"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. március 14., csütörtök

1848 Romboló Géniuszai: Petőfi-Marx-Lucifer


Március 15-i "ünnepi bejegyzéssorozatom" előző része:  Három Tavasz - sőt négy! 1848, Marxius Idusa


"Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a cár, Metternich és Guizot, francia radikálisok és német rendőrök."

Karl Marx, Frederich Engels:  A Kommunista Párt Kiáltványa,  1848.február 15.


Marx és Engels, a Népek Tavasza kitörésének jeladói mindjárt a Kiáltvány és a lázadás elején világossá tették a szereposztást, hogy ki kivel van a Világforradalomban.

Korábbi bejegyzésekben feltettem a kérdést, hogy vajon " Petőfi csak a forradalmi, jakobinus, vagy netán az 1848-as Kommunista Kiáltványhoz is kötődő eszmék lelkes híve volt, ami nem kis karrier- és becsvággyal párosult nála, vagy pedig egy az egyben volt szervezeti kapcsolata is a világszétverő mozgalmakkal, konkrétan a szabadkőművességgel." A szervezeti-titkostársasági  kapcsolat lehetőségeivel ugyan csak később fogok foglalkozni, azonban egy kis célirányos összehasonlító elemzés mindjárt konkretizálja az összefüggést a Petőfi-életmű és a misztikus nihilista világpusztítás ideológiai forrásai között.

Korábban láthattuk, hogy Petőfi műveiben tipikus illuminátus programpontok tükröződnek, hogy verseiben kabbalai motívumok tűnnek fel, hogy képviselője egy tipikus nihilista-sátánista eredetet sejtető vérkultusznak, vérontáskultusznak. Jeleztem, hogy a gnosztikus alapú felforgató mozgalmak Voegelin-féle definíciója alapján Petőfi tipikus gnosztikus forradalmár, ennek bizonyítékait verseiben egy későbbi bejegyzésben tervezem feltárni. 

A jelen bejegyzésben bemutatott kapcsolat felismeréséhez több szempontból is fontos iránymutatónak bizonyult Wurmbrand zseniális könyve a sátánista Marxról. Mindjárt kezdetnek fontos párhuzam, hogy amint a kommunista ideológia megteremtői és a nemzetközi forradalmi mozgalom vezetői nem gondolták komolyan az elnyomottak felszabadítását, azt csak demagóg, megtévesztő retorikaként hangoztatták ilyet sötét céljaik érdekében, éppúgy a magyar reformkor és 1848-49-es forradalom és önpusztító belháború legfőbb, tudatos mozgatói, vezetői is egészen romboló valódi célokat rejtettek el a szabadság-demagógia mögött, vagy ilyen célokat követők ügynökei, kreatúrái voltak. Petőfi a tudatos nihilista példája, Kossuth az ügynöké, aki szintén jól tudhatta, kiknek dolgozik. Mai, megrendíthetetlennek tűnő hőskultuszuk tragikusan ellentétes a nemzeti érdekkel és azzal, hogy a történelem az élet tanítómestere lehessen számunkra, mai problémáink megoldásához adhasson útmutatót, hiszen ehhez a valódi történelmet kellene ismernünk, nem a manipulatív legendákat.

Ahogy Marx sem felszabadítani akarta a kizsákmányoltakat, hanem a régi gnosztikus-kabbalista cél szerint elpusztítani az emberiséget, a teremtés művét, éppúgy Petőfinek sem volt fontos se a magyar haza, se a magyar nép valódi érdeke, ő is az embergyűlölet és emberpusztítás pokoli eszméjének, vallásának bűvkörébe került.

A bejegyzés folytatása

Wurmbrand Marx sátáni, világrombolást áhító ifjúkori versei és drámája elemzése során rámutat, hogy Marx - diákkori becenevén "A Romboló" - nyilvánvalóan ismerte a hírhedt "libertinus" nihilista, a szadizmus névadója, de Sade márki munkáit, ami tükröződik e korai írásaiban, vagyis egyazon sátánizmus történelmi irányzatához tartoztak:
"Vagyis Marx is csak a Sátán szócsöve, amikor A kétségbeesett invokációja c. versében kimondja: 'Bosszút akarok állni Azon, aki a magasban uralkodik.'
Hallgassuk az Oulanem végét:
Ha van Valami, mely elemészt,
Közepébe ugrok, ezáltal lerombolom a világot —A világot, mely köztem és a Mélység között magasodik
Szilánkokra zúzom kitartó átkaimmal

Nyers valója köré vetem karjaimat: Velem ölelkezve a világ némán kimúlik, És akkor lesüllyed az abszolút semmibe, elpusztulva, létezés nélkül —  Ez élet lenne a javából!
Marxot valószínűleg  de Sade márki szavai ispirálták:
'Utálom a természetet. Szeretném szétvágni földgömbjét, megakadályozni keringését, leállítani a csillagok körzését, kidönteni a térben lebegő bolygókat, lerombolni, ami a természetet szolgálja, védeni, ami kárt tesz benne — egy szóval: tevékenységemmel ártani akarok neki... Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására. Ezek bűnök lennének a javából!'
Marx és de Sade ugyanazokat az eszméket propagálják. A becsületes emberek, akárcsak az isteni sugallatra hallgató emberek gyakran igyekszenek embertársaikat szolgálni olyan könyvek írásával, melyek növelik azok tudását, javítják erkölcseiket, vallásos érzésekre serkentik őket, vagy legalább kikapcsolódást és szórakozást nyújtanak. Az ördög az egyetlen lény, amely kiválasztott szolgálóin keresztül szándékosan csakis rosszal táplálja az emberiséget.
Az Oulanem-ben  Marx azt teszi, amit az ördög tesz: az egész emberi nemet kárhozatra szánja."
És épp erre szánja az emberiséget Petőfi is! Alábbi verseit olvasva nem szabadulhatunk az érzéstől, hogy jól ismerte Sade és Marx írásait, verseit és azoknak a teremtett világ elleni agresszióját fogalmazta újra, a teremtést a gonosz Demiurgosznak tulajdonító és ezért gyűlölő gnosztikusok ősi vágyait visszhangozva:
Egy fiatal íróhoz

Jőj és ontsd lelked villámait,
S lángjaikkal gyujtsd föl a világot;
Rendűljön meg a föld, amidőn
Mennydörgő jelszódat elkiáltod.

Pest, 1845. szeptember 10-24. között
Hegyen ülök
Ősszel szép csak a természet énnekem,
A haldokló természetet szeretem.
(...)
Szeretném, ha vadfa lennék erdõben,
Még inkább: ha tüzvész lenne belõlem;
Elégetném ezt az egész világot,

Mely engemet mindörökké csak bántott.

Pest, 1845. október 16. - november 25. között
Az őrült

Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról.
Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.
Még várok holnapig;
Ha holnap sem lesz a végitélet:
Beások a föld közepéig,
Lőport viszek le
És a világot a
Levegőbe röpítem
... hahaha!

Szalkszentmárton, 1846. január
(a vers Petőfi gnosztikus hitvallása, ez megér majd egy külön elemzést!) 

És a világot a
Levegőbe röpítem... hahaha!
 HA JŐNE OLY NAGY FERGETEG

Ha jőne oly nagy fergeteg,
Mely meghasítná az eget,
És e hasitékon át
A földgolyót behajítaná!

Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt
E világromboló misztikus nihilizmus egy fontos korábbi képviselője természetesen Jacob Frank zsidó szektája, amely, mint Gershom Scholemtől tudjuk, a modern kor hajnalán látszólagos marginalizáltságával, a judaizmusból kiközösítettségével szemben valójában a zsidó szellemi elit titkos fősodrává vált. És - de ezt már nem Scholem írja, bár nyilván tudott róla - részben a haszid misztika közvetítésével a modern globális kultúra 19-20. századi "elzsidósítása", de még inkább a korábbi civilizációk értékrendje szétbomlasztása folyamatának legfőbb szellemi forrása lett.
Paweł Maciejko "A frankizmus"

"Az Élethez Vezető Útnak van egy mélyen apokaliptikus jellege is; ez nemcsak a kialakult intézmények lerombolását foglalja magában, hanem a teremtés világának abszolút megtagadását is, a látható világegyetem teljes építménye lerombolásának megkísérlése formájában."
Természetesen a frankizmus is gnosztikus alapokon állott:
Wikipédia - Frankizmus

Netanel Lederberg szerint Frank egy gnosztikus filozófiával rendelkezett, melyben volt egy "igazi Isten", amelynek létezését eltakarta egy "hamis Isten". Ez az "igazi Isten" csak a "hamis Isten" által teremtett társadalmi és vallási struktúrák totális lerombolása útján volt feltárható, ami teljes antinomianizmushoz, törvénytagadáshoz vezetett. Frank számára már a jó és a gonosz közötti különbségtétel is egy, a "hamis Isten" által kormányzott világ terméke.
 (E törvénytagadás és filozófiai forrása Petőfi számára közvetítése kapcsán lásd a következő részben Heine "nagy kőtábla-rombolását")

Ezt a frankista világrombolási elvet fogalmazza meg Petőfi a korábbi példákon túl alábbi őrjöngésében is,  melynek vérontáskultuszos perverziója mellett eltörpül a felgyújtott Róma lángjait megéneklő Néró legendabeli alakja:
A GYÁVA FAJ, A TÖRPE LELKEK...

Mit mondotok, mit tesztek akkor,
Ha a világnak sarkai
Földindulástul, mennydörgéstül
Tőből meg fognak ingani
,
Ha összevesz, mint négy vadállat,
És pusztít mind a négy elem,
S én vérbe mártott lantomat majd
Véres kezekkel pengetem!

Pest, 1848. május
(Beugrik az Internacionálé sora, "A Föld fog sarkából kitörni..."!) Természetesen "gyáva faj", "törpe lelkek" (máshol "sehonnai bitang emberek") mindazok, akik nem vágynak a nihilista költőhöz és elvtársaihoz hasonlóan a világmindenség elpusztítására, vagyis Petőfi szerint ilyen alacsonyabbrendű embertársai túlnyomó többsége! Ez a gnosztikus forradalmárok tipikus elidegenedésének jele a társadalomtól, a világtól, melyre csak demagógiából, hazugul hivatkoznak, valójában megvetik és vesztét kívánják. Tulajdonképpen őszinte volt a költő, amikor szabadszállási választóit "hitvány embereknek" nevezte választási kampányröpiratában, csak épelméjű nem volt, ha csodálkozott, hogy erre kaszával-kapával zavarták el a választókerületből. Akkor hazudott, amikor "A néppel tűzön-vizen át" lózungját hirdette - hacsak nem arra gondolt akkor is, hogy tűzbe-vízbe vezeti a népet, hogy ottpusztuljon, Marx fenti példája nyomán...

A gnosztikus, társadalomtól elidegenedett "amorális szupermen-elit" (Norman Cohn kifejezése) tipikus képviselőjének embergyűlölete Petőfi nemegy versében jelenik meg hajmeresztő módon:
APÁM MESTERSÉGE S AZ ENYÉM

Mindig biztattál, jó apám:
Kövessem mesterségedet,
Mondtad, hogy mészáros legyek...
Fiad azonban író lett.
Te a taglóval ökröt ütsz,
Tollammal én embert ütök - -
Egyébiránt ez egyre megy,
Különböző csak a nevök. 


Pest, 1845. január
HÁNY CSEPP VAN AZ ÓCEÁNBAN

Hány csepp van az óceánban?
Hány csillag az égen?
Az emberiség fejin hány hajszál van?
S hány gonoszság szivében?

Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt
 NEM SŰLYED AZ EMBERISÉG...
Nem sűlyed az emberiség!
Ilyen gonosz vala rég,
Ilyen gonosz már kezdet óta...

Hisz különben nem kellett vóna
Százféle mesét,
Eget, isteneket,
Pokolt és ördögöket
Gondolni ki, hogy zaboláztassék.

Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt
MIDŐN A FÖLDÖN

Midőn a földön még csak pár ember vala,
Már meghalt egyik a másiknak általa.
Ábelt megölte Kain.
Ha a világ végén majd újolag
Két ember lesz a föld határain,
Ők is bizonnyal így egymásra rontanak,
S az, aki megmarad ott,
Nőül fog venni egy vadállatot.
Talán e vadállatnak méhibül
A réginél szelídebb emberfaj kerül


Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt
Fel sem tűnt az ifjú forradalmárnak, hogy ő ezt a "gonosz" emberiséget, honfitársait épp azért ostorozza, vádolja lépten-nyomon gyávasággal, hitványsággal, mert túlnyomó többségük békés termelő munkát végez és családi életet él, eszébe sem jut "szelíden" kiontandó vértengerekről, a világ összedőléséről, királyok, osztályellenségek és másként gondolkodó "belső bitangok" kiirtásáról ábrándoznia  - százezerszám! - ahogy ő és maroknyi összeesküvő társa teszi a gnosztikus-millenarista amorális szupermenekből álló önjelölt elit tagjaként...

Hogy kik a törpék, a férgek és kik a szellemóriások, a fénylények, a szupermenek, akikre természetesen másféle erkölcsi szabályok érvényesek, mint a porban nyüzsgőkre, afelől nem hagy kétséget e tömör gnosztikus ön-apoteózisban:

KIK A FÖLD ALACSONY PORÁBÓL

Kik a föld alacsony porából,
Mit minden féreg gázol,
A naphoz emelkedtek,
Ti szárnyas, óriás lelkek!
Hogy van, hogy titeket a törpe világ
Mindig kicsínyeknek kiált?...
Természetes! hiszen a tölgy a bérceken
Kisebbnek tetszik, mint a fűzfa idelenn

Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt

De nem elég a saját magasabbrendűség tudata, a porban maradtakat, az egész világot gyűlölni és büntetni kell:
A VILÁG ÉS ÉN

Megvetésem és utálatomnak
Hitvány tárgya, ember a neved!
A természet söpredéke vagy te,

S nem király a természet felett.
A teremtés legutósó napján
Alkotott az isten tégedet,
Elfáradt már ekkor a munkában,
S így jelessé nem teremthetett

Szeretélek téged egykor, s szívem
Veled hű szövetséget köte,
Megvetésem és utálatom lett
E szövetség kettős gyermeke;
Jól ismerlek, te nem érdemelsz mást,
Nem, mint megvetést s utálatot...

Szolgazsarnok! vagy nyalod más talpát,
Avvagy talpad mással nyalatod.

S azt hiszed tán, te nyomoru pára!
Mint te, én is olyan rab vagyok?
Azt hiszed, hogy én dicséretedre
Vagy gyalázatodra hallgatok?
Azt hiszed, hogy tettben és irásban
Engem aggódásnak férge rág,
És szorongva kérdezem magamban:
Mit fog erre szólni a világ?

Hidd, ha jónak látod; ámde tudd meg:
Én nem függök tőled semmiben,
Amily útat választott magának
Lelkem, rajta egyenest megyen.
És ha tetszik engem fölemelned,
Ám emelj föl, mint bálványodat;
Ha fölültetsz fejed tetejére,
Majd kirúgom szolgafogadat


Pest, 1845. január

"Marx és a Sátán" - Petőfi és a Sátán!


A már látott közös világrombolási motívumot kiegészítve az előző versekben tomboló embergyűlölet és gonosz uralkodási vágy mintája, tanítómestere is lehetett az ifjú sátánista Marx, újra Wurmbrand könyvéből ("Marx és a Sátán") idézek:
Marx: A kétségbeesett invokációja

Így egy isten elragadta tőlem mindenem
Átokban és a küldetés kínpadján.
Összes világai visszavonhatatlanul elmúltak!
Csak a bosszú maradt nekem!
A magasba, a fejek fölé építem trónomat,
Jegesen rémisztő lesz a csúcsa.
Korlátja babonás rettegés legyen.
Udvarmestere a legsötétebb agónia

E szavak: “A magasba, a fejek fölé építem trónomat” és a vallomás, hogy aki e trónon ül, csak rettegést és agóniát fog árasztani magából, emlékeztet minket Lucifer büszke dicsekvésére:

"Én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat" (Izajás 14:13)
Az idézett rész kicsit hosszabban Izajás könyvéből:

Iz 14.12 Hogy is hullottál le az égből, te fényes csillag, hajnalnak fia? Hogyan buktál a földre, te, aki szolgaságba döntötted a nemzeteket?
Iz 14.13 Azt gondoltad magadban: én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat. Az egybegyűlés hegyén telepszem majd meg, messze fenn, északon.
Iz 14.14 Felszállok a felhők magasába, hasonló leszek a Fölségeshez!

