"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2014. január 26., vasárnap

A Szultán parancsára! - majdnem 500 éves az erőszakos reformáció


Jeles évfordulóra, Ünnepre készül a Nemzet: 2017-ben lesz 500 éves a Reformáció.
Államunk erőskezű vezetője (akit egyesek nem átallanak néha valamiféle uralkodóhoz, netán szultánhoz hasonlítani), útmutatást adott, hogyan kell magyar szemmel értékelnünk a Reformációt:

Orbán Viktor: A reformáció nemzeti kincset adott a magyarságnak

"A reformáció a magyarságnak olyan nemzeti kincset adott, amely felekezetre való tekintet nélkül mindenkié - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Reformáció Emlékbizottság első ülésén, a Parlamentben.
A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából 2017-ben tartandó ünnepségeket előkészítő emlékbizottságnak a reformáció értékei közül a nemzetmegtartó szerepre is fel kell hívnia a figyelmet, mert az ország három részre szakadása idején a reformáció nélkül "a nemzeti életben maradás" aligha sikerülhetett volna - hangsúlyozta a kormányfő. 
Fontos mai üzenete van annak is - folytatta -, hogyak,  a magyar reformátorok a legjobb külföldi egyetemeken tanultak, de természetesnek tekintették, hogy utána visszatértek saját hazájukba, és itt szolgáltak. Orbán Viktor szerint 500 évvel ezelőtt a reformáció válasz volt az akkori Európa egyre jobban mélyülő válságára is, a kontinensnek pedig "van mit tanulnia ebből a történetből", mert szellemi megújulás nélkül ma sem keveredhet ki a válságból.
Azt mondta, a méltó megemlékezés az 500. évfordulóról "önmagunk felé támasztott jogos igény", egyúttal helyesnek nevezte, hogy az állam és az egyházak közös testületben szervezik meg az ünnepi rendezvényeket. Indoklásul a miniszterelnök úgy fogalmazott: Magyarország mindig akkor volt erős, a nemzet is akkor volt egységes és rendelkezett kellő önbecsüléssel, amikor az állam nem ellenségének, hanem szövetségesének tekintette az egyházakat, különösképpen a történelmi egyházakat. "Ezt a szövetségesi hagyományt szeretnénk folytatni" - tette hozzá. 
Orbán Viktor fontosnak tartotta emlékeztetni arra is, hogy "nem volt olyan nagyon régen", amikor még elnyomták az egyházakat, üldözték a vallást. Ezzel kapcsolatban idézte azt a "politikai bölcsességet", amely szerint "az egyház olyan üllő, amelyen sok kalapács elkopott már". "Bizony, mind a kalapács elkopott, mind a sarló kicsorbult, ezt jó észben tartanunk az ünnep előestéjén" - mondta a kormányfő. 
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára miniszteri biztos segíti a Reformáció Emlékbizottság munkáját. Ezzel a feladattal Hafenscher Károlyt, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnökét bízták meg - jelentette be Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter. A tárcavezető, akit a kormányfő a testület operatív irányításával bízott meg, elmondta: a plénum munkájában részt vesz a katolikus egyház képviseletében Pápai Lajos győri megyés püspök, a Magyar Tudományos Akadémia két delegáltat küld a testületbe, valamint a kisebb protestáns felekezetek is képviseltetik magukat. Rajtuk kívül Németország, Hollandia és Svájc nagykövete is megosztja tapasztalatait a magyar testülettel, mivel ez a három ország is jelentős előkészületeket tesz a reformáció 2017-ben tartandó 500 éves évfordulójának megünneplésére - tette hozzá. Balog Zoltán emlékeztetett arra: a történelmi kapcsolatok az elmúlt ezer évben alapvetően meghatározták Magyarország kultúráját, az igaz hit pedig "mindig kultúrát hoz létre". Hangsúlyozta: a felekezeti sokszínűség az ország erőssége kell, hogy legyen.
Egyből szembetűnhet az általam kiemelt részek kapcsán, hogy a kormányfő által említett pozitív értékek elég furcsán keveredtek épp ezen évforduló emlékéhez, ugyanis a közel 500 éve kezdődött tragikus európai polgárháború és annak magyarországi eseményei éppen negatív tanulsággal szolgálnak, a felsorolt értékek hiányának kirívó esetére nyújtanak példát, de előbb nézzük, miért kész a magyar művelt közönség jókora része őszintén, lelkesen ünnepelni e félezer év előtt indult vészkorszak kezdetét.

A bejegyzés folytatása


A prot-kur szellemiségű közönség felfogásának teszteléséhez tökéletesen alkalmasak egy tipikusan ilyen történelemképet képviselő fórumtag megjegyzései  egy internetes fórumon a hír kapcsán kialakuló vitában, ahol többen kifejtettük a nézetet, hogy ezen az évfordulón katolikusoknak és úgy általában magyaroknak nincs mit ünnepelni.

Álláspontom lényegét úgy foglalhatom össze, hogy miközben a pártos protestáns felfogás által eltérített fősodor magyar történelemszemlélet máig felemlegeti az "erőszakos" ellenreformációt, nem szokás hangoztatni az "erőszakos reformációt", vagyis az ismert vicc kifejezésével a protestáns értékelés szerint azzal kezdődött a polgárháború, hogy a gaz pápisták visszaütöttek.

Erre reagált így az évfordulóra büszkén készülő fórumtárs:
"A reformációnak nem kellett elvennie templomokat a katolikusoktól, mert a 16. században ahol megjelent egy prédikátor, általában az egész közösség áttért az evangéliumi hitre, tehát legfeljebb üres maradt volna a templom, ha nem abban tartják az istentiszteleteket."
Majd ellenkezésemre, hogy ez csak a protestáns propagandamesékben van így:
"Tényeket! Hol vették el a erőszakkal a templomot protestánsok? Helység, évszám... Szóval csak tényszerűen, és nem az üres vagdalkozás szintjén..."
Őszinte kérdése egyértelműen jelezte, hogy az e történelemkép álomvilágában élők tényleg nem tudják, hogy a 16. század végére túlnyomórészt protestánssá lett magyarság állapota "vérben és mocsokban született", ezért keresni kezdtem a konkrét tényeket. Nem lévén történész, csak amatőr blogger, természetesen az interneten. Először szülővárosom (Sátoraljaújhely) eseményeire gondoltam, mert tudom, hogy például ott a főtéri plébániatemplom a kettős királyválasztás utáni harcok során néha szinte hetente cserélt gazdát katolikusok és protestánsok között, és például a pálos rendház és templom e véres harcokban évtizedekre romba is dőlt. Azonban erről hirtelenjénben nem találtam jó forrást, viszont kezembe akadt egy sokkal közismertebb helyszín, amelynek története a hazai reformáció egy, számomra eddig nem eléggé tudatosult vonatkozására is ráirányítja a figyelmet.

