"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2015. március 10., kedd

A Székely Szabadság Napja egy nagyromán nemzeti ünnep!

Provokatív a cím, de sajnos igaz. Ma van a Székely Szabadság Napja, melynek épp e napra, évfordulóra tétele a magyar nemzeti önsorsrontás, az ésszerű politikai cselekvést megakadályozó hamis történelemkép  tipikus jele. A Székely Szabadság Napját a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i felhívása nyomán tartják az 1854 március 10-én kivégzett Székely Vértanúk Emléknapján. Talán nem véletlen, hogy a Hálás Román Nemzet még 2012 szeptemberében román zászló kiakasztásával köszönte meg emlékoszlopukon a székely hazafiaknak, amit Nagyrománia létrejöttéért tettek...

Román zászló a Székely Vértanúk emlékoszlopán, 2012. 
Provokáció, vagy A HÁLA JELE???


Ma a Székelyföldön túl a magyar nyelvterület számos pontján is megemlékeznek a Székely Szabadság Napjáról.

Wikipédia: Székely vértanúk emlékműve: "A Székely vértanúk emlékműve Marosvásárhelyen, a Postaréten áll. 1875 óta itt tartják meg a március 15-i ünnepélyeket"

Sajnos nem alaptalanul tartják épp ott,  az esztelen szervezkedés a 48-49-es Világforradalomban való esztelen magyar részvétel folytatása volt, már a 48-as forradalom is magyar civil lakosok tömegeinek lemészárlását tette lehetővé Erdélyben , amire forradalom nélkül természetesen senki nem is gondolhatott... A marosvásárhelyi "vértanúk" épp e, korábban magyarirtásokat is elkövető nagyromán nacionalisták szolgálatában, velük a legszorosabban együttműködve konspiráltak a nagyromán egységtörekvések legnagyobb ellenfele, a Habsburg kormányzat ellen: 

Wikipédia: Makk-féle összeesküvés:
"Makk József tüzér ezredes vállalkozott az erdélyi fegyveres felkelés megszervezésére. 1851-ben Makk kiment Törökországba Kossuthhoz és együtt kidolgozták a felkelés tervét. 1851. június 25-én Kossuth írásos meghatalmazást adott Makknak a mozgalom előkészítésére. (...) A szervezkedés központja Bukarestben volt, Nagy József szabómester házában. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy felvegyék a kapcsolatot a román forradalmárokkal. A mozgalom előkészítésébe Makk az 1848-as forradalomból ismert emberei közül azokat vonta be, akik beszéltek románul: Figyelmessy Fülöp, Rózsafy Mátyás, Szarka László, Borza Áron és Hajnal Róza." 
Konspirációs módszereiket pedig természetesen a Garibaldi-féle illuminátus-karbonári vakoló szervezetről mintázták, mint a wiki-cikk folytatásából kiderül. Intuícióm már e ponton azt mondja, hogy Mack/Makk teljes mértékben a román szabadkőműves államépítő elit zsebében volt, román ügynök volt és a nagyromán ügy kiszolgálásához toborzott könnyen megtéveszthető erdélyi magyar hasznos idiótákat, balekokat. ("vértanúkat"...) Kossuth Macknak adott felhatalmazása  szintén nem meglepő, az ő és vezető emigránstársai (Klapka, Teleki, Andrássy, stb.) Grand Orient ügynöki szerepét és a leendő Antant elődszervezete, a francia-olasz-román szövetség hazaáruló kiszolgálását részletesen tárgyaltam korábban a Klapka Testvér, a Komarnói Hős c. bejegyzésben.

