"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2015. április 30., csütörtök

Az okkult Progressz(ió) Ikarusza visszazuhan a Földre...


... sajnos a nyakunkba....

A Föld felé zuhan az irányíthatatlanná vált Progressz orosz teherűrhajó, szakértők szerint lehet, hogy egyes részei nem égnek majd el a légkörbe lépés után és az szárazföldre zuhannak. A potenciálisan kis veszélyt jelentő katasztrófalehetőségen és a felküldő orosz űrfelelősök számára kellemetlen, illetve nem utolsósorban költséges technikai kudarcon túl az esetnek lehetséges egy szimbolikus értelmezése is. A "Progressz" ugyanis a Haladást, Progressziót jelenti és az erről elnevezett űrjármű visszahullása és elégése egyfajta modern technokratikus Ikaruszként jelképezheti a Kozmosz meghódítására törő tudományos-technikai önteltség megalázó vereségét. "Vége a Haladásnak..." - üzenheti az esemény és egyes konteósok szerint nem is spontánul, hanem az okkult Háttérhatalom üzen nekünk, emberiségnek a maga megszokott perverz módján, hogy mire készüljünk, hogy mit készít elő számunkra. Az okkult erők által kézben tartott tudatipar, a filmek, klipek, magazincímlapok  hosszú évek óta ontják az emberkéz által okozott Apokalipszis alig rejtett előjeleit, a világpusztítás szimbólumait.

A többség nem is sejti, hogy a "Haladás" fogalmával a 20. században egybeforrott ürhajózás, rakétatechnológia, és az ezt lehetővé tevő, kifejlesztő tudományos-technikai forradalom, illetve tudományos intézményrendszer nem a róla feltételezett és maga által eszmei háttereként propagált "racionalizmus" képviselője, hanem épp ellenkezőleg, ezt az intézményrendszert misztikus célok szolgálatában  eleve okkult körök hozták létre. A rakétatechnológia és az okkultizmus legszorosabb kapcsolata a 20. századi űrverseny két fő globális riválisának űrprogramja kezdeteinél egyaránt nyilvánvaló volt...

Titkos USA légierő-kísérleti program jelvénye mágussal

A The Vigilant Citizen: The Economist 2015 Cover is Filled With Cryptic Symbols and Dire Predictions (A The Economist címlapja tele van rejtjelezett jelképekkel és sötét előrejelzésekkel) c. cikke feltárja az Economist idei évi előrejelzéseit beharangozó címlapjának alig rejtett szimbolikáját. Az Economist fő tulajdonosai az angliai Rotschildok, a főszerkesztő pedig a Bilderberg találkozók törzsvendége, vagyis, amit ez a címlap "előrejelzésként" közöl, azt a globális elit nagy eséllyel forgatókönyvnek tekinti és e körök rendelkeznek a terv megvalósításához szükséges hatalommal.


Phillip D. Collins: "A fikció, mint a tény előfutára: Sci-Fi előrejelző programozás és a kialakuló világvallás" című cikkében kimerítően ismerteti az "előrejelző programozás" fogalmát. A módszer korábbi fő eszköze, a Sci-Fi helyét mára nagyrészt átvették az akciófilmek, a zenei klipek és más tömeg"kultúra"-termékek között az Economistéhoz hasonló címlapok...

A sok sötét célzás között az egyik legaggasztóbb az atomháború perspektíváját az űrprogrammal kapcsolja össze:

Űrrakéta és nukleáris gombafelhő.
Az Anyag leigázására törő okkult Tudomány sátáni célja az emberiség kiirtása

A címlap alján szereplő teknősbéka a Fabian Társaság, a falanszterszerű tudományos-szocialista globális világállamot több, mint százharminc éve propagáló, britanniai alapítású elitszervezet mai jelképe. A társaság eredeti, meglepően őszinte logója a báránybőrbe bújt farkas volt:


A logó kiválóan jelképezi a racionalizmus bőrébe bújt okkult, irracionális tudományvallást és tudományos-technikai intézményrendszert is, melynek létrehozóit és irányítóit a kezdetektől napjainkig a Teremtett Világ, az anyag feletti uralom, illetve annak remélt elpusztítása vágyai vezérelték.

