"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2011. január 26., szerda

Hamis történelem, hamis nemzeti hősök - Petőfi

A sorozat korábbi bejegyzéseiben már jeleztem, hogy szerintem a mai magyar "hazafias" közönség zömének agyába egy olyan hamis történelemkép és nemzettudat van belemosva, indoktrinálva, amelynek hamis eszményei és hamis hősei valójában a hazánk és a világ szétveréséért ügyködő erőket szolgálták.
Nemzetünk hóhérait imádjuk...

Zichy Mihály: Petőfi megdicsőülése

Én nem imádom őket, de sajnos "mi" többnyire igen. Ritka a tisztánlátás és az ilyennel rendelkező keveseknek nem ajánlatos nézeteiket bárhol hangoztatni. 
Petőfi forradalmi verseinek tulajdonképpen folyamatosan él egyfajta kritikája, de szerintem túlzó megbocsátással. Számomra az már nem kérdéses, hogy - legtöbb kanonizált újkori történelmi "hősünkhöz" és írónkhoz hasonlóan! - Petőfi irodalmi és politikai tevékenységével azokat a világszétverő erőket szolgálta, melynek eszközei a "haladó", "felvilágosult" eszmék és szervezetileg többek között a szabadkőművesség.

Számomra már csak az kérdéses, hogy például Petőfi csak a forradalmi, jakobinus, vagy netán az 1848-as Kommunista Kiáltványhoz is kötődő eszmék lelkes híve volt, ami nem kis karrier- és becsvággyal párosult nála, vagy pedig egy az egyben volt szervezeti kapcsolata is a világszétverő mozgalmakkal, konkrétan a szabadkőművességgel.

Most jelent meg a neten egy figyelemreméltó mű Fekete Sándortól, egy saját kifejezésével hajdani sztálinista szerzőtől "Petőfi forradalma" címmel. (Nyomtatásban már korábban)
A szerző ugyan elvileg és gyakorlatilag Petőfi híve, sőt rajongója, műve mégis hosszan tartalmaz olyan részeket, amikkel akaratlanul (?) szinte túllicitál néhol Pezenhoffer Antal felkavaró művének ("A magyar nemzet történelme - A katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe") Petőfire vonatkozó szigorú (de igazságos) bírálatán.
(a XI.kötetben: 
Petőfi Sándor (1823-1849)
Származása, nagysága, lelki betegsége
A gőgös Petőfi nagy jellembeli szégyenvallása
Petőfi és a pénz
Gonoszlelkűség
Bátor volt-e Petőfi?
Hősi halált halt-e Petőfi?)

Fekete a formális mentegetés ellenére minimum kiegészíti Pezenhoffert, de józanul néhol nem is mentegeti hősét.

Ebben akadtam egy izgalmas versrészletre, ami szinte kérdésemre (hogy lehetett-e, volt-e Petőfi szabadkőműves, vagy más titkos felforgató társaság tagja) adott önvallomásnak tűnik:
"Ki vagyok én? nem mondom meg;
Ha megmondom: rám ismernek.
Pedig ha rám ismernének,
Legalább is felkötnének."
Maga Fekete Sándor is így kommentálja, talán mindenki értse, ahogy akarja alapon, nekem egész művéből érződik valami kétértelműség, "én közreadom, aztán olvassatok a sorok közt, ha van hozzá szemetek":

"elkezdtem olvasgatni a jórészt kívülről tudott verseket. Mindjárt az első oldalak átlapozgatása után szíven ütött egy régóta ismert, de most szinte megrendítően ható strófa, mely elindította Petőfi-képem változását"

Nehéz is elhinni, hogy egy saját korábbi forradalmiságával leszámoló író kritikátlan lehetne a forradalmiságából kigyógyulás esélyét meg nem kapó, fiatalon meghalt Petőfi vad felforgató dolgaival szemben.

A fenti verset komolyan senki nem tekintheti szó szerint egy betyár dalának, ez bizony maga Petőfi...

Alaposabb történelmi és irodalmi műveltség híján csak e Fekete-műben bukkantam  egy manapság igazán nem agyonhangoztatott tényre, hogy a közismerten "márciusi ifjak" néven szereplő, leginkább Petőfi körül csoportosuló társaság "Fiatal Magyarország" néven is ismert volt, amiről azért az irodalomtörténet tud.

"A Fiatal Magyarország csoport tagjai kezdetben két külön szervezetet alkottak: a Petőfi Sándor körül csoportosuló fiatal írók körét – Jókai Mór, Vajda János, Arany János, Tompa Mihály és mások tartoztak közéjük –, és a Vasvári Pál által vezetett, fiatal jogászokból, egyetemistákból álló kört. E két csoport 1847-ben egyesült, s ettől kezdve jelentős politikai erőt képviseltek. A fiatalok a haladó politikusokat segítették, bátrabb fellépésre ösztönözték. Találkozóhelyük a Pilvax kávéház „klubbá” vált."
De volt szűken mérve egy írógenerációval, kb. 10 évvel korábbi elődszervezeti kezdeményezés is, hasonlóan haladár, felforgató célokkal, eszményekkel:

T. Erdélyi Ilona: A két királyné - Erdélyi János első színdarabja
"A közélet harcai mellett az irodalomban is új szelek fújtak. 1837-ben, A két királyné írásával azonos időben szerveződött ötvenöt fiatal író részvételével az Ifjú Magyarország, amelynek élén Kazinczy Gábor és Erdélyi János állt. A Pozsonyt megjárt Kazinczy Gábor megismerkedett a radikális polgári eszmékkel, köztük az Ifjú Németország gondolataival, és társaival együtt élénk részt kértek a forradalmi ellenzék, mint a rendőri besúgók nevezték őket, kulisszák mögötti harcaiból. Erdélyi 1837 októberében így fogalmazta meg elképzeléseit Kazinczyhoz írott levelében: „Tudod, mi egyszerű elemeire szeretnők venni a világot, hogy ujat alkossunk abból, mint férczszabó ócska dolmányból uj mellényt.” Figyelemreméltó, hogymennyire hasonlóan fogalmazott Petőfi Sándor tíz évvel később, 1847. augusztus 17-én Szatmárból Arany Jánosnak küldött levelében, amikor a „Fiatal Magyarország” célkitűzéseiről szólt."

Konkrétan így:

Petőfi most már az Életképek körül igyekszik csoportosítani a "fiatal Magyarország" íróit, "azon fiatal Magyarországét, amely nem akarja a haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig új ruhába akarja öltöztetni".
A korábbi kezdeményezés "barátságos" közegből merítette még esztétikai hasonlatait is, ha netán nem fognánk fel amúgy is, miben  utaztak, ez útbaigazít:

Az Ifjú Magyarország lapkiadási kísérletei
"Nyaktiló legyen a lap, mi alatt a silányság vérig kínoztassék, habár a revolutiók néhai vadságával is."
Voltak, akik észnél voltak akkor is:
„Végre megszületett a Jeune Hongrie orgánuma!!! A Jeune Hongrie-é, amely eddig csak elkülönözött journal cikkelyekben adá létének jeleit, komolyan kezd mozogni … Oh, hiszen az nagy szégyen és szerencsétlenség is lett volna korunkra nézve, ha miután egy Jeune France és Jeune Allemagne létez, vagyis inkább létezett, nekünk magyarokul ne lett volna egy Jeune Hongrie-nk! És vajon eltalálnák-e a szellemek, s e század mozgalmai kiismerésében jártasabb olvasóink a folyóirat címét? Hogyan ne? Hiszen az alig lehet egyéb, mint ami valósággal: L’ami du peuple! A Népbarát! Igen, tehát itt nyomtatva olvassuk: Kassán sajtó alá menend: Népbarát, táborozások a népérdekek és a mozgalomliteratúra érdekeiben. (Mozgalomliteratúra! táborozások! népérdekek érdekeiben!) Ötvenöt társ egyesületében kiadja Kazinczy Gábor! Bezzeg itt lesz ám, ami lesz! a lesz még a hadd el hadd! Jaj, nektek, korosabbaknak, kik a classicitás becsét ismeritek, nehézségeit csudáljátok, s mindent, ami romanticum nem imádtok. Jaj nektek, kik az íróban fiatalságon és úgynevezett genialitáson kívül még alapos studiumot és alapos tudományt is kívántok! S háromszor és négyszer jaj nektek, kik a literatúra s politicai reformokban lépést akartok haladni, nem sebes vágtatva! Az idő kereke eltiprand benneteket s romjaitokon tartandja diadalmenetét Pantheonába a fiatal literatúra, vezére és hőse, Kazinczy Gábor! et nous verronça.!”– fejezi be cikkét Csató Pál.