Helyszínünk az "összmagyar búcsú" helyszínévé vált Csíksomlyó, melyről már többször írtam itt és az Ördögűző blogon a gnosztikus-kabbalista szimbolika parazita jellegű behatolása kapcsán. Most azonban a búcsú története az érdekes:

A török szultán keresztény hitet reformál

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapjáról: A csíksomlyói pünkösdszombati búcsú története
 "Az erőszakos reformáció 1556. március 8-án vette kezdetét. Petrovics Péter a szultán megbízásából, János Zsigmond helytartójaként, Szászsebesre országgyűlést hívott és ott a reformáció erőszakos bevezetését rendelte el. Szekularizálta az egyházi birtokokat, Bornemissza Pál erdélyi püspököt kiutasította az országból, a püspöki palotát lefoglalta a fejedelem számára és a szerzeteseket erőszakkal elkergette, vagy legyilkoltatta. Csak a székelyek maradtak hűségesek a katolikus hithez. Az 1562-es székely felkelés leverése után János Zsigmond jobbággyá tette a székelyeket (450 éve!), és unitáriussá lett bizalmi embereinek adományozta. Az 1566. évi tordai országgyűlés felszólította a csíki székelyeket, hogy hagyják el a katolikus hitet
Az 1566. november 30-án a szebeni részországgyűlés 17. cikkelyében, János Zsigmond úgy rendelkezett, hogy vallási ügyekben mindenki „az egy választott püspökhöz György superintendenshez, és az ő tőle választott papokhoz hallgassanak, akik pedig ezeket megháboríttatnák hitetlenségnek poenájával büntessenek.” Tehát mindenki a vallás dolgában „az egy választott püspök” Blandratától és a tőle választott prédikátoroktól függ. Aki nem engedelmeskedik, az a hűtlenség bűnébe esik, amit fej- és jószágvesztéssel büntettek. Ekkor esett el Székelyvásárhely, Udvarhely és Sepsi-szék legnagyobb része. Néhol előfordult, hogy az asszonyok útját állták a templomot lefoglalni akaró királyi biztosoknak és prédikátoroknak. Az ő elszántságuk mögött a férjeké is ott van, s ezért a biztosok nem mertek szembeszállni az asszonyokkal, inkább meghátráltak. Így maradt meg Barót és Altorja katolikusnak. A hitterjesztést mindenfelé karhatalom segítségével folytatták.
(...) " „Híre érkezék azonban, hogy Udvarhely felől nyomulnának be feléjük a hadak.” Ekkor a búcsús zarándoklat teljesen új arculatot öltött, hit- és önvédelemmé változott. Mikes főkapitány és a főrendek mellett kitűnt István pap, aki a jogfosztott népet buzdítja, nemcsak arra, hogy az ősi vallást ne hagyják el, de arra is, hogy a támadókat ne engedjék bejönni Csíkba, hanem maguk menjenek eléjük és verjék vissza őket. Zászlós kereszt alatt, hadrendben vonultak a Hargitára, ahol 1567. május 17-én, pünkösdszombatján az erőszakos hittérítéssel szemben imádsággal és elszántsággal, közös népi fellépéssel, „vérükkel és véres fegyvereikkel” védekeztek. A Tolvajos tetői győzelmet a Segítő Máriának köszönték meg. Ettől kezdve a pünkösdszombati búcsút fogadalmi ünneppé is nyilvánították. Azóta a legnagyobb odaadással üljük meg nemzedékről nemzedékre."

A magyarországi reformáció egyik leghatalmasabb patrónusának emlékműve Szigetváron.

"Állíttatta: a hálás protestáns utókor"???  :-)

63 megjegyzés:

gyuri55 írta...

Hiánypótló írás, remélem, lesz még folytatása. (Pl. Moldova 40 prédikátora egyoldalú - jó lenne tudni az előzményeket.) Természetesen "a tedd hüvelyébe a kardod" krisztusi alapállás szerint sem az ütés, sem a visszaütés nem helyes, sem semmiféle erőszak - mégis, a haza és a család védelme szent kötelesség (megtérteknek krisztusi módon). - Mit szóltok ehhez: "A kereszténység totalitáriussá, hódítóvá, pusztítóvá lett, mert nem vállalta igazán Isten evilágból való távollétének, nem-cselekvésének tényét. Legalább annyira ragaszkodott Jehovához, mint Krisztushoz: a Gondviselést egészen ószövetségi módon fogta fel... A sok kegyetlenkedés, az inkvizíció, az eretnekek és a hitetlenek kivégzése mind Izrael öröksége. A kapitalizmus Izrael öröksége, Izrael legádázabb ellenségei közt is..." Simone Weil: Jegyzetfüzet - Izrael

Bobkó Csaba írta...

Persze, a gályarabper előzményeire rég készülök. Nem volt "koncepciós per".
Kard ügyben Jézus olyat is mondott, hogy "Akinek nincs, adja el köntösét és vegyen kardot." Én ehhez tartom magam... :-) Természetesen a billentyűzet a fegyverem. (meg a logika)
Ez a Weil mondott valamit. Egy további részben jöhet még, hogy hogy értékelték a korabeli zsidó bölcsek a reformációt. Minket nem fog meglepni, de sokakat igen...

gyuri55 írta...

Idézeted jelentése: készüljön föl a tanítvány a gonosz elleni harcra - Te a billentyűzeteddel, aki ismeri és hiszi, az Ige kardjával stb. - mert ebben az esetben "aki nincs velem, ellenem van". - Mikor Péter indulatból kardot használt, Jézus meggyógyította a megsebzettet.

Névtelen írta...

Nagyon szívesen olvasnék egy cikket Ukrajnáról! Kiváncsi vagyok a véleményedre :)

Bobkó Csaba írta...

