"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2012. október 12., péntek

Finnugratás II - A Nagy Finnugor Összeesküvés irányítója: egy Habsburg-ellenes KOPONYA

Az előző részben (Finnugratás, Habsburg ármány ) láttuk, hogy a finnugor-elmélet kizárólagos tudományos elfogadottságát valóban egy "összeesküvés" keretében érte el Toldy Ferenc kapcsolatrendszere és kreatúrái segítségével. A tények ennyiben még alá is támasztják a prot-kur csapat vádjait, hogy a tudományos kutatást politikai célból megerőszakolták. Prot-kurék azonban a Habsburgokat vádolják ezen erőszak elkövetésével, a történelemhamisítás kitervelésével, azzal, hogy ezúton akarták elvenni a magyarság öntudatát. Most nem foglalkoznék azzal, hogy valóban demoralizáló-e pl. a finnek rokonának lenni bármilyen téren, tekintettel a kis nép történelmének 19-20. századi sikersztorijára, vagy az észtekének, mégha az ő sorsuk valamivel tragikusabb is volt egy időben.

Most vizsgáljuk meg azt, ki volt Toldy, az összeesküvés irányítója, vajon a Habsburgok megbízásából avatkozott-e be nyelvünk és őstörténetünk tudományos kutatásába?

Kár, hogy még nem folytattam tovább a "Kik voltak a magyar illuminátusok" sorozatot, mert így most kénytelen vagyok e részben speciális témájú bejegyzésben egyúttal annak a sorozatnak a negyedik részét is elkövetni...

Nomen est omen. Schedel (Koponya) Ferenc, az Illuminátus Helytartó
Vágjunk a közepébe, nézzük, hol állt Schedel-Toldy a "Haladók" és "Reakciósok" harcában, ahol a Reakció elsőszámú jelképei a magyar hadszíntéren természetesen a Habsburgok!:

"Az Athenaeum, Bajza, Vörösmarty és Toldy folyóirata, több volt, mint pusztán szépirodalmi lap, bár e tekintetben is a legkiválóbbak egyike, és színvonala megközelíti az Életképekét és a Nyugatét; jelentősége mindenekelőtt abban áll, hogy a reformkor egy szakaszában a hazai szellemi erők teljességének fókusza volt, az a műhely, ahonnan a polgári átalakulás liberális ideológiája szétáradt, s munkába vette a közvéleményt, oly eredményesen, hogy hatására nézve csak a Budapesti Szemle, fénykorában, és a Huszadik Század vetekedhetik vele."

"Bajza és szerkesztőtársa érdeme, hogy folyóiratukat a szabadelvű ellenzékiség orgánumává tudták fejleszteni. Vezetőjüknek büszkén vallották a rációt, a felvilágosult észt, ennek nevében tiltakoztak "a feudál rendszer képtelenségei" ellen, és meggyőződésük volt, hogy – mint Vajda Péter írta – a polgárosodás, "a munka győz a penészes kiváltságokon". Ha maguk nem beszélhettek, külföldi tekintélyeket sorakoztattak fel. Idézték Franklin elítélő véleményét a nemesi rendről; francia forrásból azt a gondolatot, hogy "az egyenlőség lépcsőnkénti kifejlése ... emberi hatalommal nem korlátozható"; és Pölitzcel cáfolták, hogy "a polgári s politikai szabadság eszméje ... ártalmas s veszedelmes". A feudalizmus nyűgeitől fejlődésükben gátolt országokkal szembeállították – mint már Bölöni Farkas Sándor – az amerikai szabad státusok hatalmas föllendülését, s ebben Tocqueville járt a kezükre: az új világ társadalmáról írt könyvéből"

"De az mindenesetre az Athenaeum érdeme, hogy szórványos és többnyire ingerült híradások után elsőként fordult komoly érdeklődéssel a szocialista elméletek felé."