A tudomány okkult koncepcióját, a tudományos-technológiai gépezet ezen alapuló kiépítésének folyamatát, és ennek egyik fő célját, a tudatban véghezviendő gnosztikus világmegsemmisítés ("Megváltás") eszméjének a materiális szférában végrehajtandó változtatás programjává alakítását kiválóan bemutatja a Conspiracy Archive cikke. Phillip D. Collins: "A Modern Tudomány fauszti arca: a tudományos totalitarianizmus ismeretelméleti alapjainak megértése"
"Ebből a tipikusan okkult nézőpontból a technológia, mely a tudomány gyakorlati alkalmazását jelenti, az anyag manipulálására és a felette való uralomra szolgáló varázslás egy formája. A modern tudomány az anyagot a fizikai világot felépítő elsődleges szubsztanciának tekinti. Emellett a modern tudomány a lételméleti határain belüli fizikai világot a valóság teljességének tekinti."
(Vagyis: nem létezik semmi az anyagi világon kívül.)
"Tehát aki a tudomány gnózisa által uralkodik az anyag felett, az magának a valóságnak az ura. A valóság egy kupac képlékeny agyaggá válik, melyet a tudomány beavatottjának mindenható ujjai formálhatnak. Természetesen egy ilyen beavatott egy istenségnek minősülne. Hiszen a valóság alakítása eredetileg Isten felségterülete. Elizabeth C. Hirschman szemiotikus szerint a tudomány, mint kozmológiai mítosz jelentése az ember istenné válása: "A Tudomány, mint kozmológiai mitológia létrejötte az 1500-as években konfliktust okozott a keresztény teológia uralkodó metafizikai dogmájával, ami... mint kultúrharc soha nem dőlt el. A konfliktus lényege az isteni jellegű hatalom ember általi bitorlása. Ilyen természetfeletti képességekkel felfegyverezve az emberek olyan módon manipulálhatják és változtathatják meg az életet, ami a Természet/Isten számára van fenntartva. A konfliktust megjelenítő első kulturmítosz természetesen Fauszt legendája volt, melyben egy orvos (vagyis tudós) eladta a lelkét Mefisztofelesznek, (vagyis az Ördögnek), cserébe olyan tudásért és hatalomért, mely Istent illeti meg."
A Progressz űrhajóhoz visszatérve, a fenti okkult program testesült meg az tudományos-technikai utópia eddigi csúcsát jelentő rakétaprogramokban is, méghozzá mind az orosz-szovjetben, mind az amerikaiban.

Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában c. könyvhöz a Holmiba írt recenziójában (A szélsőségek találkozása) említi Kiss Lajos András:
“Fjodorov gigaprojektuma voltaképpen két elemre épült. Teóriája egyik része vallási alapokon nyugvó technicista utópia, amelyben a kozmosz meghódítását összekapcsolta a keresztény hit univerzális elterjesztésének a feladatával. Szerinte ugyanis a Biblia helyes értelmezése megköveteli a krisztusi üdvösség hatókörének kozmikus méretű kiterjesztését. Ha léteznek értelmes lények az univerzumban, akkor az embernek kötelessége megismertetni őket a kereszténység eszméivel. Kevéssé ismert, hogy Ciolkovszkij („a szovjet űrkutatás atyja” – állt hajdanán minden középiskolás orosz könyvben) maga is Fjodorov követője volt, s mint vallási misztikus, szintén a kereszténység kozmikus elterjesztésének céljából dolgozott a rakétaelmélet kérdésein. Bár Hagemeister úgy véli, hogy „…Ciolkovszkij űrhajózási terveit minden bizonnyal sokkal inkább Jules Verne és Camille Flammarion munkái inspirálták, míg Fjodorov közvetlen hatása nem mutatható ki” (261), annyi mindenképpen elmondható: a történelem különös iróniája, hogy a Ciolkovszkijra oly büszke szovjet űrkutatás nem egészen az ő elméletét ültette át a gyakorlatba. Ámbár, legalábbis strukturálisan, nagyon is feltűnő a hasonlóság, hiszen a szovjet űrkutatásban sem a technikai aspektus, hanem a spirituális oldal volt a domináns, azaz a kommunista eszmék kozmikus méretű elterjesztése. ”
Érdemes ezt összevetni a rivális USA rakétaprogram egyik nagyjának okkult hátterével (The Vigilant Citizen: Aleister Crowley: Története, elitkapcsolatai és hagyatéka):
“Jack Parsons egy amerikai rakétameghajtás-kutató volt a California Institute of Technology kutatóintézetben. Egyike volt a Sugármeghajtási Laboratórium (Jet Propulsion Laboratory) és az Aerojet Corp. fő alapítóinak. Rakétakutatásai a legkorábbiak közé tartoztak az USÁ-ban, úttörő munkája a szilárd hajtóanyag kifejlesztése és a a repülőgépek JATO-egysége terén nagy jelentőségű volt az emberi űrkorszak kezdete számára. A neves mérnök, Theodore von Kármán, Parsons barátja és támogatója kijelentette, hogy Parsons és társai munkája lehetővé tette a belépést az űrutazás korába. Róla nevezték el a Parsons krátert a Hold sötét oldalán. ”
Úgy jellemezték őt (Jack Parsonst), mint azt ‘az embert, aki egymagában a legtöbbet tette a rakétatudomány terén’ és olyan valakit, aki ‘az USA Kormánya lepecsételt parancsai védelmében utazott’ ” (Michael A.Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare)
Nem volt éles választóvonal Parsons szakmai és okkult élete között. Tudott volt róla, hogy minden rakétakísérlet előtt Crowley Himnusz Pánhoz c. versét szavalta.” 