A teljes magyar Kossuth-emigráció vezér- és derékhada testületileg vakolt a nyugati, Grand Orient-alárendeltségű páholyokban, és készségesen együttműködött a szintén vakoló román államépítő elit tagjaival, szabadkőműves Testvéreivel. Kossuth, Klapka, az emigráció vezetőiként több írásos megállapodást kötöttek a román vezetéssel, Cuzával a fegyveres együttműködésről, melynek keretében írásba foglalták, hogy Kossuthék nem tekintik véglegesnek a történelmi magyar határt és Romániával már a Habsburgok megdöntése után fogják kitűzni az új határt. Vagyis a Csonkamagyarországon belüli saját uralmukért cserébe Kossuthék biankó csekket adtak a románoknak és azok francia, illetve olasz szövetségeseinek Magyarország megcsonkítására! Az ellen a Habsburg-ház és kormányzat ellen működtek együtt hazaáruló módon az említett magyarellenes hatalmakkal, mely a korban a nagyromán állam létrehozásának legfőbb ellenzője és akadályozója volt!!! Természetesen már az 1849-es debreceni, a törvényességnek a látszatát is csak a képviselők halálos fenyegetésével biztosító trónfosztási kutyakomédiát is e szempontból érdemes értékelnünk. Már az országnak az 1848 eleji Kommunista Kiáltvány jeladására kirobbantott Világforradalmi kísérletbe való Kossuthék általi belerángatása is a magyar lakosság népirtásait tette lehetővé a Délvidéken és Erdélyben, a forradalmárok élcsapata pedig egyértelműen kommunista radikális volt, mint azt más bejegyzésekben tárgyaltam és tárgyalni fogom. (Pl. Petőfi, Vasvári, stb.) Ezek kedvenc színe a vörös volt, és láss csodát, az egyik 48-49-es vörös radikális nem más, mint a mi román provokátor-ügynökünk, Mack József:
"Mack József piros zászlót tűzetett ki Komáromra 1849-ben, aligha Babeuf tiszteletére, inkább a végsőkig vállalt harc jeleként." (Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma)
Fekete utóbbi magyarázkodásának helyességére nem vennék mérget.

A kurucos-"szabadságharcos", lényegében mindig protestáns gyökerű magyar "hazafias" történelmi kultuszok tökéletesen vak, esztelen, magyarellenes jellege már nem újdonság e blogon, azonban felháborító látni, hogy a múltbeli önsorsrontások elkövetőinek és megtévesztett balek-áldozatainak kultuszával, mintává tételével a mai és jövőbeli ésszerű politikai cselekvés esélyét csökkentik vagy veszik el a hamis kultuszok fenntartói. Hogy a "Székely Szabadságot" is lehet a Székelyföld Romániához csatolásáért felhasznált szerencsétlen hasznos idióták emlékével jelképezni, az se túl meglepő, hisz ugyanezen a Székelyföldön ápolják  - természetesen protestánsok! - az egyik leggyalázatosabb székelyirtó magyar dúvad, Bocskai István emlékét.  Más bejegyzések tárgya lesz még, hogy az ő öncélú, Kossuthét megelőlegező hatalomvágya volt az elsődleges oka, hogy a 15 éves háború zűrzavarába Erdély lakosságának vagy a fele belepusztult, és persze a magyarok vesztesége nagyobb arányú volt, mint az oláhoké. Ő volt az, aki Bethlennel együtt csak azért, hogy maga uralkodhasson benne, kész volt újra elszakítani Erdélyt a magyar királyságtól, amihez óriási (nagyrészt Bocskai miatt óriási!) véráldozat árán addigra stabilan visszakerült és ő volt kész megrendíteni a magyar Szentkorona tekintélyét azzal, hogy koronát kért magának a szultántól.

A Véres Farsang Nagy Székelyirtójának szobra Nyárádszeredán, Marosszék egykori székhelyén.
Egy időben a református templomban őrizték...

Tudtommal Marosvásárhelyen is állítottak Bocskai-szobrot a 20. század elején - természetesen a reformátusok. A marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2012-ben alapított Bocskai István-díját elsőként Orbán Viktor kapta meg. A 2012-es év egy gyászév volt a székelyek magyar nemzettudatának belülről való továbbhülyítése, a magyarellenes álhősök kultuszának fenntartása terén...

Pont a román ügynök Mack által bepalizott, nyilvánvalóan jószándékú, de a haza számára tragikusan vak és naív szerencsétleneket kell példaképként ünnepelni és az ő esztelen öngyilkosságuk évfordulóját kell megtenni a "székely szabadság" napjának???