"...a folyóirat páratlan eredményt mutathat fel: a szabadelvűséget olyannyira általánossá tette a közvéleményben, hogy ellenzéki lap létére szinte hivatalos tekintéllyel bírt, mely ellen csak egy törpe minoritás ágaskodott, és rövid idő alatt a nemzetnek olyan szellemi vezérkarát alakította ki, mely bízvást vállalhatott nagyobb és – noha ekkor még senki sem gondolt rá – majdan forradalmi feladatot is."  
A "Kik voltak a magyar illuminátusok" sorozatban láttuk hogy az egész világot uralni készülő (és e téren sikeres) illuminátus mozgalom összeurópai célkitűzésének megfelelően nálunk is a hagyományos Rend lerombolását, a Trón és Oltár támadását, a királyi tekintély erodálását tűzte ki célul, annak alaptalan démonizálásával, zsarnokinak rágalmazásával, miközben a terrort alkalmazó illuminátus forradalmi mozgalmak voltak igazán zsarnokiak, népelnyomók. Ennek keretében főleg a fiatal értelmiség agyát igyekeztek (sikerrel) telerakni a lázadás eszméivel. Láttuk, hogy a felforgató mozgalom behatolási eszközéül az irodalmi és tudományos társaságokat, az önképzőköröket, az iskolákat, a sajtót és a könyvkiadást választotta, kiemelten ott, ahol a szabadkőművesség, elsőszámú "lova" tiltott volt, mint nálunk.
"Nézeteinket divatossá kell tennünk minden művészet által - fiatal írók segítségével kell terjesztenünk őket az emberek között. (...) Gondoskodnunk kell róla, hogy íróink nagy hírverést kapjanak, a kritikusok pedig ne írjanak róluk rosszat, ezért minden eszközzel törekednünk kell a kritikusok és újságírók megnyerésére, valamint a könyvárusokéra, akik idővel be fogják látni, hogy érdekükben áll mellénk állni."(John Robison: Bizonyítékok egy összeesküvésre:   II. fejezet: Az illuminátusok  109.old.)
"Rendünk nagy ereje az álcázásban rejlik, soha, sehol ne szerepeljen saját nevén, mindig rejtőzzön el egy másik név, egy másik tevékenység mögé. Semmi nem alkalmasabb erre, mint a szabadkőművesség három alsó fokozata, a közönség megszokta őket, keveset vár tőlük és ezért nem figyel rájuk. Ezután a legmegfelelőbb céljaink számára egy tudományos, vagy irodalmi társaság, és ha nem létezne szabadkőművesség, ezt a fedőszervet kellene alkalmazni; és ez sokkal többet nyújthat, mint egy álca, ez egy nagyerejű gépezet lehet a kezünkben. Olvasókörök és könyvtárak alapításával, melyeket mi igazgatunk és ellátunk műveinkkel, arra irányíthatjuk a köztudatot, amerre akarjuk.

Hasonló módon kell megpróbálnunk befolyást szerezni a hadiakadémiákon (ennek hatalmas következménye lehet), a nyomdavállalatokban, könyvkereskedésekben, röviden minden intézményben, melynek bármilyen hatása van az emberek tudatának alakítására, szervezésére, vagy akár irányítására: a festészet és metszetek kiemelt figyelmünket érdemlik."
"Egy Irodalmi Társaság a legmegfelelőbb formája Rendünk meghonosításának egy olyan országban, ahol még nem vagyunk jelen." (112.old.)