Itt nem tervezem, mert nem annyira történelemhamisítás, bár valóban ez is háttérhatalmi manipuláció, megrendezett szinpadias "áltörténelemgyártás". A legtöbb forradalom megrendezett titkosszolgálati akció, népátverés, hasznos idióták vágóhídra hajtása. A gázvezetékek felrobbantásával való riogatás mutat rá a népet fanatizáló propaganda legnagyobb átverésére, miszerint egyáltalán nincs választási kényszer, sőt lehetőség sem a Kelet és Nyugat közti "választásra", mert Ukrajna az EU-tól és Oroszországtól egyaránt függ, mint Magyarország is és e két nagy geopolitikai tényező is egymásra van utalva. Például, mert az EU nem nélkülözheti Oroszország energiaszállításait és a tranzithelyzetű Ukrajna ebben összekötő kapocs, nem ütközőzóna. Akkor mire ez a sok hűhó a semmiért???
Provokáció, szarkavarás. Tájékozatlan kisemberek fanatizálása, önsorsrontáshoz felhasználása.
Nyilván Európán kívüli hatalmak érdeke lehet a kavarás.

Névtelen írta...

Az még a győztesek által írt, eltorzított történelemből is kitűnik, hogy a reformáció és a török benyomulása Magyarországra szorosan összefügg. Amíg meg nem tört a katolikus hadurak egysége, addig sikeresen álltunk ellen az Ottomán Birodalom támadásainak. Nekem még volt szerencsém régi (II. Vatikáni Zsinat előtt kiadott) katolikus hittankönyvből tanulni. Lényegében ugyanazt írja le, mint Csaba ebben cikkben, csak árnyaltabban, talán kiegészíteném még azzal, hogy Luther vallása nem igazán tetszett a magyaroknak, de annál inkább meggyökerezett Kálvin tanítása, majd az unitárius hit. A török inkább tűrte a protestáns vallást, mint a katolikust. Az egyszerű nép sok helyen nem is tudta, hogy új vallásról van szó, mert prédikátoraik kezdetben megtartották a katolikus külsőségeket.
A protestanizmus elindított egy "osztódással szaporodó" folyamatot is, Luther után jött Kálvin, az angol puritanizmus, és a XIX.-XX. századra már számtalan különféle irányzat, amerikai szabadegyházak, egészen a szektákig lemenően. De Isten néha érdekesen forgatja meg a történelem iránytűjét!
Ahogy pl. a Felvidéket 1920-ban megkapó/megszálló Csehország most a szlovák állampolgársági törvénnyel kapott egy kis fricskát az orrára, hiszen többezer cseh veszítette el szlovák állampolgárságát :-)
Valami hasonló, talán nem emberi akarattól függő fricskát kap napjainkban a modernizmus és az evolúciós fejlődéselmélet egyes protestáns tudósoktól. A Katolikus Egyházba furakodott liberális erők nyomására jelenleg a hittanórákon egy furcsa, megalkuvó keverékét tanítják a teremtéselméletnek és az evolúciónak. (Pl. hogy a teremtés hat napja valójában hat, sokmillióéves korszak volt.)
Mivel a protestánsok alapelve a "sola fide, sola scriptura" - csak a hit és csak az írás (ti. a Szentírás), - így valahol természetesnek is mondható, ha a Teremtés Könyvét szó szerint veszik. Ma eljutottunk oda, hogy a Katolikus Egyház által tanított, valamint az ateista világkeletkezési elméletekkel szemben egyes protestáns tudós körök védik a kreacionizmust, terjesztik az evolúcióval ellentétben az intelligens tervezettség ideológiáját :-)))
Tihamérffy

gyuri55 írta...

A "sola scriptura" alapelv legnagyobb problémája az Ószövetségre való alkalmazás. Még a teremtéstörténet, tíz parancsolat, bölcsességi írások és egyes próféták csak-csak, de a választottak általi pusztítás, gyilkolás, alkudozás... - Ajánlom olvasásra a fent említett Simone Weil teljes Izrael-írást (négy oldal, fordította Jelenics István) - kíváncsi lennék véleményetekre. - Érdekes, hogy csak most, évtizedek múltán olvasok Tőletek a török és a protestantizmus negatív összefüggésről, ami pedig logikusnak tűnik. (Előttem megtartóként, megmentőként mutatkozott a kálvinizmus a török pusztítás után.) Jó lenne világosabban látni, hogy Magyarországon miért éppen az unitarizmus és kálvinizmus gyökerezett meg. Ma a szabadkőművesek által alapított "szabadegyházak" nyomul(ná)nak, no meg a new age keleti gyökerű önmegváltást hirdető antikrisztusi (Krisztust helyettesítő) ideológiája. Nekem úgy tűnik, a magyar emberek földhöz ragadtsága, a majd négy millió ember megélhetési gondjai, a legszegényebbek nyomora áll ellent ennek az ideológiai gyarmatosításnak (és a katolikusok és protestáns "történelmi" egyházak józansága, Krisztus-központúsága.) - Érdekesek a Tihamérffy által említett fricskák...

Aurél írta...

Kedves Csaba! Szentelsz bejegyzést az Attila és sárkány témakörnek vagy itt folytassuk?

Bobkó Csaba írta...

Nyugodtan jöhet itt és ha kisül belőle valami érdekes, hasznosítom majd bejegyzésben. Épp tegnap hallgattam meg egy Pap Gábor előadást Attila és a Figgerek, meg Bakócz és Dózsa témában, amit a kurucinfó Dózsa cikke (Lipusztól) alatt linkelt valaki. Érdekes, Pap Gábor, a nagytudású igaz és hasznos dolgokat kever szélhámoskodással és hamisítással. Az például ragyogó, hogy a huszitákat lényegében manicheusnak nevezi, csak nem említette meg, milyen károsak a husziták a magyar történelemben. Nem véletlen, hogy az új csehszlovák állam állami kultuszt kreált nekik, mint a csehszlovákizmus nagy előfutárainak és teljes joggal. Az előadást Attilával indítja, mert a mi szittya őseink is manicheus-félék voltak szerinte, mint később a husziták is.

Névtelen írta...