Amíg magyarok, a magyar közvélemény fősodra ilyen hamis hősöket ünnepel, az annak a jele, hogy a magyarság ma se képes eligazodni a világpolitikában és a világtörténelemben, tehát új vereségekre van predesztinálva. Trianon nem végleges. A román elit soha nem tett le például a Tisza-határról...

31 megjegyzés:

Aves írta...

Természetesen az ún.Történelmi Magyarország felbomlasztásának gondolata a magyar elit aktív részvételével ha a kívánt politikai változások elérése érdekében ez elengedhetetlenül szükséges, nem volt túlságosan nagy ár és nem volt újdonság teljesen ,hiszen már a márciusi események után is a külföldre delegált képviselők többször is felvetették ezt Kossuthéknak mint a nemzetiségekkel illetve a szomszédokkal való kiegyezés egyetlen lehetőségét,holott ez csak egy beláthatatlan folyamat kezdő lökését adta volna meg melyet a résztvevők nem tudtak volna kezükben tartani-nem beszélve arról ,hogy aláásta a kontinentális rend alapjait is és ez magát a Habsburg -birodalom létét is veszélyeztette ez pedig többi nagyhatalom számára beavatkozásra adott volna érdekeik szerint okot-Ez az esztelen politika sajnos nem példa nélküli ,hagyománya van és máig tartó kultusza......

Aves írta...

Talán az sem véletlen ,hogy ezen tragikus évek alatt sikerült elültetni a közös hazában élők tudatában az egymásban ellenséget látó és ez által a másikkal együtt nem élni akarás gondolatát, a szétválást illetve szétverését a közös hazának,hogy aztán a térség egésze azzá legyen amivé lett a mai napig....Mert ez volt a cél?Talán ez a bibói kifejezéssel élve a nyomorúságunk oka részben? Újra kellene gondolni valóban történelmünket....

Bobkó Csaba írta...

Újra meg újra vissza kell térnünk az alapkérdéshez, hogy mi szüksége is volt a magyarságnak, akár az etnikai, akár a politikai magyar nemzetnek a 48-as forradalmi hullámba való bekapcsolódásra? Ha el is tekintünk attól, hogy egyébként tudjuk, elve romboló céllal hirdették a forradalmakat Marxék, az erdélyi mészárlások is arra a gondolatra indítanak, hogy pl. Erdélyben az erőszakkal fenyegetőző, addigi rendet démonizáló forradalom helyett tárgyalásos reformokra lett volna szükség a helyi románság szellemi elitjével is. Jellemző, hogy még mai román történész is állítja, hogy az erdélyi román elitet nem vonzotta az elmaradott román fejedelemségekhez való csatlakozás.

Aves írta...

Nem azért volt marhaság 1848/49-ben részt venni a forradalmi mozgalmakban -mert katonailag eleve kudarcra ítélt vállalkozás volt-még a várható orosz beavatkozás figyelembe vétele nélkül is és diplomáciai elszigeteltség miatt-hanem mert győzelme beláthatatlan folyamatokat indított volna útjára az ország külső és belső viszonyai tekintetében, semmi reális elképzelés:hogyan tovább? Ez már komoly dilemmát okozott 1848 nyarán is pedig akkor még a birodalom része volt az ország. Megmerem kockáztatni ha nincs külső katonai támadás Jelacic részéről a forradalom más irányt vesz....Konszolidáció nehezen lett volna.Magát számolja fel.De legalább az ország megmarad..Ellenben 1849-ben és után?

1990 után az MTV-nek adott nyilatkozatában Iljescu mondta Tiszántúlon élő 500000 románnak sincsenek jogai miért adnának az erdélyi ,partiumi magyaroknak?

Bobkó Csaba írta...