Kulcsszerepe volt ebben az említett irodalmi és tudományos társaságok illuminátus vezetőinek, a felforgatás Helytartóinak, akik a weishaupti terv keretében gondoskodtak arról, hogy az irodalomban és a tudományban csak az ő eszméiket elfogadó, terjesztő szerzők érvényesülhessenek, ellenlábasaikat pedig elgáncsolják.
"Ha egy író bármit ír, amivel sikere van, és az önmagában helyes, de nem esik egybe terveinkkel, meg kell próbálnunk az oldalunkra állítani, vagy be kell feketítenünk.” (John Robison: Bizonyítékok egy összeesküvésre:   II. fejezet: Az illuminátusok, 111.old.)
E terv megvalósításának volt része többek között Petőfi tehetségének felhasználása is a rombolás demagóg propagandája, közte a királyellenes propaganda céljára, ennek bemutatásával indult a magyar illuminátusok-sorozat. Általánosságban a "Felvilágosodás" első hazai képviselőitől 1848-ig terjedő időszak magyar irodalma, színháza és a vele összefonódó tudományos élete az idézett illuminátus programnak megfelelően nagyrészt a lázadás, felkelés, forradalom, az összeurópai polgárháború hazai előkészítéséről szólt, ezért van tele a kor hazai irodalma is királyellenes felkelőkkel, merénylőkkel: csak kiragadva: Bánk Bán, (a majd csodásan Edvárd királlyá is átalakuló) Kont, a magyar kártyán szereplő Tell Vilmos (Habsburg-ellenes kitalált "szabadsághős"!) stb. stb. Az Illuminátus Helytartókat is feltáró sorozatban legutóbb Kazinczyig jutottunk.

Idézzünk egy fontos pillanatot a sorozatban már megidézett, szabadkőművességével is elbüszkélkedő irodalomtörténész szerzőnek a Kazinczy irodalmi-politikai HÁLÓZATSZERVEZÉSÉT bemutató cikkéből, melyben kifejti, hogy a Helytartó (ez az én kifejezésem, nem Szigetié!) a szabadkőműves kapcsolati hálóra támaszkodva folytatott irodalmi-politikai szervezőtevékenységet:


"...a két úr az idős Kazinczy Ferenc és a nála jóval fiatalabb Kisfaludy Sándor. Számomra kissé komikus, teátrális távolságból, mintha két ügyetlen balett-táncos lennének, mintha öles tánclépést tennének, egymás felé fordulnak, és kezet ráznak egymással. Kazinczy átadja az irodalmi vezér szerepét a következő nemzedéknek."

"Átadom a stafétát..."
Kazinczy Ferenc első találkozása Kisfaludy Károllyal.
Kőnyomat. Orlai Petrich Soma 1859-ben készült festménye után


A fiatal nemzedéknek csakhamar zászlóvivője is akad: Kisfaludy Károly, akinek nevére nemcsak bátyjának költői dicsősége vet fényt, hanem első drámájának („Tatárok Magyarországon” 1819) eleddig páratlan sikere. 1822-ben Auróra címen évkönyvet indít meg, mely csakhamar az új irodalom: a magyar romantika úttörő orgánumává válik. Ide írja műveit Vörösmarty Mihály, aki beváltja évtizedek magyar irodalmi álmát és megteremti a honfoglalás hősi eposzát. Szentimentális, németes ízű versekkel szerepel Bajza József, akiből nemsokára félelmes kritikus válik. Egyelőre a másoló diák szerepét játssza Toldy Ferenc, egy német polgári család ivadéka, aki első jelentős művét, a magyar irodalom első összefoglaló történetét, német nyelven jelenteti meg. (Bizonyára még nem tud elég jól magyarul... BCS)
"1830, Széchenyi „Hitel”-ének megjelenési éve jelentős változásokat idéz elő az irodalmi életben. November 17-én ünnepélyes keretek közt kezdi meg működését a Magyar Tudós Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia. Általa Pest szellemi irányító szerepe döntő megerősítést nyer. Négy napra rá Kisfaludy Károly kezéből kihull a vezéri zászló. Nemsokára Kazinczy Ferenc is követi őt a halhatatlanságba. Az irodalmi vezetés terhes örökségét Kisfaludy legközelebbi barátai, Vörösmarty, Bajza, Toldy vállalják. 
A Triumvirátus Kisfaludy halálos ágyánál. "Átvesszük a stafétát..."
E triumvirátus az irodalmi életben csakhamar korlátlan hatalomra tesz szert. 1835-ben kibuktatja az arisztokraták kegyeltjét, Döbrentei Gábort az Akadémia titkári székéből és Toldyt ülteti helyébe. 1836-ban megteremti a Kisfaludy-Társaságot, az Akadémia szépirodalmi párjaként, mint a magyar költők és írók legmagasabb nemzeti fórumát. Bajza átveszi a Nemzeti Színház igazgatását, mely – régi nemzeti vágy beteljesüléseként – 1837-ben nyílik meg, Vörösmarty prológjával. Ugyanakkor a három barát megindítja az Athenaeumot, a magyar irodalom egyik leghatásosabb folyóiratát, melynek ítélkező szava hat éven át dönt költői értékek és sorsok felett." 
("A hazai német intelligencia így lelkileg magyarrá válik a hatalmasan fellendülő magyar szellemi élet hatása alatt, mielőtt még a nyelvet tökéletesen elsajátította volna. A hazai német nyelvű napilapok és folyóiratok szerkesztőségeiben most már nem németek, hanem német műveltségű zsidók ülnek. Ezek vállalják a közvetítést a német és a magyar kultúra között. A könyvkiadás egyelőre még a németség kezében marad."  Mindez az "emancipáció" előtt!!! BCS)