A protestánsokról osztódással szaporodásáról már volt egy kétrészes gúnyos cikk. : )

http://gyuloltellensegeink.blog.hu/2011/07/12/a_protestansok
http://gyuloltellensegeink.blog.hu/2011/07/15/a_protestansok_2_resz

z

Bobkó Csaba írta...

Egész jó, bár persze polkorrektül álcázott felvetése a szefárdok inspiráló hatása a protestantizmusra... :-)

kételkedő írta...

Papról és a hozzá hasonlókeól mindenképp írj majd posztot, ha lehet. Ők nagyon nagy károkat okoznak a nemzeti oldalon. Szántai, Géczy, meg Avatar alias Bácsfi Diána (ő szinte egy paródia).

Aurél írta...

Sárkány: szerintem két külön meglévő dolog összemosásából született meg a ma elképzelt "magyar" sárkány. A népmesékben, néphitben jelen volt a sárkány, mint félelmetes ember vagy kígyó alakban ártó lény (a szó is korábbi, mint a Honfoglalás). Az általunk most "ismert" sárkány alakja valószínűleg nem volt meg a magyar néphitben ez jöhetett a Bibliából (a gonosz szolgája) vagy kelta-germán közvetítéssel. Igen jó 'kérdés', hogy az európai kultúrkörben alapvetően gonoszként ábrázolt sárkányok hirtelen hogyan lettek jóságos hüllők (pl. Így neveld a sárkányodat mesefilm).

Bobkó Csaba írta...

Érdekes a szó, mert hasonló jelentéskörben csak a boszorkány hasonlít rá, a "párkány"-félék hasonlósága nyilván véletlen. Viszont se a sárkánynak, se a boszorkánynak nincs szóbokra, tehát tippem szerint nem a "magyar" alapszókincs része, hanem valahonnan jött, de az valószínű, hogy a szentistváni keresztény államszervezés előtt. Mit tud a bevett nyelvtudomány az etimológiájáról, bármit is gondolunk róla?

Bobkó Csaba írta...

Ezt találtam, el kell olvasni, meg kell fontolni, nekem a cickány nem ugrott be, meg a tárkány sem:

http://www.bujiferenc.hu/download/tanulmanyok/tanulmanyok_03.pdf

Aurél írta...

Boszorkány: 'baszargan', ótörök - "basz" azaz nyomni, pl. lidércnyomás. A sárkány vagy 'aranykán', de ezek nekem 'romantikus' megoldások, inkább a kipcsak vihar, forgószél (Erdélyben használták a szót ilyen értelemben) vagy a Gombocz által adott 'sziszegő' megoldást látom reálisabbnak. A tanulmány számomra eléggé zavaros.

MN írta...

Hát nem tudom, szerintem minden szemfelnyitó előadás fontos és hasznos. Én személy szerint sokat köszönhetek Pap Gábornak és Szántai Lajosnak, mert felkeltették az érdeklődésem, és további kutatásokra ösztönöztek! Az igaz, hogy sok dologban nem értek velük egyet, de sok dologban az itt olvasottakkal sem, mégis, Csaba munkáját is fontosnak tartom.

Névtelen írta...

off:

http://index.hu/tudomany/tortenelem/anagyhaboru/2014/01/30/magyar_korcsmarosok_nyomoritjak_a_totokat/


azok a kocsmárosok nem magyarok voltak, csak magyarul beszéltek. : )

Bobkó Csaba írta...

Észbontó, milyen nyjltan írhatott a szeparatista erők sajtója a csehszlovákista tervekről és senki nem zúzta be, nem csukta be a szerkesztőt, stb. ...

Bobkó Csaba írta...

Kiegészítettem a "Kit meg nem térit szép szelíd szemed, majd megtéríti azt szilaj kezed!" c. bejegyzés végét egy adalékkal:
---
E vitakultúra alapján a meggyőzést az üléstermen kívül is kész volt folytatni Madarász Ifjú Gárdája:

"A március 31-én elfogadott népképviseleti törvény vitájában Madarász László élesen kifakadt Zsedényi Ede képviselő ellen, aki a konzervatívok egyik vezére volt. Széchenyi és Deák védte Zsedényit. Azon az éjjelen az ifjúság megjelent Zsedényi lakásán, hogy vele önhatalmúlag elbánjon, de nem találták otthon. " (Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára, I.köt.165. old. Idézi: Takács Ferenc: Két flamingó, 37. oldal)
-------

A Lenin-fiúk előfutárai...

Aves írta...

OV szokás szerint előre elmondja a bevezetőjében az elvárásait pontosabban a parancsait az emlék bizottság munkájának eredményét illetően.A kánon előre le van fektetve, itt a szamárvezető az ítélet a tárgyalás előtt- mint a koncepciós pereknél volt szokás.Biztos ami biztos alapon a protestáns többség eleve ki lett alakítva.Egyébként is protestáns egyház,gyülekezet számos van hazánkban, a katolikus püspöknek meg joga van egyetérteni -örüljön ,hogy ott lehet különben is ha kell a pénz majd be fogja száját.......Független szakértőkre bízni -van ilyen?-a történelmi és vallási jelenség kutatását-ugyan már!

Reformáció-többek között-a német birodalmi egység lehetőségét a közös fellépés esélyét tette lehetetlenné a török veszéllyel szemben hazánkban-amikor éppen a legnagyobb szükség lett volna rá- amikor aztán végül elindult a császári és birodalmi sereg Magyarországra 1532-ben a Kőszeget ostromló fénykorát élő szultáni sereg nem merte vállalni a csatát és visszavonult meg sem próbálta az előre nyomulást Bécs felé.Ezzel nem a vár védőinek érdemeit akarom csökkenteni.De ez csak szerencsés kivétel volt ,utána csak nagyon -nagyon sokáig lép magyar földre ilyen nagyságú nyugati sereg...... Másrészt pedig kiegészülve más tényezőkkel-hozzájárult a francia hatalmi ,hódító ambíciók fennmaradásához a Rajna mentén és Itáliában is évszázadokon keresztül -ami az erők megosztásának állandó kényszerét eredményezte és azt ,hogy spanyol Habsburg-ág egyre inkább magára maradt a több frontos háborúiban.....A török hódoltság fennmaradásában a külső-nem csak a hazai vallási keresztény megosztottságnak- minimum 16.században- mindenképpen nagy szerepe volt.Az etnikai fennmaradás oka nem protestantizmus volt ,ahogy le kéne számolni azzal is ,hogy a rendi különállásnak is köszönhetjük ezt- mintha a magyar etnikum csak nemesekből állt volna és nem 90% jobbágyokból és szabadabbakból:székelyek stb ..Példákat lehetne sorolni rá....Szlovéneknek egyik sem volt soha mégis itt vannak, a csehek próbálkoztak ezzel is,azzal is végül elbuktak,szintén itt vannak.A vakoló Herder mintha nem hallott volna erről a toposzokról amikor a magyarság eltűnését jósolta meg......Persze ez lehet ,hogy felhívás volt egy újabb keringőre aminek vége aztán ténylegesen tragikus lehet....