Marx ifjúkori művére emlékeztet az is, ahogy Petőfi ezt a luciferi szerepmodellt követi alábbi versében:
Képzetem

Még mit nem mondanak!
Hogy az én képzetem
Alant jár, magasra
Föl nem röpíthetem.
Lent jár a föld szinén,
Ha ugy tartja kedve,
Sőt a föld alá is
Van gyakran sülyedve;
Mint buvár, sülyed a
Mélységek mélyére,
A legmélyebb tenger:
A szív fenekére.
De ha mondom neki:
„Szállj a magasra fel!”
Felszáll
s a légben, mint
Pacsirta, énekel.
S ha ekkor biztatom:
„Még följebb, képzetem!”
Vele a sasokat
Rendre megkergetem.
A sas mind elfárad,
De nem fárad ő el,
Egy utat kezd a leg-
Magasabb felhővel.
És a felhőknek sem
Társa ő sokáig
,
Egyenest fölfelé
Tör az ég boltjáig,
És ha ekkor épen
Napfogyatkozás van:
Az elsötétedett
Nap mellett elsuhan,
Elsuhan mellette,
Egyet pillant rája,
S megkerűl a napnak
Elveszett pompája.
És az én képzetem
Még ekkor sem pihen,
Hanem a legfelső
Csillagzaton terem
,
S ott, hol már megszűnik
Az isten világa,
Uj világot alkot
Mindenhatósága
 

(Pest, 1845. augusztus elején.)
"...emelj föl, mint bálványodat; Ha fölültetsz fejed tetejére..." - “A magasba, a fejek fölé építem trónomat”
(Bafomet trónja alatt a leigázott Világot jelképező földgömb található.)

Wurmbrand nyomán már többször  idéztem, hogy Lunacsarszkij szerint "Marx félretett minden kapcsolatot Istennel és helyette a Sátánt állította a proletárok menetoszlopai elé."

Petőfi is Lucifert, a Csillagot, Hajnalcsillagot (Izajás: "te fényes csillag, hajnalnak fia") állítja a Forradalom élére, mint Marx: 

1848

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!
...
Megviradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;

Debrecen, 1848. október vége - november 16.
E versre még visszatérünk, mert a Petőfi-életmű sötét értelmezésének bizonyítékait töményen tartalmazza, itt most a forradalmat vezérlő Sátán himnikus dicsőítése és a kedvenc jelképes piros szín  hangoztatása mellett még a rituális vérkultusz vallomását kell kiemelni:
Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében
Istenünknek vérrel áldozunk.
Az alábbi korai versben is együtt van a fentebb tárgyalt apokaliptikus világrombolási vágy, a kultikus vérontás vágya és rejtjelezve a forradalom vezetője, Lucifer:
VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM

Véres napokról álmodom,
Mik a virágot romba döntik,
S az ó világnak romjain
Az új világot megteremtik.

(...)

Ha rabbá tesznek, lesz aki
Homályos börtönömbe jő el,
S föl fogja azt deríteni
Fényes hajnalcsillag-szemével.

Berkesz, 1846. november 6.
( Lucifer Petőfi verseiben történt kódolt elrejtését érdemes lesz máshol folytatni, lesz még feltárnivaló! )

 Lucifer forradalomba vezeti a népet:

"Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!"

 (Zichy Mihály "A Démon fegyverei (A rombolás géniuszának diadala)" c. festményében valójában, mint egész életművében a rombolás Démonának oldalán állt, megfestette Petőfi mennybemenetelét is, ez a kép is a Pápát és  Cárt, vagyis a Szent Szövetség jelképes vezetőit démonizálja, akárcsak bevezetőjében Marx Kommunista Kiáltványa, és a Köztársaságot, a párizsi Kommünt dicsőíti. Azonban a kép mégis nagyon jól megragadja a Rombolás, a Lázadás, a Mindent Elpusztítás Démonát, Lucifert, akiben a festő akarata ellenére a Világforradalom és annak 1848-as felvonása gonosz géniuszát láthatjuk meg. Az Igazság erősebb a festő-propagandista vakoló elkötelezettségénél, forradalomdicsőítése leleplezéssé lett!)

Folytatás következik!

35 megjegyzés:

Pozitiv írta...

Ezek az írásaid mind nagyon meggyőzőek, és nem is lehet velük sokat vitatkozni.
De egy kicsit olyan érzésem van velük, mint Stanislaw Lem, az Úr hangja címűben leírt eset:
Az űrből jövő statikus zajból a tudósok kihámozták az ősrobbanás előtti világ - vagy Isten - természetét.

Ezzel azt akarom mondani, hogy elegendő elszántsággal, és a témának az átlagostól jobb ismeretével szinte bármilyen nézőpontot lehet erősíteni.

A te megközelítéseiddel is csak "zsigeri" problémáim vannak.
Amit nehezen tudok elfogadni az az, hogy mindenkiről bebizonyítod , akinek egy kis sütnivalója van/volt, hogy a gonosz oldalán áll, akár sátánistaként, zsidó vagy szabadkőművesként.
Ezek szerint a harc már eldőlt, és mi, mezei senkik elvesztettük.

De akkor mire ez a színjáték?
Mire ez a sok hazugság? KIK ellen harcol még a gonosz ?

Mert a befektetett energiából arra lehet következtetni, hogy a gonosz még harcol.
De akárkire mutathatunk, akiről úgy látszik, hogy a gonosszal szemben áll, pillanatok alatt bebizonyítod, hogy dehogy, az is gonosz.

Annyira mélyen nem ismerem a témát, de nekem az az érzésem, hogy kicsit fordítva is igaz a dolog.
A gonosz oldalán is vannak akik akár taktikából, akár naivitásból a pozitív ügyekért harcolnak.
Én ismertem kommunistát is, KISZ titkárt is, akik azért voltak ott, mert számukra az volt az egyetlen elérhető platform, ahol pozitívan működhettek. Az 1948-as forradalomról el lehet mondani, hogy sokan támogatták a szbadkőműves elgondolásokat, mert úgy tűnt, a Habsburgok nagyobb ellenségek.
30 éve még Soros Györgyre is a magyarok megmentőjeként tekintett a kevésbé vájtfülű társaság, és ez nem jelenti azt, hogy minden ösztöndíjas alapvetően liberalista ügynök volt.

Tehát szerintem a helyzet nem olyan sötét, és aki valamilyen kapcsolatba hozható a sötét oldallal, nem biztos, hogy valóban a Sátán szolgája.

Unknown írta...

A gonosz a jó erők (egyébként lassan teljes latenciába merülő) _lehetőségei_ ellen harcol még. És persze igyekszik nem felismerni azt, hogy a káosz legvégső stádiumában önmagát zabálja fel.

Bobkó Csaba írta...

Határozottan úgy tűnik, hogy Sade, Marx és Petőfi tisztában voltak azzal, hogy a Gonosz mindent el akar opusztítani, maguknak se szántak jobb sorsot:

"Velem ölelkezve a világ némán kimúlik, És akkor lesüllyed az abszolút semmibe, elpusztulva, létezés nélkül — Ez élet lenne a javából!"

Furcsa dolog, amíg az ember nem nihilista, nemigen értheti, mi vonzotta ezeket a tehetséges embereket ilyen eszméhez, mit élveztek ezen, de a történelem tanulsága szerint ez a jelenség létezik, ez az eszme rendelkezik vonzerővel, "kreatív", a világ sorsát befolyásolni képes egyénekre és csoportokra nézve. És történelmi irányzattá-szervezetekké tudott szerveződni. (a potenciális kreatív tehetség persze ekkor destruktív cselekvésben nyilvánul meg)

malabar írta...

