegyében - Beszélgetés Fazekas Lóránd szatmárnémeti helytörténésszel
"A félreállított fõúr ekkor Grazba és a 200 ezer pengõ forint jutalompénzébõl vásárolt vidéki birtokaira – többek között a Szatmár vármegyében található Nagygécre és Kisszekeresre – vonult vissza, itt élte le 1853-ban bekövetkezett haláig hátralévõ éveit."
(...)
"- Az egykori Szatmár vármegye területére esett az a falu, amelyben a szabadságharcot követõen báró Julius Jakab von Haynau, az osztrák hadak fõparancsnoka birtokot és kastélyt vásárolt."
(...)
 – Mi késztethette Haynaut – aki köztudottan egyik leggyűlöltebb személyisége volt az akkori idõknek –, hogy “ellenséges” területen vásároljon magának birtokot, sõt hosszabb-rövidebb ideig ott is lakjon?
– Ezen én is nagyon sokat gondolkoztam. Minden valószínûség szerint mivel a szatmári tájakon nagyobb csaták, összetűzések nem voltak, a lakosság sokkal toleránsabb volt, nem alakult ki erõsebb gyűlölet az osztrák hatalommal szemben. Állítólag a Majláth országbírók építtették a kastélyt, s valószínű, hogy az anyagiak is hozzájárultak, hogy ilyen távol a lakhelyétõl, éppen ezt a birtokot vásárolta meg Haynau. Tudjuk, hogy miután 1850-ben lemondatták, Grazba költözött, s amikor ezt az épületet és birtokot hitbizománnyá alakította (1952-ben), akkor is Grazot tüntetik fel lakóhelyként.
– Hogy Szatmár valóban toleráns volt, azt a fennmaradt hagyományok is tanúsítják. Haynau nyugodtan sétált Szatmár utcáin, talán félelembõl, talán közömbösségből vagy megbékélésbõl, nem érték incidensek. Szemben azzal, hogy külföldet járva többször is majdnem megverik, rákiabálnak, őrizet nélkül Nyugat Európába nem is teheti a lábát – csak a német területek, Bécs (itt díszpolgárrá is avatták) és Berlin biztonságosak számára –, Szatmáron nem éri semmiféle kellemetlenség. Sõt még vele kapcsolatos anekdotát is ismerünk, amelyben Haynau takarékosságáról esik szó. Luby Margit, egy nagygéci földbirtokos család leszármazottja jegyezte fel a negyvenes években, hogy amikor Haynau Szatmárra látogatott, a vendéglõben mindig a legolcsóbb szénát választotta a lova számára, annak ellenére, hogy ilyen hatalmas birtokkal, jövedelemmel rendelkezett.
Londonban akadt ehhez felheccelt bércsőcselék, de Magyarországon nem Haynaut akarták agyonverni...

Hamis üdvtörténet a baloldali propaganda szolgálatában:

Krisztus levétele a keresztfáról

Petőfi Mennybemenetele (Zichy Mihály)

21 megjegyzés:

kételkedő írta...

Úgy hiszem, a forradalom és szabadságharc alakjait utólag hamisították meg, ahogy a kuruckultusz sem a maga korában virágzott. A dualizmus korában sikeresen agymosták a társadalmat a Kossuth- és Petőfi-kultusz elterjesztésével, holott ezek az elszórt források is bizonyítják, korántsem voltak olyan töretlenül népszerűek, mint hisszük. Hasonlóan ment végbe a másik fél démonizálása, így majdnem lehetetlen egy objektív, reális történelemképet festeni a korról. És ha hozzávesszük azt, amit a hazai szabadkőművesség áldásos működéséről tudunk (azt is csak mostanában, pár kutató, pl Raffay révén) '48 és Trianon között, akkor az is egyértelmű, hol kell keresni a tudathamisítás irányítóit. Ellentétes benyomást keltő bizonyítékok eltüntetve, és a nép még mindig rendkívül agymosott.

Bobkó Csaba írta...

Sok mindent lehet találni, ha keressük. Az agymosott nem is keres.

kételkedő írta...

Azért nem teljesen. A legtöbb embernek nincs ideje, hajlama forrásokat keresgélni olyan dolgokról, amiket történelem órán tanulnak. Normális esetben lehetne támaszkodni az oktatásra. Tehát igen, mindannyian agymosottak vagyunk, még te is meg én is, akiknek megadatott (megadták maguknak), hogy szűk részterületeken felvilágosítsák magukat. Fogadom, hogy lenne olyan téma, amiről mi is félretájékozottak vagyunk. Aki viszont egyszer-kétszer rájött valami nagy hazugságra - bármilyen téren! - , annak annyi előnye van, hogy attól kezdve eleve kritikusan fogadja a hivatalos magyarázatot, nem vesz mindent készpénznek. Más kérdés, hogy a társadalom többsége őrültnek, paranoiásnak, konteósnak fogja őt bélyegezni :-)

Névtelen írta...