A cikkből, illetve egyik forrásából (Richard Metzger: John W. Parsons: Anti-Christ Superstar) kiderül, hogy Parsons célja a rakétatechnológiával az okkult elit eszméinek magasszintű beavatottjaként nem más volt, mint a Pokol kapuinak megnyitása, az Apokalipszis előidézése, hogy megjelenhessen az Antikrisztus, hiszen ez a Megváltás előfeltétele. Ezzel visszajutottunk oda, hogy talán a Progresszió űrrakétájának a fejünkre zuhan(tat)ásával is az isteni szerepkör bitorlásáról álmodó okkult globális elit "jelzi előre" a saját forgatókönyvében az emberiségnek szánt mesterséges Apokalipszisét...


Frissítés, 2015.szept.8.

Csak most bukkantam rá egy tökéletesen ideillő dologra. A Manhattan Terv keretében az első kisérleti atomrobbantást 1945. július 16-án hajtották végre Új-Mexikóban "Trinity Test" néven az atomprogram fizikus vezetője, Julius Robert Oppenheimer irányítása alatt. Már a teszt elnevezése is témánkba vág, hiszen a legelterjedtebb verzió szerint maga Oppenheimer nevezte el a Szentháromságról John Donne angol anglikán pap, "a metafizikai költészet kiemelkedő képviselője" egyik szonettjéről. Donne működése az angol királynyakazó forradalomhoz vezető erjedés, a rózsakeresztes felforgatás korára esik, azonban ez egy ártatlannak tűnő adalék a tudományt pusztításra használó körök metafizikai érdeklődéséhez. Ettől sokkal durvább, hogy Oppenheimer saját visszaemlékezése szerint az első atombomba felrobbantásakor a hindu szent könyv, a Bhagavad Gíta egyik sorát szavalta, melyek Visnu avatárja, Krisna szavai, amikor felveszi sokkarú alakját:

"Most én lettem a Halál, a világok elpusztítója"
Oppenheimer Visnut játszik. A "racionalista tudomány" igazi arca... 
Az atomtudós szerepmodellje.

Kapcsolódó bejegyzések:

10 megjegyzés:

gyuri55 írta...

Nagyon fontos és aktuális dolgot feszegetsz. Most hallgattam végig a hadronütköztetők sötét oldaláról szóló fejtegetést:
http://idokjelei.hu/2015/04/video-a-cern-hadronutkozteto-sotet-oldala/
Azt hiszem, a forradalmár témával is összefügg...

Névtelen írta...

A cikk jó és csakugyan rátapint a háttérhatalom egy érzékeny pontjára, - de az "okkult progresszió Ikarusa" mégsem zuhant vissza a földre, elégett a Csendes-óceán fölött. Még a Nostadamusnak tulajdonított, de valójában csak pár évtizede kitalált jóslat sem jött be, ti. hogy "egy orosz űrhajó zuhan Amerikára". A jóslatok már csak ilyenek...

Névtelen írta...

remélem, hogy nem leszek OFF, de nézi/nézte valaki a Dunán a Bábel című szabakőműves propagandaműsort? Lehet hogy csak nekem ment az agyamra a sok konteó, de szerintem a mai rész messze túlszárnyalta az eddigieket baljós hátborzongatásban. Hihetetlenül embertelen, szürreális (volt) az egész...
/fortesinfide/

Bobkó Csaba írta...

Kösz a tippet, ha ráérek, megnézem! http://www.mediaklikk.hu/video/babel-hesnaval-a-vilag-kislany-a-marson/ Itt az egész sorozat. Ehhez a bejegyzéshez biztos nem OFF. Az egész űrprogram az istenné válásról szól. Bár azt hiszem, csak a Gonoszt sikerülhet úgy-ahogy utánozni.

Névtelen írta...

Tisztelt Csaba,

Vannak jó emberek a komentmezőben a mandi-n akik azt hiszik Kőszegh Ferenc ironizál és nem pedig régóta sajátja is talán az amit emitt az alábbi linken leír

http://mandiner.hu/cikk/20150708_koszeg_ferenc_harmas_szovetsegÚgy emlékszem te is voltál akik ezt az SzDSz problémát alaposan kritizáltad:
Légyszi ha van rá energiád linkeld be a nagy infó-gyűjteményedből a vakolók hosszas történelméből általad már (szakirodalmilag is) föltárt , a családeszményt romboló előzményeket !