A Tizek Társasága, amelyet 1846 márciusában szervez meg Petőfi, több mint demokrata asztaltársaság. Nem ez az első kísérlet a "fiatal Magyarország" megszervezésére. Az első Lovassy László és a pozsonyi országgyűlési fiatalok hősies kezdeményezése volt. Velük kapcsolatban írta Metternich 1837. január 7-én kelt levelében, hogy amint van egy ifjú Olasz-, egy ifjú Francia- és egy ifjú Helvét ország (s tegyük hozzá: Junges Deutschland) van ifjú Magyarország is. Az első kísérletet elfojtotta az önkény. Később Kazinczy Gábor próbálkozását is elgáncsolta a hatalom. De Petőfiéket már csak akadályozni tudta. Magyar írók szövetkezése volt ez, a főkérdésekben egy nézetet valló fiatal írók csoportja. Petőfi, Tompa, Jókai, Degré Alajos, Obernyik Károly, Pálffy Albert, Bérczy Károly, Pákh Albert, Lisznyai Kálmán, Kerényi Frigyes ... "Valamennyien franciák voltunk! – emlékezik vissza e korra némi túlzással Jókai. – Nem olvastunk mást, mint Lamartine-t, Michelet-t, Louis Blanc-ot, Sue-t, Hugo Victor-t, Béranger-t, s ha egy angol vagy német költő kegyelmet nyert előttünk, úgy az Shelley volt és Heine, magok is nemzeteik kitagadottjai, s csak nyelvökre nézve angol és német, de szellemökben franciák. Petőfinél valódi kultusszá fejlődött ki a francia-imádás. Szobája tele volt aggatva nagybecsű kőmetszvényekkel, miket Párizsból hozatott, s azok a 89-iki forradalom férfiai voltak. Danton, Robespierre, Saint-Just, Marat s egy nő, Madame Roland."
Hogy általában mivel foglalkoztak az ilyen "Ifjú" mozgalmak, azt már tudhatjuk, magyarul Drábik fordításából is:

Drábik János: Hogyan lesznek a tények antiszemiták?

A Grand Orient (Nagy Oriens vagy Nagy Kelet) szabadkőművesség a hatalom átvételére készült Olaszországban is. A forradalmat Giuseppe Mazzini szervezte, akinek a mozgalma célkitűzéseiben és módszereiben az illuminátusok működéséhez hasonlított. A hasonlóság oly nagy volt, hogy több kutató is arra a véleményre jutott, hogy az illuminátusok első vezetője, Adam Weishaupt volt az, aki Mazzinit megbízta az illuminátusok irányításával. A kommunista világmozgalom tényleges megalapítójának tekinthető Weishaupt 1830-ban halt meg, amikor Mazzini még csak három éve volt szabadkőműves, de határozottságával és kemény karakterével már kitüntette magát. A két illuminátus vezető igen közel állt egymáshoz, Weishaupt Lucifer követőjének számított, Mazzini pedig ateista volt.
Giuseppe Mazzini 22 éves korában csatlakozott a szabadkőművességhez, amelyet ekkoriban Carbonarinak nevezetek Olaszországban. A Carbonarik 1818-ban készült titkos dokumentuma szerint a mozgalom végső célja Voltaire és a francia forradalom szellemében a katolicizmus és végső soron a kereszténység megsemmisítése. Mazzini idejében a Grand Orient nemcsak behatolt a Carbonari mozgalomba, de át is vette a szabadkőművesség irányítását, és a Carbonarik lettek az olasz szabadkőművesség vezetői. Mazzini háromévi intenzív forradalmi felkészülés után minél több fiatalt igyekezett beszervezni a nagyszabású forradalom végrehajtására. 1831-ben Franciaországba száműzték Olaszországból. 1832-ben ő alapította meg a Fiatal Forradalmárok szervezeteit, amelyek valójában szabadkőműves csoportok voltak, de azzal a megkülönböztető jeggyel, hogy használták az Ifjú vagy Fiatal elnevezést. 1833-ban, amikor a kormány betiltotta, az Ifjú Olaszország mozgalmat, már 60 ezer tagja volt.
A magasrangú szabadkőműves Henry Palmerston, a későbbi brit miniszterelnök segítségével, Mazzini 1835-ben megalapította az Ifjú Európa szervezetet Svájcban. Mazzini a szervezetei bővítését Weishaupt elképzelései szerint folytatta. Az általa alapított Ifjú Szövetségek, mozgalmak, társaságok még azután is létrejöttek és működtek, amikor Mazzini már nem élt. A tengeren túl a szervezetet úgy hívták, hogy az Ifjú Amerika, Nagy-Britanniában Ifjú Anglia, Olaszországban Ifjú Olaszország, Törökországban Ifjú Törökök. Az európai kontinensen, pedig Ifjú Európa volt a nevük. Ezek az ifjú vagy fiatal jelzőt viselő társaságok és szervezetek azokat a radikális elégedetlen fiatalokat tömörítették, akik később beléptek az országukban működő templáros Grand Orient szabadkőműves páholyokba. A skótrítus kimunkált hierarchiája alkalmas volt energiáik megfelelő levezetésére, és tevékenységük kézbentartására.
Valamennyi ilyen ifjú jelzőt viselő szervezetnek a tagjait Európában és a tengeren túlon a Grand Orient szabadkőművesség alaposan felkészítette a felforgató tevékenység folytatására. Ha jött a hívó szó, készen álltak az agitációra, a tüntetésre, sztrájkok szervezésére, felvonulások tartására, hírszerzésre, kémkedésre, robbanószerkezetek előállítására és bevetésére, és adott esetben politikai merényletek elkövetésére is. E szervezetek tagjai anarchistaként és nihilistaként váltak ismertté. Vakmerően vállalták a legveszélyesebb feladatokat is, és ha kellett, robbanóanyagokkal, tőrrel és revolverrel is felvették a küzdelmet a Grand Orient világjobbító céljai érdekében.
Mazzini idején a látszólag irányítás nélküli anarchista fiatalok valójában már igen jól meg voltak szervezve. Volt köztük sok munkás és diák, de a gazdag családok képviselői sem hiányoztak, ahogyan a megfizetett tüntetők sem. Többségüknek semmilyen állása nem volt, mégis költekező módon élt. E fiatalok sérelmeit és célkitűzéseit a szabadkőműves sajtó természetesen nagy terjedelemben publikálta, és ez elősegítette a Grand Orient szabadkőművesség politikai céljainak az átültetését a gyakorlatba. Az ifjú jelzőt viselő szervezetek tagjai tehát olyan jól képzett vagányok, huligánok, profi rendzavarók voltak, akik a templáros, skótrítusú szabadkőműves vezetők kéréseit habozás nélkül teljesítették.
A kábítószerkereskedelem és a pénzhatalom:
"A "Fiatal Szerbia" elnevezésű szabadkőműves - vagy kvázi szabadkőműves - páholy fontos szerepet játszott a Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös ellen végrehajtott szarajevói merénylet előkészítésében és végrehajtásában."
És ezzel a történelmi Magyar Királyság szétverésében, feldarabolásában, de hiszen épp ezt segítette elő a "Fiatal Magyarország" naív és/vagy lelküket a karrierért, sikerért az ördögnek eladó ifjainak mozgalma is...

Heinrich Ede (Pest, 1819 - Milanó, 1885)
Rabláncaitól szabaduló ifjú Magyarország, 1842

"Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!"
(Pest, 1848. március 13.)


"A proletárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik." 
(Marx Károly és Engels Frigyes: A Kommunista Párt kiáltványa, 1848 február)


Még egyszer:

"Ki vagyok én? nem mondom meg;
Ha megmondom: rám ismernek.
Pedig ha rám ismernének,
Legalább is felkötnének."

Újra meg újra ingerkedik a névhasonlóság a FIATAL Demokraták Szövetségével is...

Ajánlott olvasmány még: Webster Tarpley: The Palmerston Zoo 
Nem minden részletében értek egyet vele, de az nyilvánvaló, hogy az európai forradalmi mozgalmak az egész 19. században, meg már korábban is (angol és francia forradalmak) meg azután is (bolsevikok, ifjútörökök, Kun Bélák stb.), így az 1848-as (átvert) "Népek Tavasza" is a destabilizálásban, felforgatásban, szétverésben érdekelt nemzetközi  háttérhatalom céljait szolgálták. Helyi végrehajtói pedig vagy naív, élettapasztalat nélküli ifjú balekok, vagy gátlástalan gazemberek, ügynökök voltak. (Az ifjúság félrevezethetősége ügyében lásd Orwell Állatfarmjában a születésük után külön felnevelt kiskutyákat, akikből aztán a terrorgépezet, a Párt Ökle lesz.) Az egyes forradalmi mozgalmak vezetői (mint a mi Kossuthunk is) általában "hivatásos forradalmárok", nemzetközi  ügynökök, akiket otthoni bevetésük előtt, után, vagy két ilyen közben a világ bármely pontjára kiküldhettek egy jó kis felforgatásra. Kossuth amerikai útjának például Tarpley itt némileg más harci feladatokat tulajdonít, mint a Drábik fordításában korábbi bejegyzésemben idézett elmélet, de a lényeg, hogy a nemzetközi szabadkőművesség egyik neves kozmopolita ügynöke volt, és küldetései a demagógiájában annyit hangoztatott szabadságeszmével néha még látszatra se voltak összhangban.