Nemrég láttam egy korábbi interjút Hermann Róberttel, aki sajnos a téma főszakértőjének helyét foglalja és még sokáig, mert fiatal. A riporter a kemény főkérdésnek azt tette fel, hogy volt-e értelme az egyértelmű túlerővel szembemenni 48-ban. Pedig a nagy kérdés az, hogy milyen értelmes hadicélja volt a magyar nemzetnek, akár az etnikainak, akár a politikainak, amiért nekünk hasznos lehetett volna egy forradalom, ha győz. Józan ésszel semmilyen, semmilyen ma is elfogadható hasznos cél elérésének nem volt akadálya a Habsburg-ház uralma, épp ellenkezőleg. A jobbágyfelszabadítás II. József műve, a robotot, mint idejétmúlt maradványt Ferdinánd kormánya akarta rég eltörölni, de a 48-at végül megcsináló magyar elit ellenállt. A nemesi adómentességet évszázadok óta szerette volna az udvar megszüntetni, mint örökös tartományaiban, ez is nyitott kapu döngetése volt. Unió Erdéllyel? Rudolf megcsinálta a 15 éves háborúban, Bocskai hatalmas török segédhaddal visszavitte Erdélyt a töröknek és alvezére aggódva írta neki, hogy 10 ezer török ehhez kevés lesz, mert az erdélyiek zöme inkább a királysághoz akar tartozni. II. Rákóczi Ferenc még távoztában is követelte, hogy Erdélyt ne egyesítsék a királysággal. A sok kuruc fejedelem nyomán tartották meg végül a Habsburgok az önálló Erdélyt, a fejedelmektől örökölt nagyhercegi titulussal. Mondjon valaki egyetlen jogos magyar igényt, aminek a Habsburg-ház volt az akadálya!

Aves írta...

A forradalom győzelme 1848-ban végül is az ún: áprilisi törvények ratifikálása-pontosabban az uralkodó általi szentesítése tulajdonképpen bekövetkezett és bizony rengeteg problémát okozott,mely korábban nem volt....Ezeket a problémákat nem volt képes a magyar elit másképpen kezelni mint erőszakkal.A Nemzetőrség felállítása ezt a célt szolgálta,nem mást mert az országot nem fenyegette külső támadás a birodalmat viszont igen, Itáliában.Ám a magyar elit megtagadta a birodalom védelmében az itteni ezredek bevetését továbbá az újoncozást.Az udvar ennek ellenére nem lépett fel az ország ellen 1848 őszéig....Mivel országban állomásozó birodalmi haderő-közös hadsereg-csak fele volt magyarországi sorozású ezért nem lehetett teljesen megbízhatónak tartani-nem volt teljes mértékben belpolitikai célokra felhasználható csak úgy és hát az is világosnak tűnt a bécsi udvar számára ,hogy az ezekről való lemondás valamint a birodalom más részein szolgáló hazai egységek haza engedése az öngyilkossággal lett volna egyenértékű ezért nem csoda ,hogy nem akartak lemondani róluk, a viták jelentős része is ez körül folyt. Az elitünk számára muszáj volt egy tisztán a hadügyminisztérium alá tartozó fegyveres szervezett felállítása a forradalom védelme érdekében az ország lakosságától,nem beszélve a nemzetiségi mozgalmaktól melyek mögött ott álltak a reguláris határőrezredek ...ugye milyen szerencse ,hogy a szegény székelyeknek is volt ez..hála a szemét bécsi udvarnak....A forradalom teljes győzelme csak fokozta volna a bajt a teljes széthullásig mint ami bekövetkezett 1918-ban.Széchenyi tudta előre...Azzal a különbséggel ,hogy a birodalom fenn marad de az ország az akkori formáját tekintve nem.

Bobkó Csaba írta...

Labanc-társak, a Gugli velünk van! Szentkoronás címerrel ünnepli március 15-ét mai nyitólapján!!! :-) Nemsokára mi is a szokott módon ünnepeljük meg Marxius Idusát... :-)

Bobkó Csaba írta...