Csaba! Gratulálok ehhez a szem-felnyitogató cikkhez! Kételkedő hozzászólásai is sok igazságot hordoznak.
Elnézést kérek ha ízléstelen a poén, de nem hagyhatom ki: Zichy Mihály Petőfi megdicsőülése c. rajzának, a bal alsó sarokban látható jelenet miatt, én a "Nagy szopás" címet adnám :-)

Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm. A poéntól elhatárolódok! :-) Viszont Zichy rajzolt pornográfiát, még a cári család belső használatára is. Egyébként keményen okkultista-felforgató volt ő is, már illusztráltam egy ilyen haladár propagandaképével a forradalmárokat vezető Lucifer-témát, saját fegyverét ellene fordítva...

Névtelen írta...

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20131021-negyszaz-eve-valasztottak-erdely-fejedelmeve-bethlen-gabort.html?sec-2

héber Jahve felírat is van Bethlen zászlaján

Bobkó Csaba írta...

Már idéztem talán, de ezt magyarázza:
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/pk-comenius-sermo.htm
"Péter Katalin: Comenius magyarországi elképzeléseiről. A Sermo secretus és a Gentis felicitas"
"Azt viszont csak sejteni lehet, hogy ezek a nagyon is kézzelfogható politikai elképzelések miért és hogyan kapcsolódtak össze rózsakeresztes nosztalgiával. "
"Valamivel szilárdabb alapon mozog az ember, ha a Rákóczi Zsigmond körül volt hangulat felderítésében a műveltsége után nyomoz. Fennmaradt ugyanis a család könyvtárának a jegyzéke éppen abból az időből, amikor az ő kezelésében volt.[12] Azt lehetne hinni, az anyag provinciális összetételű, hiszen ritka itthon ülő család gyűjtötte össze. Legjobb tudomásunk szerint sem Zsigmond apja, sem a nagyapja, de ő maga sem élt soha a művészetek és a tudomány valamelyik központjában. Érdekes azonban: a könyvtár ennek a körülménynek semmi nyomát nem mutatja. A könyvanyag nagy szellemi nyíltságot, széleskörű érdeklődést tükröz.

Az állományban túlteng persze a teológia, de ez a gyűjtemény sem egyoldalú. Már a Bibliák között feltűnik egy héber kiadású, a kifejezetten teológiai munkák pedig egyenesen belső elfogulatlanságról vallanak. Mert a protestáns egyházi írók művei katolikus, sőt, jezsuita írásokkal együtt vannak jelen. A világi tárgyú nyomtatványok gyűjteménye pedig már bonyolultan összetett. Itt vannak a korban természetesen, a soha ki nem mozduló Rákócziak családjában azonban meglepően nagy számban térképek Európa minden részéről, de Amerikáról is. Elsősorban a híres de Bry kiadások. A történelem és az ókori klasszikusok standard és Magyarországon minden könyvtárban megtalálható művei mellett speciális érdeklődésről vallanak a svájci függetlenségi harcról szóló leírások és a közel egykorú angliai eseményekre vonatkozó munkák. A nagyobb részük röpirat. Fokozott figyelmet mégis a hermetikus, okkult, kabbalisztikus írók és a modern természettudomány, vagy természetfilozófia műveinek érdekes együttese érdemel. Megvan a gyűjteményben a hermetikus könyvek könyve, az isteni Pimander vagy Hermes Trismaegistus gigantikus kölni kiadása. A sokat olvasott okkultok, Cornelius Agrippa és Porta. A keresztény kabbala első úttörője, Pico della Mirandola. És mellette Campanella több munkája. De itt van Galenus, aztán a másik oldal: Francis Bacon és Bodinus.