"Képzeljük el Mazzinit egy egyetemes emberi állatkert (vagy emberkert, BCS) igazgatójaként. Mazzini emberkertjében minden etnikai csoportnak van egy pavilonja. Egy rendes állatkertben van egy elefántház, egy majomház, egy alligátor-tó, stb. Mazzini emberkertjében van egy olaszház, egy oroszház, egy magyarház, egy lengyelház, egy amerikai-ház, stb. Sétáljunk végig a pavilonok előtt és határozzuk meg az egyes példányokat:

Az Ifjú Itáliát, mint láttuk, 1831-ben alapították és magához vonzotta Giuseppe Garibaldit, a fiatal tengerészt, meg Louis Napoléont. Nemsokkal később következett az Ifjú lengyelország, vezetői között Lelewel és Worcell forradalmárokkal. Aztán jött az Ifjú Németország, Arnold Ruge által fémjelezve, aki publikált ezt-azt egy zavaros német "vörös republikánustól", Karl Marxtól. Erről az Ifjú Németországoról írt szatirát  Heinrich Heine. 1834-ben Mazzini megalapította az Ifjú Európát olasz, svájci, német, és lengyel tagokkal. Az Ifjú Európát a Népek Szent Szövetségeként emlegették, a Metternich-féle despoták  Szent  Szövetsége ellenzékeként. 1835-re volt egy Ifjú Svájc is. Ugyanebben az évben Mazzini útjára indította az Ifjú Franciaországot. Itt az irányadó Ledru-Rollin volt, aki később belügyminiszter lett Lamartine rövidéletű 1848-as francia Második Köztársaságában. Volt egy Ifjú Korzika is, a maffia.

A század végére lesz Ifjú Argentina (Garibaldi által alapítva), Ifjú Bosznia, Ifjú India, Ifjú Oroszország, Ifjú Örményország, Ifjú Egyiptom, Ifjúcsehek, plusz hasonló csoportosulások Romániában, Magyarországon, Bulgáriában és Görögországban. Mazzini kiemelten érdekelt egy Belgrád által dominált délszláv föderációban, e célből van egy szerb szervezete. Ennek várnia kell majd Mazzini tanítványára, Woodrow Wilson elnökre és az 1919-es Versailles-i békekonferenciára. Egyelőre az Egyesült Államokban egy szabadkőműves csoport  támogatást szervez a rabszolgaságpárti bérpolitikus, Franklin Pierce 1852-es elnökségéhez; ők a Demokrata Párt radikális szárnya és Ifjú Amerikának nevezik magukat. Később lesznek Ifjútörökök. És igen, van egy Palmerston-Mazzini csapat zsidóknak is, amit néha Ifjú Izraelnek hívnak, néha B'nai B'rith ( A Szövetség Fiai) a nevük

Mazzini számára a nemzetiség fajt jelent, egy rögzített viselkedésmódot, mint egy kutyafajtánál, vagy állatfajnál. Nem gondolkozik olyan nemzeti közösségben, melyet egy irodalmi nyelv és egy klasszikus kultúra egyesít, melyhez bárki asszimilálódhat politikai döntése alapján. Mazzini számára a faj megváltoztathatatlan, a faj küldetés. Ez vér és föld kérdése. A macskák harcolnak a kutyákkal, a franciák harcolnak a németekkel, a németek a lengyelekkel és így tovább mindörökké. Ezek a gyűlöletek az érzékekkel való tájékozódás irányjelzői.

Mazzini összes szervezete saját etnikai csoportja azonnali felszabadítását követelte az agresszív sovinizmus és terjeszkedési politika alapján. Mazzini csatalova a Harc a Területért. Mindegyik szervezet a határok és területek megszállottja és mind ellenzi és szabotálja a parancsuralmi gazdasági fejlesztést. Mind  igyekszik  más nemzeti szerveződéseket saját misztikus küldetése érdekében megfúrni és elnyomni. Ez Mazzini rasszista evangéliuma az univerzális etnikai tisztogatásról.

Láttuk az olasz ketreceket, a következő a magyar pavilon az emberkertben.  Vezérpéldányunk itt Kossuth Lajos, az 1848-49-es magyar forradalom vezetője.  Kossuth a szabad kereskedelem pártján állt.  Egyenlő státuszt akart a magyaroknak az Osztrák Birodalomban - egyenlőt az osztrákokéval. De a Habsburg Birodalom magyar részében sok más nemzetiség is élt, ruszinok, németek, szerbek, románok, horvátok és mások. Kaphatnának politikai és nyelvi autonómiát? Kossuth válasza  a magyar nyelv kizárólagossága érdekében az összes szláv és román nyelv hivatalos használatának betiltása volt.  Ennélfogva Kossuth a  véres összeütközés útján járt a Nagy Horvátországot jelentő Illír-mozgalommal és a horvát vezető Jellacic haderejével. Konfliktus volt a szerbekkel is. Mazzini ugyanazokat a területeket megígérte Magyarországnak, a horvát illíreknek és a szerb délszláv szövetségnek is. Aztán ott volt Erdély kérdése, melyre a magyarok is igényt tartottak, de egy másik Mazzini-ügynök, Dimitirie Golescu Ifjú Romániája is. Az Ifjú Románia programja a Trajanus római császár hódítása előtti dák királyság helyreállítása volt.  Tehát az Ifjú Magyarország és Ifjú Románia előre be volt programozva az Erdélyért folytatandó élethalálharcra, amire tavaly (1849-ben, BCS) sor is került.  A magyarok és horvátok, magyarok és szerbek, magyarok és románok közötti szüntelen kűzdelem miatt a Habsburgok az orosz hadsereg segítségével képesnek bizonyultak megőrizni rendőrállamukat.

Az emberkert etnikai pavilonjai tehát állandó harcban állnak, nemcsak a Habsburgok és a Romanovok ellen, hanem elsősorban egymás ellen. Ugyanezt fogjuk látni a lengyel és orosz pavilonoknál is."Folyt. köv.


Addig is az alábbi csatlakozó link, ha jól értem, bejegyzésemre adott szabadkőműves reakció kapcsán ( Petőfi, a tiszteletbeli szabadkőműves), annyit mondhatok, hogy e pillanatban nem áll rendelkezésemre olyan információ, ami alapján Petőfit  bizonyosan szervezetileg is, tehát "kötényes szabadkőművesnek" tarthatnám, de tevékenysége alapján a "kötény nélküli szabadkőműves" kategória mindenképpen ráillik. Azért még lesz pár érdekes dolog, ami a másik lehetőséget is alátámaszthatja. A forradalmár ifjúság "Fiatal" nevű szervezeteit pedig Drábik is helyből "lepáholyozza", szabadkőműves, illetve "kvázi szabadkőműves" páholynak nevezi, melyek tagjai előbb vagy utóbb szervezetileg szabadkőművesek is lettek. Nyilván nem mindegyikük, de a hangadóik nagy eséllyel (ha menet közben nem ábrándultak ki, de ekkor búcsút mondhattak a karriernek).
(Árpádot nem gyanúsítom semmivel, Mátyás királyt történelmünk elég semmirekellő alakjának tartom (egyébként gyanús eredettel és kapcsolatokkal), akiről Kós Károly is azt írja hogy egy villám volt a magyar égbolton, de nem volt magyar jelenség, halála után ott folytatódott a magyar polgárháború és lecsúszás, ahol uralma előtt abbamaradt. Rákóczit emberileg megértem, de harca tragikusan érhetett volna véget, ha nincs szerencsénk az uralkodóval és a labancokkal. Nem vagyok Habsburg-rajongó, de démonizálásuk ellentétes a nemzeti érdekkel, ahogy  az örök lázadó, trónfosztó nemzeti szentek figurájának protestáns, majd zsidó gyökerű kitenyésztése is.
De minden népnek ezt a fajta átverést, hamis nemzettudatot, uszítást szánták a globális rombolóerők, e téren nem vagyunk kivételesek.

A magát interneten szabadkőművesnek hirdető egyébként nyilván a Makovecz-űző blogomon is idézzett jelenség része, hogy a hierarchia alsóbb szintjein levők nincsenek beavatva a csúcson levők sötét titkaiba és komolyan veszik a megtévesztő szép szavakat tevékenységük nemes jellegéről...