A román hadsereg székelyekkel együtt koszorúzza a madéfalvi emlékművet... A román hadsereg és román nacionalisták teljes joggal, indokoltan ünneplik azokat a meghülyített székely mártírokat, akik értelmetlen halálukkal Nagy-Románia létrejöttét segítették elő. A madéfalvi önsorsrontás mögött álló uszítás arra ment ki, hogy Erdélyben legyen román haderő (és volt, addigra a román ezredek felálltak, mint a karikacsapás), magyar ezredek viszont ne legyenek. Ha a román nacionalizmus koszorúzza az Erdély Romániához kerülését elősegítő magyar önsorsrontás emlékművét, az részükről abszolút logikus. Ha magyarok koszorúzzák, az a magyar történelemkép és geopolitikai tájékozódási képesség katasztrofális látlelete... A madéfalvi emlékmű a nagyromán sovinizmus nagy győzelmi emlékműve!

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/60709-a-szekely-martirok-emleke-el-tt-tisztelgett-a-haditengereszet-es-a-hegyivadasz-alakulat

Névtelen írta...

Félig off, vagy inkább negyedig:

http://mno.hu/hetvegimagazin/megszalltak-alsonemedit-a-dologtalan-idegenek-1360921

Ha még 2016-ban is románokat hívnak be a magyar gazdák feketemunkára, akkor a románok Erdélybe telepítését miért is kell a Habsburgokra kenni? :)

FL

Névtelen írta...

Ha van két felesleges órád:

https://www.youtube.com/watch?v=4BGHnKAONJQ I. rész

https://www.youtube.com/watch?v=Pd1Ui4P65qo II. rész

Hermann meglepően okosakat mond a Habsburgokról. Úgy összességében. Még a várrombolásokról, Rákócziról, nemzetiségekről is. Nála egyedül 1848-ban van tüske. De még Trianonról is képes volt cinizmussal nyilatkozni, mintha neki nem fájna, hanem ő csak 1848 hadtörténészi helytartója. Talán még Lipótnak is beszól, de azért méltatja a felszabadítás miatt (Thököly-t lehordta a sárga földig, és fel volt háborodva, hogy szobra van a Hősök terén).

FL

Name7 írta...

Hermann következetes volt. Épp azt hiányoltam előtt, hogy nem az elejétől kezdik boncolgatni a kérdést. Habsburg Albert, török veszély, kettős királyválasztástól stb...

Szerintem, ha igazán mérlegre szeretnénk helyezni ezt az uralkodóházat, akkor végig kellene menni szépen, sorrendbe az uralkodóikon. Összegezni a pozitív, negatív hatásaikat és csak a végén kellene - összképet átlátva- ítélkezni.

Bobkó Csaba írta...

HA lesz időm, meghallgatom. 48 miatt nemigen kedvelem Hermannt.

Névtelen írta...

Ma este ezt hallgattam:

https://www.youtube.com/watch?v=s17cAA7P9QU

Lett volna valami Mária Terézia-tábla az ELTE Tanácstermében, és azért mondtak nemet, mert Mádéfalva. Mádéfalva, Mária Terézia, dehogy kap táblát! Ferenc József = Arad. És ez mint végső (!) érv. (Nem a videóban, hanem általánosságban. A legjobb az volt okt. 6-án, amit olvastam, hogy ezek a Habsburgok kivégezték az aradiakat, és hihetetlen, hogy ez a család még ma is van valahol. Hetedíziglen...) Szerintem nem ott kell megfogni őket, hogy végigelemezzük a Habsburgokat (nemrég azt is olvastam, hogy már I. Albert a XV. században "labanc" volt...), hanem ezeket a magyargyilkosságokat bemutatni, hogy kit miért végeztek ki. Sőt, 1849 előtt kik kezdték a kivégzéseket, ez még fontosabb. Engem pl. elég mellbevágóan érintett Lamberg-Zichy meggyilkolása, mégpedig azért, mert a történettanításban és az emlékezetben 1848 egy tiszta, hősies és ártatlan forradalom, ahol nem voltak bűnösök. És ha ilyen alapmotívumok megremegnek, akkor igenis érdemes és kell leásni a történések mélyére. És leásva a történések mélyére nem ott kezdődik a tragédia, hogy október hatodikán kivégeztek katonatiszteket.