Bobkó Csaba írta...

Herder egy befolyásos illuminátus volt és bvalóban lehetett az a "jóslat" program is. A finnugor-elmélet egyik támogatója is volt, miközben a finn nemzetet akkor kellett a népi etnikum fölé kikovácsolni, csupa svéd uriember részvételével...

Hogy az emlékbizottságban protestáns többség van, az kivételesen nem baj, a katolikus püspök-kakukktijás ottléte a gyalázat, nem azért, mert ma viszálykodni kellene a protestáns felekezetekkel, hanem azért, mert ennek a történelmi önsorsrontásnak az évfordulóján nincs mit ünnepelnünk se katolikusként, se magyarként össznemzeti szinten. A lutheránusok ünnepeljék meg a Lutherjüket, ha akarják, de ez a miniszterelnöki útmutató egy kártékony történelemhamisítás. Természetesen a rég meghamisított magyar fősodor történelemkép továbbvitelével, semmi új nincs benne, de a továbbvitele is gaztett. A történelem az élet tanítómestere, aki rosszul tanulja meg a múlt eseményeinek torz értékelése alapján a "történelmi KRESZ-t", az a ma eseményeinek autópályáján is szembe fog hajtani a forgalommal.

Névtelen írta...

ez az egyik dolog.

a másik meg az, hogy a korabeli élclap, ha jól emlékszem (Borsszem Jankó?) pont azt karikírozta ki – önirónával* –, hogy a magyar antiszemiták (Istóczival) elpüfölik a zsidót, mert az nem akar „megmagyarosodni”. a mellette lévő karikatúra meg azt, hogy a (már) magyaros külsőségeket viselő zsidót püfölik a korabeli nemzetiségek, rajta leverve a magyarosítást.

* zsidó tulajdonú újság, mely saját testi jellemzőiket is megrajzolta a karikatúrákban.

z

Névtelen írta...

Most nézve a Borsszem Jankó karikatúráit, ezek igazából politikai programok voltak...

z

Névtelen írta...

A História magazin kádárista tanulmánygyűjteményében (80-as évek) volt olyan írás az un. hazafias-németellenes-nemzeti-kommunista történészektől, hogy a reformáció segítette a magyarság etnikia túlélését a Hódoltság alatt... haha

Bobkó Csaba írta...

Ez attól régebbi. A protestáns történészek kezdettől ezt hangoztatták, gondolom, úgy a Reformkorra ez fősodorrá vált és máig az, mint Orbán beszéde is mutatja. Persze szaktörténész körökben már nem jellemző felfogás, de a közvélemény még nem sokat hallott erről. A tanárképzésben már megjelennek az első jelei.

Bobkó Csaba írta...

Én a 80-as években a Históriában olvastam ilyeneket, hogy pl. Thököly egy kártékony haramia volt, meg hasonlókat. Aki miatt a török kiűzésekor a magyarok főleg a török oldalon harcoltak. (eleinte)

Névtelen írta...

sztem ez lehetett az, bár nem olvastam végíg:

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/historia/83-04/ch01.html

z

MN írta...

"A török szultán keresztény hitet reformál"

(...)

Ehhez azért az is hozzátartozik, hogy (hmmm, hogy is mondjam), előtte öt évvel Habsburg Ferdinánd is keresztény hitet "reformál"...

Bobkó Csaba írta...

Ez nem tartozik a legaprólékosabb bejegyzéseim közé, talán majd egy folytatásban, de miért, mit csinált Ferdinánd 5 évvel azelőtt? A csíksomlyói sztori csak egy igazolás programomhoz, hogy az "erőszakos ellenreformáció" kifejezés mellé be kell vezetni az "erőszakos reformációt" és persze ami a magyarságunkat megtartó hatást illeti... - erről később kéne alaposabban írni. A tényekkel ellentétes prot-kur propaganda.

MN írta...

Meggyilkoltatta Fráter Györgyöt.

Bobkó Csaba írta...

Ez úgy jön ide, mint Pilátus a Credóba. Egyébként nem valószínű, hogy személyesen Ferdinánd döntött volna egy ilyen harctéri napi intrika ügyében. Zűrzavaros kor volt, a reformáció a magyarság nagy pusztulásának egyik fő elősegítője volt idegen érdekek szolgálatában, török, francia és globális rózsakeresztes-vakoló zsoldban. A vezetőik ezt tudták, a megtévesztett tömegeik nem.

MN írta...

Már miért ne illene ide? Hiszen arról van szó, hogy azt gyilkoltatta le orvul Habsburg Ferdinánd, aki lojális volt hozzá, a katolikusok bástyáját, a pálosok fejedelmét!

Én meg azt nem hiszem (ha itt annak kell döntenie, ki mit hisz...), hogy egy kapitányocska ilyet önhatalmúlag meg merne tenni!

Bobkó Csaba írta...

Az egész török időszak másfél évszázadában Erdély egy zűrös, távoli hadszjntér Bécsnek, egy logisztikai rémálom ott hadakozni és a hadvezéreik rendszeresen viselkedtek ott kiszámjthatatlanul. Azonban az egésznek az oka az ország kettészakjtása török zsoldban a huszita-párt vezérségét megöröklő Zápolya által. Amint a törököt kiűzték, a Habsburg hadakat rendteremtő felszabadítónak érzékelte Erdély sokat szenvedett lakossága, akikre még ezután is ráhozta a török-tatár martalócokat Thököly (zernyesti csata). Tehát az okkult-protestáns hátterű felforgatás volt nemzeti romlásunk oka, az egységes királyság támasza a katolicizmus volt. És a Habsburgok, akik ezzel többynire szoros szimbiózisban éltek kivéve egy-két hülyébb családtagot, mint Mária királynét, II. Lajos feleségét, aki a lutheranizmus egyik korai patrónája nálunk.

