"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2015. március 15., vasárnap

Kísértet járta be Petőfiéket, Marx kísértete...Újra március 15-e, újra itt a korkárdaszezon, ugyanakkor lényegében még tart a télutó. 1848-ban, a Nemarab Népek Tavasza, Majdan-sorozata előtt e télutói időszakban jelent meg Marx és Engels Kommunista Kiáltványa. A kokárdatűzésre (jól)nevelt népek e két tény együtt említésére talán csak legyintenének, hogy ez véletlen egybeesés, hisz a mi nemeslelkű hazafias forradalmárainknak fogalma sem lehetett a proletárforradalmat hirdető nyugati ideológusok periférikus kiadványáról. Pedig tévednek, mert a kommunizmus fogalma nemcsak egy minden művelt ember számára tökéletesen ismert és emlegetett fogalom volt 1848-ra Európa-szerte, így Magyarországon is, hanem olyan konkrét szervezeti kapcsolatok is voltak a nyugati kommunisták és a magyar 48-as forradalmárelit között, hogy ezek alapján nem tekinthetjük másnak a Kiáltvány megjelenését, mint JELADÁSNAK az összeurópai Majdan-hullámra, benne a pesti cirkuszi előadásra...


A "kommunizmus" közszájon forog a 48-as Pesten


Hogy a kommunizmus fogalma nálunk is közismert volt 48-ra, az kiderül pl. Supka Géza: 1848 c. könyvéből:
Április vége felé ugyan találkozunk némi próbálkozással, hogy a sajtó tisztázza az eszméket. Megint a doktrinérek lapja, a Pesti Hírlap az, amely az előző évi vas-megyei és szatmári “rakoncátlanságokkal” kapcsolatban szóvá teszi ezeket a jelentkező osztálysúrlódásokat és “birtoksértő mozgalmakat”, s velök kapcsolatban felteszi az elméleti kérdést: “Van-e, s mennyiben hajlama Magyarország lakosságának a kommunizmusra?" (146.o.)
Én teszem hozzá, úgy tűnik, a doktrinérek lapja ezt reménykedve kérdezte…
A köztudat azonban, nyilván az április 19-i munkásdemonstrációval kapcsolatban, amikor az iparossegédek, s egyéb “nyughatatlan elemek” azt követelték, hogy a háztulajdonosok mondjanak le a következő évnegyedi lakbér beszedéséről, a pesti forradalmi elemeket kezdte kommunizmussal vádolni. Mert már április 27-én igazoló röpirat jelenik meg "Szabadság, egyenlőség, testvériség" címen, mely ugyancsak hangoztatja, hogy mi az egyenlőségen nem értünk anarchiát, nem értünk kommunizmust. S amikor májusban az egykori ellenzék radikális szárnya - különben csak két hónapig élt - napilapra hirdet előfizetést, programjában hangsúlyozza, hogy "magánjogi tekintetben a kommunizmusnak ellentmondunk, s tiszteljük a tulajdont, mint az emberi társadalom talpkövét."  (...)
S még a forradalom másnapján házkutatást tartanak egy Schmidt nevű cipészlegény szállásán, aki abba a gyanúba keveredett, hogy “kommunista” nyomtatványokat őriz. Április elején megérkezik Párizsból az ottani magyar munkások első forradalmi nyilatkozata, mire Pesten is egyesek – a párizsi forradalmárok módjára – vörös jelvényekkel jelentek meg a pesti utcákon, a lakosság azonban “véres megtorlással tüntetett a rend fenntartása mellett”. A Pesti Hírlap jelentése szerint ugyan ezek a tüntetők inkább vidékiek voltak, s azok a pesti emberek, akik nekik rontottak, “abban a tévhiedelemben voltak, mintha a vörös jelvények veszedelmet, vérengzést, lázongást” jelentenének. (147.old.)
Nem tévedtek... A kommunizmus fogalmának 48-49-es hazai ismertségére és a forradalmárok élcsapatában volt népszerűségére az alábbiakat már idéztem korábbi, Három Tavasz - sőt négy! 1848, MARXius Idusa c. bejegyzésemben:

A márciusi ifjak, a radikálisok közé tartozó Birányi Ákos nézeteit, Köztársasági Kátéját az 1848-ban Pesten megalakított Kommunista Kör terjesztette. A magyar sajtó története 1705-1892:
"a Köztársasági Lapok, az ifjú Birányi-Schultz Ákos szerkesztésében október 11-én kezdődött. (...) A lap elsősorban a republikanizmusnak volt szócsöve. Birányi azonban, az általa kiadott Köztársasági Káté (1848) előszavának tanúsága szerint, a „socialis respublica” híveként a polgári világ új társadalmi problémáiba is igyekezett alaposan betekinteni. Ebben előadja, hogy ismeri a proletárok nyomorát, hiszen maga is „sokszor véres verítékkel izzadt már a munkában”. Együttérez hát a proletariátussal. Ez olyan, mint egy „nagy vulkánhegy”, amelyben „a tűzanyag évezredek óta gyűlik, s minél később, annál borzasztóbb robaj és pusztítással fog az kitörni”. Megelőzésül „socialismust” javasolt. Ezen olyan köztársaságot ért, „hol a társadalom nemcsak jogot ad, mely szerint minden ember szellemi s anyagi jólétre önerejével felküzdhessen, hanem ő maga is tettleg gondoskodik az illető eszközökről”. Ilyen – a nemzeti műhelyek mintájára – a „munkarendezés”, a „vagyonszabályozás”, a „czélszerű törvények” hozatala és az „egyesülés”. Ettől Birányi megkülönbözteti a „communismust”, ahol „az ország összes vagyona s javai egy közállományi tőkét képeznek, melynek jövedelmeiből ki-ki tehetsége, szolgálatai s érdemeihez szabott részt húz”; ehhez azonban „az emberi nem lehető legnagyobb műveltsége kívántatik”.
A radikálisok szócsövében, a forradalmi terror vezetője, Madarász László testvére, Madarász József által szerkesztett Debreczeni Lapokban Irányi Dániel védekezni kényszerül a vád ellen, hogy a 48-49-es forradalmárok legradikálisabbjai kommunizmust akarnak, tehát nagyon is zörgött a haraszt:
A Tájékozódás Debrecenben c. írásban Irányi Dániel a jogegyenlőség elvei mellett szállt síkra. Ugyanakkor visszautasította azt, hogy a radikálisokat terroristáknak és proletáriusoknak nevezzék. (...) "Avvagy talán azt akarják vele kifejezni, hogy a communizmus felé gravitálunk? Legyetek nyugodtak, nagyságos urak! -folytatja - megélünk mi saját emberségünk, becsületünk után." És egy nagyon lényeges mondat: "Nem kívánunk mi megosztozni földben és földi vagyonban: csak jogban és szabadságban akarunk osztozni veletek." (Takács Ferenc: Két flamingó. Magvető, 1982. 121-122.old.)
Vajda János 1869-es "Egy honvéd naplójából" c. visszaemlékezésének e részlete is tanúsítja az 1848-as baloldal ideológiai érdeklődését:
"Két hónap múlva már túl voltunk a republika, szocializmus, kommunizmus fogalmain, Vasváry már az 'Icaria' alapelveit magyarázgatta."
Természetesen Petőfi, Lunacsarszkij szovjet ideológus kifejezésével "saját korának bolsevikja" sem cáfolt rá a kommunista eszme ismeretére ezügyben gyakran idézett két versével:
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”

(Egy gondolat bánt engemet, 1846!)

Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,

(A XIX. század költői, 1847.)
A fél évszázaddal az esemény után visszaemlékező Lauka Gusztáv arról számol be, hogy a Szendrey Júlia kezének megkérése után bányákat és a  zelestyei üveghutát meglátogató Petőfi
„...mindjárt az üvegkészítés azon munkásainak halvány és testileg senyvedő rabszolgáin akadt meg, akik azon poharakat és palackokat készítik, melyekkel mi a vígság és tivornya isteneinek áldozunk. Hamarjában penderített is olyan Michel-Louisa-féle zamatú socialistico-communisticus szónoklatot, hogy a háziúr boldognak vallotta magát, hogy munkásai csak oláhul értenek, és eszméik láncolatába nem illeszthetik azokat az elveket, amelyeket a két világrész socialistái, nem mondom munkásai, május 1-ső napján a két világrészben oly hatalmasan promulgáltak.”

Korábban utaltam rá, hogy Petőfi egyes versei feltűnően hasonlítanak Marx ifjúkori sátánista verseire. Most következzen egy nyom az egyik valószínű útvonalra, melyen eljuthatott Petőfihez a marxi minta.


Ifjú pozsonyi forradalom-előkészítők német olvasmánya


T. Erdélyi Ilona: A radikális-republikánus eszmék egyik első hazai népszerűsítője: Kalmár István  c. tanulmánya (Századok, 1972, 667/III) feltárja, hogy kikből állt az a pozsonyi kör, melynek tagjai olvasták a "Der Geächtete" radikális német nyelvű párizsi emigráns folyóirat magyarországi használatra készült kéziratos másolatát. E "Száműzöttek" című kiadványt Párizsban élő német emigráns forradalmárok adták ki 1834 júliusától 1836 januárjáig, összesen 12 száma jelent meg.
 A "Der Geächtete" a "Bund der Geächteten" elnevezésű titkos emigráns szervezet orgánuma volt. A Bund az 1834-ben feloszlatott, németországi politikai menekültek, illetve kézművesek alapította "Deutscher Volksverein" legöntudatosabb tagjaiból alakult ugyanazon évben, A "Bund der Geächteten" célja, mint alapszabályai kimondották: "Németország felszabadítása a gyalázatos szolgaság igájából"...
Nem kell sokat ragozni, a szervezet "a múltat végképp eltörölni" indult. Természetesen a fennálló, a felforgatók által gyűlölt és lerombolni vágyott rend "szolgaságnak" démonizálása visszaköszön Petőfi verseiben, ahogy az ő "szabadságért" való önfeláldozás-mániája is e mintákat követi:
Follenéknek (elsősorban Carl Follennek) a valóságtól elszakadt, idealista köztársaság- és egységgondolata, az "áldozat-halálnak" az egyéni önfeláldozás szükségességének hirdetése, melynek a Kotzebue-t meggyilkoló Karl Sand lett szenvedő hőse, még a "Bund der Geächteten" alapszabályainak 28. cikkelyében is kísért.
Petőfi tipikus bibliai-vallási utalásainak is előképe a lap:
Az első számban "A szerkesztőség" aláírással megjelent "Előszó" a lap "hitvallását" fogalmazta meg: ez a borítón szereplő mottó: "Szabadíts meg minket a Gonosztól!" vagyis mindattól, ami a jelen Németországát képviseli. 
A "rímelés" máshol is látványos:
A vihar, amely a jövőt meghozza, írja a lap, már nincs messze: "Leküldi villámait a magas tornyokra, a kiálló fákra és mindazokat (értsd: a hatalmasok szolgáit) megsemmisíti, akik alattuk kerestek menedéket.
Petőfi: A királyok ellen (1844.december):
Így lesz s nem máskép. A bárd, mely Lajosnak
Párizs piacán lecsapott nyakára,
Első villáma volt a zivatarnak,
Mely rátok készül, s kitör nemsokára;
Igen, maholnap meglesz érkezése,
Nem én vagyok már első mennydörgése!
A radikális felforgató lap a Junges Deutschland, Fiatal Németország néven emlegetett írócsoport szócsöve is volt. Korábbi bejegyzésben már idéztem Drábik János nyomán, hogy a Fiatal, vagy Ifjú-mozgalmak Európa-szerte az illuminátus forradalmi felforgatás szervezeti-titkostársasági infrastruktúrájának egyik fő elemét képviselték, amennyiben írók, értelmiségiek szervezete viselt ilyen nevet, akkor elsősorban az ideológia terén, de a konbkrét forradalomszervezés is feladataik közé tartozott és végcéljuk nem éppen romantikus-hazafias volt:
Drábik János: Hogyan lesznek a tények antiszemiták?