Amúgy mindenről szólt a videó, csak labancokról nem, Gerő túl barátságos, anekdotázó, nem nagyon illeti kritikával a kurucokat, ill. a Széchenyi-Kossuth emlékezetpolitika szembeállítását, továbbá a kuruc mint egyetlen lehetséges néphagyomány láttatását is rosszul festi le. Ilyen alapon tényleg mondható, hogy a Habsburg Intézet is megszállás alatt van. :)

FL

Névtelen írta...

Én hülye, a lényeget kihagytam: az első sorban ülő idős úr a végén másodszor is felszólal, mert Gerő Habsburg Ottóról anekdotázni kezdett, erre az úr mond egy laza anekdotát arról, hogy Habsburg Ottót a párizsi magyar szabadkőműves páholy meghívta maguk közé előadást tartani. Ez az úr itt a videóban be is vallja, hogy ő is szabadkőműves volt, és ő is ott volt, és ezt személyesen hallotta, amit elmondott. :D

FL

Bobkó Csaba írta...

Madéfalva egy démonizáló rágalom, abban Mária Terézia nem bűnös, sokkal inkább hajmeresztő, hogy Bocskainak lehet szobra a Székelyföldön.

Name7 írta...

Épp most látom, hogy Nyirő irt erről az eseményről (Madéfalvi veszedelem). Vajon milyen lehet? Eddig sose olvastam semmit Nyirőtöl.

Molyon az egyik értékelés:
"De a népirtás leírását olyan szadista beleéléssel ecsetelte vagy húsz oldalon, hogy egy normális érzésű embernek émelygett a gyomra. A belek kifordulásától a szemek kivájásáig csaknem húsz oldalon minden taglalva volt.
De egyetlen normális jellemábrázolás nincs a könyvben. Pedig az olvasó szeretett volna valamit megtudni, akár a vérengzés kiagyalóinak jelleméről. Buccow halálánál ismét előjön az író szerintem nem igazán egészséges hajlama. Egyszerűen undorító és gyomorforgató ahogy ezt a haláltusát leírja. Az olvasó érzi, hogy az író élvezettel írja le ezeket a pillanatokat."

Hát, furcsán érdekes.

Bobkó Csaba írta...

Nyírő, mint volt katolikus pap, a lehető legkurucabb, legveszettebbül protestáns-szabadkőműves propagandaförmedvényt írta Madéfalváról. "Hazafias" kultusza is hányingerkeltő.

Névtelen írta...

Kemény János erdélyi fejedelem 1661-es rémuralma alatt a következő magyarokat végezték ki:

Barcsay Gáspár
Barcsay András
Barcsay Ákos
Buday Zsigmond
Apor Lázár
Szövérdy József

Az első két Barcsay-t ráadásul felakasztották, amit nem tehettek meg egy nemessel, még az elítélés után sem, csak lefejezhették volna. Mégsem hallom, hogy ezeknek az erdélyi 6-oknak (az aradi 13 után...) lenne vértanúnapja!

FL

Bobkó Csaba írta...

Ideje egy leltárt csinálni a kuruc vezérek és erdélyi fejedelmek által törvénytelenül kivégzettekről és törvénytelenül elvett birtokokról. És szenbeállítani a Habsburgok által elkövetett hasonlókkal. Eddigi ismereteim szerint a márleg utóbbi serpenyőjében a nagy semmi van, dacára az ezzel elentétes sokévszázados propagandahazugságoknak.

Name7 írta...

Radnóti Miklós: Naplójában van egy idézet Nyirőtöl:

Részlet:
"Szép képet láttam éppen az előbb a templomban, amint Luther rámutat a bibliának arra a mondására, hogy a vér megtisztít minket. A vér megtisztítja Európát."

Beleillik abba a pusztító gondolkodásba, amiről az oldalon is írsz.

Bobkó Csaba írta...

Szörnyű. De milyen jellemző...

Bobkó Csaba írta...