A cél mindig ugyanaz a Gonosz számára, mert ahogy az Irás mondja Istenről: ma tegnap és holnap ugyanaz van volt lesz úgy igaz ez a gonoszra is.Csak az eszközök változnak koronként és emberenként,csoportonként a siker elérése érdekében.Sokféle úton lehet eljutni a végső cél felismeréséig. A legrövidebb út a hiten keresztül vezet de ez természetesen nem azt jelenti hogyha valaki e módon halad erre az útra lép rá az feltétlenül el is jut az igazság felismeréréig.Kegyelem és alázat nélkül nem megy.De más úton járva is ugyanoda érhetünk el.Mert emberi mértékkel is belátható hogy végsősoron mire megy ki a játék.Csak érthetetlen lesz az embernek a pusztulás iránti olthatatlan vágy és szenvedély ilyenfokú elementáris ereje és vonzása.Ez az a pont ahol ez ember -mint létező entitás véget ér-és itt kezdödnek azok a hatalmak melyek létezésének oka célja eredete túl mutat már a mi világunkon.Mert ahol az ember véget ér ott kezdődik az Isten vagy az ördög.Petöfi példája nem egyedi -sajnos-a járvány ,fertőzés elterjedését jól példázza az ő esete is.Nem kell szervezet tagjának lenni és nem kell önmüvelödés ,iskoláztatás információk szerzése ahhoz ,hogy valaki erre az útra lépjen.Magától is a rombolás erőinek eszközévé ,segítőjévé válhat-legfeljebb -magát leszámítva- a befolyásának hatóköre erösen korlátolt marad-egy fecske nem csinál nyarat-szokták mondani.Természetesen egy ilyen személyiség eleve könnyen oda csapodik egy hasonszörű társasághoz vagy maga alapít ilyet ha lehetösége meg van rá.

malabar írta...

Petöfi már életében a felforgató erők központi figurája volt igy halála után sem közömbös számukra.Ezért lenne érdemes megvizsgálni a rendszerváltás után lejátszodó az ún Petőfi-ügy kirobbanásának okát körülményeit és alakulását és lezártát ami nyilván kapcsolatba hozható az ő mai eszmei örököseivel.De hogyan?Tényleg Barguzinban halt meg?Vagy a Segesvárnál esett el menekülés közben?Elhisszük azt hogy antroplógusok -magyarok ,helyiek és amerikaiak egyaránt elnéztek a női csontvázat férfinek?Az MTA ezt is állítja!A serdülőkor után az emberi csontváz erősen nemi jellegeket ölt-ha jó állapotban marad meg- még egy laikus is némi tanulás és terepi gyakorlat után biztosa megtudja különböztetni egymástól a férfi és női csontvázat a helyszinen.Így aztán szakértőként elképzelhetetlen,lehetetlen ekkorra bakit elkövetni!!A nemrég elhunyt és barguzini csoport legnagyobb szaktekintélyének számító magyar túdós nekem azt mondta egyszer hogy:szándékosan cserelték ki a csontvázakat mert féltek-joggal- a Magyar Tudományos Akadémia elveszi és megsemmisiti a legfontosabb bizonyitékot.Ez már az után történt hogy a főváros akkori főpolgármestere Demszky Gábor leállította a költő anyjának Hrúz Máriának exhumálását .....Az utolsó pillanatban ....Már ott álltak a munkások és munkagépek ,tudósók a sír mellett.A csontvázat titokban kivitték Magyarországról és biztonság kedvéért több darabra szedték szét és minden darabot máshol rejtették el -ő szándékosan-csak két helyről tud az egyik biztosan USA-ban van a másik állítólag a hires lengyel nemzeti kegyhelyen Csestawodában a Pálosok birtokában.Nem tudom ,hogy van-e neki végrendelete a Petöfi-üggyel kapcsolatban.Sajnos a leszármazottja és a felesége elzárkozik mindennemü nem magánjellegű kapcsolatfelvételtől.A halálát is csak másodkézből tudtam meg.Szinte titokban temették el.Hazudott volna?Tönkrement az élete és magyarországi túdós karrierje ez miatt....... Miután mind a jobb mind balodal megtagadta az újratemetést.2006 összén váratlan fordulat történt. Amikor az ország az ún.öszödi beszédtől volt hangos az akkori miniszterelnők kétszer is felhivta telefonon rehablitálni fogják öt csak adja neki Petöfit majd ő újra temeti.....Nyilvánvalóan politikai céljai érdekében erre is hajlandó lett volna és mivel rossz viszonya volt az akkori MT-val szivesen tette volna tönkre az MTA tudományos tekintélyét -ily módom szerintem.És kérdem én kik voltak azok és miért voltak annyira biztosak abban ,hogy Petőfi -ügy kapcsán ezt mertek javasolni az akkori miniszterelnőknek? Miniszterelnők pedig vállalta volna -e ezt azok után hogy hitele már amúgy romokban hevert-egy újabb hazugságot?Vagy már mindegy volt neki igy egy csalás is belefért volna ha abból polítikai hasznot húzhat? Ha már titkos társaságokról is szót kell ejtenünk Petöfi kapcsán akkor tudjuk ,hogy Magyarországon több ilyen is müködik.Persze nem a vakolókra gondolok most hanem a valószinűleg -nem biztos- hozzájuk közvetlenűl kötödő -de nekik alárendelt szerepben lévőkre.Én csak utólag de tagtól értesültem arról ,hogy a magyar felsőoktatásban is van ilyen. Az ELTE-én úgy hivják magukat A Láthatatlan Kollégium-hát igen beszédes az elnevezés.

Bobkó Csaba írta...

Az "Invisible College" a modern tudományos akadémiák és a modern tudományosság intézményrendszerének koraújkori "bűnben fogantságára" vezeti a figyelmünket. Elég tragikomikus látni pl. a finnugor kérdésben, vagy hasonlókban mai újpogány sarlatánok és a tudományosság tekintélyével takarózó (vagy néha azt kiérdemlő) akadémikusok viszályát, hisz a kettő szellemi-szervezeti forrásai ugyanazok. Bacon, Comenius és a koraújkori rózsakeresztes-kabbalisztikus okkult misztika képviselői a modern tudomány felépítményét nem racionalista megfontolásból hozták létre, hanem irracionalista, okkult célok szolgálatában. Az idézett Sade sokat tudott, a modern tudomány megalapítóinak célja az anyag tulajdonságainak tudományos feltárásával a világegyete, az ANYAG leigázása volt. Ezt is mágikus céljaik szolgálatába igyekeztek állítani. Az ember istenné válását tűzték ki célul, illetve az anyagi világ manipulációját, és/vagy elpusztítását.

A mai magyar Akadémia valóban eloszlathatná a kétségeket a barguzini lelelt kapcsán, gyanús, hogy miért nem teszi.

A barguziniak érvelése teljesen komolytalannak tűnik, talán megérne egy külön bejegyzést. A cár egyértelmúen vállalta szerződésben, hogy a foglyait kiadja ferenc Józsefnek, kérte a kegyelmet a megtévedteknek, de a főbűnösök megbüntetésével, ha Petőfi a kezében lett volna, ő is ragaszkodott volna kivégzéséhez.

A minap elhunyt kutató ügynökmúltja, melyért végül elnézést kért (de csak kikényszerítésre) szintén nem egy bizalomgerjesztő tényező az ügyben. Sok itt a kavarás.

Maga Morvai is úgy nyilatkozott, hogy nem biztos benne, hogy Petőfi maradványait rejtegeti.
Számomra a fő kérdés, hogy bárhol is nyugszik, szabad-e nemzeti hősként tisztelnünk ezt a nihilista felforgató költőt, aki ilyen gonosz célok szolgálatára fordította hatalmas tehetségét?

Bobkó Csaba írta...

Szóval, hogy Kiszely István tudós karrierje azért ment volna tönkre, mert nem akarta Gyurcsányt kiszolgálni, azzal szembeállítok egyetlen idézetet tőle, ami bizonyítja, hogy nem volt tisztességes tudós, csak sarlatán:

http://hunhir.info/index.php?pid=ony&id=000776
"Egész őstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék."

Nemigen kell ragozni. Bárki találna ilyen leiratot, ha tudós, ha nem, rohanna publikálni, hiszen óriási szenzáció lenne. Ha viszont rendszeresen haknizik a magyar nyelvterületen ilyen szöveggel, (és nemcsak ő, hanem jópár ilyen sarlatán), és a lelkes közönség nem szólítja fel a dokumentum bemutatására (legalább fénymásolatban!), az mindent elárul az ilyen közönség kollektív mentális állapotáról, kriminalisztikai fogalommal "ideális áldozat"-voltáról, amit a szélhámosok jól felismernek. Azt mondják, ami muzsika a közönség fülének, és tudhatják, hogy ha lenne olyan renitens, aki a történelmi bizonyíték bemutatásáért erősködne, nagy eséllyel kidobná a haragos tömeg a teremből...