Kapcsolódó témájú korábbi bejegyzéseim:

 Mások bejegyzései a témában:
  •  Quis — egy különös térkép  A "János vitéz" egy rejtjelezett szabadkőműves beavatási  allegória lenne???
  • A fűzfapoéta bolsevik forradalma és a nagyszombati remete  - Petőfi borzalmas forradalmi rímfaragmányai, melyeknek nem esztétikai színvonala a legfelháborítóbb...
  • Postácska az úgynevezett "békés Marx"-kép előtt ál(mo)dozókhoz A Kommunista Kiáltványból kiderül, a polgári forradalmak csak a későbbi proletárforradalom, a polgárság kiirtásának előkészítői. "a ... polgári forradalom tehát csak egy proletárforradalom közvetlen előjátéka lehet." "a kommunisták mindenütt támogatnak a fennálló társadalmi és politikai állapotokkal szembeforduló minden forradalmi mozgalmat." "Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. " Akik ezt nem tudva indultak forradalmi harcba 1848-ban, lehettek hasznos idióták, de hogy ma, az események ismeretében "hazafiak" még mindig Petőfiket ünnepelnek??? És vajon Petőfi olyan naív volt-e...


Végül a Taviani fivérek egy szép filmrészlete (Allonsanfan) arról, hogy a nagy emberkert idealista ifjú forradalmárait, hasznos idiótáit és a kalauzukul szolgáló szadista, kalandor csőcselékfigurákat ("Pestis Vanni") mennyire várja a nép, hogy "felszabadítsák" (persze végül a "felszabadításunkra" mindenfelé sor került, ebbe döglünk majd bele):
További bejegyzések 1848 hazug kultuszának témájában:

43 megjegyzés:

G. Balazs írta...

Szia Csaba!
Ket link-em volna a fentiekkel kapcsolatban, bar mar lehet, hogy ismered oket. A vicces a dologban, hogy a helyi magyar kozosseg felkert, mondjam en a marcius 15-i beszedet a megemlekezeskon. Hat, mondtam a felesegemnek, en mondhatok egy beszedet, de azt nem teszik az ablakba... valoszinuleg tobbet meghivva se leszunk :)

http://www.arpadegyhaz.hu/index.php?type=webpage&m=49&id=76

http://www.arpadegyhaz.hu/index.php?type=webpage&id=39

Homonnay muve alapmu, remelem, lesz folytatasa. Varom a tovabbi link- eket toled is, nagyon tetszik ahogy feszegeted a rankeroltetetett kereteket!

Bobkó Csaba írta...

Kedves Balázs!
Egy ilyen (amúgy is kevesek által látogatott)blogon lehet kíméletlenül őszintének lenni, meg szerintem kell is.
A március15-n ünnepséget tartó, főleg határon túli magyarok közösségével természetesen tapintatosabbnak kell lenni.
Jószándékú emberekről van szó, akik érthetően a sok évtized alatt kialakult formai keretekben fejezik ki kötődésüket az anyaországhoz, a régi hazához.
Indokolt nekik is beszélni, jrni ezekről, nagyon jó lenne megkeresni a hazafias megemlékezések új, tudásunkkal, lelkiismeretünkkel összeegyeztethető formáit, de nem tanácsos ajtóstul rohanni a házba. Még van időd március 15-ig beszélni a közösség hangadüival, felmérni, hogy érett-e ott a helyzet egy ilyen "leszámolós" formabontó ünnepi beszédre, vagy jobb, ha más tartja, hagyományos módon, te pedig az ünnepen kjvül próbálod meg őket meggyőzni arról, hogy hamis bálványokat kaptunk ellenségeinktől.
Az ottani magyarok ottani hétköznapi életében hamarosan várható drámai felfordulás megértéséhez és a védekezéshez is hasznos lehet a történelmi hazugságok megértése, ezért látom helyénvalónak a kérdés rendszeres tárgyalását egy olajcsúcs-blogon.

MasonWatchery írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
MasonWatchery írta...

Lehet, hogy inkább a "Makoveczes" blog tematikájához illene, de szeretnék most röviden egy figyelemre méltó adalékot bemutatni, tekintettel a március a 15-i "nemzeti" "ünnepre"! Eredetileg ide szerettem volna beírni, de - hosszúsága miatt - nem engedélyezte a rendszer.

http://masonwatchery.blogspot.com/2011/03/kulonos-architekturak.html

Névtelen írta...

Szerintem baromira mellé fogtál!

Bobkó Csaba írta...

Ezt kifejthetnéd részletesebben is.

Névtelen írta...

"Nem vagyok Habsburg-rajongó, de démonizálásuk ellentétes a nemzeti érdekkel..."

- Ezt kifejthetnéd részletesebben. Igazán kiváncsi lennék arra, hogy miért is szolgálja a magyar nemzet érdekét, ha az osztrák rátelepedik?
Hacsak persze a nemzet alatt nem értesz mást a magyarság helyett.

"... Mátyás királyt történelmünk elég semmirekellő alakjának tartom (egyébként gyanús eredettel és kapcsolatokkal), akiről Kós Károly is azt írja hogy egy villám volt a magyar égbolton, de nem volt magyar jelenség, halála után ott folytatódott a magyar polgárháború és lecsúszás, ahol uralma előtt abbamaradt."

- Ezt azért illene átolvasni még egyszer. Az általad idézett Kós Károly láthatóan nem osztja a véleményed, hisz kifejezetten pozitív alaknak állítja be.

A bejegyzés egyébiránt tökéletesen megvilágítja azt, hogy effektíve semmit sem TUDUNK a múltról. Csupán a kirakós egyes darabjai vannak meg, amiket persze mégcsak nem is biztos, hogy jó helyre teszünk. Így aztán a valós képet soha nem fogjuk látni.

Bobkó Csaba írta...

Természetesen nem telepedtek rá "osztrákok" a magyar nemzetre, hiszen úgy nagyjából a napóleoni háborúkig nem is léteztek ilyenek, de mondhatnám azt is, hogy szinte 1918-ig sem. A Habsburg ház uralkodása nem jelentett semmiféle nemzetállamok közötti konfliktust, hiszen a Habsburg-uralom idejének túlnyomó részében (szerencsére!) még nem léteztek a modern (perverz felvilágosult) értelemben vett "nemzetállamok". Az "osztrákozás" szokása teljesen értelmetlen. Köztudott, hogy a magyar Habsburg-ellenes harcoknak a kezdetektől Rákóczin át 1848-49-ig voltak hazai és külföldi német nemzetiségű résztvevői, támogatói, míg a király-császár oldalán mindezen harcok idején végig voltak változó számban magyarok is. Se Rákóczi, se mondjuk 48-49 idején nem gondolta a többség, hogy valamiféle "németellenes" harc folyna magyar részről, bár a felkelők propagandája mindkét esetben németezett valamennyit, főleg 48-49-ben.
Egész gondolkodásunkra rányomja a bélyegét a többszáz éves habsburg-ellenes propaganda, a tiedre is, mint látszik, ez pedig nem magyar, hanem nemzetközi felforgató érdekeket szolgál, melynek szközei korábban a protestánsok, majd abból kinőve a szabadkőművesség. Persze voltak még szabadkőműves habsburgok is, ezért nem rajongok értük se kritikátlanul. A történelmi véletlen úgy hozta, hogy a Habsburg dinasztia és a magyar nemzet érdeke egybeesett: ez a Magyar Királyság egybentartása volt. A "szabadságharcok" a szétdarabolást segítették elő.

Névtelen írta...

Továbbra sem értem, hogy ha hamis történelemről beszélsz, akkor miért kell bármit is tényként leírnod. Idézet: "Persze voltak még szabadkőműves habsburgok is..." - tudsz erről bármit is effektíve, vagy csak itt-ott olvasgattál valamit? Igazán kiváncsi lennék rá, miből gondolod, hogy amit írsz az megállja a helyét. Elég jól ismerem a történelmet ahhoz, hogy tudjam, egy csomó szándékos torzítás (=hazugság) van benne. A baj az, hogy a torzításokat az esetek elég nagy hányadában nem vesszük észre, így valószínű, hogyha erre építenénk valami féle véleményt, akkor az önmagában legalább annyira hamis lenne, mint a szándékosan hamisított történelem. Erre mondják azt, hogy csederből vederbe.

Ami a kommented tartalmi részét illeti:

"nemzetállamok" - nem nemzetállamokról van itt szó. Itt NEMZETről van szó. A habsburg ház egy az egyben rátelepedett a magyarságra. Ez tény. Arról lehet vitatkozni, hogy ennek volt-e pozitív hatása is a nemzet életére vagy sem. Abban azért megegyezhetünk, hogy habsburgék nem jótündérek, a saját érdekeiket képviselték, mint mindenki más is általában. Éppen ezért nem alkalmasak a magyarság irányítására, vezetésére, esetleg csak a megvezetésére. Sikerült minket belevinniük trianonba is. Nélkülük elég nehezen ment volna. Nem őket okolom minden problémánkért félreértés ne essék, de nem töltötték be a pozitív hős szerepét a magyarság történelmében.

"A történelmi véletlen úgy hozta, hogy a Habsburg dinasztia és a magyar nemzet érdeke egybeesett: ez a Magyar Királyság egybentartása volt." - Szerintem nem. A habsburg ház érdeke a Habsburg birodalom fenntartása volt. Arról meg ne beszéljünk, hogy mi a magyar nemzet érdeke. Ezt már legalább 1100 éve nem tudja senki - már a történelmi "tények" fényében. Most sem tudjuk. Ez látszik is a jelenben.