A Grand Orient (Nagy Oriens vagy Nagy Kelet) szabadkőművesség a hatalom átvételére készült Olaszországban is. A forradalmat Giuseppe Mazzini szervezte, akinek a mozgalma célkitűzéseiben és módszereiben az illuminátusok működéséhez hasonlított. A hasonlóság oly nagy volt, hogy több kutató is arra a véleményre jutott, hogy az illuminátusok első vezetője, Adam Weishaupt volt az, aki Mazzinit megbízta az illuminátusok irányításával. A kommunista világmozgalom tényleges megalapítójának tekinthető Weishaupt 1830-ban halt meg, amikor Mazzini még csak három éve volt szabadkőműves, de határozottságával és kemény karakterével már kitüntette magát. A két illuminátus vezető igen közel állt egymáshoz, Weishaupt Lucifer követőjének számított, Mazzini pedig ateista volt. Giuseppe Mazzini 22 éves korában csatlakozott a szabadkőművességhez, amelyet ekkoriban Carbonarinak nevezetek Olaszországban. A Carbonarik 1818-ban készült titkos dokumentuma szerint a mozgalom végső célja Voltaire és a francia forradalom szellemében a katolicizmus és végső soron a kereszténység megsemmisítése. Mazzini idejében a Grand Orient nemcsak behatolt a Carbonari mozgalomba, de át is vette a szabadkőművesség irányítását, és a Carbonarik lettek az olasz szabadkőművesség vezetői. Mazzini háromévi intenzív forradalmi felkészülés után minél több fiatalt igyekezett beszervezni a nagyszabású forradalom végrehajtására. 1831-ben Franciaországba száműzték Olaszországból. 1832-ben ő alapította meg a Fiatal Forradalmárok szervezeteit, amelyek valójában szabadkőműves csoportok voltak, de azzal a megkülönböztető jeggyel, hogy használták az Ifjú vagy Fiatal elnevezést. 1833-ban, amikor a kormány betiltotta, az Ifjú Olaszország mozgalmat, már 60 ezer tagja volt. A magasrangú szabadkőműves Henry Palmerston, a későbbi brit miniszterelnök segítségével, Mazzini 1835-ben megalapította az Ifjú Európa szervezetet Svájcban. Mazzini a szervezetei bővítését Weishaupt elképzelései szerint folytatta. Az általa alapított Ifjú Szövetségek, mozgalmak, társaságok még azután is létrejöttek és működtek, amikor Mazzini már nem élt. A tengeren túl a szervezetet úgy hívták, hogy az Ifjú Amerika, Nagy-Britanniában Ifjú Anglia, Olaszországban Ifjú Olaszország, Törökországban Ifjú Törökök. Az európai kontinensen, pedig Ifjú Európa volt a nevük. Ezek az ifjú vagy fiatal jelzőt viselő társaságok és szervezetek azokat a radikális elégedetlen fiatalokat tömörítették, akik később beléptek az országukban működő templáros Grand Orient szabadkőműves páholyokba. A skótrítus kimunkált hierarchiája alkalmas volt energiáik megfelelő levezetésére, és tevékenységük kézbentartására. Valamennyi ilyen ifjú jelzőt viselő szervezetnek a tagjait Európában és a tengeren túlon a Grand Orient szabadkőművesség alaposan felkészítette a felforgató tevékenység folytatására. Ha jött a hívó szó, készen álltak az agitációra, a tüntetésre, sztrájkok szervezésére, felvonulások tartására, hírszerzésre, kémkedésre, robbanószerkezetek előállítására és bevetésére, és adott esetben politikai merényletek elkövetésére is. E szervezetek tagjai anarchistaként és nihilistaként váltak ismertté. Vakmerően vállalták a legveszélyesebb feladatokat is, és ha kellett, robbanóanyagokkal, tőrrel és revolverrel is felvették a küzdelmet a Grand Orient világjobbító céljai érdekében. Mazzini idején a látszólag irányítás nélküli anarchista fiatalok valójában már igen jól meg voltak szervezve. Volt köztük sok munkás és diák, de a gazdag családok képviselői sem hiányoztak, ahogyan a megfizetett tüntetők sem. Többségüknek semmilyen állása nem volt, mégis költekező módon élt. E fiatalok sérelmeit és célkitűzéseit a szabadkőműves sajtó természetesen nagy terjedelemben publikálta, és ez elősegítette a Grand Orient szabadkőművesség politikai céljainak az átültetését a gyakorlatba. Az ifjú jelzőt viselő szervezetek tagjai tehát olyan jól képzett vagányok, huligánok, profi rendzavarók voltak, akik a templáros, skótrítusú szabadkőműves vezetők kéréseit habozás nélkül teljesítették.
Az Ifjú Magyarország irodalmi csoportot először Kazinczy Gábor kísérli meg létrehozni, de a cenzúra még éber, végül Petőfiék hozzák létre Fiatal Magyarország néven. A csoport tagjai sorában látjuk Vajda Jánost és Vasvári Pált, fentebb idéztem, hogy Vajda beszámolója szerint 1848 március 15-ét követően például Vasvári folytatta a kommunista propagandát e közegben.

A német forradalomelőkészítő folyóirat, a "Der Geächtete" 12 számát az utolsó szám megjelenése után három évvel Kalmár István balassagyarmati ügyvéd másolta le az 1839-es diéta idején a pozsonyi radikális értelmiségi társaság részére, melynek tagja volt. Egyre megrögzöttebb előítéletünket meg sem próbálja eloszlatni az a tény, hogy az ilyen ideológiai bombát honosító Kalmár István - hisszük, vagy nem - egy evangélikus lelkész fia volt... Még érdekesebb, hogy kikből állt a radikális német lapot olvasó pozsonyi társaság. Erdélyi János, Szontagh Pál, Vahott Imre, Vachott Sándor, Beöthy Zsigmond, Pulszy Ferenc és mások. Mind felforgatók, forradalom-előkészítők, de most az az érdekes, hogy a a "Der Geächtete" magyarországi másolatát megrendelő társaságnak tagjai a Petőfi, mint "népköltő", mint a leendő forradalom költője arculatát megteremtő, "Petőfit felépítő" Vahot-fivérek és az e felépítésben szintén szerepet vállaló Erdélyi, valamint Pulszky, aki szintén figyelemmel kísérte, hogy Petőfi elég népies-e.... (Természetesen e "felépítés" az irodalmat diktátorként uraló illuminátus "vörösnyakkendős triász", Toldy, Bajza és kiemelten Vörösmarty jóváhagyásával és felügyelete alatt folyt.) Erdélyi az illuminátus nacionalizmusok kiépítéséhez a Herderek, Schlözerek, Grimmek programja alapján nélkülözhetetlennek vélt (ál)népi hagyomány gyűjtésének, de inkább gyártásának legfőbb magyarországi ideológusa. (Amellett, hogy a radikális filoszemita propaganda szócsöve.)


A  "Der Geächtete"-olvasó Vahoték megcsinálják Petőfit

"A kritikusok ellenszenvének fölkeltésében szerepe volt a Pesti Divatlap Petőfit sztároló szerkesztője, Vahot Imre „hírverő” fogásainak is (...)" (Petőfi és kortársai)
Pályája pesti csúcsraérésének időszakában Vahoték Petőfi "Gazdái", ami persze Petőfinek meghozza az áhított hírnevet, pénzt és a politikai ambíciók teljesülésének reményét. A volt színésznek talán nem esett nehezére az ehhez elvárt szerep(ek) játszása.