MN írta...

Milyen Huszita pártot örökölt meg Szapolyai?

Az erdélyi sokat szenvedett népnek ugyan olyan martalóc volt a Habsburg mint a török, a vallás pedig az urak kezében inkább egy politikai adu, mint valami vakoló háttérerő ármánykodása. Vagy V. Károlyt a nagy keresztényi egyetértés küldte Rómába fosztogatni, amikor nálunk a török dúlt?

Bobkó Csaba írta...

A huszita pártra itt nincs elég hely, erről írni szeretnék, a lényeg, hogy az okkult felforgatás eszköze a huszitizmus, amely Magyarországra is betette a lábárt és Erdély egy fészkévé vált, a Budai Nagy Antal-felkelés, Dózsa felkelése, A Hunyadiak uralmi törekvése és végül Zápolya mind e párt képviselői, eszközei voltak. (Mátyás esetén átmenetileg jól sült el) Derről többet később. Az erdélyi nép sokat szenvedett önmagától is, magyar ölt magyart rendszeresen és ennek csak a Habsburg kormányzat tudott végetvetni, igazi jótéteményként meghozva az erős központi államhatalmat, de a helyi vezetőpozíciókban meghagyva a magyar elitet. Ennek az elitnek volt oka rettegnie a magyar erdélyi fejedelmektől és a népnek is a külpolitikai kalandjaiktól, a Habsburg-ház minden rétegnek biztosította a békés életet.

Névtelen írta...

de Mátyás űzte ki a Felvidékről a huszítákat, nem?

z

MN írta...

Budai Nagy Antal felkelése még talán, de Dózsáékat például pont Szapolyaiék verték le ha jól emlékszem. Ne mond már, hogy a Hunyadiak is huszita felforgatók lennének! Aztán ha kicsit megbolygatjuk ezeket a felforgatókat, talán még nekik is lehet némi igazságuk.

Bobkó Csaba írta...

De igen, hogy egyből a zsoldjába fogadja őket és Csehország ellen küldje harcolni! :-) Ez természetesen ideális megoldás volt. Azonban töritankönyvi alapismeret, hogy a Hunyadi-seregek már János idejében alkalmazták a tipikus huszita harcmodort és persze husziták már akkor ott voltak a seregében. Mátyás átmeneti sikere ellenére a család trónrajutása elég anomália, háttérhatalmi kavarás, H János lényegében a királyi birtokokat magánbirtokaként kezelte. Még a Hunyadiak szimbólumai is utalnak az okkult -huszita kapcsolatokra. Mátyás külpolitikája mögött is sejthető ilyesmi.

Bobkó Csaba írta...

A nagyon zűrös Dózsa is külön bejegyzést igényel, Lipusz Zsolt cikke sem volt rossz a minap a kurucon. Nemeskürty is írja (vakoló!), hogy Dózsát meglepte Szapolyai támadása, minthe eredetileg egy közös összeesküvés részesei lettek volna, akár Bakóczcal együtt, és a cél Sz. királysága lett volna már akkor.
A felforgatóknak soha nincs igazsága, a valódi problémákat csak befogják a vitorlájukba, de a céljuk rombolás, nem a nép megsegítése.

10-es Huszárezred írta...

Kedves MN!

Gedeon egy kókler. :-) A szája nagy, de az érveimmel már rég rommá lőttem szánalmas vádaskodásainak várát. Most épp a döntő csapást készülöm rámérni habszburg-ügyben! Remélem BCS olvassa e bejegyzésemet! :-)

Döntő roham! Zászlókat magasra! Trombitákat megfújni! Vigyázz kész tűz!!!!!!!
:-)

Ja ezt nem hagyhatom ki:

"A felforgatóknak soha nincs igazsága, a valódi problémákat csak befogják a vitorlájukba, de a céljuk rombolás, nem a nép megsegítése."

Így van, a hatalom birtokosainak van mindig igaza, akiknek a szent célért néha nyomorba döntik lakosságukat, de hát ez van, ők jót akartak....II József, Az asztrológ Rudolf...

:-)

Bobkó Csaba írta...

Rudolfot nem kedvelem, József megérdemli a szánalmat, jót akart és tett is jót (jobbágyfelszabadítás), de sajnos nagyon meg volt fertőzve felvilágosodott eszmékkel, és rossz helyre vitte a farka is, ha igaz...

Bobkó Csaba írta...

Amúgy jó rohamozást! :-)

10-es Huszárezred írta...

Kösz.

Ja: az ajánlott filmek közül a Queimada el lett távolítva a yutúbról. szerzői jogok vagy miafene.

Névtelen írta...

Néhány szó erejéig visszatérnék a cikk eredeti témájára, amitől kissé elkanyarodtak a kommentek: Akárhány protestáns vallású emberrel próbálom megtalálni a közös hangot (na nem a hamis ökomenizmus cukorszirupos hülyeségeire gondolok), tiszteletben tartani meggyőződését, előtérbe helyezni, hogy végül is egy az Istenünk, keresztény értékek, stb., ez soha sem sikerül. Előbb-utóbb a protestáns "öklendezni" kezd és ha tartja is magát egy ideig, a végére csak előjön belőle a katolikusok utálata. Természetesen inteléligencia kérdése, hogy kiből milyen mértékben.
Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

Én tudok ugyan kivételt, nagyon derekat, de világos, hogy ehhez az átlagot meghaladóan autonóm gondolkodónak kell lenni. Tehát amikor református, de magát már nem túl vallásosnak tartó barátom azt mondja, hogy logikus és számára hihető, több jelenséget megmagyarázó, hogy a ref. főiskolák a vakolás fő fészkei voltak és ez máig ható hagyomány, akkor ő egy elég fehér holló. De akad ilyen. Ahogy akad a kuruc elődöket dicsőítő katolikus tábori püspök (elvtárs) is a honvédségben.

Névtelen írta...