Bobkó Csaba írta...

Az első Habsburg, akit szervezetileg a szó modern értelmében szabadkőművesnek nevezhetünk, Mária Terézia férje:
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
"I. Ferenc német-római császár"
"1731. június elején Hágában felvették a szabadkőművesek közé. John Theophilus Desaguliers (1683–1744), a Londoni és Westminsteri Legfőbb Páholy (Premier Grand Lodge of England and Westminster) nagymestere külön erre az eseményre érkezett Hágába. A beavatás után Ferenc István Angliába utazott. Fogadta őt II. György angol királlyal is. Nagy-Britannia miniszterelnökének, Robert Walpole-nak (1676–1745) norfolki kastélyában, a Maid's Head Lodge-ban megkapta a szabadkőművesek Mester fokozatát. 1731. december 9-én hagyta el Angliát."
Ő nem volt magyar király, azonban a magyar trónon felesége halála után két szabadkőműves fia követte, II. József, és öccse, II. Lipót. Az első talán vakolósága miatt irtózott annyira a koronától is, hogy inkább a kalapot preferálta.
Lipót fia, a konzervatív I. Ferenc, aki betiltotta a szabadkőművességet Magyarországon és kivégeztette a Martinovics-féle jakobinus-szabadkőműves összeesküvés vezetőit (sajnos Kazinczyt nem...), annyira szégyellte apja és nagybátyja vakolását, hogy trónralépésekor apja összes iratát elégette. A két király szabadkőművességéről rengeteg infót találsz a neten.

A Habsburg ház érdeke valóban a Habsburg-birodalom megtartása volt és mivel a magyarság mindenestől ebben a birodalomban élt, akár két országban , a Királyság és Erdély (de ezt magyarok választották ketté!), akár egyesítve, a kettő érdeke egybeesett. A Habsburgoktól megszabadulás a török háborúk utáni etnikai összetétel és a felforgató mozgalmak etnikai uszítása mellett csakis az ország szétdarabolását eredményezhette. Ez automatikusan meg is történt, könnyű belátni, hogy nekünk kelett volna a végsőkig ragaszkodni a királyság államformájához és konkrét dinasztiánkhoz.
A Habsburg-ház úgy "telepedett rá a magyarságra", ahogy a németségre, a csehségre, szlovénségre, stb, vagy ahogy mondjuk a Bourbon ház a franciaságra és másokra, a Stuart ház az angolságra és skótságra, vagy mondjuk az Árpád-ház a magyarságra...

Bobkó Csaba írta...

Helyesbítek, I Ferenc császár természetesen nem Habsburg volt, hanem Lotharingiai, a Habsburg-Lotharingiai dinasztia ősatyja...

Névtelen írta...

„... Petőfi Sándor életrajzát már halála után 15-20 évvel tanították az iskolákban, de az oktatási célokat jól jellemezte az a kép, ami ott volt csaknem minden tanterem falán: a segesvári csatatéren haldokló Petőfi a homokba írja a szót: „Hazám”, vagy éppen egyik kezében kardot szorongat, másikkal az égbe mutat. A gyerekek fejébe másfél évszázad alatt ezt – az egyébként részben Petőfi által tudatosan felépített – romantikus-hősies mítoszt verték be. ...”

Z

Névtelen írta...

Nem értek néhány dolgot, amiket át kell gondolni:
- az lát tisztán,aki egy feltételezés nyomán az illuminátus felforgatót látja Petőfiben? Az olvasói 99,5 %-a nem ezt látja benne
- Petőfi "Ki vagyok én" - versét elfogadhatjuk bizonyítéknak arra, hogy ő felforgató a legrosszabb fajtából???
- a márciusi ifjak legtekintélyesebb személyisége Petőfi lett volna ??
- nem túlozzuk el felettébb Petőfiék liberális csoportjának a politikai jelentőségét?
- most olvasok itt először Petőfiről, mint irodalomszervezőről ! ??
- a Tízek Társasága feltétlenül rossz értelemben forradalmi csapat?
Elgondolkodtató:
Szerintem éppen a győztes magyar szabadságharcokat (Bocskai, Bethlen, Rákóczi György)elhallgatók, eltemetők álltak, állnak a felforgatók oldalán.
Mintha itt a Habsburgok krónikaíróját olvasnám, ahogy magyarázza a magyarázhatatlan bizonyítványt.

Bobkó Csaba írta...

1.Először is, Petőfinek nagyon kevés "olvasója" van. A többség az iskolában és a történelmi tudat átadásának egyéb terepein nemzeti hősként hall róla és ezt nem vonja kétségbe. Ha gondolkodó típusú ember ezek után átolvassa a Petőfi összest (mint én), akkor eléggé megdöbbenhet. Tele az életmű pokoli emberiségellenes támadásokkal.
2. Az a vers csak egy a sok közül, önmagában valóban kevés lenne bizonyjtéknak. A többi vele foglalkozó bejegyzésben máris elemeztem a vérszomjas verseit, a bosszvággyal teli verseit és még lesz pár elemzés.
3. Természetesen Petőfi a Márciusi Ifjak legtekintélyesebbje, ez közhelyes.
4. Politikai szerepük fontos volt, nem gondolom, hogy eltúloznám. Nem belőlük kerültek ki a forradalmi rezsim fő vezetői, de pl. a Petőfit felépítő, futtató-sztároló háttéremberek nagyon fontos szürke eminenciásai voltak a bomlasztásnak, a forradalomgyártásnak (pl. Vörösmarty és Toldy)
5. Nem írtam, hogy Petőfi irodalomszervező volt. Az irodalom szervezői, Gazdái építették fel Petőfit. (aki persze nagy tehetség volt, de más körülmények között lehetett volna egy valóban hazafias, emberbarát költő is)
6. Feltétlenül. Akárcsak elvtársaik világszerte.
7. Győztes szabadságharcok??? Rákóczi Györgyből még az I. számú is örült, hogy relatíve elviselhető vereséggel megúszta a kalandot, a II. számú pedig a magyar történelem legnagyobb önsorsrontóinak egyike, Erdélyben csak halálhörgés, siralom hangzott utána, és apa és fia egyaránt derekasan fosztogatták a karmukba került fejedelemség népét. Büszkélkedtek a millió aranyaikkal, amit kisajtoltak alattvalóikból, ezt magánvagyonuknak tekintették és a II. számú haramia egy vasat nem volt hajlandó pl. az ő aljas és ostoba ambíciójából és hibájából tatár fogságba esett erdélyi sereg kiváltására áldozni. Sőt, kiprovokálta az Erdélyt elpusztító török büntetőhadjáratokat. Egy ilyen szörnyeteg nevét "sikeres szabadságharc" kapcsán emlegetni blaszfémia. (mégha az óvatosabb duhaj apjáról is volt szó)
Bocskai maga is részt vett a székelyek kegyetlen jobbágysorba kényszerítésében. Nagy szabadsághős...
A magyarok krónikáját igyekszek a magam módján írni és furcsa módon a Habsburgokat démonizáló protestáns-vakoló pártról bukkannak elő sorra ocsmány dolgok a szekrényből. A kurucokat Amszerdam, London és német protestáns egyetemek vakolói irányjtották. Ezek idegenebbek voltak, mint a magyarul többnyire tudó Habsburgok, akik esküt tettek a koronázásukkor a magyar törvények betartására. Mikor esküdött ilyenre Comenius, vagy a többi okkult felforgató, a kurucok mozgatói? Kinek a halálát siratták Erdély lakói, a császri tábornok Vetaraniét, vagy Thökölyét, netán Bercsényiét? A két utóbbi "szabadsághős" az utolsó tatárjárásokat hozta a magyarok nyakára, nyilván hazaszeretetből, az idegen Veterani meg több évszázad magyar kormányzat alatti testvérharc után először teremtett a szerencsétlen Erdélyben közbiztonságot, ezért siratták hősi halálakor.

Névtelen írta...