Vahot Imre:
Olyan képet igyekezett a közönséggel elhitetni, hogy Petőfi teljesen műveletlen, borissza cimbora, s mindenekfölött tetőtől talpig magyar ember,– ennek érdekében Petőfit állandóan magyaros öltözékben járatta. Jellemző, hogy Kemény Zsigmond (mint naplójában feljegyezte) még 1846 augusztusában is, amikor Petőfivel megismerkedik, meglepődik azon, hogy „Petőfi mindig vizet ivott, csinos öltözetben jelent meg, és az angol, francia, német irodalommal ösmeretes, s beszélni is gyakran szokott franciául”. Vahot elképzelésének megvolt a jó oldala is. Az országos siker rendkívüli módon kiszélesítette Petőfi olvasóinak körét. Ugyanakkor az irodalmi életünkben addig ismeretlen „hírverő” fogások – így például Petőfi mértéktelen dicsőítése a lapban – természetszerűleg váltották ki a rivális újságok ellenszenvét és féltékenységét. A hírlapi csatározásoknak pedig Vahot egyenesen örült. Előbb, 1844 végén barátjának, Vachott Sándornak sógornőjét, a tizenötéves Csapó Etelkét hitte szíve választottjának, s a lány korai halála ihlette a Cipruslombok Etelke sirjáról című ciklusát. Petőfi gyásza nem nélkülözte a teatralitást: odaköltözött Vachottékhoz, s az elhunyt lány szobájában írta költeményeit. (forrás)
Nem tűnik erőltetettnek, ha feltételezzük, hogy a Petőfit ilyen szorosan irányító Vahoték és társaik német olvasmányát és rengeteg hasonlót maga Petőfi is olvasott, ez része lehetett a "forradalom költője" szerepre felkészítésnek, talán a trauma-alapú tudatmódosítást is beleértve, amihez hozzátartozhatott az elhunyt lány szobájába költöztetés is, ahol sötét, komor, pokoli hangulatú verseket írt... ("Petőfi és a trauma-alapú tudatmódosítás")


A "Feltámadunk"-ból hamar "Fel! Támadunk!" lett


A  "Bund der Geächteten" szervezet folyóiratának kezdeti program-jelszava, a "Szabadíts meg a Gonosztól" még a felforgatómozgalmak misztikus-vallási gyökereit jelezte, és bár ez a misztikus háttér végig megmaradt, a mozgalom, és a konkrét szervezet rövidesen elhagyta a bibliai, keresztényi idézeteket (persze eredetileg sem értették keresztényi módon) és gyorsan eljutottak a kommunizmus alig burkoltan sátánista jelszavaihoz, propagandájához és pokoli programjához.

A Száműzött folyóiratot kiadó párizsi német Száműzöttek Szövetsége (Bund der Geächteten) 1836-ban kettészakadt és a radikális szárny létrehozta az Igazak Szövetségét ("Bund der Gerechten"), amelynek meghirdetett céljai közé tartozott "Isten országának létrehozása a földön".

Petőfi a szokott módon visszhangozza e mozgalom jelszavát:
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.
(Az ítélet, 1847. április)
Az Igazak Szövetsége az 1839. májusi párizsi Blanqui-felkelésben való részvétele miatt kénytelen Londonba menekülni, ahol 1847. júniusában egyesül a Kommunista Tudósító Bizottsággal, melyben Karl Marx és Friedrich Engels vitték a főszerepet. Az egyesült szervezet felveszi a Kommunisták Szövetsége nevet. Az újjáalakuló szövetség programja tartalmazza a burzsoázia uralmának megdöntését és a proletariátus uralmának megteremtését, egy magántulajdontól mentes és osztálynélküli új társadalom létrehozását. Engels javaslatára a jelszót lecserélik a "Világ proletárjai, egyesüljetek!"-re és Marx kezdeményezésére kidobják a szervezet gyakorlatából az addigi szabadkőműves jellegű rítusokat. (Utóbbi információ forrása: E.Hobsbawm: Primitive rebels)
A Kommunisták Szövetsége második kongresszusán, 1847 november-decemberében megbízza Marxot és Engelst a szervezet céljait kifejező kiáltvány megfogalmazásával. A két kommunista ideológus és politikus rövidesen elkészül a munkával és 1848 február 15-én megjelenik a Kommunista Kiáltvány.

A Kiáltvány megjelenésére, mint Jeladásra Európa-szerte forradalmi hullám tör ki, Pestre egy hónappal később ér el a világforradalminak szánt folyamat. Petőfiék és felkészítőik, a forradalomelőkészítő szürkébb háttéremberek, a Vahotok, Erdélyik, Vörösmartyk, Toldik végrehajtják a néhány évvel korábbi olvasmányukban, a Kommunisták Szövetsége elődszervezetének lapjában, "A Száműzött"-ben megfogalmazott programot.


42 megjegyzés:

Névtelen írta...

Még a jobbágyok is: http://mindennapoktortenete.blog.hu/2015/03/15/forradalom_szabadsagharc_hetkoznapok

Névtelen írta...

"Korábban utaltam rá, hogy Petőfi egyes versei feltűnően hasonlítanak Marx ifjúkori sátánista verseire."

Hol lehet ezt olvasni?

Névtelen írta...

https://kuruc.info/galeriaN/2012/kotelkokarda150314_01.jpg

sokatmondó...

/fortesinfide/

Névtelen írta...

Az angol nyelvű wiki szerint február 21-én jelent meg a KK.

Bobkó Csaba írta...

A sátánista Marxc és Petőfi kapcsolatához pl. ezek érdekesek:

http://kitalaltujkor.blogspot.com/2011/12/marx-satanista-volt.html

http://kitalaltujkor.blogspot.com/2013/03/1848-rombolo-geniuszai-petofi-marx.html

http://kitalaltujkor.blogspot.com/2013/03/harom-tavasz-sot-negy-1848-marxius-idusa.html

http://kitalaltujkor.blogspot.com/2013/04/es-egyetlen-nagy-ember-nyaj-lesz-mind.html

A címkéknél lehet a Petőfi, 1848, MArx-nál is keresni.

Bobkó Csaba írta...

A kötélkokárdát köszönettel hasznosítottam a Facebookon. :-)

A Komm. Kiáltvány megjelenési dátuma valóban eltérő adatokkal szerepel, még a hónap se biztos, van, ahol januárt írnak. Furcsa, hogy így ködösítenek. De aztény, hogy Marx, Engels és Kossuthék nagyon is tudtak egymásról és Marx a magyar forradalom 48 szeptemberi fegyveres radikalizálódása előtt egy hétig Bécsben volt. Aztán toporzékolt, amiért Kossuth csapatai nem tudtak a forradalmi Béccsel egyesülni.

Névtelen írta...

Petőfi költészetében lassan, fokozatokkal, vagy viszonylag gyors átmenettel, vagy hírtelen keletkezett ez a vörös forradalmi váltás?

Ha az utóbbi, akkor van pontos dátum, idő vagy vers?

Tanulmányai alatt ismerkedik meg a forradalmi eszmékkel? Melyik helyen?

- - -

Én azt tanultam, hogy Arany ajánlotta Vahottnak a János vitéz kézíratát, aki tehetséget látott Petőfiben.

Petőfi Pestre felkerülve tényleg nagyon ambiciózus volt, mert költészetből már akkor sem lehetett megélni, kellett újságírás, meg még pl. Aranynak is a későbbiekben műfordítás.

z

Bobkó Csaba írta...