Ez az egy referencia kb. helyreteszi az egész Barguzin-ügyet.

malabar írta...

Köszönöm a választ.Élete végén ismertem csak a már azóta elhunyt Kiszely Istvánt.Volt diákja mutatta be őt,ő volt a második személy aki megkérdezte azt tölem ,hogy hallottam-e már az Invisible College-ról a lánya ugyanis -aki ELTE jogra járt tagja a szervezetnek...A kör bezárult tehát.... Érdekes amig oda jártam soha nem hallottam róluk.A szabadköművesekről is csak egy nyamvadt előadás volt.Az is katasztrófális volt,gyanúsan gyenge.Némi információval is szolgált ő is akárcsak az ismerősöm velük kapcsolatban.Néhány gyerekesnek tünő szokás és viselet alapján ismerik fel egymást.Bejutni csak meghivásos alapon lehet, a diákok is tehetnek javaslatokat a potenciális jelöltekről vezetőiknek -akik általában egyetemi tanárok közűl kerülnek ki-akikről kollégáik gyakran nem is tudják mivel foglalkoznak még munkájuk mellett vagy ha igen akkor az egész el van bagatellizálva -azzal miért baj az ha foglalkozik ily módon is a hallgatókkal? Miután meghivják az illetöt maguk közé -elözetesen természtesen összebarátkoznak vele kellöen megismerve a személyíségét a korábbi tagok -diáktársai.Megkezdödik az át illetve megnevelés. Az inasunk immáron új világba lép...A kimagasló tanulmányi eredmény az egyik szempont aztán persze a szokásos: személyiség, politikai nézet stb....A tag számára olyan lehetőségek nyilnak meg melyeknek köszönhetöen karrierje biztos lábakon állhat,külföldi ösztöndíjak utazások,anyagi juttatások,előmenetel,szabadidős tevékenység,sport,nem szaporitom a szót minek! Olyan kapcsolati töke részeséve válik melynek szálai kontinenseken és országokon át ivelnek. Ez kis magyar cambridge vagy oxford vagy yale végül is mindegy.....Én a káderképzőt vagy a janicsárképzőt használnám mint kifejezést inkább erre a magyar tagozatra melynek párhuzamai világ összes elit egyetemén megtalálhatóak.Nem kérdés ,hogy a világ mai vezetőinek nagy része kapcsolatban áll ezekkel az intézményekkel.

Bobkó Csaba írta...

Nem tudtam róla, hogy ezen a néven fut egy mai magyar egyetemi titkostársaság az USA elitegyetemeinek hasonló társaságai mintájára, Scull and Bones, stb, de a névválasztás jelzi, hogy nagy elődjüknek tartják a rózsakeresztes forradalomcsinálókat, Comeniust és társait, akik Cromwell amszterdami bankárok által finanszírozott királynyakazó forradalma idején alapítottak egy ilyen nevű szervezetet és ez lett a későbbi brit tudományos akadémia előfutára. Amely hivatalos nevén azért lett "Royal Society", mert addigra megbukott a forradalmi rezsim, de az akadémia alapító tudósai mind ott forradalmárkodtak már a láthatatlan elődszervezetben és a király efelett gondosan szemethunyt.
Makovecz köreihez kapcsolódik még e "láthatatlan" szervezetek és a rózsakeresztesség emlékének és gyakorlatának ápolása:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9g_d%C3%ADj

"A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A Magyar Örökség díj gondozását 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át. A díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a magyarság "Láthatatlan Szellemi Múzeumát"."

Makovesztamplomos szabadkőművességéről Czike Lászlónál olvashatunk érdekes dolgokat, jó tudni, hogy a botrányhőssé vált, vezetőnek, PR-osnak nem tehetséges Fekete is e közeg embere. Persze Zelnik , az igazi mozgató a háttérben maradt, a Makovecz Akadémián is csak alelnök.

Bobkó Csaba írta...

Viszont épp Petőfi illuminátussága és Barguzin-ügyben Zelnik egy értékes forrás, idéztem tőle ilyeneket több korábbi Petőfi-témájú bejegyzésben. Láthatóan közel áll az infók forrásához, tudja, amit tud. (a barguzini témát csak játékosan használja Zelnik, nem gondolom, hogy komolyan venné, hogy Petőfi odakerült, ez a fikció szokott műfaja)

malabar írta...

Petöfi mint ikon a mai magyar szellemi élet kritika felett álló szentje a konszenzust jelenti a hazai közéletben.Amig igy marad addig nem lehet szó változásról.Az ő személyének helye az ún irodalmi és politikai kánonban jól jelzi a romboló erők hazai pozicióit.Az ún szélsőjobboldalon vagy az ultrajobboldalon sem számoltak le a vele kapcsolatos illúziókkal nem beszélve az egész reformkorról.A kor bemutatása enyhén szólva annyira egyoldalú és sematikus még egyetemeken is ,hogy az böven kimeriti a történelemhamisítás fogalmát inkább egy igényesebb propaganda terjesztése folyik.

Bobkó Csaba írta...

Egyetemeken nem teljesen ez a helyzet. Idéztem egy ELTE-eredetű oktatási segédletből, amit irodalomtanárok számára adtak ki, jól bemutatja például Petőfi népköltői imázsa és kultusza Vahot általi, üzleti célú megteremtését, hogy direkt falusi nótáriusnak öltöztette, stb. Az ELTÉ-n született meg Hamvas Levente Péter rövid tanulmánya a rózsakeresztes és alkimista szimbolikát használó Petőfiről és Margócsi István könyve Petőfiről (a "balszélsőről"). Utóbbi könyv címlapján a fejjel lefelé fordított Petőfi-képek (kártyák) egy mágikus aktust képviselnek, Petőfi kultusza visszájára fordításának szándékát jelzik. A dolgot jól értő Borbély Szilárd "Az inverz Petőfi" címmel írt a könyvről recenziót. Sajnos e tudományos eredmények terjedését a jobboldalon esélytelenné teszi, hogy e nézetek pl. a Magyar Narancsban és hasonló médiumokban kapnak jó sajtót, ami egyébként tragikomikus, hisz Petőfi kora ballibje volt. Egyszerűen a rombolás erőiooi túlléptek a 19. századi álarcaikon és már azokat támadják, akik akkor nekik dolgoztak, mert ami akkor radikálisan forradalmi volt, az mára a "haladás" frontvonalához képest szinte konzervatív... :-)
Persze valójában Petőfi elment a végsőkig, a sátánizmusig, ezt pedig nem lehet a romboló táborban űberelni. De nem is ezt támadják benne mai ballibek, hanem azt a hazafias álarcot, melyet Petőfi maga is levetett őszintébb verseiben: "A hazaszeretet napom volt, Mely melegíté lelkemet; S mi mostan? holdvilág, mely sárga Hideg sugárt arcomra vet. " Erről többet írok a készülő bejegyzésemben.

kételkedő írta...

Én csak azt nem értem, ha az MTA kompletten a vakolók kezében van, akkor miért állnák volna útját Petőfi további fényezésének, ennek a Barguzin-ügynek?
Egyetemet egyébként lehet úgy végig járni - Amerikában is így van, és itthon is - , hogy soha hírét sem halljuk ezeknek a titkos szervezeteknek, igazából a döntő többség így járja végig. Tehát a Yale és a többi elitegyetem is csak egy szűk kör számára ilyen vakoló intézmény (noha a legtehetségesebb, legígéretesebb hallgatókat nyilván kiválogatják és megkörnyékezik).
Az, hogy 1848-at még a legjobb szándékú emberek is félreértelmezik, bizonyíték Kásler Árpád tegnapi posztja, pont ezzel kezdi, hogy "Az 1848-as forradalom a pénzügyi rabság ellen irányult. A helyzet azonos volt a mostanihoz, fuldoklott az ország a pénzügyi cselszövések fogságában. Majd jött a kiegyezés, pontosabban az időhúzás, mindaddig amíg az óhajtott döfést meg nem adhatták." Nem látja ő sem, hogy a pénzügyi rabságot pont ezek az események nyitották meg. Szerintem az emberek vaksága nem szándékos, hanem hosszú idők agymosásának eredménye.
http://kaslerarpad.hu/?p=3083

Bobkó Csaba írta...