Tulajdonképpen nem lenne szabad Zsigmond könyvtárának alapos és teljes feldolgozása előtt bármilyen okoskodást is folytatni.[13] Mégis: kétségtelen, hogy a puszta áttekintés felidézi annak a műveltségnek a képét, amit Frances A. Yates szellemes leleményével rózsakeresztes felvilágosodásnak kell nevezni.[14]"

A fenti cikk szerzője, Péter Katalin később doktori értekezés témavezetője lett egy fiatal történésznek, Kármán Gábornak, nyilván nem véletlen, hogy a témáról ilyen című cikket írt:

"Kísérlet a misztikus alapú külpolitikára? Bengt Skytte útja a Rákócziakhoz 1651–1652"
http://epa.oszk.hu/00800/00861/00043/pdf/065-082.pdf
Ismerteti egy svéd történész véleményét, hogy az Erdély pusztulásához vezető erdélyi-svéd szövetségvbe Rákóczit Comenius köre rángatta bele apokaliptikus-misztikus okkultista program alapján, melynek célja a katolikus Habsburgok uralmának megdöntése volt egy millenarista utópiaépítés keretében.
Ez jelzi, hogy a magyar szaktörténészek már sokat feltártak az erdélyi fejedelmi politika vallási-ideológiai és titkostársasági hátteréről, csak a köztudatban nem rendíthette még meg ez a régi kurucos propagandaképet.
Comeniusék hermetikus-kabbalisták is voltak, ezen irányzatban a héber írás használata általános. Konkrétan Bethlen okkult érdeklődése is ismert, de erről nem is egy bejegyzést tervezek.

Névtelen írta...

kösz, nagyon jó kis infók!

z

Bobkó Csaba írta...

Ne hagyd ki ezt se, ami az oldalmenűben is megjelenik, fantasztikus kemdőzetlenség, hogy a világháborúk miért szolgálják Izrael céljait:

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.com/2013/10/the-discerning-jewish-eye-can-see-more.html?zx=af63b5c634392c05

""When there is a great war in the world, the power of the Messiah awakens.""

"... Each new war brings another stage of Redemption. From World War One and the Balfour Declaration, we advance to World War Two and the establishment of the Jewish State. The miraculous Six-Day War brings us to the reunification of Jerusalem and the recapture of Judea and Samaria, Aza and the Golan. Once again, we made a giant leap forward through war. "

Sehol egy szónyi szomorkodás a Holokauszt miatt, így volt ez jó gyerekek ! (kacsint a jesivanövendékeire)

Névtelen írta...

Valóban csak humornak szántam ezt a poént, de ha egy kicsit figyelmesebben megvizsgáljuk ezt a rajzot, nem éppen a költő megdicsőüléséről szól. Nézzük csak: az ágyban, párnák közt - és nem a segesvári csatában, - haldokló Petőfi felfelé mutat egy halvány, ködbe vesző illúzióra. Jobboldalt már parázna angyalok, azaz démonok ragadják el a lekét. Fent pedig a már említett illuzió, a megdicsőült Petőfiről, amit az ágyban aludni készülő gyermeknek édesanyja mesél el. Ergo a "hős, szabadságharcos, nemzeti költő" története egy esti mese. Köszönjük Zichy művész úr őszinteségét!
Tihamérffy

Névtelen írta...

Egy kicsit helyesbítenék: maga Izrael Állam, annak létrehozása, agresszív, népirtó, hódító, fasziszta politikája szolgálja az illuminátusok céljait, konkrétan egy III. világháború kirobbantását. Csakhogy ezt a térség arab és perzsa államainak vezetői is tudják, ezért nem támadják meg a zsidó államot.
Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

HA a kép Petőfi-dicsőítés akart lenni, márpedig ismerve Zichy elkötelezettségét, nyilván igen, akkor a kompozíció mindenképpen elhibázott. Ugyanis a kép középpontjában nem Petőfi van, hanem egy pucér segg! (azt nem mondom, hogy csúnya... :-) )

kételkedő írta...

Most azt kezdik pedzegetni, hogy Kölcsey a saját neméhez vonzódott. Ez is idol-döntögetés, de nem egészen úgy, ahogy mi azt elképzeljük.
http://index.hu/bloghu/konyves/2013/10/26/nyary_kolcsey_szerelmet_erezhetett_egy_ferfi_irant
Kölcsey persze felőlem nyugodtan lehetett homo, de nem tudom, hogy ez jó szándékkal említődik-e fel. Ha minden történelmi alakot, tényt reálistan szemlélnénk, akkor elhinném, hogy igen.

Bobkó Csaba írta...

Szerintem ez a leleplezés teljesen rendben van és nem sugall semmilyen értékítéletet Kölcseyről (akiről nekem e tényt nem ismerve nagyon rossz véleményem volt korábban!). Példát mutat, hogy a tényeket fel kell tárni. Kölcsey, mint Kazinczy Ökle volt elítélendő.

kételkedő írta...