Csaba a gondolatvilágod tetszik, mert hasonlit az enyémre.
https://www.youtube.com/watch?v=tHTolcWxB08
Dr. Veith elöadásait szeretem nézegetni, na meg hallgatni.
https://www.youtube.com/watch?v=8tvDKfNFAx0
ezt is nagyon becsülöm! szerintem teljessen igaza van, szerintem ö sokkal "okosabb" és öszintéb mint Drábik.
Na egy két dologban másképp gondolkodok mint te, mert én a Habsburgokat utálom.
Én sokat a vérváddal foglalkoztam igy a végén mindennel foglalkoznom kellett. A jezsuitákkal is eleget foglalkoztam, és ha valaki azokkal foglalkozik akkor mindennel foglalkoznia kell, föleg az okkult világgal.
De nekem nagyon sok ujdonságot mondtál a magyar történelemböl, amit mindig is tudni akartam. Még csak pár napja olvasom a blogot, de nagyon tetszik, még akkor is ha nem mindent ismerek vagy értek veled egyet. Igy szerettem volna már régóta vitatkozni, mert minden más mellébeszélés.
A www.nouvisio.tv adásait is szeretem nézegetni. korábban a secret.tv -nak hivták.
én föleg a neten bizonyos dolgokat keresek, mert azok nélkül nem érthetö a történelem, föleg a titkostársaságok és azon bellül a sátánisták.
Na persze tudni kell a Kahal könyvröl, amit természetessen elolvasgattam, meg arról, hogy a zsidóknak miképp kell várniuk az istenüket (ördögöt).
Neofit-ot olvasgattam, Eisenmengert, Schudt, Pawlikowski, Huber Lipot-ot, Istoczy-t meg sokan mást. Nézegettem azon képeket is mikor Adolf még próbálgatta a hátsóudvarban barátaival a kézlendittést, mert azt is gyakorolták. Olvastam a popzene eredetéröl. Mind ezekkel foglalkozni kellett, mert ezek nem elválaszhatók.
Persze ezen olvasmánytömeget az embernek magának kell eldöntenie, mert,itt már nincs utmutatás csak józan ész.
Mindenestre köszönöm munkásságod.
A www.hazankert.com -ot is nagyon becsültem. ma már csak az archive.com -on található.

Bobkó Csaba írta...

A HAbsburgok elleni utálat, sőt gyakran gyűlölet egy többévszázados propagandaagymosás következménye. Én is ebben nőttem fel, de kinőttem belőle, mert a tények felértékelik ezt a dinasztiát a magyar történelemben. További bejegyzésekben lesz még szó a Habsburg-ellenes felkeléseink idegen földről irányítottságáról.

Névtelen írta...

A Habsburgokat nem utáltam, de most már igen Ezen már nem is lehet változtatni, de a hülye magyarokat és bolond, hazaáruló nemeseket is.
Mert ahol hibázunk azt ki kell mondani és beszélni kell róla, mégha bolondnak néznek is végette. Föleg értetlenül néznek rám.

A HABSBURG-IMÁDÓK FIGYELMÉBE

Akik ezt a magyarírtó zsidót, Habsburg Ottót imádják és dicsőítik, azok a sátán ivadékai. Annyi hazugságot hordtak már össze a Habsburgokról, amennyit nem szégyelltek, ebből már elegünk van. Egy eleve átkozott fajta a halála után is az marad, tehát semmi tiszteletre méltó nincs bennük, a magyarok számára. Ezen a tényen egy Habsburg halála semmit sem változtat. Olyan, mint "örökös király" kifejezés NINCS is! Csak a magyar KIRÁLYSÁG lehet örökös. ... fattyai soha nem voltak törvényesen királyok Magyarországon, csak terrorral, önjelöltként, katonai puccsal kerülhettek trónra. De erről a zsidóimádók mindig kussolnak és hallgatnak. IV. Károlyt - Ottóka papuskáját - Horthy Miklós száműzte Magyarországról – az ANTANT nagyhatalmak egyetértésével –, s most erről is hallgatnak a sátánfajzatok. A kormányzó minden zsidó kisérletüket meghiúsította, és a koronázási procedúrájukat szintén SEMMISNEK tekintette Horthy Miklós. Tehát IV. Károly sohasem volt királya Magyarországnak, főleg nem törvényesen. Tehát semmis volt 1916-ban IV. Károly megkoronázása, akinek a fejéről majdnem leesett a korona, majdnem a szeméig volt lecsúszva, s ezt a korabeli filmhíradó is megörökítette. Az Árpád-házi királyaink alkatilag is talpig szálfa emberek voltak, nem hitvány korcsok, s ezt a megmaradt csontjaik is igazolják. Tehát csak a Szent Korona ŐFENSÉGÉNEK van "ÖRÖKÖS" rangja! Ami azzal jár együtt, hogy a mindenkori magyar király a Szent Korona Törvény szolgája, aki viszont a Magyar Apostol Nemzetséget védi! Jól tudjuk, hogy a sza..kőműves zsidók által megkötött 1867-es "kiegyezés" óta NEM MŰKÖDIK a Szent Korona Törvény, amikor a belúdtalpazó idióta zsidók részére átadták a MAGYAROK JOGOSÍTVÁNYAIT. A magyarokat pedig ezek a galiciai jöttmentek mindenükből kifosztották, Habsburg támogatással. Tehát ez a tény is bizonyítja, hogyha csak 1867-től nézzük az eseményeket, hogy a Habsburg zsidók terrorizálták a megszállt Magyarországot, így minden királyi hókusz-pókuszuk nevetséges és semmis...Maga Habsburg Ottó igen sok írásában és nyilatkozatában áztatta Hitlert, de a vörös zsidókommunista gyilkosokat a barátainak tekintette. Mi jól tudjuk a történelmünket és üzenjük a Habsburg imádóknak, hogy az amerikai cionisták összefogtak a szovjet zsidókkal és Magyarországon együttes erővel irtották és gyilkolták a magyarokat, a II. világháború alatt és 1956-ban is.
http://elhallgatotthirek-hungariannews.blogspot.de/2011/07/julius-11-habsburg-bunok-nem-evulnek-el.html
Baráthosi Balogh Benedek - Magyarírtó habsburgok 1976.
Nem csoda. A Habsburg osellenséges faj, mely
gyu­löli a magyart. Az ok fojtogató zsarnokságuk ellen kel­lett négyszáz éven át egymást éro szabadságharcokban védelmezni nemzetünk életét, mialatt legjobbjainkat hurcolták vérpadra, gyilkolták le orozva. Mindenre ki­terjedo, céltudatos munkát végeztek népünk elpusztí­tására és eszközeikben sohasem voltak válogatósak.

Névtelen írta...

Magyarellenes telepítésekkel nemzetfánk gyökerét tá­madták meg s a magyarság tervszeru irtása nem nevez­heto nemzethóhérolásnál egyébnek, hiszen az életben maradottaknak még a vérét is mesterségesen akarták megfertozni.
https://web.archive.org/web/20071205214653/http://www.hazankert.com/200709_talmudmagyarul.html
vegyük ezen oldalacskát, amit ajánlani tudok.
De milyen butaságokat beszélgetnek. Az eredeti források J.A. Eisenmenger 1700-ban kiadott könyve, amiröl itt még csak nem is szóltak. Nekme megvan, ma már letölthetö, meg bele is olvasgattam. A Schieferle kiadása is megvan 1893?-bol amit jobban lehet használni. A konferenciák könyvei is megvannak, mikor a fordittások helyességéröl vitatkoztak. Ezeket nem megemlittani már magában félrebeszélés.
Különben mindig azt kérdeztem, hogy a törökök miért jöttek Európába azt meghodittani?
Mint francia csatlósként, vagy zsidó irányitttásra?
Tudni akartam, hogy miképp tudták az arabok északafrikát meghódittani, mert azt is fontosnak láttam.
Meg most akarom tudni, de nem találom a választ, hogy miért léptünk be a Habsburgok oldalál a háboruba, ahol nekünk semmi keresnivalónk nem volt?
Err´öl volt egy szavazás és ha jól tudom, egy szavazat ellenére megszavaztuk a mi késöbbi Trianonunkat. Tehát mi vagyunk felelössek Trianonért? (Nemesek?)

Bobkó Csaba írta...

E blog egyik célja, hogy bemutassa, mekkora zagyvaságok és történelemhamisítások az ilyen Baráthosi-féle esztelen gyűlölködő propagandadumák. Én itt a tényekkel vetem össze a legendás propagandát. A Habsburgok másodszor teremtették újjá a történelmi magyar államot, a magyarok zöme ebben ellenük harcolt Thököly alatt (eleinte). A magyar társadalom nyert a Habsburg újraegyesítéssel, és pusztult az örök kuruckodások miatt. Az első világháborúba minden országot vakon ugrasztottak bele a háttérhatalmi kavarók és a népek mindenhol áldozatok voltak. Államunkat belülről segített szétverni az áruló ötödik hadoszlop, ennek egyik fő propagandaeszköze az esztelen Habsburg-gyűlölet terjesztése volt, főleg protestáns körökben.

Varga Róbert írta...

Még mindig nem tudom, hogy miért léptünk a magyargyülölö Habsburgok oldalán a háboruban, ahol nekünk semmi keresnivalónk nem volt?
Különben mikor a Hercegprimás megkérdezte a Habsburgokat, hogy mikor nevez ki magyarokatis már báróknak és nam csak zsidókat és németeket? Másnap nem volt hercegprimás!
Azon kérdéseket amit felvetettem és valaki nem érti azokat, akkor mellébeszél.

Bobkó Csaba írta...

Először utána kellene nézned, hány magyart tettek báróvá, gróffá és herceggé a Habsburgok. Sokat, például a Rákócziakat...
Ki volt ez a mesebeli hercegprímás?