Nem mondtam, hogy az MTA kompletten a vakolók kezében van, bár ki tudja, lehet, hogy nem lenne nagy túlzás az sem. Történelmileg a modern tudomány épjtménye és a tudományos akadémiák a reneszánsz mágusok utódai, a rózsekeresztes protestáns kabbalisták kezdeményezésére jöttek létre. A Magyar Tudományos Akadémiát a reformkorban alapításától kezdve a hazai illuminátus alvilág uralta, amiről szerintem valamit pl. Széchenyinek is kellett tudnia. De az Akadémián akkor is voltak belharcok, meg bizonyára ma is vannak. Biztos nem minden akadémikus vakoló, ahogy az egyetemisták zöme sem titkostársasági tag, vagy a mai protestáns hívek zöme sincs tisztában egyházaik világromboló célú történelmi küldetésével, főleg annak múltjával, mert mára nem ez a fő eszköz. Vagy a mai átlag katolikus hívő se sokat sejt a vatikáni viszonyokról. Hogy az akadémia miért szabotálja a Barguzin-ügy kétségeinek eloszlatását, az jó kérdés.

A pénzügyi szabadságharc ügyében tényleg írni fogok magam is, nem mintha sokan olvasnák, de érdemes szembeszállni a marhaságokkal, amiket sajnos még Drábik János is terjesztett ez ügyben. Röviden: a Rotschildok és hasonlók minden országot behálóztak, de 1848-ban a Habsburg Birodalmat még nem uralták úgy e globalista uzsoráskörök, mint Angliát. Kossuth hazája romlásba döntése után Angliába ment, a Rotschild-hatalom fellegvárába, vajon ez azt igazolja, hogy ellenük harcolt??? (Igaz, Metternich is oda menekült és ez zavarba ejtő... Minden út Londonba vezetett akkoriban...)

malabar írta...

Örülök ,hogy az egyetemeken végre elkezdödött valamiféle tabu döntögetés, remélem ez elsősorban a kutatók szabad elhatározásának az eredményeképpen születhetett meg és nem a vakolók és eszmetársaik utasitására.De ez sem lenne nagy baj mert legalább ők is bizonyítják-mégha saját érdekeikből kifolyólag ki is volt Petöfi.Vajon ez egy deheroizáló folyamat első lépése?Lehet ,hogy ezzel párhuzamosan keresik az eljövendő célok miatt a Petöfi és társainál alkalmasabb bálványokat.A Habsburg-Birodalom pénzügyi szabadsága szerintem csak addig volt meg amig a sokszor reá kényszeritett háborúkat magától ,öneröből tudta finanszírozni vagy csak viszonylag alacsony kamatra felvett hiteleleit újabb hitel felvétel nélkül tudta fizetni.És persze ha a háborúk többet hoztak a konyhára mint amit elvittek.Ám ezt egy idő után nem volt képes -ahogy más európai hatalom sem anyagilag kigazdálkodni nemhogy a háborúkat hanem még a békeidők kiadásait ,beruházásait sem. A helyzetét nehezítette az is ,hogy nem rendelkezett a riválisaival ellentétben gyarmatokkal -melyek az eredeti tökefelhalmozást lehetövé tették volna.Igaz ez viszont késleltte az angliai viszonyokhoz hasonló helyzet kialakulását.Ami pozítivum.

kételkedő írta...

Az MTA lehet, hogy nincs vakolók kezében kompletten, de én voltam egyszer egy irodalomtudományi doktori avatáson, és az ottani irodalomtudósok, nagydoktorok kivétel nélkül zsidók voltak. Az lehet, hogy ez nem esik egybe a szabadkőművességgel, de azért akkor is árulkodik valamiről, hogy a magyar irodalomtudomány zsidó kézben van. Nem hiszek a véletlen egybeesésekben.

Bobkó Csaba írta...

Eszemben sincs kiállni az Akadémia ártatlansága mellett. A hőskorban a rózsakeresztesek mágikus céllal kezdtek akadémiákat alapítani, Weishaupték terve nyíltan megnevezte a tudós társaságokat és irodalmi társaságokat behatolásuk eszközeként főleg olyan országokban, ahol a szabadkőművesség tiltva van, tehát pl. nálunk. Ezek után ismert vakolók vezetik a létrejövő magyar akadémiát és egyből fizetett állásnak hozzák létre az akadémikusi státuszt, ahol az új tagokat a már meglevők veszik fel. Az "autonómia" a felforgatás keltetőjének egy ideális lehetőség és tagjaik szinte főállásban, pénzért készíthetik elő a forradalmakat. Ilyen múlt után mikor volt a nagy változás, amikor az akadémia szakított a vakolással? A szocializmus se volt valami törés e téren, engem érdekelne a föld alatti vakolóvilág kérdése a Rákosi- és Kádár-korban. Pl. Rákosi vakoló volt, említik is, hogy testvéreivel a rezsimje kesztyűsebbb kézzel bánt.

kételkedő írta...

Ezt láttátok már Petőfiről? Ő már akkor kiállt az antiszemitizmus ellen. A kommentek is tipikusak:
http://www.zsido.com/cikkek/Petofi_Sandor_a_zsidok_zaklatasarol_%281848%29__/56/3399

Bobkó Csaba írta...

Én szoktam idézni. Az egész reformkori-48-as írógárda filoszemita propagandát fejtett ki.

malabar írta...

Petőfi példája más csak azért is szemléletes mert nála puszítás vágya átcsapott önpusztításba.Verseiben erre is van bizonyiték -melyek ilyen formában önbeteljesítő jóslattá váltak a bukás(a) elött.Ez a része választott sorsának beteljesült,a többire kicsit várnia kell....De az ami a reformkorban elkezdödött nyiltan hazánkban immáron utólérve a kontinens más államait, végzetes folyamatokat indított útjára melyek kataszrófális következményekkel jártak,az általuk elvetett magok bizony beértek fokozatosan: 1867,1914,1918,1919,1920,......sorolhatnánk az évszámokat egészen a mai napig. A magyar polítikának azonban mind amai napig-és ebben a konszenzusban bizony-árulkodó módon -folytonosság fennáll jobb és baloldalon egyaránt, alapja 1848-49.Ha a korszakunk két legnagyobb alakja közül legalább Metternich és Széchenyi eggyütt tudott volna müködni már a kezdetektől fogva -talán elkerülhető lett volna mindaz ami bekövetkezett.Rajtuk kivül szinte mindenki aki számított már a puszulást szolgálta-akarva-akaratlanul.

Bobkó Csaba írta...

Félreértés ne essék, én ezt nem valami zsigeri, elvi , netán faji alapú "antiszemitizmus" alapján hibáztatom, hogy a forradalomgerjesztő, az illuminátus program alapján kinevelt, pozíciókba rakott értelmiség filoszemita volt, "zsidóegyenjogúsítást" sürgetett. A polgári jogegyenlőség a tradícionális társadalom elmúltával magától értetődő elvárás és a rasszizmus ostobaság, aljasság - csakhogy itt egyből rá kell mutatni, hogy ez utóbbi európai kultúrkörünkbe zsidó gondolatként került be.
Az e blogon tárgyalt jelenségek, a zsidó misztika modern kori világuralomra jutása, világ-deformáló hatása fényében felháborító, hogy a kor magyar csúcsértelmiségijei vagy nem néztek utána, hogy milyen szellemi bombákat, mérgeket magukkal hurcoló, milyen emberiségellenes célokat képviselő közeg "egyenjogúsítását" követelik, miközben egyes területeken, épp a tudatiparban és a bankszektorban máris abba az irányba volt eltorzulva az esély- és jogegyenlőség, hogy máris zsidó túlsúly volt, vagy javában alakult, vagy, ami rosszabb, tudták, és elhallgatták. Látva, hogy mit műveltek a leiberalizált civilizációval a zsidó misztikát képviselő írók, filmesek, zenészek, filozófusok, pszichiáterek, stb., a 48 előtt és során zsidófelszabadítást követelő nemzsidó értelmiségieket (Petőfi, Jókai, Erdélyi János - lásd 'Izráel éneke', stb.) csak árulóknak tekinthetjük, nemcsak a magyarság, hanem az emberi civilizáció árulóinak, a romboló célú betolakodók bértollnokainak.