Olvastam egy könyvet (most nem tudnám megmondani a szerzőjét, egy nő), ami a reformkori feleségekről szólt. Ebben azt írták, Szendrey Júlia frigid volt (nem tudom, honnan az információ, talán a naplója alapján). Csak azért jegyzem meg, mert láttam, találgattad Tiborbá blogján, hogy juthattak Petőfinek eszébe olyan sötét gondolatok a nászútjukon (bár a könyben az is benne van, hogy Petőfi volt a tökéletes párja Júliának, az undor csak a második férjnél jött).
Off: ugyancsak Tiborbának üzenem, hogy Obama anyai ágon zsidó - legutóbbi füstölgése.

Bobkó Csaba írta...

Petőfi az ilyen misztikus, mondjuk ki nyjltan, nem egyszer sátánista verseiben neves nyugati okkultista költők mintáit követte, Goethe, Heine. A Szerelem országában tudtommal Goethe volt a minta. Hogy pont a nászútján járt ilyesmi a fejében, az inkább őt minősíti, a káros eszmékkel megfertőzött elméjét, nem a feleségét. Júlia nem volt hibátlan ember, de az illuminátus költőtársak, kiemelten Arany gyalázatosan démonizálták 49 után, gyors újraházasodásáért, rákenve olyasmikért is a felelősséget, amik Petőfi hibái voltak, hisz addigra Petőfi Szent volt, aki nem hibázhatott. Persze azt nem tudhatom, hogy csak pletyka volt a frigiditás, vagy közeli barátok, mint Arany tudhattak valamit a panaszkodó Petőfitől. Mindenesetre én a démonizáló hazugságra tippelek, aminek semmi köze tényekhez.
Petőfi "forradalmi látomásköltészete" és más misztikus versei kapcsán érdemes lenne bevinni a köztudatba, hogy ezek nem a hétköznapi valóság ismeretén alapultak, (miközben azt is ismerte Petőfi), hanem a gnosztikus eszméken, világgyűlöleten, perverz messianizmuson. Európa akkoriban tele volt ilyen költőkkel. A zsidók üldözöttségtudata és minden millenarista mozgalom tudata hasonló, nem a valódi életük elviselhetetlen, hanem gonosz ideológiájuk láttatja velük a világot eltörlendő gonosznak.

Bobkó Csaba írta...

Tibor bának miért nem nála üzensz? :-)
Esélyes, hogy néha benéz ide, de otthon közvetlenebbül megkapná az üzenetet...

kételkedő írta...

Én is minden további nélkül el tudom képzelni, hogy amilyen beteg lelkületű lehetett, Petőfinek akár a nászútjukon is járhattak sátánista világvége víziók a fejében, és ez független volt a szexuális életüktől (bár azért a hormonok eléggé tudják befolyásolni a hangulatot).
Tiborbáért elnézést kérek, csak nem tudtam magamban tartani, de nem áll szándékomban regisztrálni nála. Nyugodtan töröld ki a hozzászólásomat:)

Bobkó Csaba írta...

Semmi gond, nyugodtan üzenhetsz neki itt is, csak gondoltam, kézenfekvőbb nála. Miért nem akarsz nála regisztrálni, ha olvasod? "Nagy Egyéniség", az biztos... :-)

kételkedő írta...

Igazából úgy jött a képbe Tiborbá, hogy azt hiszem, Petőfi nászútja is nála merült fel. Most meg láttam, hogy Obamánál a muszlimságát emeli ki, holott van annál fontosabb is: a zsidósága:) Azért nem regisztrálok nála, mert annak ellenére, hogy ír értelmes és érdekes dolgokat, és néha érdekesek a kommentek (ezért olvasom), szubjektívnek és vaskalaposnak tartom, engem ne ugasson le, ha ellentétes vele a véleményem. Téged azért nem tud, mert logikusan fejted ki a véleményedet, és ritkán tud belekötni.:) (megmondom őszintén: sokszor azt nézem, te mit kommenteltél - ezért is örülök, hogy visszamentél hozzá. Ez egyáltalán nem hízelgés, ne vedd annak)

Bobkó Csaba írta...

Nála van egy páros hét-páratlan hét ciklus... Nagy egyéniség, az ilyennek a hibái se szoktak kicsik lenni... :-) Sok olyat tud, amit pl. én nem. Nem tudásanyagra gondolok, bár abban is, hanem életművészetre. Gyarlók vagyunk mind, ha nem lenne érték a szájtjában, nem járnának oda annyian.