Ez fontos kérdés, egyrészt szinte minden iskolában vakoló, illumináátus nevelésű tanári kar volt, vagy legalább a diákkörök voltak ilyen uszítók, erről készülök írni. Tehát már a középiskolától erre nevelték Petőfit is. Selmecen épp az évben lepleznek le titkos, illegális páholxt, amikor Petőfi ott tanul. De mégis van egy éles törés az életműben, ami után vörös sátánista, ez tehát egy beavatás. Ez a Felhők-ciklus kiváltója. A János vitéz egy alkímista mű, ilyen minőségében egyébként szép és önmagában nem feltétlenül romboló. Leszámítva persze a pentagramot... De egyidőben írja a J.V. Andreae nevét rejtő A hóhér kötelét is, ami jelzi, hogy sötét mélységekben jératta már az eszét. Hogy kik voltak a konkrélt beavatók, az érdekes. Természetesen nem Arany ajénlotta Vahotnak, Vahot az illuminétus irodalomdiktátor kör bizalmi embere volt, ezek Petőfire korán felfigyeltek. De most egy darabig olvasnom kell, mielőtt megint írok Petőfiről...

Bobkó Csaba írta...

Betoldottam az első szakaszba ezt:
'A fél évszázaddal az esemény után visszaemlékező Lauka Gusztáv arról számol be, hogy a Szendrey Júlia kezének megkérése után bányákat és a zelestyei üveghutát meglátogató Petőfi

„...mindjárt az üvegkészítés azon munkásainak halvány és testileg senyvedő rabszolgáin akadt meg, akik azon poharakat és palackokat készítik, melyekkel mi a vígság és tivornya isteneinek áldozunk. Hamarjában penderített is olyan Michel-Louisa-féle zamatú socialistico-communisticus szónoklatot, hogy a háziúr boldognak vallotta magát, hogy munkásai csak oláhul értenek, és eszméik láncolatába nem illeszthetik azokat az elveket, amelyeket a két világrész socialistái, nem mondom munkásai, május 1-ső napján a két világrészben oly hatalmasan promulgáltak.” "

Illik a képbe, bár többen kételkednek benne, hogy Lauka jól emlékezik-e. Mindenesetre fél évszázad után, amikor Petőfi már Nemzeti Hős, mi érdeke fűződött volna a szemtanúnak alaptalanul lekommunistázni a köztiszteletben álló ikont? Ezzel csak támadásokat vonhatott a fejére, nem sikert. Tehát feltételezem, hogy jól emlékezett és őszintén számolt be az esetről.

Névtelen írta...

Már az is szinte mindent bizonyít, hogy a gengszterváltás előtt is nemzeti ünnep volt 03.15.

Névtelen írta...

Amúgy zseniális ez blog, mindenben rávilágít a lényegre csak a szerzőnek hiányosak az ismeretei a " szellemtudományokról". Rudolf Steiner egy korszakalkotó zseni volt, annak ellenére, hogy Makovecz egy sátánista kókler.

Bobkó Csaba írta...

Steinerről még nem írtam, mert nem olvastam tőle semmit. Hogy Makovecz egyik fő forrása, az előttem helyből a rossz oldalra sorolta...

Névtelen írta...

Azt gondolom, hogy a hitelesség kedvéért differenciálni kell a "titkos társaságokat" mert attól, hogy egy Wartburg-ra Porsche emblémákat ragasztok, még nem lesz az.
Ilyen alapon akkor a Biblia János apostol mennyei jelenésekről szóló könyve is sátánista iromány csak mert ugyanazt a jelképrendszert használja, mint a modern sátánista tudatipar?

Bobkó Csaba írta...

Azt gondolom, hogy én elég konkrétan nevezem meg a kritikám tárgyait, de tény, hogy a beavató jellegű titkostársasági modellt a modern korban túlnyomórészt sötét, ártó célokért használták és használják. A Jelenések Könyve a Biblia, az Ószövetség könyveinek nem kis részéhez hasonlóan útólag nagyon káros modellnek bizonyult, és etűzáltal visszamernőleg rossz ötletnem minősítem, hogy szerzőik papírra vetették és nem tartották meg ezeket saját fantáziájukban, illetve a Biblia tartalmának nem kis részét alapvetően az emberi szellem selejtes termékének, illetve a Gonosz kinyilatkoztatásának tekintem, pl. a rasszizmus, a fajilag értelmezett Választott Nép, a "választottakon" kívüliek gyűlölete és kiirtásuk programja, stb. Nem véletlen, hogy a katolikus egyház a protestáns vádnak tulajdonképpen megfelelően ezeket nagyrészt dugdosta a középkori hívek elől és jellemző, hogy a protestánsok e szennyirodalmat anyanyelven adták az általuk fanatizálandó tömegek kezébe, és persze a rossz példa volt ragadós. Ezért indították az erdélyi parasztfelkelés résztvevőit rohamra azzal a jelszóval huszita uszítóik, hogy "Minden Hámánt fel kell akasztani". Kár, hogy a Jelenések Könyvét benne hagyták a Bibliában a szerkesztés során... Biztos vagyok benne, hogy sok pap gondolta már ugyanezt.

gyuri55 írta...

Csaba, kicsit irigyellek függetlenségedért. Csak kicsit, mert az igazság megintcsak középen lehet. Tehát a Biblia, mind az Ószövetség, mind pl a Jelenések könyve hitem és értelmem szerint sugalmazott, tehát isteni eredetű. Ha így olvassuk és értelmezzük, nagyon sok segítséget kapunk belőle az élethez, nemegyszer konkrét inspirációt.
Én Jézus Krisztus személyén, jellemén, tanításán keresztül próbálom értelmezni a problémás részeket és elválasztani az istenit az emberitől (itt-ott démonitól). Természetesen mások, főleg katolikusok értelmezéseit is megnézem. A Lélek sugalmazta, ember értelmezte és írta le. A kánon összeállítása is valahogy így történt. - Rudolf Steiner előbb teozófus volt, aztán hozta létre az antropozófiát, a "steinerizmust". Nagy gondolkodó, kevert, zavaros életmű. Követői (pl. Vekerdy) bizonyára sok értékes dolgot hoznak a felszínre. Pl. a "waldorfosoktól" van mit tanulni.

Bobkó Csaba írta...

Kedves Gyuri, Neked nem kell idéznek azokat a részleteket, melyeket szennyirodalomnak nevezek és melyeket szerintem a Gonosz suggalatára írtak az Ószövetségbe. "Jahve" népirtási parancsai, stb.

Névtelen írta...

"Aztán a szintén mindenttudó Csurka lapjában nyomozgattak Morvai származása után. Gyorsan meg kell jegyezni, hogy jó helyen nyomoztak, mert Csurkának az a mániája 1989 óta, hogy csak zsidó szerkesztőkkel veszi körül magát. Ők eljutottak már odáig a tényfeltárásban, hogy Morvai nemcsak zsidó, hanem az édesanyja az a Rotschild Klára volt, akinek a Kádár-rendszerben megengedték, hogy drága divatszalonja legyen. Ott nemcsak a hazai pártfejeseknek, hanem nyugatiaknak is gyártották a divatos holmikat. Végül a híres üzletasszony öngyilkosságban halt meg. Már kezdtünk megnyugodni, hogy Vonának nemcsak cigány gárdistái, hanem zsidó gárdistái is vannak"

http://zionistterror-inhungary.blogspot.gr/2009/09/szeptember-11-azt-mondtak-teveben.html

Bobkó Csaba írta...