Bobkó Csaba írta...

Még ettől is sötétebben látom. Egyrészt - és ebbe az irányba tervezem folytatni a hamis történelemkép szembesítését a tényekkel - a magyar politika ön- és közveszélyes tévelygése még csak nem is 1848-al kezdődött, hanem legalább a kuruc felkelések és az erdélyi fejedelemség hamisan istenített hagyományával és gyakorlatával, sőt a világméretű bomlasztásnak ez a vonulata már az 1437-es erdélyi huszita felkelésig visszanyúlik. Ennek gyökereit kutatva pedig vissza kell menni a korai gnosztikusokig, tehát az ókorba...
Másrészt e romboló folyamat alternatjváin töprengve az a szörnyű érzés fog el, hogy a rombolók egy kikerülhetetlen csapdát állítottak az emberiségnek. Nem egyszer, s mindenkorra előre megtervezett tényekről van szó, aminek lehetetlenségére mindig rámutatnak az összeesküvéselméleteken gúnyolódó korlátoltak, még csak nem is a történelmi folyamatmenedzselés itt a lényeg, hanem a romboló eszme a palackból kikerülve szinte automatikusan szerveződik romboló folyamatokká, ahol a rombolás durva változatával szembeszegülő erők, a Szent Szövetségek tagjai, vezetői, maguk se tehetnek mást, minthogy a romboló folyamatok lassú, kevésbé durva változatait preferálják a forradalmak vad dühöngésével szemben. Nagyon jellemző, hogy Széchenyi a politikai forradalom ellenfeleként az angol ipari forradalom rajongója és követésének hazai úttörője, miközben a kétfajta forradalom ugyanazon bomlásnak két megnyilvánulási formája, és hogy a Rothschildok és társaik által pénzelt világforradalmi erők ellen a frontot sokáig tartó Metternich maga bárósítja a bécsi Rothschildokat és bukása után Londonba menekül, a Rothschildok és köreik által dominált Angliába, ugyanoda, ahova nemsokkal később Kossuth...
Pokoli csapda, a menekvés lehetősége nélkül.
De legalább mondjuk ki az igazságot.

malabar írta...

Érdekes lenne megtalálni azt a pontot az emberiség történelmében ahol már a romboló erők különféle megnyilvánulási formái közötti harc a meghatározó-a nagyobb rombolás érdekében - mint az isteni rend elleni luciferi lázadás támadásai elleni védekezés.Az ún összeeskűvés-elméletek gyenge pontja az ,hogy csoportokra ,szervezetekre ,népekre,személyekre, eszmékre helyezik a hangsúlyt ebben próbálják felfedezni a folytonosságot az állandoságot a változó világban, a célt az általános okot és mindenkor racionalitást tételezve fel róluk, miközben emezek csak ideiglenes eszközök csupán így nem is birtokolhatják a valódi célt éppen ezért nem is viselkedhetnek gyakran racionálisan a vélt célhoz képest, miközben a valódi rejtve marad.Ha a valódit ismernénk már más lenne a helyzet.Ráadásul a valódi cél nem is racionális emberi normák szerint.

Didemus írta...

Az összesküvések valódi célja nem az mint amit ők az ún.összeesküvök maguktól állítanak ,gondolnak vagy tudni vélnek és ennek nyomán természetesen nem az amit róluk mások gondolnak,állítanak -vagy ettől függetlenül- mint leleplezők.Hiszen csak eszközök és mint ilyenek végre hajtják mindazt amit az átaluk gyakran nem ismert cél érdekében kell tenniük.Ez viszont ellentmondások sorozatát jelenti tettek és vélt célok között.Ezért nem lehet sem cáfolni sem bizonyítani az ún.összeesküvés-elméleteket.De ha tudjuk mi a valódi cél ,általános ok akkor minden a helyére kerül.Akkor a tettek és a célok közötti összefüggések felfedezhetök lesznek és a látszólagos káoszban kiviláglik a rendszer.

Bobkó Csaba írta...

Az összeesküvőket kapásból három csoportba sorolnám.
1. hasznos idióták, akik elhisznek valami propagandamaszlagot.
2. zsoldosok, akik pénz- és hatalomvágyból, kalandvágyból szolgálják a rombolást, tudva, hogy mit szolgálnak, de érzelmileg-lelkileg nem elkötelezettek felé, ahogy semmi felé sem.
3. Akik jól tudják, kit, mit szolgálnak, akarják is azt és eladták neki a lelküket. Utóbbira fő példám itt természetesen Petőfi. De ugyanígy mondjuk Arany, Vörösmarty, vagy Schedel-Toldy is.

Bobkó Csaba írta...

Világos, hogy a tegnap lázadója a ma konzervatívja" (legalábbis annak tűnhet egy még radikálisabb szintre jutott rombolás felől nézve), de attól, hogy a még tovább jutott rombolók szidják a múlt század óvatosabb rombolóit, szellemi ükapáikat, (lásd a mai ballibek támadását a 19. századi nacionalizmus ellen, ami elődeik felforgató szellemi terméke), a harcból sose hiányzik a luciferi lázadás elleni védekezés eleme. Remélem...

Didemus írta...

Igen.A harmadik csoportba tartozók kiméletlen és leplezetlen összinteséggel mutatják a valódi célt és az irányt.Rájuk kell figyelni és feltárni azt milyen szerepet tudtak játszani a múltban.A múltban játszott szerepük és helyük feltárásával megtalálhatjuk a valódi kapcsolatot a múlt és a jelen között.Ez alapvetöen megváltoztatná mindazt amit a saját és az emberiség történelméről gondolunk és hiszünk. Egyébbként az Egyház dogmatikai és szervezeti szinten igyekszik felvenni a harcot a romboló erőkkel.Enciklikákban elitéli a New Age -nek nevezett újkori gnoszticizmust és szabadkömüvességet.De eröit túlnyomó részt leköti a saját soraiba beférközött romboló erőkkel vivott élet-halál harc mely bizonytalan végkimenetelü.Éppen ezért nem meri és nem tudja kimondani azt hogy amivel küzdenie kell vallási téren az polítikai szintéren is jelen van és volt.Helyzetét neheziti az is ,hogy az emberek elsöprő többsége szekularizálódott a vallási üzenetekre nem is fogékony igy nem is befolyásolható ebben a formában.Az Egyháznak viszont más út nem maradt-nem véletlenül- tudomány pedig mivel alapvetöen -szintén nem véletlenül-materialista beállitottságú lett nem is érzékeli mi is történik tulajdonképpen.Védtelen a szellemi erökkel szemben.

Bobkó Csaba írta...

Az egyházon belüli harcról szeretnék konkrétabbakat tudni. Ha jól értem, ebbe belefér egyes pápák elleni harc is...

A tudomány nem igazán materialista beálljtottságával si érdemes alaposabban foglalkozni. Gondolom, a fenti hármas felosztás itt is alkalmazható.
1. Akik komolyan veszik, hogy ők valami hasznos és jó intézményrendszer részeiként végzik munkájukat, jó lelkiismerettel és bizonyára gyakran hasznos eredményekkel. Azért az okosabbnak és lelkiismeretesebbnek e körből is lehetnek komoly aggályai.
2. akik a tudományos intézményrendszer és az azt pénzzel ellátó gépezet bürokráciájában elég fent lévén elég jól átlátják, hogy milyen célt szolgál e gépezet, maguktól nem hoztak volna létre ilyet, de pozíciójuk, jólétük megér nekik ennyit, hogy kiszolgálják.
3. Akik e tudomány-gépezetet teljesen tudatosan gonosz cél szolgálatában működtetik, irányítják. Ezek tudják és helyeslik, hogy a tudomány nem "materialista", hanem a matéria leigázása útján szolgálja a rombolást, a lázadást. Ismét érdemes idézni Sade márkit, mert a modern tudomány-gépezetet irányítók jelmondata lehetne egyfajta "Mission Statement", amit a legnagyobb mértékben szó szerint vesznek és amire törekszenek, de ez a cél érthetően nem "materialista":

"Utálom a természetet. Szeretném szétvágni földgömbjét, megakadályozni keringését, leállítani a csillagok körzését, kidönteni a térben lebegő bolygókat, lerombolni, ami a természetet szolgálja, védeni, ami kárt tesz benne — egy szóval: tevékenységemmel ártani akarok neki... Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására. Ezek bűnök lennének a javából!"