"Így a legifjabb nemzedék, mely első szervezkedésében „Fiatal Magyarországnak” nevezi magát, nem kell írói pozíciókat megostromolnia: tág ajtókat talál Pest szellemi és politikai feszültségektől fűtött légkörében."
"Ennek a nemzedéknek öntudata már igen korán kialakul, mégpedig az e korban megszervezett iskolai önképzőkörökben. Míg az iskolák ódon szervezetük, latinos szellemük és nyelvük következtében mindjobban elmaradnak a magyar szellem fejlődésétől, az önképzőkörök ifjúságukat az életre nevelik. Itt ismerkednek meg a gyermekifjak Vörösmarty, Bajza, Kölcsey költészetével, itt kezdik első szárnypróbálgatásaikat. A pápai önképzőkör büszkesége Petőfi és Jókai, Eperjesen Sárosy Gyula, Kerényi Frigyes vezérkednek, Debrecen, Sárospatak, Kolozsvár kiadványaikkal tűnnek fel. Az önképzőkörök felveszik az összeköttetést egymás közt, de kapcsolatot teremtenek a pesti irodalmi élettel is. Valóságos „csodagyermekek” kerülnek ki körükből. Jókai 17 éves korában drámát ír a Nemzeti Színház pályázatára és dícséretet nyer, Gyulai Pál 16 éves, amikor Bajza első verseit kiadja, Petőfi Sándor – akinek életét a sors vajmi rövid időre szabta – húszegynéhány éves korában már világhírnévre tesz szert, Tompa Mihály is korán érvényesül."
Emlékszünk:

Weishaupt: "Nézeteinket divatossá kell tennünk minden művészet által - fiatal írók segítségével kell terjesztenünk őket az emberek között."

„A jelölteket nem tudom felhasználni jelenlegi állapotukban, hanem át kell gyúrnom őket.”  A fiatalság alakítható a legkönnyebben. " ( Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak 237.old.)