Remélem, nem hasonulok túlságosan az általam bírált ártó szándékú misztikusokhoz, ha felteszem a kérdést, hogy vajon a Biblia szerkesztésének lezárásával megszűnt-e az isteni sugallat? Vajon, amikor ma olvassuk a Bibliát, nekünk nem sugall Isten (és a Gonosz is!) ??? Például nem sugallhatja azt, hogy "ne higgy azoknak, akik szerint a népirtási parancsolatokat az én kinyilatkoztatásomra írták ebbe a könyvbe egykor egyes írástudók!" ??? A kérdés nem elméleti, mert korábban itt bemutattam komoly kutatók nyomán, hogy pl. a II. világháborús zsidóirtó (és nemcsak zsidókat irtó...) Holokauszt pokoli forgatókönyvéhez is elsődleges nyersanyag volt a Biblia.

Bobkó Csaba írta...

Ez a fentebbi cikk keveri a jogos észrevételeket a marhaságokkal. Pl. Morvai nem Rotschild Klára lánya, csak ott volt manöken az anyja, stb. Egyébként nyilvánvaló Morvai felépítettsége és a Jobbik háttérhatalmi manipulációkhoz való felhasználása, tudatos felfuttatása a negatív reklámmal, ami a leghatékonyabb. Ha kinyírni akarták volna, agyonhallgatják és olyan botrányokat közölnek vezetőiről, amik kompromittálják a potenciális választóik szemében. Pár ilyen volt, de nem sok, tehát egyelőre passzol nekik a képletbe, hogy a Jobbik erős. Nincsenek illúzióim egy "szabadságharc" lehtőségéről.

Névtelen írta...

A cikk kapcsán egy másik Morvairól kellene inkább szót ejteni. Szegény Petőfinek új nevet kreáltak: a Barguzini Csontváz...
Valószínűleg nem véletlen, hogy pont a márc. 15.-ét megelőző péntek 13.-án jelentették be a DNS vizsgálatok eredményét egy bp.-i sajtótájékoztatón:

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=110360

Ha kínaiak vizsgálati eredménye hiteles, akkor már nem lehet letagadni (elkomolytalankodni, elkenni, lenyelni, stb.). Állítólag ez már nem is az első vizsgálat volt és a mitokondriális DNS minden esetben 99 % flötti egyezést mutatott.
Talán az történt, hogy a "nagy, népi, nemzeti, hőslelkű" költő hamis kultuszát és mártíromságát 120 - 130 év alatt akkorára pumpálta a szabadkőműves háttérhatalom, hogy egyes túlbuzgó tisztelői végül pont a hősi halál imázsától fosztották meg? Kíváncsi vagyok, mi lesz most? Mit talál ki az MTA? Mert a vakolóknak mártírokra, áldozatokra van szükségük (lásd. holokauszt!), nem pedig fogságban elhunyt emberekre, akiket a "gonosz cári rendszer" még csak meg sem ölt...
Vagy az iskolákban továbbra is azt fogják tanítani, hogy Petőfi elesett Segesvárnál 1849-ben, a sírja meg majd ott ékeskedik a Fiumei úti sírkertben, s a márványtáblán az lesz olvasható, hogy 1823 - 1856?
Fura egy helyzet, az biztos.
Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

A knaiak is mellébeszéltek, nem mondták ki szó szerint, hogy szerintük a csontdarab Petőfié. Ezek után csináljanak Magyarországon egy vizsgálatot, nyílt kártyákkal, tehát Morvaiék adják oda a csontvázat a vizsgálathoz, mert eddig tiszta szélhámoskodás az egész. A lényeg persze nem a csontjai, hanem az életműve mai értékelése. Nincs mit ünnepelni rajta.

Névtelen írta...

Ugye megvan Kádár János koponyája. Vagy nincs? Már meg sincs a kincs?
Komoly gyűjtemény.

gyuri55 írta...

http://www.magtudin.org/Bulanyi%20Gyorgy.htm?honnan=Nemzeti_Hirhalo

Egy érdekes írás Bulányi György piarista atyától. (Egyetemistaként én is az ő ifjúsági mozgalmában, a "Bokor"-ban lettem tudatos keresztény.) - Akik szó szerint veszik a Bibliát, megmagyarázzák a problémás részeket is. Pál szerint az izraelitákat egyenesen Jézus Krisztus vezette. - Itt még csak töredékes a tudásunk...

Bobkó Csaba írta...

Valamivel halála előtt, miután épp feloldották az exkommunikációját a katolikus egyházban, olvastam vele egy beszélgetést, amiben felvetette, hogy ki kéne dobni az Ószövetséget a Bibliából, mert nem egyetemes kersztény hagyomány, csak a zsidók nemzeti hagyománya, és minden nép helyettesítse be a saját őstörténetével, nálunk mondjuk Benedek Elek népmeséivel. Akkori eszemmel, tudásommal határozottan tetszett a gondolat. Ma már tudom, hogy ez a teológiai antijudaizmus a gnosztikus eretnekmozgalmak, pl. a katárok nagyobbik részének tipikus álláspontja volt és Bulányi sok szempontból bele is illik ebbe a trendbe, bár persze nem a legrosszabb értelemben. Másrészről nyilvánvalóan nem volt vele tisztában, mit képviselt Benedek Elek, ahogy akkor még én sem tudtam és én is nagyra becsültem. Mellesleg épp a katár világfelforgatást büszkén elődjének tekintő vakoló-illuminátus nacionalista őstörténet-hamisítást képviselte, úgyhogy itt Bulányi vagy tragikusan duplán trafált bele a problémába a tévedésével, vagy esetleg mégse volt olyan tájékozatlan. De nem akarom őt bántani, nem ő a témánk. Benedeket tervezem bántani! :-)

Bobkó Csaba írta...

Előbb válaszoltam, aztán olvastam el, amit linkeltél... :-) Ez már megér egy alaposabb utánaolvasást, érdemes lesz komolyabban megrágni Bulányi álláspontját. Egyrészt most is rokonszenves és értem, mit akart, egyetértek vele, magam is szennyirodalomnak neveztem az Ószövetség EGYES írásait, másrészt Markionnal és a nyomában Hermész Triszmegisztosszal még veszedelmesebben tévedt a gnosztikus útra, mint Benedek Elekkel, de előbb olvasni, aztán írni... :-)Addig is úgy látom, hogy a hermetikusok-kabbalisták-vakolók hálójába gabalyodva a sátánt az ördögre próbálta lecserélni...

Névtelen írta...