Bobkó Csaba írta...

Magam is arra gondoltam, hogy Kőszeg ironizál. Bár a Komlós-könyvhöz írt recenziójából is kiderült, hogy egy ilyen értelmes és humánusnak lenni igyekvő szerző is mennyire rabja zsidó identitása poklának. Az emberi együttélés, a család intézménye okkult alapú, gonosztikus rombolásához te is linkelheted a legtémábavágóbb bejegyzéseimet, a katárokról szólót, a rituális vérfertőzés témájút, vagy a Molnár Ferenc Liliomja alapjául szolgáló Bűn általi megváltásról szólót.

Névtelen írta...

" te is linkelheted a legtémábavágóbb bejegyzéseimet,"

Már látom ott, ÉS Köszönöm, [de egyébként emezzel részben csorbulna a Névtelenségem :) ]

Nade:
" gonosztikus rombolásához te is linkelheted"

Ez a szóelírás hadd említsem meg szúrkálódólag olyan SzántaiLajosos szóetimológia :-D

Bobkó Csaba írta...

Nem elírás, jó ideje teljesn szándékosan írom így... :-) Ha Szántais, ha nem! :-) Nagyon találó egybeesés. Varga Csaba tudott valamit erről a magyar ősnyelvről! :-)

Névtelen írta...

Ohóhó a gonosz-ság...meg a gnózis!

[ Megvallom Nem akarok én nagyon a topik-témába vágni , csak a blogod címe hajt engem
mégegy-egy kérdésre, irányíts át légyszi oda ahol ezt már esetleg kielemezted... ]

666-369 = 297 = 622-325

Ime néhány számot írtam le :
(Néhány év-sorszámot illetve középre egy év-darabszámot )

A 666 a Krisztosz-tagadó(k) száma: Például a Niceai zsinaton (Kr.u.325. illetve a JuliusCaesar-i
időszámítás 369.évében, Számold csak meg)
mindazok akik nem fogadták el a Jézust úgynevezett
Krisztoszként, azaz az úgynevezett "Nikai-hitvallás"-t nem vallók olyan emberekként jelölhetők meg akik anti-Krisztoszi-ak (,ezek talán azonosíthatóak is talán az Ariánusokkal...(Nem értek eléggé hozzá)).

Krisztosz után 622. -dik esztendőként soroljuk az évtárunkban azt amikor Mahomet-Mohamed a futásával a Hijra-val Mekkából Medinába menekült azaz a Mohamedán időszámítás kezdődött el.

A Mohamedán időszámítás kezdőidőpontja és Julius Caesar-i időszámítás kezdete(Kr.e. 45)
között van 666 év. (Ha másként nem számolja valaki)

Nem a Feltámadott-ként tekintenek Jessze Prófétára, aki Allah igaz Prófétája volt ugyan DE
nem volt (a mi ojrópai szavainkkal élve) Krisztosz, és keresztre feszítették és meghalt.
Így a moszlimok olyanok mint a már említett zsinat idején anti-Krisztosz-i elvet valló Ariánusok...


A 297-es számmal kapcsolatban egy Heribert Illig-et kritizáló dendrokronológus szakirányú régész
írásában olvastam idézete-ként az alábbit:
(link)
http://web.nordtelekom.hu/cincer/anyagok/illig.html

tehát az idézete (Illigtől?) :

"Ugyanis a Septuaginta (a héberből görögre fordított) és a Vulgata (a héberből latinra fordított) Biblia-változat számadatai különböznek, méghozzá 9 emberöltővel. Ha az emberöltőt Krisztus földi életkorával számoljuk, akkor 9 X 33 = 297… "

Nekem még nem tisztult ki hogy mi az a kilenc jézusi évtartamú emberöltő (9X33=297), de én nem is említettem emitt a fentiekben csakcsupán annyit, hogy 622-325=297

Hát ez az ami érdekes számomra a Kitalált évsokaságok témájában!!

( Akár Kitalált.Újkor akár Kitalált.Középkor.)

Bobkó Csaba írta...

Frissítés! "Most én lettem a Halál, a világok elpusztítója" "Oppenheimer saját visszaemlékezése szerint az első atombomba felrobbantásakor a hindu szent könyv, a Bhagavad Gíta egyik sorát szavalta, melyek Visnu avatárja, Krisna szavai, amikor felveszi sokkarú alakját." http://kitalaltujkor.blogspot.com/2015/04/az-okkult-progresszio-ikarusza.html