Az eszmeterjesztést csak elősegítik a diák egyletek, ahol olvasásra, vívásra, játékra vagy pusztán kicsapongásra gyűlnek össze a tanulók.  Az illuminátusok beszivárognak az ilyen csoportokba és propagandájuk terjesztésének melegágyaivá teszik őket.
A szervezethez tartozó professzorok első sorban a tanulóik jellemét veszik szemügyre.  Ha a diák élénk gondolkodásról és buzgó képzelőerőről tesz bizonyságot, a szekta tagjai azonnal kinyúlnak felé és a zsarnokságról, önkényuralomról és az emberek jogairól duruzsolnak füleibe.  Mielőtt még bármi jelentőséget is csatolhatna e szavakhoz, ahogy évei telnek, a számára kiválasztott könyveket olvasva és értekezéseket hallgatva, fiatal agyában kifejlődnek az elültetett csirák.  Hamarosan forrni kezd képzelete és a történelem és csodás hagyományok felhasználásával a legvégsőkig fűtik lelkesedését és mielőtt még a titkos szervezetről hallana, máris az uralkodó bukásának elősegítése tűnik a legszentebb dolognak számára. ( Nesta Webster, 274-278. old.)  

Majd 1849 után:
"Bajza tébolyodottan jár, míg csak szenvedéseitől – Vörösmartyval együtt – meg nem váltja a halál. Czuczor a kufsteini börtön bilincseit hordozza, csak az egy Toldy folytatja rendületlenül életművét, mint a magyar irodalomtörténetírás megteremtője és – diktátora."
A Triumvirátus legravaszabb, erkölcsi érzékkel, lelkiismerettel nem sújtott tagja, Toldy nem exponálja magát 48-49-ben, hogy szürke eminenciásként immár az általuk is elősegített katasztrófa bűntudatától összeomlott társak nélkül egymaga uralkodhasson az irodalom és tudomány felett, utóbbit az illuminátusok világméretű terveibe valahogyan illeszkedő finnugrisztika uralkodó pozícióba menedzseléséhez is felhasználva (lásd a finnugratási sorozat előző részét).

Toldy a nem utolsó sorban a globális felforgatók által gyűlölt, lerombolni kívánt Régi Rend egyik fő támasza, a Habsburg-dinasztia uralmának megdöntésére  szervezkedő mozgalom egyik legfőbb vezetője, szürke eminenciása évtizedeken keresztül.

Tehát a finnugor elmélet uralkodó pozícióba helyezése nem a Habsburgok, hanem legádázabb ellenségeik műve.Előző rész:
Finnugratás, Habsburg ármány

Következő rész:
Finnugratás III - A valódi "Habsburg-tananyag" a magyar őstörténetről

8 megjegyzés:

Bobkó Csaba írta...

Tessenek hozzászólni! Kurucok, labancok, tessék, tessék, csak rajta!

Névtelen írta...

Heló!

Névtelen írta...

Ügyes!
Mi munka van egy harmadik utas párt kitaposásában...

Névtelen írta...

Alapjaiban rombolsz le egy nemzetet.
Nem akarok "biboldó" lenni, ezért most nem minősítem a tevékenységedet.
(az írástudók árulása...pro/kontra)

Bobkó Csaba írta...

Tehát szerinted a nemzet alapjait hazugságok képezik, a tények ismertetése pedig lerombolja ezt a nemzetet? Magam részéről egy ilyen nemzetet nem sajnáljék. Remélem, a magyar nemzet nem alapul illuminátus propagandahazugságokon.

Névtelen írta...

Itt van leírva, kik hamisítottak.
Fischer Károly Antal-A magyar őstörténetírás hanyatlása

talpas írta...

A blogolót nem kell komolyan venni.Öngyűlölő zsidókommunista.Írásai semmit nem érnek,a Magyar történelmet nem ismeri.Viszont grafomán pszihopata,nyugdíjas vagy munkanélküli.Magányos,és mérhetetlen reménytelen élethelyzetben él.Csak egy pici még és bekattan.Pusztítani fog,kérdés csak az,ki ellen fordul,önmaga,vagy mások ellen.Talán nem tudjuk meg,bár nem is érdekes,az origot,indexet is el lehet viselni.

gyuri55 írta...

Kedves Talpas! Akkor Te miért veszed komolyan? Miért foglalkozol vele és mondanivalójával? Bennünket akarsz megóvni tőle? Kérlek, bízd ránk a dolgot.