Sziasztok! Bulányi atya írásait csak nagyon szőr mentén ismerem. Azt viszont a legcsekélyebb ismeret mellett is ki tudom jelenteni, hogy nem volt katolikus, és hogy az egyházon belül masszívan a felforgatók körébe tartozott. Ezzel nem vonom kétségbe sem a jóindulatát, sem az őszinte igazság-keresését, de nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy az ő tanításán felnőtt egyik pap például teljes egészében kiirtotta a hitet a rábízott három faluból. Alapvetően visszataszítónak találok minden olyan teológiai irányzatot, amelyik szándékosan az egyházi tanítások megszegésére buzdít, és tele van akatolikus vonásokkal. Taszítanak az egyszerűség nevében öltönnyakkendőben tetszelgő papok. Ezzel szerintem identitásuknak egy fontos részét tagadják meg. És főleg taszítanak azok az (ál)próféták akik szerint az egyáz x évig csak úgy sodródott, és megtörténhetett, hogy teljesen tévútra tévedt akár csak egy kérdésben is. Taszítanak, akik nem képesek a misekönyvnek legalább a fő útmutatásait betartani, holott az utolsó betűig mindet be kéne. Az igazi reformerek mindig 1000 százalékig alázatosak voltak az egyház hagyományaihoz és útmutatásaihoz, ha valamivel bajukvolt, először magukban keresték a hibát. Szerintem csak az ilyen lelkület vihet előre. Nem a dolgok szolgalelkű elfogadása, de legalább a kinyilatkoztatás mindkét formájába vetett bizalom megléte. Ebből lehetnek Szent Ferencek, Szent Ignácok és a többi. De ezért kamu Giordano Bruno, Luther, Bergoglio, Bulányi atya eg a többi.
Ez a személyes meglátásom. Üdv!
/fortesinfide/

Bobkó Csaba írta...

Legalább egy követőjét ismertem. Szektás-szinkretikus ideológus, többek között olyan nézetekkel, amik a vakoló-haladár mozgalmakban is jellemzőek.

gyuri55 írta...

Kedves "fortesinfide"! - Kérlek, írd le katolikus saját véleményed az Ószövetségről, nagyon érdekel. -Szerinted Ferenc pápa már nem katolikus? (Bulányi mozgalmának én sokat köszönhetek, az értelmi megtérésemet. Aztán eltávolodtam tőlük, nagyjából egyetértek értékeléseddel. Persze, fontos rész-igazságokat a lázadók is képviselnek, fontos a megkülönböztetés. Mindez kapcsolódik Marx kísértetéséhez is.)

Bobkó Csaba írta...

Gnosztikus könyvtáramban eddig egy könyvben frissjtettem fel a Bulányi által tekintélyként hivatkozott Marciont, még kettőt átrágok, de addig is, Marcion érthető és megérthető kiindulási pontja után (az ószövetség Jaghve-ábrázolása sok ponton szörnyű) produkálta azt a tipikus dualista és a gnosztikusokra jellemző felfogást ("világunkat egy Gonosz Isten teremtette"), amivel egészen sok kérdésben a katárok előfutára, akik felforgató jellege nem kérdéses. Ugyanakkor az összkép bonyolult, lehet, hogy Marcion egy-két ügyben a későbbi katolikus felfogás előfutára is. De ezek kisebb dolgok, duális gnoszticizmusa romboló, sok felforgatónak lett kedvenc tekintélye. Hogy szó szerint gnosztikus lett volna, azt vitatják, de ez számomra csak terminológiai vita, a gnosztikus felforgatók alaptéziseit vallotta. Bulányinak ezt tudnia kellett. Marcion híve nem katolikus, ez nyilvánvaló.

Névtelen írta...

(ál)tudomány - életfa - féreglyuk - a kabbalista Einstein:

http://filantropikum.com/ujabb-tudos-ervelt-amellett-hogy-a-halal-nem-letezik/

z

Bobkó Csaba írta...

Most olvasom Hans Jonasnál, hogy azáltal, hogy fentebb az ószövetségi kinyilatkoztatást egyrészt a Teremtőnek, részben viszont a Gonosznak tulajdonítottam, a Saturninus-féle eretnekség képviselője vagyok... :-) Eltekintve persze attól a nem kis különbségtől, hogy a gnosztikusok a világot és teremtőit is eleve gonosznak tekintik.

Bobkó Csaba írta...

"ne csináljunk drámát, mert a gépen katalánok voltak, és nem emberek" - írták spanyol nacionalisták a német repülőgép katasztrófája nyomán.

http://index.hu/kulfold/2015/03/25/germanwings_baleset_kutatas/

Egy jellemző példája az illuminátus nacionalizmusnak, melynek előképe az ószövetségi zsidó Választott Nép-tudat, mely szerint a többi Választott az Embertárs, a törzsön kívüliek a gojok, akik kiirtásával jön a megváltás. Az illuminátus nemzeteszme elterjedése óta minden nép "választott nép" és a rohadtgojok elsősorban a közvetlen szomszédok, illetve a velük közös országban élő egyéb nemzetiségek. E felfogás egyik szélsőséges példáját a nemukrán lakosok százezreit baltákkal, vasvillákkal lemészárló ukrán banderisták nyújtották a történelemben, a mai ukrán rezsim az új hazafias kultusz keretében szobrokat állít nekik. Ők a példaképek...

Bobkó Csaba írta...

A Bulányi által iránytűként felmutatott Marcion teológiájáról Hans Jonas: The Gnostic Religion c. műve alapján röviden, felületesen az alábbiakat tudom vázolni, ami alapján Bulányi vagy vak volt, vagy, ha tényleg tudta, kit ajánl, akkor tudatos felforgató. Marcion dualista volt, szerinte két isten van, az Ószövetség Teremtő Istene, aki az általa teremtett, gonosz, bűnös és idővel magát elpusztító világnak nemcsak része, de lényegében azzal azonos, kb. annak Világszelleme. Ő egy Igazságos Isten, de nem jó. Az ember az ő teremtménye. A Jóisten, az Idegen transzcendens, világunkhoz semmi köze, azon kívüli, az ember nem az ő teremtménye, nem igazságos, hanem JÓ és aki HISZ benne, azt (a lelkét) "örökbefogadja", az ő Megváltása a gonosz világtól, az ószövetségi Jahve teremtett világától vált meg. Jézus az ő fia volt. Akik benne hisznek, azok számára e világunk megvetendő, a házaaság és a szex utálatos, de nem azért, mert erkölcstelen, hanem azért, mert az élet továbbadásával ffenntartja a gonosz világot és abban továbbra is rabságban tart lelkeket. E ponton vitázik Jonas azokkal, akik szerint Marcion csak dualista, de nem gnosztikus, hisz nem a Gnózis, megismerés a megváltás eszköze, hanem a hit. Az anyagi világ börtönében sínylődő, a transzcendens Istenhez tartozó léllek alapvetően gnosztikus fogalma nem túl kifejtve mégis megvan Marcionnál, tehát Jonas szerint gnosztikus. A Sátán egy külön szereplő nála Jahve világán belül, tehát Jahve számára nem maga a Gonosz. Ettől még az Ószövetséget kidobandónak ítéli és az Újszövetséget is erősen kicenzúrázza elvei alapján. Nem kérdés, hogy óriási fokban a katárok előfutára, illetve szellemi forrása. Más kérdés, hogy pár ponton azért a katolikus teológiának is előfutára... Összmérlege alapján szerintem a teremtésellenes gnosztikusok egyik fő alakja és a teremtett világ önpusztításának megjóslásával a szörnyű forgatókönyvnek a gnosztikus alapú felforgatómozgalmak kezébe adása egyik társtettese, miszerint e mozgalmak saját kezükbe igyekszenek venni az isteni feladatot, pl. a világ elpusztítását, vagy legalább amit el tudnak belőle pusztítani. Lásd a gnosztikus atomrakéta bejegyzést.

gyuri55 írta...