Materialisták-e azok, akik nem érik be ilyen perverz képzelődésekkel, hanem csak azért programot alkotnak egy hatalmas természettitok-kifürkésző tudomány-gépezet felépjtésére, (Bacon, rózsakeresztesek, stb.), hogy az így nyert tudás az anyagról évszázadokkal később e pokoli célok megvalósítását szolgálhassa!!!
E célból indították el a Haskala mozgalmát és lepték el a zsidó fiatalok kabbalista-haszid misztikus kulturális háttérrel a természettudományi karokat az egyetemeken, két generáción belül az atomkutatás felé irányjtva a tudomány erőforrásainak zömét és a harmadik generáció életében már előállítva az atombombát??? Nem lehet véletlen, hogy milyen szellemi-spirituális háttérrel a kutatók, a tudósok mit fedeznek fel! A JÓ útjának követői nem ezt keresték volna, nem ezt keresték a tudományban. A modern tudomány gépezete azonban nem a JÓ szolgálatára jött létre. Viszont célja messzemenően nem materialista, hanem sátánista.

Wurmbrand: 'Marx imádta Mephistopheles szavait a Faust-ból, “Minden létező megérdemli, hogy elpusztítsák.”'

Goethe is tanulmányozta a Kabbalát...

Didemus írta...

Az Egyház esetében történtek olyan események az elmúlt évtizedekben melyeknek-rosszindulatú azaz ártó szándékú nyilvánosságra kerülése is és az esetek tartalma jól mutatja micsoda ádáz harc folyik.Tény ,hogy a biborosi kollégium tagjai között -tehát a pápa választó testületben- jelen vannak a szabadköműves páholyok tagjai ,titkosszolgálatok,ökumenisták ,rejtett sátánisták, ....I János Pált megmérgezték,-ennek kapcsán érdemes megnézni A Keresztapa cimű filmsorozat utolsó epizódját vagy a KGB titkos aktáiról szóló filmet -II János Pál merénylet kisérlet,XVI Benedek pápa pedig kénytelen volt lemondani, az új pápa is veszélyben van állitják egyes vatikáni körök köztűk van Don Gabriel Amorth atya aki róma vezető exorcistája kijelentette a vatikáni bank a maffia és más körök kezén van félő hogyha az új pápa tisztába próbálja tenni a vatikáni bank ügyeit akár élete is veszélybe kerülhet.Dogmatikat téren alapvető hitigazságok közül több olyan megemlithető aminek a puszta léte is veszélyben van:Jézus egylényegüsége az Atyával,valóságos testi feltámadása, a személyes gonosz létezése és beavatkozása a természeti világba....A túdosók mindig azzal védekeznek hogy a tudomány semleges dolog csak az emberek használják azt rosszra.Pedig a 19 századi tudomány kritikák már régen leleplezték ezt: a tudomány démonikus hatalmi ösztön racionálisnak tünő megnyilvánulása a természet és az ember leigázása céljából.Az észhez és a szabad szellemhez semmi köze.Lehet hogy egyszer mindent tudni és érteni fogunk csak éppen semmit sem fogunk tudni az életünk felemelésére használni.Mert hiányzik valami.Mereskovszkij nem véletlenül használva a bibliai történetet -az ószövetségből! -megjósolta a modern ember pokoljárását.Mi is izrael törzséhez hasonlóan a pusztába vándorlunk büntetésből.Az ész pusztájában csak éppen az igéret földjének reménye nélkül.Talán tudta milyen szerepet játszik a zsidó szellem abban ahová jutottunk és a globalízációnak hála lassan az egész világ követ minket.Az atomfizika kihúzta az ember lába alól a talajt: mert bizonyitja nincsenek az anyagi világban végleges és biztos pontok csak valószinüségek vannak és hát objektiv igazság sincs hiszen a megfigyelő befolyásolja a megfigyelt világot-a kisérlet végeredményét.Ha kint nincsenek biztos pontok keresünk magunkban , létrehozván a pszichológiát-természetesen hasonló eredménnyel........A megrendelő ugyanaz volt.Dosztojevszkijnek igaza lett megjelent az emberisten hogy átvegye a helyét az Istenembernek.Akkor már érthető miért van az a kinos elhatárolódás minden olyan túdóstól aki megpróbálja a Teremtő létezésének lehetöségét munkája során felvetni.

Névtelen írta...

ez a tesco gazdaságos new age engem is zavar. A modern nő vallása.

z

Névtelen írta...

Népdal:
De szeretnék az erdőben fa lenni,
ott is csak a tölgyfa nevet viselni.
Mer' a tölgyfa kék lánggal ég,
kék lánggal ég, füst nélkül,
az én szívem soha nincs bánat nélkül.

Petőfi:
Szeretném, ha vadfa lennék erdõben,
Még inkább: ha tüzvész lenne belõlem;
Elégetném ezt az egész világot,
Mely engemet mindörökké csak bántott.

Népdal:
De szeretnék az égen csillag lenni,
ott is csak a hajnalcsillaggal járni.
S éjfél után megkerülném,
megkerülném az eget,
hadd látom meg, hogy a babám kit szeret.

Petőfi:
Ha rabbá tesznek, lesz aki
Homályos börtönömbe jő el,
S föl fogja azt deríteni
Fényes hajnalcsillag-szemével.

Épp ezért nem szeretem Petőfit, annyira majmolja a népit!
Viszont attól függ, hogy éppen milyen verseket idézel tőle vagy mástól azok lehetnek pozítívak vagy negatívak. Petőfit szerintem ma bipolárisnak könyvelnék el, mindenben túl heves volt és szerintem nagyon bizonytalan is. Te azt állítod, hogy tisztában volt azzal mit és hogy cselekszik, szerintem ő inkább csak nagyon meg akart felelni a kor szellemének (az új/modern nézeteknek, ami akkor menő volt). Ez a legtöbb emberrel így van, mindig csak retrospektrumból értjük meg magunkat és a történelmet is :-).

Névtelen írta...

Margócsy kapcsán érdekes, hogy nem sokkal azután, 2013 tavasz-ősz környékén nyugíjazták, néhány más tanárral együtt. Nagy felháborodást váltott ki a diákokból, hogy miért épp őket, nem tudom, összefügg-e, de lehetséges. Az meg, hogy a Petőfi-mániás, holokausztkultuszt szerető diákság épp a Petőfi-képet lerombolni képes Margócsy maradását szeretné, különösen szép, vagy legalábbis rámutat tájékozatlanságukra. Azóta nem tudom, mi lett az érintett tanárokkal, óraadóként talán megmaradhattak ideig-óráig.

FL

Aldro írta...

Kedves Csaba!
Ez a teremtésellenesség részletesebben érdekelne engem. Hol lehet erről bővebben olvasni? Szerinted az ezen ideológiát követő személyeknek lehet-e köze a most zajló, világot érintő eseményekhez (környezetszennyezés, idegenhonos fajok pusztító tevékenysége, erdők kivágása)?

Bobkó Csaba írta...

A gnoszticizmusról érdemes olvasni. Szerintük a világ rosszul van teremtve, az anyagi világ és pl. a test egy elnyomó börtön. Ezért szeretnék elpusztítani. Sade egy vezérideológusuk, de persze a dolog sokkal régebbi. E blogon sokszor említettem. A katárokról is írják, mennyire gyűlölték a természetet és az ember földi életét, ezért volt náluk az endura, a rituális öngyilkosság, vagy néha gyilkosság. lásd pl. ezt: http://kitalaltujkor.blogspot.com/2013/12/az-atomraketa-gnosztikus-vilagpusztitas.html

Bobkó Csaba írta...

A természetpusztítással ez bizonyára összefügg, bár ilyen vallási-ideológiai ok nélkül is pusztítjuk.