A világháborúba minden résztvevőt önérdeke ellenére ugrasztottak bele a háttérhatalmak, a mi dinasztiánk se látta ezt, ahogy a német, vagy az orosz sem, meg szinte senki.

Bobkó Csaba írta...

Még mindig nem tudom, hogy miért lettek volna magyargyűlölők a Habsburgok.

Még mindig nem tudom, hogy miért
léptünk a magyargyűlölő Marxok és Petőfik oldalán az 1848-as világháborúba (Engels szavai szerint az volt), ahol nekünk semmi keresnivalónk nem volt?

Varga Róbert írta...

Különben nem vagyok az ellen ha valaki Habsburgimádó, de ne kényszeritse másokat is arra, vagy ne vezesse öket félre. Te ezt itt nem teszed, de vannak más bogarak is.
A Habsburgok ki akartak bennünket irtani és Erdélyt oda adták a Románoknak, ami nem is az ö tulajdonuk volt, hogy román királyok lehessenek!
A te gondolkodásod olyan, mint a zsidóké, már megbocsáss, mi csak vitatkozunk és nem egymást szidjuk, remélem.
Olvastam egy hatszáz oldalas könyvet egy zsidó szerzötöl, megvan meg a könyv, ahol mindent amit valaha is a zsidók szemire vetettek, azt megcáfolt. Ha valaki végigolvasta a könyvet, akkor meg kellett róla bizonyosodnia, hogy a zsidók soha nem vétkeztek vagy bántottak más embereket, népeket. Ök maguk a szentek ezen a földön.
Tehát csakis a másikak voltak a hibássak, a zsidók soha.
De belátod, ezen gondolkodás nemzsidóknak idegen?
J.A. Eisenmenger akire Huber is hivatkozik, a forrás megnevezése után az eredeti szöveget hozta és az alatt a fordittást. Idáig egy zsidónak se sikerült a fordittás helyességét megcáfolnia, és ez már 300 éve! Majd kétezer fordittás. Angolul is láttam.
Ha nem a Habsburgok rontottak meg minket, akkor ki? Mi magunkat?
A cigányokat is ök tartóztatták fel és maradtak tömegessen magyar honban, sajnos!
Vannak könyveim, ahol le van irva, hogy hány helyen hajtották el a zsidókat Bécsböl és Ausztriából. De annak ellenére zsidó származásuak, még ha ök Jupiteri származásukra büszkék. Ez örület, vagy meg vannak hibbanva!

Varga Róbert írta...

"
A világháborúba minden résztvevőt önérdeke ellenére ugrasztottak bele a háttérhatalmak, a mi dinasztiánk se látta ezt, ahogy a német, vagy az orosz sem, meg szinte senki."
jó, a többieket bele ugrasztották, de minket a Habsburgok kérdeztek? Mi meg orditottuk, hogy igen! Egy kivételével!
Na most, ki a hibás Trianonért?
Burgenlandot elvették tölünk. mert Tirolért a Habsburgok/ akkor már Osztrákok, jóvátételt követeltek! De miért tölünk?

Varga Róbert írta...

Különben Istoczy: 12 Röpirat -ot már 30 éve olvasgatom, ma már letölthetö.
Ha a kardinálisokat megnézed, akkor azok Dr. Veith szerint mind okkultisták, sátániak.
Van egy vallás a népnek, mint mese és van egy a benfenteseknek, és ha valaki a 32 foku vakoló, mint a legtöbbje, akkor azok a sátánt imádják.
A vakoló társaságot szerinte azért élesztették újra, hogy a protestánsokat (pro testementum= testamentum-ért/szerint) aláássák, ami sikerült is a pápáknak.
Az iszlámot is a pápák csinálták, ha azon könyvet elolvasod. Letölthetö, angolul/németül van.
Soha semmi nem történt véletlenül, ez egy nagy terv, mi meg nem látjuk a fától az erdöt.
Felvetettem több kérdést, meg tudud-e azokat válaszolni? leirhatod nyugodtan a te szemszögödböl és én eldöntöm magamnak, hogy mit tartok helyesnek.
Majd hozok idézeteket, ahol a szultán a Habsburgot, kedves fiának nevezi.
A Hanbsburgok harcoltak a spanyol trónért a franciák ellen. A franciáknak szükségük volt csatlosra ezért elösször a törököket hozták a Habsburgok ellen, mert a lengyelek és a magyarok nem válalkoztak erre.
Késöbb Rákoczy vállakozott erre, de akkor már öt a francia király harmadszorora kérte fel.
Igaz amit irok?

niknak írta...

Mégvalamit, a legtöbb vagy minden ismert történelmi személynek a "nevelöapja" jezsuita volt?
Igaz ez?
Olvastad a jezsuita esküt eredetiben? Ma már letölthetö. Egy lengyel kiadás megmaradt latinul.
Olvastad a pápák igazi cimét/megjelölését.
èn gyakran nézegetem a szimbolumokat, amiket fontosnak tartok, mert a templomban semmi se véletlen. Nézegetem a pápa ujjait mikor integet, ahogy a kis ujját mindig tarja, az szerintem a szarv-ra utal, mert nem zárja a többi ujjához.
A vörös ruházat is gyanus nekem, az is az ördögre utal. Na meg egyes bizonyos napok, amiket ünneplünk.
Ezt én mondom, mint parasztgyerek.
Ha ezt megemlitettem volna az iskolában?

niknak írta...

Tudod, én akkor is kimondom az igazságot, ha az a magyaroknak nem kedvezö. Nem is kedvelnek érte. De hányszor lezsidóznak érette! Nem vaygok zsidó, de egy darabig közöttük éltem.
Az 1848-as eseményekröl teljessen egyetértek veled, és örülök hogy megismerhettem nézeteidet, ismereteidet.

niknak írta...

Hinzu kommt das Rudolf mit Alfred Brehm einen Freimaurer zu Rudolfs Freunden gehörte und es heute auch Indizien geben soll das Rudolf selbst Freimaurer war. Und das grade in Österreich-Ungarn wo die Römisch-katholische Kirche die Staatsreligion bildete und auch noch zur Zeit des Taxil-Schwindels.
http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Rudolf_von_%C3%96sterreich-Ungarn
Ha jól tudom, akkor a Rudolfot "bloßstellen" akarták, mint szabadkömüvest az apja elött. Valahol ezt igy olvastam, itt csak a barátjáról mondják, hogy az vakoló volt.

Bobkó Csaba írta...

Nem tudok németül, de a dinasztiában akadt pár vakoló, ezeket nincs miért megdícsérni. Az elsőnek Rudolfot nevezném, akinek prágai udvara a kor Európájának okkult fővárosa volt. Aztán jött Mária Terézia férje, a császár, de Mária Terézia ezt nagyon nem vette jó néven. Aztán jött a két fiuk, II. József és II Lipót, mindkettő felhasználta a kormányzásban a vakolókat. Nem kedvenc uralkodóim.

niknak írta...


Ferenc Ferdinánd…

…a Habsburg Birodalom megmentését a feudalizmusban látta:

“E célból Magyarországot négy részre bontom fel, nyelve kizárólag német lesz. Ha szükséges Magyarországot eggyel többször a kard élével kell meghódítani. Nem látom, hogyan tudnánk ezt a szükségszerűséget kikerülni. Meg fogom találni a módot arra, hogy Magyarországot letöröljem a térképről. Erdélyt át kell engedni Romániának azzal a feltétellel, hogy a kialakult Nagy-Románia a Habsburg Birodalomhoz csatlakozzék, mint a federáció tagja.” (Nemes Váradi Imre: Mérlegen, Turán Printing, USA, 1969)

Quelle: http://www.hazankert.com/tkal5.html

Bobkó Csaba írta...

Ilyen gátlástalan hazudozóktól itt felesleges idézned. Ne vesztegessük rájuk a szót. Ez az "iszfaháni kódex" szintje, meg a Trefort "idézeté", amiben nem akart finnugor rokonokat. Csak a forrást nem látta senki.

niknak írta...

http://www.endzeitbotschaft.de/2012/04/alberto-riveras-vermachtnis-der.html
Alberto Riveras Vermächtnis | Der katholische Islam ?
Rieras hagyatéka: A katolikus iszlám?
Ezen cimet csak azért hoztam, mert itt találtam ujra a cimeket amit mutatni akartam.
http://nemzetifront.ning.com/page/front-koenyvtar
ezen könyveket is olvasgattam, de egyik se kezeli ugy a magyar történelmet, mint azt te tetted.
http://www.magtudin.org/members.htm
ezeket is szeretem olvasgatni
meg van még egy német oldalam, ahol minden könyv letölthetö amit valaha is olvastam. ezeket már én 30 éve olvasgatom, meg kerestem a könyveket, de itt egyben van minden. Nem kell keresgélni. Oszt azért is jó, mert sok feleslegesset nem kell olvasgatni.
Pezenhoffer könyveibe beleolvasgattam már régebben, nem értek vele egyet a következtetéseivel, de nagyon jók és érekessek ismeretei. Ö semmi hibát nem lát az egyház tetteiben, mindig a másikakat okolja érte.
Már ezt magában nem tehetné. mert miért akarja a másikat abban hibáztatni, ha az a másik azt nem akarja hinni amit az egyház dumál. Ehhez nincs joga.
Az egyház nem irhatja elö, hogy a népnek mit kell gondolnia. Ez zsidó gondolkodás.