Van egy angol nyelvű doktori, vagy hasonló tanulmány, melynek témája: "A vér, mint tisztítószer (detergent) a Bibliában". A detergent fordítása lényegében "mosópor". A judaista kultuszban szó szerint ez a funkciója az "állati" vérnek. Csakhogy a judaizmus előzményében, mint annyi más vallásban ez az EMBERI vér funkciója. Idéztem már, hogy a judaizmusban is állandó a "visszacsúszás" a korábbi időkbe, ahol az embervér az igazi. És itt vagyunk a vérvád "középkori babonájánál"... Jellemző, hogy a felforgató, sátánista Nyírőt ez vonzotta. De hogy szegény Radnótit is??? Akinél épp igyekeztem elfelejteni a származást, merthogy tiltakozok a rasszizmus, mint judaista ideológia ellen??? Remélem, Radnóti nem tette magáévá a gonosz (ál)katolikus Nyírő felfogását...

Name7 írta...

Radnóti ebben a szövegkörnyezetben említi meg a Nyirő idézetet, amiből kiemeltem azt a kis részletet.

"1941. nov. 3. Zűrzavar a weimari költőnap körül. Ki „reprezentálta” hát a költők hazáját, hazámat? Újabb újsághír. „A Harmadik Birodalom ez év október 31-én is megrendezte a weimari költőnapot, amelyen Közép- és Kelet-Európa tizenegy nemzetének meghívott költői is részt vettek. A magyar irodalmat a költőnapon Nyirő József erdélyi író reprezentálta. Nyirő az UFA számára többek között a következőket mondotta:"

Teljes idézet:
"Ezekben a napokban a szellemi Európa születik újjá. Boldog vagyok és boldog a magyar irodalom, hogy ebben a szellemi felépítésben szintén részt vehet. Szép képet láttam éppen az előbb a templomban, amint Luther rámutat a bibliának arra a mondására, hogy a vér megtisztít minket. A vér megtisztítja Európát. Európa népei a békének, a léleknek és az új szellemiségnek a jegyében összefognak és egymásra találnak. Teljes szívvel, teljes lélekkel akarjuk ezt a munkaközösséget vállalni. Éljen Hitler Adolf! Éljen Németország! Éljen a német írótársadalom!"

Sajnos nem találtam meg a teljes naplót, így csak a wiki segített.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, ez fantasztikus! Tehát a "zsidó" Radnótit kedvelhetem továbbra is. A "katolikus Nyírőt pedig van okom továbbra is megvetni. Egyik fő vádam ellen épp az volt eddig is, hogy a Madéfavi veszedelemben a németeket "faji" alapon vádolta a magyarság kiirtására törekvéssel, majd néhány évvel később ugyanígy a rasszista ideológia alapján bújt bele a seggébe nem a németségnek, hanem a hitleri nemzetiszocializmusnak, amikor annak volt konjunktúrája...

Névtelen írta...

Nem székely, még csak nem is Erdély, de ezt fontos lenne körbejárni:

http://www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/egyhazkozsegab11-57.html?page=0,1

http://vaol.hu/hirek/csepreg-meszarlas-a-templomban-1241374


Nem kételkedem Sági Ferenc kutatói képességében, de ha jól tudom, ez az egész vérengzés mindössze egy verseskötet egy versében maradt fent. Ezt a verset lemásolták a protestánsok az évszázadok alatt, így került be később helytörténeti munkába, amit valószínű Sági feldolgozott. De ekkor a forrás még mindig a vers volt. A költő, lutheránus diák, el tudott menekülni, és megírta a verset, de még az ő nevét se tudjuk.

Pezenhoffer a 2. kötetben bírálja a Bethlenról szóló rész utolsó fejezetében. A versikében keverednek a dátumok (nem 1621. jan., hanem 1620. dec.) és a személyek (nem Esterházy, hanem Preiner), továbbá ha történt is ilyesmi (elvileg 1223 főt mészároltak le a német egységek, Sági szerint csak 800), akkor Pezenhoffer a protestáns szektás gyűlöletet vádolja, amiért nem fogták fel, hogy Bethlen elbukott (ugye ő már 1620 novemberében), hanem tovább folytatták a harcot.

A forrást most nem találom, hogy maga a vers milyen verseskötetben van, pedig végiglapoztam megint Pezenhoffer e részét.