Igen, ezt meg tudom erősíteni.
Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

Érdemes lesz bejegyzésben visszatérni az erőszakos reformációhoz, addig csak pár gyöngyszem: "Az átmenet azonban korántsem volt békésnek nevezhető. Császlócon a helybeliek 1559-ben nem elégedtek meg azzal, hogy elfoglalták és felgyújtották a templomot, hanem még a plébánost is megölték, mert ragaszkodott hitéhez. 1573-ban Nyárádon, Nyárádi Miklós alispán gyilkolta meg egyik rokonát, mert az visszatért a katolikus hitre."

"Kaposról egyszerűen kiűzték a szerzeteseket, és ugyanerre a sorsra jutottak a pálosok és kolostoraik is, melyeket kegyuraik szüntettek meg. Az ungvári és villei rendházakat feldúlták, értéktárgyaikat elvitték."

"A vidéki köznemesség úgy vélte, joga van beleszólni abba, hogy saját falujában – ahol lakhelye többnyire a templom mellett állt – milyen szertartás szerint menjen végbe az istentisztelet. Szavával szemben sem a lakosság, sem pedig a templom papja nem lehetett kezdeményező. Az utóbbiak inkább engedtek az erősebbik félnek, mert nem minden esetben volt hova menniük, a jobbágy pedig követte urát.[37] Jó példa erre Csicser nevű község esete, ahol a földesúri család egyik ága a reformáció követőjévé vált, a másik megmaradt a római katolikus egyházban. A történtek folytán két részre szakadt nemcsak a falu lakossága, hanem maga a templom is. Szentélye a katolikusoké lett, másik felét a protestánsok vették használatba. Ez a helyzet a későbbiekben számos háborúság forrása lett a faluban"

(Kálmáncsehi) "Munkácsra kerülése annak volt köszönhető, hogy 1551-ben menekülnie kellett Debrecenből, ahová Sátoraljaújhelyről került. Itt ugyanis a makacsságig menő eréllyel próbálta meg eltávolítani a templomból az oltárt és a képeket, amivel nemcsak a híveket, hanem lelkésztársait is magára haragította. Ezt onnan tudjuk, hogy Debrecenből való szökése után Báthory András országbíró kerestette."

forrás: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/veghzsuzsanna.htm

Bobkó Csaba írta...

Pár válasz a prot-kur fórumtárs tetemrehívására: "Tényeket! Hol vették el a erőszakkal a templomot protestánsok? Helység, évszám... Szóval csak tényszerűen, és nem az üres vagdalkozás szintjén..."

Sátoraljaújhelyi pálos rendház:
"1530-ban Perényi Péter elűzte a barátokat, így azok csak 1560-ban térhettek vissza." http://palospiaristatemplom.webnode.hu/tortenete/xvi-szd-/

Tokaji pálos rendház: "Serédy Gáspár 1537-ben tokaji kolostorra támadt, a vikáriust és a szerzetestársait börtönbe vetette, a kolostor minden ingó vagyonát elhordta, az épületet pedig földig leromboltatta. Mikor ura Ferdinánd király felelősségre vonta, tettét azzal indokolta, hogy Szapolyaiak a kolostort várrá akarták alakítani, és erőszakoskodásait tovább folytatta." http://www.agotokaj.hu/haz_torteneteh.html

Hát bizony, ez egy prot-lab lator volt... :-( (protestáns, és katkógyűlölő, de Ferdinánd híve)

Eger: "Az 1552-es ostrom után a várkapitány utódok révén - különösképpen Mágóchy Gáspár segítségével - tovább terjedt a
protestantizmus. Emiatt a püspök nélkül maradt káptalan a várból a Szent Mihály templomba szorult ki, de néhány év
múlva onnan is menekülniük kellett. Amikor 1564-ben, az egri protestáns zsinatra Mágóchy meghívására maga Méliusz
Juhász Péter érkezett Debrecenbõl, helybeli katolikus papok híján már csak világi nemesekkel tudott hitvitát
folytatni." http://www.eger.egyhazmegye.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=388

Bobkó Csaba írta...

Még egy gyöngyszem a reformáció őrült filoszemitizmusa témában: A Nagyszeben melletti Nagytalmács akkor szász településről tudhatjuk: "Evangélikus lelkésze, Johannes Lebel 1559-ben De oppido Thalmud, genannt Thalmus címmel latin nyelvű eposzt írt Nagytalmács állítólagos alapításáról. Eszerint az első talmácsiak a Második Templom lerombolása után Dacia provinciában letelepedő zsidók voltak, a hely valódi neve pedig Talmud. "

Természetesen a Kárpát-medencében többfelé előforduló Talmács, Tolmács helynevek mind az egykor e helyekre telepített besenyők egyik törzsének nevét őrzik. Jellemző, hogy kálvinista lelkészek a korban a zsidó-magyar nyelvrokonság elméletét hirdetik lelkesen.

Bobkó Csaba írta...

Tehát a Talmud és a zsidó származás vonzó eszmények voltak egy lutheránus lelkész számára! Ennyit a "megromlott kereszténység" protestáns "helyreállításáról az eredeti tiszta formába"... Még azt se mondhatjuk, hogy az Ószövetséghez tértek vissza, mert abban a Talmud nem szerepel.

Bobkó Csaba írta...

Idén 300 éve térhettek vissza Debrecenbe a katolikusok, miközben a város előtte többbnyire a katolikus királyaink országának része volt: "300 évvel ezelőtt térhettek vissza a cívisvárosba a katolikus vallásúak. Ezt megelőzően 168 éven át Debrecenben kizárólag kálvinisták élhettek, katolikus ember még egy éjszakát sem tölthetett el a városban. A változást Csáky Imre váradi püspök országgyűlési tevékenysége segítette, s azzal hogy Debrecen 1693-ban megkapta a szabad királyi város rangot, feltételként szabták a vallásszabadság gyakorlását, így pedig a vallási diszkrimináció megszüntetését." http://portal.debrecen.hu/hirek/helyi/szentannabucsu_kozeletihirek.html

Névtelen írta...