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=2qIvVBNkpMc
Azt tudom mondani, hogy ezen sorozatot, sorozatokat hallgad meg. Nem kell hogy elhiggyed, csak jó tudni, hogy ilyesmi is van. Különben én ezt elhiszem.
A protestánt meg azt jelenti, hogy pro-testament tehát a testamentért van és nem tiltakozik vagy valaminek ellene van.
A jezsuiták (fekete pápa /generál) meg azért élesztették fel a kömüvességet ujra, már akkoriban, hogy a protensánsokat "vezetni" tudják. Bele is mentek a csapdába, bevették a csalétket. Hallgasd meg Dr. Veit elöadásait ezen téren. A jezsuiták elsö vezére is zsidó volt, meg sok közöttük a zsidó.
A Bibliát még a múlt századik még csak olvasni se volt szabad egy hivönek.

niknak írta...

http://www.big-lies.org/

mit szólsz ezen oldalhoz? Ezt ma ismertem meg úgy hogy meg vagyok zavarodva. Lehetséges az amit itt irnak. Angol nem az erösségem.
"Egy kicsi" eltér az itteni témától, de ha ez igaz, akkor mindenben hazudhatnak.

Bobkó Csaba írta...

Ezek egy kicsit sokat markolnak egyszerre... :-)

niknak írta...

http://www.gandhi-auftrag.de/Atombomben_gibt_es_nicht!.pdf
itt németül van, de 32.-ik oldalon leirják, hogy még a mai napig titok, melyik gyár és miképpen tudott 10 tonna anyagból U-235 böl a U-238-at csinálni vagy azokat elválasztani. A WIKI se tudja, a 30.-ik oldaltól le van igaz irva a bonba vázlata, de az soha nem müködhetett szerintük.
https://www.youtube.com/watch?v=MLmTwmsdfFM
https://archive.org/details/Operatio1955

niknak írta...

The atomic Bomb Hoax 1945-2014
http://heiwaco.tripod.com/bomb.htm
itt az angol kiadása.
Hamis történelem, hamis nemzetközi hösök?
Mi az igazság most? Ha nincs atombomba explozion, mert nem lehetséges az, akkor ezek a tökéletes hülyittést találták fel. Mi meg elhittük és beleestünk. Fasza, ilyen hülyék vagyunk?

Bobkó Csaba írta...

Beszélj a saját nevedben! Szerinted nincs működőképes atombomba? Ne fárassz már!

Vysotsky írta...

Lehet, hogy ő valójában Tibor bá, és így áll bosszút. :D

Bobkó Csaba írta...

Más stílus... :-)

Névtelen írta...

Kedves szerző!
Igaz, másfél évvel később szólok hozzá, de talán még eljut hozzád!
Érdeklődve olvastam a maga által írt "szerzeményt". Sajnos csak feléig törtem át magam a zagyvaságom.
Első megjegyzésem lenne: Maga folyamatosan a Wikipédiára hivatkozik. Maga ugye tudja mi az a Wikipédia? Egy olvasók által szerkesztett enciklopédia. Képzelje el, megtehetem azt, hogy rámegyek Szapolyai János szócikkére és beírom hogy szabadkőműves volt. Maga akkor ezt elhiszi? Mert maga körülbelül így bizonygat!
Másodszor: Maga idehoz egy Petőfi verset, és ezzel bizonygatja maga igazát? Na ne szórakozzunk már! Egy verset bárki, bárhogy értelmezhet. Én speciel a verset úgy értelmezném, hogy valamiféle lázadóként, rendszerellenesként gondol magára. Dehogy mennyire lehet egy költőt egy vers alapján megítélni: Képzelje el József Attila nacionalista volt! Olvasta már Nem, nem, soha versét? Ez a bizonyíték. Vagy: Képzelje el József Attila szocialista volt! Olvasta már az "Alkalmi jelentés a szocializmus állásáról" című versét?
Na pont ennyit ér a maga belemagyarázós verselemzése.
Harmadszor: A kedves, aranyos Habsburgok, akik szeretik a magyarokat. Magának Mária Terézia korabeli Habsburg-szindrómája van, ugye tud róla? A Habsburgok soha nem a magyar érdekeket, hanem a saját, birodalmi érdekeiket nézték (értse jól: ebben sem osztrák, sem szláv nacionalista érdekek nem szerepelnek, ha azok nem egyeztek a birodalmi érdekekkel). Annak megítélése, hogy mekkora szükség volt a magyaroknak a Birodalomra, az nem a mi feladatunk. Az biztos: Bocskai-féle rendi mozgalom, Rákóczi-szabadságharc, 1848/49-es szabadságharc, ezek a mozgalmak, nem holmi aljas, virágfelforgató célokat szolgáltak, hanem a magyar szabadságot (értse ismét jól: Birodalmon belül!!!). Tudja mi ennek a legfőbb bizonyítéka: A társadalmi háttér. A szabadkőműves mozgalom nagyon kis réteget érintett meg. Az 1848/49-es szabadságharcban sokkal többen vettek részt, saját (!!) érdekeik védelmében.
Negyedszer: Maga hamis történelemről beszél. Vártam, hogy mikor tudjuk meg, Petőfi igazából egy aljas hazaáruló, de ez nekem sehol nem jött át. Maga állítja, hogy tagja volt egy társaságnak. Igen, értjük, tegyük fel igaza van. És? Akkor ő már nem a magyar szabadságért harcolt? Mert? Erre nem kaptunk választ.
Ötödször: Kommunista kiáltványhoz köze van. Nos, magyarra először 1896-ban fordították, de Petőfi biztos sok közöst talált akkor is benne (Ohh, nem, addigra meghalt.) Vagy biztos franciául olvasta. Mert biztosan tudjuk, hogy kitűnően beszélte a nyelvet (Ismét nem tudunk ilyenről). Sőt, az is biztos, hogy Angliából megérkezett a hír, szimpla 20-egynéhány napon belül. (Nem volt internet). Amúgy a kommunista kiáltvány a proletárforradalomról szól..Magyarországon ekkor még nincs munkásréteg. De Petőfi biztos sokat merített belőle, ezért van tele munkáskövetelésekkel a 12 pont (Ohh, hogy nincs benne egy sem? Nahát..)
Összefoglalva: Lehet magyar-gyalázni itt, talán még jogos is, ha igaza van, de kérem: Bizonyítsa be! Mert az Ön írásából csak az jön le, hogy Petőfi szabadkőműves volt, (ha igaz), de az már nem, mivel ártott ezzel hazánknak.

Bobkó Csaba írta...

Kedves nemtudomki, először is döntsd el, hogy tegezel, vagy magázol, annyi biztos, hogy én tegezlek. Idetévedtél, mert valahol a fészbukon linkelték ezt az egy régi bejegyzésemet Petőfiről, de ha a Petőfi tag-re kattintasz, itt van 20 hozzá is kapcsolódó bejegyzés, melyekben nem egy, hanem sok aljas, vérszomjas, pokoli kegyetlenkedésről ábrándozó versét elemzem. Meg az egész felforgatást. Ha tudod, vitasd az ezekbe szereplőket, bár nekem nem tűnsz felkészült, komoly vitapartnernek, csak egy konformistának, aki elhiszi, ami a fősodor tekintélyektől jön.

Bobkó Csaba írta...

A bejegyzésekben sok szó esik róla, hogy 48-ban Európa-szerte, Magyarországon is tökéletesen ismert fogalom volt a kommunizmus. A wikipédiára csak jól dokumentált cikkek esetén hivatkozok, ahol a wiki cikke megadja korrekt forrásait. Mellesleg én nem tartom a wikit komolytalannak, elég jó szakmai kontroll van a magyar szerkesztők körében. Persze akadnak torz cikek, de ezek épp a nálunk fősodor kurucos torzításokat követik el. Viszont a történettudomány fokozatosan meghaladja ezt és ez a wiki cikkeinek változásán is látszik. Általában sokkal többet hivatkozok közvetlenül történészek, irodalomtörténészek műveire. Marx és Engels közvetlen kapcsolatban állt a magyar forradalmárokkal. Marx a pákozdi csata előtt pár héttel Bécsben agitált egy hétig, ahol elég sok magyar forradalmár volt akkoriban. Szemere az emigrációban még közös borkereskedést is próbált indítani Marxszal és Engelsszel. A kapcsolat ismert, lehetnek még lappangó titkok, szerintem sokkal erősebb volt az összefüggés, mint amit ma ismerünk, de az se kevés.