Ezt a csepregi vérengzést jó lenne tisztán látni.

Egyébként a Habsburgok gyilkosságához írjuk hozzá Fráter Györgyöt, bár őt nem ezért tartom tragikusnak. Viszont a lengyel király Báthory-ról is tudnék írni kivégzett listát, mert ezek az erdélyi fejedelmek eléggé csépelték a népet.

FL

Bobkó Csaba írta...

Sok ilyen legenda van a Herkó Páterrel együtt. A Választott Nép vádolja a Gojokat, hogy azok őt üldözik. Ezért preventíven üldözi a gojokat... Lásd Eszter könyve.

Bobkó Csaba írta...

"A kurucos mentalitás miatt nem látjuk a Habsburgok érdemeit" http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/11/21/100_eve_halt_meg_ferenc_jozsef/ Régi észrevételem, hogy a normális történészek álláspontja is ott bicsaklik meg, amikor készen átvesznek olyan kliséket, melyek korát ők maguk nem kutatják. Ez az ifjú történész is rutinosan emlegeti a 48-as "szabadságharcot", mert nem kutatta, hogy mitől lett volna az az akkori világforradalom.

Névtelen írta...

Mennyire osztod azt a véleményt, hogy a Petőfiek nem is annyira Habsburg-ellenesek, hanem inkább királyellenesek voltak? Ezzel nem őket szeretném mentegetni, csak pl. Franciaországban a párizsi/versailles-i királyt végezték ki, arra igazán nem mondhatták rá, hogy idegen király volt, miért nem hozta Párizsba az udvart, miért külföldről uralkodott. Szóval amíg összeurópailag megvan az elnyomó király (akár nemzeti király volt, akár nem) képe, és éltetjük a köztársaságokat, addig nincs mit csodálkozni rajta, hogy minden szabadságharc. Csak ugye a szabadságharc már ott jár, hogy a genderkvótának kell szabadság, a nyelvi politikai korrektséget kell felmagasztalni, és a kurucok nem veszik észre, hogy ez az ún. szabadságharcok tovább folytatása. Mert a trón- és oltárok ledöntésének ideje lejárt, van még mit ledönteni.
Meg ugye ugyanezektől a történészektől kéne elvárnunk azt is, hogy bemutassák, Hitler után milyen jó lett a zsidóknak, szóval nem hiszem, hogy sokáig lenne valaki történész, ha felvállalná a teljes igazságot. Most nézem pl., hogy Szekfű A száműzött Rákóczi írása miatt még két évig magyarázkodott, mert folyamatosan fenyegették. Erre írta Pezenhoffer, hogy az igazságot Szekfű csak félig merte megírni, de így is majdnem agyonverték érte.
Te valami krisztusi mártíromságot vársz a történészektől. :)

FL

Name7 írta...

Én a mandin csak feltettem egy ártatlan kérdést I. Ferdinándal kapcsolatban és idéztem Pezenhoffertől - nem Habsburg kérdésben - egy keveset, de egy ámokfutótól meg is kaptam:

"Nem voltak Ferninánd nevű királyaink, te fasiszta."

"Pezenhoffer...

Te is valami magyargyűlölő Habsburg-pribék vagy.

A pezenhoffereknél megvolt a gyerekkori gyújtogatás, állatkínzás és ágybavizelés. Klasszikus tünet. Felnőttkorukban (?) magyar nőke terőszakoltak.
Sajnos néhány pezenhoffer nem szaladt vissza szovjet gazdáihoz, hanem ittmaradt vélemnyterroristának."

Ilyen emberek ellen nem lehet érvelni.

Bobkó Csaba írta...

Az internetes tömegfórumok semmire se jók. Rég kerülöm őket.

Bobkó Csaba írta...

Amúgy nem várok mártíromságot történészektől! :-) De ez összetett kérdés. Szekfű előtt pár évvel Zimándy Ignácot is támadta a ballib zs fősodor, de az olvasók gazdaggá tették Kossuth-szidalmazó könyvei szétkapkodásával. Nem mindenki volt kuruc a Millennium előtti időszakban.