Generációk óta református a családunk, ám 1+ éve (nem a te hatásodra, te csak megerősítettél benne - na nem reformátor módra erősítve, hehe) tervezem, hogy áttérek a katolikusra. Először csak úgy gondoltam, hogy ha lesznek gyerekeim, őket fogom katolikusnak nevelni, én maradok, ami, ám rájöttem, hogy miért ne tehetném meg én is. Tavaly nyáron az esztergomi bazilikába is eljutottam, és idén végképp eldöntöttem, hogy vissza kell térnem. Aztán azon is gondolkodtam, hogy mikor. És a napokban rájöttem: mikor máskor ne, ha épp a reformáció 500. évfordulójának évében, 2017-ben? :) Tehát van még 1+ évem gondolkodni, tervezgetni, papot felkeresni. És minél többet áskálódok történelmünkben, annál bizonyosabb vagyok benne, hogy az ellenreformáció volt a jó.

Bobkó Csaba írta...

Derék. A hit egy dolog, a szervezeti problémák egy másik. Nyilván tudod, én is írok itt, hogy a jelenlegi helyzet a Vatikánban zűrös, de azért remélem, hogy ez nem olyan helyzet, mint amikor Macedóniának MOST ajánlgatják, hogy lépjen be az EU-ba... :-) (Remélem, nem minősül az iróniám megbotránkoztatónak, csak szeretek tréfálni.) Az évfordulós szimbolizmus külön örömre adna okot, csak ott az üröm, hogy már egyházszakadást emlegetnek egyre többen. Ami a történelmi múltunk hamisítását illeti, én tudom, hogy vannak jóakaratú és hittel rendelkező protestánsok, de a hamis hőskultuszok és a történelem értékelése terén egyelőre a túlnyomó többség (akit egyáltalán foglalkoztat a múlt), agymosottként szajkózza a régi demagógiát. Én beérném azzal, ha pl. reformátusdnak megmaradni akarók hajlandók lennének a múltat ténycentrikusan nézni. Viszont, ha eljutnak oda, hogy a reformáció egy romboló, felforgató forradalom lett és propagandája végig hazug volt, akkor tényleg felmerül, hogy mi vállalható ebből ma.

Névtelen írta...

Szerintem is derék elhatározás, nemes szándék! Javaslom, hogy keress egy olyan papot a hittani felkészítéshez, aki tartja magát a katolikus hagyományokhoz.
Tihamérffy

Névtelen írta...

http://demokrata.hu/hir/belfold/indul-az-arpad-haz-program

"– És december 30-án lesz a legutolsó királykoronázás 100. évfordulója…

– Ez alkalomból tudományos emlékezéssorozatra lehet számítani, a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy ezt az örökséget is méltóképpen ápoljuk. De jövőre is lesz mire emlékeznünk, 500 éves lesz a reformáció, ennek kapcsán számba vesszük majd, hogy mit adott mindez a magyarságnak: az anyanyelvű irodalmat, az anyanyelvű Bibliát, a nemzeti önazonosságunk számos elemét, amire felekezeti meggyőződéstől függetlenül minden magyar büszke lehet. Ugyancsak jövőre lesz az egyik leggazdagabb nyelvezetű magyar költő, Arany János születésének 200., továbbá Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója."

Fúj, még egy ekkora terelést! Tehát fél éven belül koronázásra emlékezés, de semmi konkrétum, aztán pedig az általános közhely, hogy nekünk ez fontos. Részletezés helyett áttérés a 2017-es év teendőire, első pont: reformáció. Értem én, hogy dec. 30-tól 2017 csak 2 napra van, de ennyire érzéketlen nem lehet valaki.

FL

Névtelen írta...

Csak nekem gyanús a plakát bal alsó sarkában lévő háromszög szimbólum?

http://reformacio2017.hu/wp-content/uploads/2016/09/programos-plakat.jpg

Ma késő délután láttam a pesti metrón, tehát nemcsak egy neten keringő szűk körű plakát.

FL

Bobkó Csaba írta...

Van itt minden. Mikor a buzik büszkék magukra, mikor a refkók... :-)

Névtelen írta...

Ma reggel megint a szemembe volt tolva a plakát, és az jutott eszembe, hogy ez az 5 felekezet (a középsőnek lemaradt a neve, pedig a kinyomtatotton rajta van) úgy áll együtt büszkén, mint a baloldali Összefogás pártjai. :)

FL

Névtelen írta...

A plakát bal alsó sarkában nem háromszög van, hanem a görög A, azaz egy alfa betű, a másik oldalon az omega. Ez a két betű bibliai jelkép, t.i. a kezdet és a vég, a teremtés és az utolsó ítélet szimbóluma. Eddig nem is lenne gond vele, csakhogy az alfa alapesetben ugyanolyan, mint a latin A betű, viszont az utóbbi 2 - 300 évben gyakran ábrázolják így, megtört keresztszárral, ami már erősen emlékeztet a körző-derékszög szabadkőműves jelképre.
Érdemes szétnézni a "kálvinisták Rómája", Debrecen főterén, ott is van minden. Telerakták okkult jelképekkel, még egy üvegpiramist is készítettek (mint a Louvre udvarán). Ám a legérdekesebb a nagytemplom ("Kossuth trónfosztó szentélye"), aminek két tornyában két óraszerkezet összesen 8 számlapon mutatja az időt, ebből a 2 befelé néző szinte csak egymásnak :-) Ha szemből nézzük a temlpom homlokzatát, felmerül a kérdés: minek kellett oda még egy kilencedik óra is, a timpanon közepére? Messziről úgy néz ki, mint a piramisban (ezt a timpanon háromszöge adja) lévő illuminátus szem. Mernék rá fogadni, hogy az!
Ügyes! Bárki láthatja, de csak a beavatottak értik.
Tihamérffy

Szántai Kis György írta...

A bal alsó sarok nem egyszerű A betű, alig stilizált szk szimbólum, csak G hiányzik.

Névtelen írta...

A debreceni téma másnak is feltűnt, igaz, kissé naivan. Hiszen a levélíró fel van háborodva a nemzeti jelképű templom környékének kialakításán, de arra már nem jön rá, hogy talán szándékos az egész, és nem kellene büszkének lenni sem a templomra, sem az ott történekre. A megvezetett érzi magát sértve, és semmit sem ért.

https://kuruc.info/r/39/30809/

FL

Bobkó Csaba írta...

Pontosan. Ami miatt a debreceni templomot "hazafias helyszínnek" vélik sokan, az épp a vakolás szolgálatában történt, tehát a vakoló jelképek teljesen odaillők...