Bulányi Gyuri bácsi nem volt felforgató, csak egy kicsit, szerintem nem tudatosan. Petőfi sokkal inkább, de talán ő is inkább áldozat. Marx fiatal éveiben úgy tűnik, szoros kapcsolatban állt démoni (emberi és szellemi) erőkkel, meg is lett a következménye. - Ha tudnátok segíteni: Bogár Lászlótól sokat tanultam, de valami nagyon nem stimmel vele kapcsolatban (sem):
http://www.vntv.hu/2015/03/mit-er-az-uralom-hatalom-nelkul-2/

Bobkó Csaba írta...

Most végiggondolva Bulányi a felforgató klasszikus este, bár persze nem Petőfis indíttatásból, hanem naívan, öntudatlanul. VAksága megdöbbentő, ha Marcionra hivatkozik. Egy elég korlátolt intellektus lehetett. A katonai szolgálat megtagadására való buzdítás az államhatalom tekintélyének, uralmi jogosultságának legalapvetőbb kétségbevonása, egyúttal az "Add meg az Istennek, ami az Istené és a császárnak, ami a császáré" elv durva megsértése. Valóban elég puha diktatúra volt egyrészt, másrészt elég marginális volt a Bokor, hogy ezt ilyen visszafogottan szankcionálták akkor.

Bobkó Csaba írta...

Bogár Lászlónak sok mindenben igaza van, azonban gondosan kerüli a "gnosztikus" szó kimondását az önmagát is elpusztító háttérhatalom magyarázatára, ami talán nem meglepő egy gnosztikus szellemiségű TV-csatornán... :-)

gyuri55 írta...

Én nem nézek tv-t, csak az Interneten, az Echo néhány műsorát. Egyik sem tökéletes, de azért még mindig ezekből lehet a legtöbbet megtudni (Világpanoráma, Háttérkép, Törésvonalak). Azért úgy általában a gnosztikus jelzővel nem értek egyet, részben igen - mire és kikre gondolsz?

Bobkó Csaba írta...

Egy "Ezo-TV" (Ezotéria-TV) mi más lehet, mint gnosztikus, még ha szépbe-jóba-zöldbe igyekszenek is csomagolni?

gyuri55 írta...

Ahol megjelent az általam idézett Bogár-beszélgetés, az valóban gnosztikus, ezoterikus tv, a vntv.hu - egyébként sok érdekes, aktuálpolitikai beszélgetéssel. Magyarország jelenlegi legbátrabb riportere ez a Jakab István. - Én kérdésemmel az echotv.hu-re, Széles Gábor tv-jére gondoltam. - Bogár László erősen katolikus-ellenes, egyoldalúan beszél pl. X. Leóról, Jakabbal együtt kész ténynek veszi azt a hazugság-halmazt, amit a jezsuita rendről, annak világot irányító gazdasági szerepéről ma állítanak. Közös nevezőjük: e világ fő gonosza a római egyház és pápa. - Petőfi is errefelé célzott, bár előbb a királyokat akarta felakasztani.

Bobkó Csaba írta...

Petőfi keményen nyomatta saját evangélikus-protestáns közege és nyugati példaképei, heine, stb. antiklerikalizmusát. Széles maga egy dilis oligarcha, simán lehet vakoló is, a TV-je ettől még lehet hasznos, bár én innen nem nézem. Teljesen hasznos tanító-emberek is elkezdenek ész nélkül Habsburgozni, pápistázni, pl. Andrásfalvy Bertalan, ez ma a magyar történelmi tudat fősodra, ezért kell a tényalapú történelemismeretet terjeszteni. Minimum legyen ott a tudat-piacon a gnoszikusellenes alternatíva, mely leleplezi a felforgatók sokévszázados uszítását trón és oltár ellen. TAlán majd idézek, hogy tisztességes szándékú protestánsok maguk is látnak problémát saját közegük történelemszemléletében. Maga Raffay is jó példa erre, aki a Károli egyetem rektorhelyetteseként írt az országszétverő ötödik hadoszlop páholyokon belüli zsidó-protestáns szövetségről, ref. és ev. püspökök részvételével.

gyuri55 írta...

Kedves Csaba! - Vissza kell térnem a Bibliára. Hitem és tudásom szerint a Biblia fel nem osztható, nincs jogom és alapom benne szelektálni. Az Ószövetség egyes részein én is csodálkozom: átteszem magamban lelki-szellemi szintre, úgy már értem (a történeti rész egyszersmind az izraeliták eredetmondája). Isten nemcsak irgalmas, de igazságos is, nemcsak szeret, de ítéletet is tart. Jézus Krisztus az Ő Egyszülött Fia. Mivel Jézus zsidóként született és zsidóként halt meg, és mivel számtalan helyen hivatkozik az Ószövetségre, mindezek a részek szentek és Jézussal érthetők. - A Jelenések Könyve különleges műfajú, közelről nézve jól értelmezhető, szinkronban van Jézus mondanivalójával, azt kiegészíti és ugyancsak az Ószövetségre is alapoz. Természetesen nem szabad túlságosan kiemelni: egy Könyve a Könyveknek. - Mondanivalómat most ez az elemzés váltotta ki, érdemes átolvasni (szó van benne pl. zsidókról és azokról, akik "zsidónak mondják magukat, de nem azok, hanem a Sátán zsinagógája"):
http://churchofgod.hu/content.php?act=zsidovolte
Szememben mindez nem kisebbíti kifejtett álláspontodat a gnosztikusokról, Petőfiről, Marxról, manipulációkról. Az ellenoldal, amit véleményem szerint jól érzékelsz, mindenkit, különösen a több talentummal rendelkezőket igyekszik befolyása alá vonni (Jézussal is próbálkozott). Pl. Marxnál, Petőfinél komoly eredményeket ért el...

Névtelen írta...

Ha a Felhők-ciklus 1845 ősze, de A királyok ellen 1844. decemberi, akkor a tudatmódosítás előtt is jakobinus volt, vagy a Felhők csak a tudatmódosítás vége, és a betanítás már 1844. decemberében zajlott?

FL